Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác v ak. roku 2019/20

Študijný program športová edukológia

PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová
Termín:30. júna 2020 (utorok) o 10:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Osobnostné charakteristiky futbalistov ako možné prediktory citlivosti voči  nespravodlivosti
Školiteľ:doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.  
Mgr. Jakub Chudý
Termín:30. júna 2020 (utorok) o 12:30 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Neuromuskulárna adaptácia v iniciálnych fázach nácviku a zdokonaľovania tréningového prostriedku
Školiteľ:doc. PaedDr. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
M.Sc. Ľudmila Oreská
Termín:30. júna 2020 (utorok) o 14:30 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:The Effect of Multimodal Concurrent Training and Carnosine Supplementation on Body Composition, Physical Performance, Metabolic Health and Skeletal Muscle Cells in Elderly
Školiteľ:doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

 S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.

prof. Mgr. Marián Vanderka PhD.
Dekan FTVŠ UK