Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Štruktúra pohybovej činnosti atletických skokanských disciplín [elektronický dokument] : . / Ján Koštial ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 2. AAB Pohybová aktivita žiaka v škole a jej ovplyvňovanie prostredníctvom nových technológií / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 3. AAB Štruktúra pohybovej činnosti atletických skokanských disciplín / Ján Koštial ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2006
 4. ACB Športová metrológia / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  Bratislava : ICM Agency, 2009
 5. ADE Physical education lifelong education of primary school general teachers / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 87, č. Spec. edition-article 1 (2017), s. 245-247, art. no. 61
 6. ADE Model olympijskej prípravy Lucie Hrivnák Klocovej na OH 2016 na základe vyhodnotenia OH 2004, 2008 a 2012 / Miroslav Vavák, Iveta Cihová, Pavel Slouka
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 3 (2015), s. 62-74
 7. ADE Zmeny vybraných silových a biochemických parametrov po aplikácii špecializovaného silového programu u onkologických pacientov / Aurel Zelko, Eugen Laczo, Milan Kováč, Iveta Cihová
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 3 (2015), s. 103-118
 8. ADF Štruktúra športového výkonu v skoku do diaľky žien / Ján Koštial, Iveta Dremmelová
  In: Slovenská atletika. - Roč. 3, č. 5 (1997), s. 6-8
 9. ADF Štruktúra športového výkonu v trojskoku žien / Ján Koštial, Katarína Horniaková, Iveta Dremmelová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. 29-33
 10. ADF Changes in salivary hormones concentration during the preparation and competition period in olympic weightlifters / Milan Kováč ml. ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 1 (2017), s. 12-23 [online]
 11. ADF Dvojdimenzionálna analýza skoku s prednožením roznožmo v športovom aerobiku / Oľga Kyselovičová, Iveta Cihová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 15-19
 12. ADM Effect of technology based programme "brain breaks" on the pupils' attitudes towards physical activity in secondary schools / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: Pertanika journal of social science & humanities : Special issue. - Roč. 27, č. S3 (2019), s. 47-60
 13. AEC The use of supra-maximal running speed means in sprinter training / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, 34. - Olomouc : Fakulta tělesné kultury, 2004. - S. 15-22
 14. AEC Dependence of sport performance in women triple jump from selected parameters of speed during final part of approach / Iveta Cihová, Ján Koštial, Jaromír Sedláček
  In: Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci a młodzieży. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej, 2007. - S. 54-59
 15. AED Podmienenosť zmien športového výkonu v trojskoku žien zmenami kinematických ukazovateľov / Iveta Dremmelová, Ján Koštial
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 18-26
 16. AED Stabilita a variabilita kinematických ukazovateľov pretekovej činnosti v trojskoku žien / Ján Koštial, Iveta Dremmelová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 40 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1431-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 167-175 [online]
 17. AED Vplyv intervenčných videoklipov HOPSports Brain Breaks v triedach na formovanie postojov žiakov k telesnej a športovej výchove / Ľubor Tománek, Iveta Cihová, Flóra Deák
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 63-75
 18. AED Zmeny postojov, vnímania a motivácie žiakov k pohybovým aktivitám vyvolané aplikovaním krátkych pohybových blokov v triedach s využívaním nových technológií / Ľubor Tománek, Iveta Cihová
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 77-88
 19. AED Vnútorné zaťaženie hráčov vo futbale v prípravných hrách so stredným počtom hráčov / Miroslav Holienka, Iveta Cihová
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 132-139
 20. AED Úroveň kondičnej pripravenosti uchádzačov o zaradenie do športovej triedy so zameraním na futbal / Anton Lednický ... [et al.]
