Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác v ak. roku 2021/22

Študijný program športová kinantropológia

PaedDr. Oliver Póór
Termín:15. júna 2022 (streda) o 10.30 hod.
Miesto konania:učebňa I-32
Téma:Zmeny svalového výkonu pri rotačnom pohybe trupu v prípravnom a súťažnom období športovcov rôznych špecializácií
Školiteľ:prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.

prof. Mgr. Marián Vanderka PhD.
Dekan FTVŠ UK