Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Štatút Centra výskumu starnutia a civilizačných ochorení

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 
Čl. 1 Názov a sídlo

 1. Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení (ďalej len „Centrum“) je súčasťou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK).
 2. Celý názov Centra je “Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení”.
 3. Skratka Centra je „CVSCO“.
 4. Názov Centra v anglickom jazyku znie: Aging and Lifestyle Diseases Research Centre.
 5. Sídlom Centra sú priestory FTVŠ UK.

Čl. 2 Poslanie a činnosť Centra

 1. Centrum je primárne zamerané na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti využitia pohybových aktivít v zmierňovaní príznakov starnutia a ako prevencie a liečby rôznych civilizačných ochorení a ochorení z nedostatku pohybu.
 2. Všetky projekty riešené v rámci Centra si kladú za hlavný cieľ výstupy v podobe publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch.
 3. Výstupy projektov riešených v rámci Centra budú využívané v spolupráci s ostatnými pracoviskami FTVŠ UK vzhľadom na požiadavky praxe (aj v rovine aplikovaných programov pre klientov).

Čl. 3 Postavenie a financovanie Centra

 1. Centrum je samostatným útvarom FTVŠ UK.
 2. Centrum nemá postavenie právnickej osoby.
 3. Financovanie Centra je primárne založené na externých zdrojoch. Externé zdroje sú tvorené hlavne finančnými prostriedkami získanými z národných a medzinárodných grantových a iných finančných zdrojov.
 4. Centrum spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami a fakultami, vedeckými a výskumnými inštitúciami, štátnymi orgánmi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Centrum vytvára podmienky pre účasť jeho členov na tejto spolupráci.
 5. Centrum v súlade s platnou legislatívou a štatútom FTVŠ UK môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie jej ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská činnosť Centra nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich jeho poslanie.
 6. Náklady podnikateľskej činnosti musia byť kryté výnosmi z nej a časť prostriedkov získaných touto činnosťou sa použije na plnenie tých úloh Centra, na ktoré bolo zriadené. Zásady podnikateľskej činnosti určuje vedenie Centra a sú uvedené v prílohe „Podnikateľská činnosť CVSCO“ a zverejnené na internetovej stránke Centra.
 7. Materiálne vybavenie Centra vychádza z už existujúceho prístrojového parku (Interreg III a Interreg IVA „MOBIL“) a priebežne sa môže rozširovať. Centrum sa nachádza v priestoroch Katedry športovej kinantropológie FTVŠ UK v Bratislave. Inventarizácia materiálneho vybavenia Centra je uvedená v prílohe „ Inventárny súpis majetku CVSCO“ a je zverejnená na internetovej stránke Centra.

DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CENTRA

 
Čl. 4 Orgány a personálne obsadenie Centra

 1. O činnosti Centra rozhoduje vedenie Centra, ktoré sa riadi jeho štatútom.
 2. Vedúci Centra a dvaja vedúci sekcií Centra tvoria vedenie Centra.
  Aktuálne vedenie Centra platné ku dňu vytvorenia je nasledovné:
  vedúca Centra: Doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.
  vedúci sekcie biomechaniky a motoriky človeka: Mgr. Ján Cvečka, PhD.
  vedúci sekcie fyziológie a molekulárnej biológie: Mgr. Milan Sedliak, PhD.
 3. Ostatnými členmi Centra sú osoby participujúce na projektoch riešených v rámci Centra. Personálne zloženie sa aktualizuje každoročne ku 31.1. a je zverejnené na internetovej stránke Centra.
 4. Vo všetkých záležitostiach Centra rozhoduje jeho vedenie hlasovaním. Každý z troch členov vedenia má jeden hlas. Na schválenie alebo zamietnutie akejkoľvek predmetnej záležitosti je nutné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov (dva z troch).
 5. Personálne zmeny vo vedení Centra sa môžu udiať:
  a) dobrovoľným odstúpením jedného alebo viacerých jeho členov
  b) odvolaním člena (členov) vedenia hlasovaním na podnet aspoň jedného člena vedenia Centra, vedenia FTVŠ UK, alebo nadpolovičnej väčšiny personálneho obsadenia v aktuálnom roku navrhnutej zmeny. Maximálny počet podnetov je jeden v danom kalendárnom roku. Hlasujú všetci traja členovia vedenia podľa Čl. 4 odst. (4) tohto štatútu.
  c) úmrtím člena vedenia
 6. Centrum má dve sekcie, sekciu biomechaniky a motoriky človeka a sekciu fyziológie a molekulárnej biológie. Každá sekcia je zodpovedná za špecifické úlohy vyplývajúce z ich názvu.

