Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška - Mgr. Aleny Bukovej, PhD.


26. 05. 2022 14.03 hod.

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 16.06.2022 o 8.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Nábr. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, uskutoční verejnú habilitačnú prednášku Mgr. Aleny Bukovej, PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na tému: „Pohybová aktivita v prevencii civilizačných ochorení“ a verejnú obhajobu habilitačnej práce na tému „Vybrané faktory životného štýlu vysokoškolákov a pohybová aktivita“ v odbore  športová edukológia.

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK
predseda VR FTVŠ UK