  In: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od úrovne ich biologickej zrelosti. - ISBN 80-969268-1-0. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 35-38
 21. AED Vplyv dvojročného športového tréningu na pohybovú výkonnosť mladých hokejistov / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od úrovne ich biologickej zrelosti : Zborník príspevkov projektu grantovej úlohy č. 1/7205/20. - ISBN 80-969268-1-0. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 52-55
 22. AED Efektívnosť pohybového programu v školskej telesnej výchove / Eva Miklovičová, Anton Lednický, Iveta Cihová
  In: Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1415-5. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2019. - S. 221-227
 23. AED Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov športových tried so zameraním na futbal / Iveta Cihová, Ladislava Doležajová
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 5-12
 24. AED Možnosti predikcie športovej výkonnosti v atletických športových triedach / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová, Roman Snopko
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 13-16
 25. AED Štruktúra športového výkonu v trojskoku žien / Iveta Cihová
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 44-51
 26. AED Inter- a intraindividuálne zmeny kinematických ukazovateľov pohybovej činnosti trojskoku žien / Iveta Cihová, Ján Koštial
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 58-65
 27. AED Inter- a intraindividuálne zmeny kinematických ukazovateľov pohybovej činnosti skoku o žrdi žien / Peter Krška, Iveta Cihová, Jaromír Sedláček
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 66-71
 28. AED Analýza kinematických parametrov herných činností slovenskej reprezentantky v stolnom tenise / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 109-112
 29. AED Rozvoj maximálnej rýchlosti prostriedkami supramaximálnej rýchlosti / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 41 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1567-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 155-172 [online]
 30. AED Závislosť športového výkonu v trojskoku žien od rýchlosti rozbehu / Ján Koštial, Iveta Cihová
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 241-248
 31. AED Praktické ukážky využitia dvojdimenzionálnej analýzy pri hodnotení realizácie pohybovej činnosti trojskoku žien / Iveta Cihová
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 248-251
 32. AED Vplyv špecializovaného športového tréningu na telesný rozvoj a motorickú výkonnosť hokejistov v žiackej kategórii / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, roč. 5. - ISBN 80-227-1821-1. - Bratislava : Slovenská antropologická spoločnosť SAV, 2002. - S. 96-99
 33. AED Somatické a motorické faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky a v trojskoku žien / Ján Koštial, Iveta Dremmelová
  In: Zborník vedeckých prác, 4. - ISBN 80-89075-00-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. - S. 35-39
 34. AED Úroveň motorickej pripravenosti prijatých uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ján Koštial, Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 42 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1694-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. - S. 67-76 [online]
 35. AED Rozvoj maximálnej bežeckej rýchlosti s využitím ťahacieho zariadenia / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác, 5. - ISBN 80-89075-06-1. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 4-11
 36. AED Úroveň kinematických charakteristík pri behu maximálnou rýchlosťou u reprezentantov SR v šprintoch / Ivan Čillík ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác, 5. - ISBN 80-89075-06-1. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 17-22
 37. AED Charakter zmien kinematických ukazovateľov trojskoku žien v skokoch z predlžovaného rozbehu / Ján Koštial, Iveta Dremmelová
  In: Zborník vedeckých prác, 5. - ISBN 80-89075-06-1. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 52-56
 38. AFA Physical education and new technologies in opinions of pupils and primary schools teachers / Ľubor Tománek, Branislav Antala, Iveta Cihová
  In: International scientific conference on kinesiology. - ISBN 978-953-317-049-7. - Záhreb : Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2017. - S. 787-790
 39. AFC Vplyv dvojročného športového tréningu na pohybovú výkonnosť mladých hokejistov / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Diagnostika pohybového systému - Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. - ISBN 80-244-0571-7. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - S. 161-163
 40. AFC Analýza kinematických ukazovateľov techniky trojskoku na príklade majsterky sveta Š. Kašpárkovej / Iveta Dremmelová, Ján Koštial
  In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. - ISBN 80-210-2573-5. - Brno : Pedagogická fakulta MU, 2001. - S. 42-46
 41. AFC Všeobecná pohybová výkonnosť uchádzačov o zaradenie do hokejových športových tried / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Pohyb a zdraví. - ISBN 80-244-0322-6. - Olomouc : FTK UP, 2001. - S. 396-400
 42. AFC Štruktúra športového výkonu v atletických horizontálnych skokoch žien / Ján Koštial, Iveta Dremmelová
  In: Nové poznatky v atletice. - ISBN 80-210-2640-5. - Brno : Pedagogická fakulta MU, 2001. - S. 45-49
 43. AFC Vplyv jogových cvičení na kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť chrbtice starších žien / Juraj Gajdoš, Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [5 s.]
 44. AFC Změny úrovně motorické výkonnosti extraligových hokejistů v přípravném období / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová, Anton Lednický
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [5 s.]
 45. AFC Intersexuální porovnání predikční validity výběrových kriterií do atletických sportovních tříd / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová, Roman Snopko
  In: Atletika 2005 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-86317-39-0. - Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2005. - S. [4 s.]
 46. AFC Zmeny kinematických ukazovateľov v trojskoku žien v závislosti od dĺžky rozbehu / Iveta Cihová, Ján Koštial
  In: Atletika 2005 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-86317-39-0. - Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2005. - S. [6 s.]
 47. AFC Predikční validita výběrových kriterií na zařazení žákyň do atletických sportovních tříd / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová, Roman Snopko
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [6 s.]
