Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Diagnostické centrum profesora Hamara

Vedeckovýskumné aktivity na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave sa v minulosti realizovali v rámci viacerých pracovísk, počnúc Kabinetom telesnej výchovy a mládeže v roku 1965 až po Ústav vied o športe. Po jeho zániku v roku 2005 rezonovala potreba opätovnej podpory vedeckovýskumnej činnosti na Fakulte. Dekan, profesor PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D., prišiel s myšlienkou vytvorenia Diagnostického centra športu. Výsledkom jeho iniciatívy a úsilia sú zrekonštruované priestory v budove fakulty, ktoré boli poskytnuté na jeho zriadenie.

Centrum je pomenované po profesorovi MUDr. Dušanovi Hamarovi, Ph.D. za jeho celoživotný prínos vo vývoji zariadení na posudzovanie a rozvoj trénovanosti športovcov i bežnej populácie a za zavedenie “Diagnostiky trénovanosti” ako povinne voliteľného predmetu na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.

Hlavným cieľom Diagnostického centra profesora Hamara je podpora vedeckovýskumných aktivít v oblasti vied o športe a ich prepojenie s praxou. Vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikácia do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny môže  prispieť nielen k zvýšeniu výkonnosti športovcov a telesnej  zdatnosti bežnej populácie, ale aj zviditeľniť vedy o športe v očiach verejnosti. Pracovníci Fakulty disponujú  dlhoročnými skúsenosťami  v oblasti posudzovania funkčných schopností nielen športovcov, ale aj  bežnej populácie a pacientov so zhoršenou telesnou zdatnosťou ako aj odbornou interpretáciou výsledkov funkčných testov s ohľadom na potreby praxe. Snahou DCpH je ďalší vývoj moderných diagnostických zariadení a metód a ich uplatňovanie  pri posudzovaní úrovne  trénovanosti a riadení športového tréningu. Jednou z možností ako toto dosiahnuť je účasť na riešení domácich a medzinárodných projektov. Veríme, že úspešnou prezentáciou výsledkov práce sa Diagnostické centrum profesora Hamara pri FTVŠ UK stane uznávaným doma i v zahraničí.

Diagnostické centrum profesora Hamara pozostáva zo siedmich laboratórií: biochemické, dynamometrické, funkčné, senzomotorické, somatometrické, vývojové a analýzy herného výkonu. V nich sa budú uskutočňovať laboratórne funkčné testy doplnené o biochemické a antropometrické vyšetrenia. DCpH bude poskytovať komplexnú diagnostiku (kombinácie testov pre posudzovanie vybraných motorických schopností, testové batérie podľa druhu športovej špecializácie, špecifické testy pre vybrané skupiny jedincov rôzneho veku a výkonnosti, návrhy testových batérií podľa požiadaviek športovej praxe). Výnimočnou črtou DCpH bude testovanie zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých športov. Motorické schopnosti bude možné posudzovať aj na športoviskách s využitím prenosných diagnostických zariadení. Nezabúda sa ani na posudzovanie telesnej zdatnosti bežnej populácie, jedincov po poraneniach a vybraných skupín pacientov (v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a Slovenskou akadémiou vied).

Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. je profesorom na Katedre športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Je absolventom Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1980 získal atestáciu z vnútorného lekárstva a v roku 1985 z telovýchovného lekárstva. Titul CSc. v odbore  telovýchovné lekárstvo získal v roku 1985. V roku 1992 sa stal docentom a od roku 2000 je profesorom.

Oblasť jeho profesionálnych záujmov zahŕňa funkčnú diagnostiku, osobitne vývoj počítačom riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti tak športovcov ako aj pacientov (napr. izokinetický ergometer, veslárský a pádlovací izokinetický ergometer, bežiaci pás s monitorovaním vertikálnych reakčných síl, gravitačný dynamometer, stabilografický systém na posudzovanie rovnováhy, a iné. Okrem toho sa venuje problematike silového tréningu pre výkon a zdravie a kinetike kardiorespiračných parametrov pri rôznych formách zaťaženia.

Absolvoval študijné pobyty Rakúskom inštitúte telovýchovného lekárstva (Prof. Prokop), na Ústave respiračnej fyziológie  UCLA Harbor Hospital (Prof. Whipp a Wasserman) a na Inštitúte vied o športe CONI (Talianskeho olympijského výboru) v Ríme (Prof. Dal Monte).

Prof. Hamar publikoval viac ako 180 článkov a knižných kapitol v angličtine, nemčine, španielčine, slovenčine a češtine. Bol pozvaný prednášajúci na medzinárodných konferenciách vo viac ako 40 krajinách v Európe, Amerike, Ázii a Austrálii. Bola mu udelená cena za najlepší príspevok na 9. Európskom kongrese telovýchovného lekárstva v roku 1988 v Barcelone a Medaila Ludwiga Prokopa za prínos pre funkčnú diagnostike v telovýchovnom lekárstve (1995).

Je bývalým predsedom Vedeckej komisie Medzinárodnej federácie telovýchovného lekárstva (2002 – 2010), bývalým členom Výkonného výboru Medzinárodnej federácie telovýchovného lekárstva (1994 – 2002) a podpredsedom Lekárskej komisie Medzinárodnej federácie univerzitného športu ( od r. 2001 – súčasnosť).

Prof. Hamar je tiež členom edičných rád časopisov Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (Turín), Medicina dello Sport (Rím), Brasilian Journal of Sports Medicine (Sao Paulo), Archivos de Medicina del Deporte (Pamplona), Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Praha), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica (Olomouc), a Muscle and Fitness – česká a slovenská edícia (Bratislava).

Od svoje mladosti  je aktívny športovec najskôr ako reprezentant bývalej ČSSR v atletike, neskôr ako bežec, lyžiar, cyklista, tenista a golfista.

Slávnostné otvorenie Diagnostického centra profesora Hamara

Dňa 21.3.2013 sa v aule profesora Stráňaia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave konalo slávnostné otvorenie Diagnostického centra profesora Hamara (DCpH). Dekan fakulty, prof. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D., privítal členov Vedeckej rady FTVŠ UK, ako aj prítomných hostí z radov akademickej obce i športového hnutia. Boli medzi nimi napr. prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D., generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Ladislav Čambal a riaditeľ Národného športového centra Mgr. Boris Čavajda. Nasledovala prezentácia doc. Eriky Zemkovej, Ph.D. o plánovaných aktivitách diagnostického centra, predstavenie osobnosti profesora Hamara ako reprezentačného športovca, medzinárodne uznávaného odborníka, vedca, učiteľa a inventora, ktorý vyvinul viacero diagnostických zariadení umiestnených v DCpH. Tieto zariadenia ako aj priestory centra si mali záujemci možnosť pozrieť a získať tak predstavu o možnostiach diagnostiky širokej plejády funkčných a motorických schopností.