Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení

Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení

Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení vzniklo v roku 2013 na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o ideový projekt, ktorého vznik prirodzene vyplynul z čoraz viac silnejúcej časti vedecko-výskumnej činnosti na fakulte v oblasti využitia pohybových aktivít v zmierňovaní príznakov starnutia a ako prevencie a liečby rôznych civilizačných ochorení.

Cieľom Centra je združovať, prepájať a zastrešovať vedecko-výskumnú činnosť v tejto oblasti tak na úrovni fakulty, ako aj v spolupráci s domácimi a zahraničnými vysokými školami a fakultami, vedeckými a výskumnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a inými subjektmi. Aj prostredníctvo Centra sa tak fakulta snaží napĺňať svoje celospoločenské poslanie pri propagácii pohybovej aktivity a športu.

 

Vedecké publikácie si môžete pozrieť tu!

Personálne obsadenie Centra

Vedúca Centra: Doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.

Vedúci sekcie biomechaniky a motoriky človeka: Mgr. Ján Cvečka, PhD.

Vedúci sekcie fyziológie a molekulárnej biológie: Mgr. Milan Sedliak, PhD.