Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Požiadavky z predmetov

Termíny skúšok a plnenia kreditových požiadaviek

Pohybové kreditové požiadavky Kondičné trénerstvo

Aeróbna vytrvalosť AEV

Anaeróbna vytrvalosť ANV

Silové schopnosti

Rýchlostné schopnosti

Didaktika športového tréningu

Kondičné základy pohybu v športe

Obsah SEMINÁRNYCH PRÁC z predmetov

Obsah SEMINÁRNYCH PRÁC z predmetov:

  • Aeróbna vytrvalosť: 6-týždňový mezocyklus rozvoja aeoróbnych vytrvalostných schopností bežeckými prostriedkami prevažne pre športové hry (potrebné je uviesť atribúty zaťaženia: objem - trvanie, dĺžku úseku, počet opakovaní, prípadne sérií; intenzitu - % z čoho? z ANP, alebo VO2max, alebo z 1RM, prípadne prečo - uviesť zdroj, organizáciu - interval a charakter odpočinku; zložitosť, prípadne systém kontroly a zvyšovania zaťaženia).
  • Anaeróbna vytrvalosť: 6-týždňový mezocyklus rozvoja anaeoróbnych vytrvalostných schopností bežeckými prostriedkami prevažne pre športové hry (potrebné je uviesť atribúty zaťaženia: objem - trvanie, dĺžku úseku, počet opakovaní, prípadne sérií; intenzitu - % z čoho, prípadne prečo - uviesť zdroj, organizáciu - interval a charakter odpočinku; zložitosť - zmeny smeru a podobne, prípadne systém kontroly a zvyšovania zaťaženia, metodické poznámky - uzlové body-  na čo je potrebné klásť dôraz).
  • Silové schopnosti: 6-týždňový mezocyklus rozvoja silových schopností prevažne pre športové hry(potrebné je uviesť atribúty zaťaženia: zameranie TJ (svalová topografia, maximálna sila, všeobecná, zámerná alebo špeciálna sila a pod..., objem - počet opakovaní, počet sérií; intenzitu - % z čoho? z 1RM alebo 10 RM, tempo tri alebo štyri čísla, prípadne prečo - uviesť zdroj, organizáciu - interval a charakter odpočinku; zložitosť, systém kontroly a zvyšovania zaťaženia, metodické poznámky - uzlové body-  na čo je potrebné klásť dôraz).
  • Rýchlostné schopnosti: 6-týždňový mezocyklus rozvoja rýchlostných a rýchlostno-silových schopností prevažne pre športové hry bežeckými prostriedkami. Potrebné je uviesť atribúty zaťaženia a zameranie TJ, napr: akceleračná, maximálna rýchlosť, rýchlosť so zmenami smeru, odrazová sila, rýchla opakovaná sila, výbušna sila, prostriedkami odrazov, odhodov, použitím prekážok, zaťažkávacích viest segmentových závaží, naklonenej roviny a pod..., objem - počet opakovaní, počet sérií; intenzitu - % z čoho? z 1RM, zdôvodniť prečo to tak odporúčate - a uviesť zdroj, organizáciu - metódu, interval a charakter odpočinku; zložitosť, systém kontroly a zvyšovania zaťaženia, metodické poznámky - uzlové body -  na čo je potrebné klásť dôraz z pohľadu dávkovania, ale aj techniky realizácie pohybových činností).
  • Didaktika športového tréningu - periodizácia zaťažovania a súťaženia v ročnom tréningovom cykle vo vybranom športe (farebná tabuľka mikrocyklov: zelená=prípravné obdobie akumulačné a intenzifikačné; žltá=predsúťažné-transformačné obdobie; oranžová=súťažné obdobie; červená=vrchol sezóny; modrá=prechodné obdobie. + 3 mikrocykly zaťaženia (vždy po jednom z každého z nasledovných období: v prípravnom, predsúťažnom a súťažnom- vylaďovacom-pred vrcholom sezóny).