Čl. 5 Organizácia a využívanie prístrojového vybavenia Centra

 1. Vedúci sekcie, alebo ním poverená osoba sú zodpovední za prístrojové vybavenie Centra, ktoré spadá pod jeho sekciu. Vedúci sekcie, alebo ním poverená osoba sú povinní zabezpečiť funkčnosť a obnovu prístrojového vybavenia im prislúchajúcemu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo predpismi univerzity alebo fakulty.
 2. Využívanie prístrojového vybavenia Centra musí byť schválené Vedením Centra podľa Čl. 4 odst. (4) tohto štatútu.
 3. Prístrojové a priestorové vybavenie Centra môže byť bezplatne a prednostne využívané len v rámci projektov, ktoré boli schválené Vedením Centra podľa Čl. 4 odst. (4) tohto štatútu ako projekty patriace pod Centrum. Vedúci sekcie zodpovednej za daný schválený projekt zabezpečí zaškolenie projektového personálu.
 4. Logo Centra a jeho afiliáciu môžu využívať len projekty, ktoré boli schválené Vedením Centra podľa Čl. 4 odst. (4) tohto štatútu ako projekty patriace pod Centrum.
 5. Žiadosti o schválenie projektov na zaradenie do Centra sa podávajú v tlačenej alebo elektronickej podobe jednému alebo viacerým členom vedenia Centra najneskôr ku poslednému pracovnému dňu v danom kalendárnom mesiaci.
 6. Žiadateľ musí byť držiteľom titulu PhD. alebo vedúcim bakalárskej, diplomovej, dizertačnej práce, vedúcim grantových úloh VEGA, KEGA, APVV a iných domácich a zahraničných grantov a projektov.
 7. Žiadateľ obdrží potvrdenie prijatia žiadosti Vedením Centra najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa podania v tlačenej alebo elektronickej podobe.
 8. Žiadateľ obdrží rozhodnutie o svojej žiadosti v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr ku poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola predmetná žiadosť podaná.
 9. Ostatné nekomerčné projekty, ktoré neboli schválené ako projekty Centra, alebo nepožiadali vedenie Centra o schválenie zaradenia do Centra, môžu využívať prístrojové a priestorové vybavenie Centra len v prípade splnenia všetkých nasledujúcich podmienok: 1. v danom čase na danom zariadení a v danom priestore neprebieha iný projekt spĺňajúci Čl. 5 odst. (3) tohto štatútu. 2. Osoba zodpovedná za takýto projekt (vedúci bakalárskej, diplomovej, dizertačnej práce, vedúci grantových úloh VEGA, KEGA, APVV a iných domácich a zahraničných grantov a projektov) podá vopred „Žiadosť o povolenie využívania prístrojového zariadenia v správe Centra“. Po schválení žiadosti uzavrie osoba zodpovedná za projekt písomnú dohodu s vedením Centra a vopred preukáže dostatok finančných prostriedkov na údržbu a krytie prípadných výdavkov spojených s odstránením škôd na prístrojom vybavení Centra spôsobených v rámci predmetného projektu, za ktorý je zodpovedná. Výšku potrebných finančných prostriedkov stanovuje vedenie Centra. Pri podpise žiadosti a písomnej dohody platia tie isté postupy a časové lehoty uvedené v Čl. 5 odst. (5), (6), (7) a (8).
 10. Osoba zodpovedná za projekt definovaný Čl. 5 odst. (9) je v prípade spôsobenia škôd na prístrojom vybavení Centra v rámci predmetného projektu povinná zabezpečiť nápravu s súlade s písomnou dohodou uzavretou medzi ňou a Vedením Centra pred začatím predmetného projektu.
 11. Cenník služieb poskytovaných Centrom bude každoročne schvaľovaný Vedením Centra po prerokovaní vo Vedení FTVŠ UK a zverejnený na internetovej stránke Centra do pätnástich dní od jeho schválenia. Cenníkom služieb sa riadia všetky komerčné projekty.
 12. Ak sa preukáže, že rozhodnutie vedenia Centra je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo predpismi univerzity alebo fakulty, je vedenie Centra povinné vykonať opatrenie na nápravu, vrátane zmeny alebo zrušenia takéhoto rozhodnutia. Obdobne sa postupuje, ak je vedenie Centra v rozpore s uvedenými predpismi nečinné.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 6 Platnosť a účinnosť

 1. Štatút Centra bol prerokovaný Vedením FTVŠ UK dňa 18.3. 2013 a 22.4. 2013. Štatút Centra nadobudol platnosť po jeho prerokovaní Akademickým senátom FTVŠ UK dňa 23.5. 2013.
 2. Doplnenie a inovácia štatútu Centra je v kompetencii vedenia Centra na jeho vlastný podnet, prípadne na základe návrhu vedenia FTVŠ UK alebo nadpolovičnej väčšiny personálneho obsadenia v aktuálnom roku navrhnutej zmeny.
 3. Každé doplnenie a inovácia štatútu Centra musí byť prerokované Vedením FTVŠ UK a Akademickým senátom FTVŠ UK.
Doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.
Vedúca Centra
Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Prodekanka FTVŠ UK
Prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Dekan FTVŠ UK