Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška - Mgr. Aleny Bukovej, PhD.


06. 10. 2020 12.24 hod.

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 22.10.2020 o 9.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Nábr. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, uskutoční verejnú habilitačnú prednášku Mgr. Aleny Bukovej, PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na tému: „Quo vadis telesná a športová výchova na vysokých školách“ a

verejnú obhajobu habilitačnej práce na tému „Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity“ v odbore  športová edukológia.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom webového prehliadača MS Edge (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke FTVŠ UK www.fsport.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.