Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

výberové konanie - post-doktorandský pobyt


07. 07. 2021 17.07 hod.

 

Výberové konanie na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka

v rámci post-doktorandského pobytu

Dekan Univerzity Komenského, Fakulty telesnej výchovy a športu vypisuje výberové konanie na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka v rámci post-doktorandského pobytu.

 

Pozícia: vedeckovýskumný pracovník

Názov projektu: Ambulantná remobilizácia po totálnej endoprotéze kolenného a bedrového kĺbu

Zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Ján Cvečka, PhD., e-mail: jan.cvecka(at)uniba.sk

Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu, Diagnostické centrum prof. Hamara, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Začiatok post-doktorandského pobytu: 1. október 2021

Koniec post-doktorandského pobytu: 30. september 2022

Požiadavky na uchádzačov:

  • skončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa na zahraničnej vysokej škole (mimo územia Slovenskej republiky) 1. októbra 2018 a neskôr,
  • vek do 35 rokov v čase nástupu na post-doktorandský pobyt,
  • ovládanie anglického jazyka na komunikačnej úrovni so znalosťou odbornej terminológie k problematike projektu,
  • publikačná činnosť (najmenej 3 výstupy tvorivej činnosti zaevidované v databáze WOS (Q1, Q2, Q3) s afinitou k problematike projektu),
  • základné technické zručnosti v oblasti diagnostiky ľudskej motoriky,
  • znalosti aplikácie relevantných metód a štatistického spracovania dát v rámci projektu.

 Prihlášky posielajte do 31. augusta 2021 na adresu:

Mgr. Mária Veselá
Referát personálnej práce a ekonomiky práce
FTVŠ UK
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69
Bratislava
Slovenská republika
E-mail: maria.vesela(at)uniba.sk

Prílohy k prihláške:

  • životopis,
  • motivačný list,
  • kópia dokladu o skončení vysokoškolského vzdelania 3. stupňa,
  • zoznam publikovaných výstupov tvorivej činnosti

Výberové konanie sa uskutoční online v dňoch od 3. do 8. septembra 2021 (presný dátum bude uchádzačom oznámený dňa 2. septembra 2021).

Bratislava, 6. júl 2021

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

dekan FTVŠ UK