Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác v ak. roku 2020/21

Študijný program športová kinantropológia

Mgr. Henrieta Horníková
Termín:14. júna 2021 (pondelok) o 9.00 hod.
Miesto konania:dištančnou metódou
Téma:Podiel senzorickej a motorickej zložky na reaktívnej agilite hráčov športových hier
Školiteľ:prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
Mgr. Leonard Lendvorský
Termín:14. júna 2021 (pondelok) o 11.00 hod.
Miesto konania:dištančnou metódou
Téma:Črevný mikrobióm a globálna metylácia DNA športovcov v seniorskom veku
Školiteľ:doc. PaedDr. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Študijný program športová edukológia

Mgr. Nikola Šišková
Termín:15. júna 2021 (utorok) o 09:00 hod.
Miesto konania:dištančnou metódou
Téma:Účinnosť pohybového programu na motorické zručnosti detí s poruchou autistického spektra v TGMD-2
Školiteľ:prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
Mgr. Viktor Oliva
Termín:15. júna 2021 (utorok) o 11:00 hod.
Miesto konania:dištančnou metódou
Téma:Pohybová intervencia v prevencii a liečbe akútnej a neskorej toxicity   chemoterapie pacientov s testikulárnym nádorom
Školiteľ:doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Mgr. Anita Lamošová
Termín:15. júna 2021 (utorok) o 13:00 hod.
Miesto konania:dištančnou metódou
Téma: Efektívnosť spätnej väzby v procese nácviku cvičebných tvarov športového aerobiku
Školiteľ:doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
Mgr. Matej Babic
Termín:16. júna 2021 (streda) o 09:00 hod.
Miesto konania:dištančnou metódou
Téma:Vplyv špecializovaného tréningového programu na individuálny herný výkon mládežníckych brankárov vo futbale
Školiteľ:prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

 S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.

prof. Mgr. Marián Vanderka PhD.
Dekan FTVŠ UK