Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác v ak. roku 2023/24

Študijný program vedy o športe

Mgr. Filip SKALA
Termín:26. jún 2024 (streda) o 9:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Vplyv špecifického a nešpecifického intermitentného zaťaženia na senzomotorické schopnosti futbalistov
Školiteľ:prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
PaedDr. Marek TVRDÝ
Termín:26. jún 2024 (streda) o 11:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Vplyv miery zložitosti obsahu tréningového zaťaženia na herný výkon starších žiakov vo futbale
Školiteľ:prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Mgr. Monika PÍSEČNÁ
Termín:26. jún 2024 (streda) o 12:30 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Faktory determinujúce úspešnosť medzinárodných atletických podujatí
Školiteľ:prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

 S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD. 
Dekan FTVŠ UK