 48. AFC Vliv učebních osnov na změny úrovně motorické výkonnosti studentú Akademie policejního zboru v Bratislavě / Jaromír Sedláček, Pavol Jankovský, Iveta Cihová
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [4 s.]
 49. AFC Vzťah medzi úrovňou telesnej vyspelosti a pohybovou výkonnosťou uchádzačov o prijatie do športových tried so zameraním na ľadový hokej / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Diagnostika pohybového systému - Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - S. 167-171
 50. AFC Úroveň telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti uchádzačov o prijatie do športových hokejových tried / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Sport v České republice na začátku nového tisíciletí, sv. 2. - ISBN 80-86317-12-9. - Praha : FTVS Univerzity Karlovy, 2001. - S. 386-390
 51. AFC Změny úrovně motorické výkonnosti studentek Akademie policejního sboru v Bratislavě / Jaromír Sedláček, Pavol Jankovský, Iveta Cihová
  In: Atletika 2007. - ISBN 978-80-210-4451-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 178-183
 52. AFC Rozdiely kinematických subštruktúr trojskoku žien zo stredného a celého rozbehu / Iveta Cihová, Ján Koštial
  In: Atletika 2003 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. [7 s.]
 53. AFD Pohybová výkonnosť uchádzačov o zaradenie do športových tried so zameraním na futbal a ľadový hokej / Anton Lednický ... [et al.]
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : STU, 2002. - S. 70-74
 54. AFD Reakčný čas v šprintérskych disciplínach mužov / Ján Koštial, Iveta Cihová, Jozef Gavaľa
  In: Problémy súčasnej atletiky. - ISBN 80-89075-12-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 68-73
 55. AFD Kinematická subštruktúra športového výkonu v trojskoku žien / Iveta Dremmelová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1874-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 26-30
 56. AFD Výber a systematika kinematických ukazovateľov pohybovej činnosti trojskoku / Iveta Dremmelová
  In: Zborník z celoštátnej vedeckej konferencie doktorandov. - ISBN 80-967487-8-5. - Bratislava : FTVŠ UK, 1998. - S. 25-28
 57. AFD Osobitosti osvojovania si a zdokonaľovania techniky trojskoku žien / Iveta Dremmelová, Ján Koštial
  In: Pedagogické aspekty v telesnej a športovej výchove. - Trnava : STU, 1999. - S. 77-81
 58. AFD Reakčný čas a športový výkon v atletických šprintérskych disciplínach žien / Iveta Dremmelová, Ján Koštial
  In: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie = Physical education, sports, research at the break of the millenium. - ISBN 80-227-1286-8. - Bratislava : STU, 1999. - S. 43-49
 59. AFD Vzťah reakčného času a športového výkonu v behoch mužov na krátke vzdialenosti / Ján Koštial, Iveta Dremmelová
  In: CO-MAT-TECH 1999. - Bratislava : STU, 1999. - S. 596-602
 60. AFD Motorická pripravenosť študentov v talentovej časti prijímacích skúšok na FTVŠ UK / Ján Koštial, Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : FTVŠ UK, 1999. - S. 216-220
 61. AFD Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti prijatých uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ján Koštial ... [et al.]
  In: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. - ISBN 80-227-1546-8. - Bratislava : STU, 2001. - S. 76-82
 62. AFD Úroveň aeróbnej vytrvalosti študentov FTVŠ UK / Iveta Dremmelová, Ján Koštial, Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1605-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 72-75
 63. AFD Úroveň všeobecnej pohybovej pripravenosti mladých hokejistov / Ján Koštial ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1605-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 123-127
 64. AFD Porovnanie modelov kinematických subštruktúr trojskoku žien z celého a krátkeho rozbehu / Iveta Cihová, Ján Koštial
  In: Atletika 2004 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8083-007-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 40-49
 65. AFD Hodnotenie kondičnej prípravy extraligových hokejistov / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  In: Atletika 2004 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8083-007-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 224-230
 66. AFD Vplyv zmien tréningového zaťaženia na zmeny športového výkonu v príprave trojskokanky vrcholovej výkonnosti / Iveta Dremmelová, Gabirel Mácsodi, Ján Koštial
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z vedeckého seminára. - ISBN 80-227-1336-8. - Bratislava : STU, 2000. - S. 26-31
 67. AFD Rozsah pretekania sa a vývoj výkonnosti v atletickom programe žien na OH / Iveta Dremmelová, Ján Koštial, Petra Liskayová
  In: Retrospektíva na OH 2000 v Sydney. - ISBN 80-227-1442-9. - Bratislava : STU, 2000. - S. 19-24
 68. AFD Kinematická analýza trojskoku zo skráteného rozbehu s využitím rozličných technických prostriedkov / Ján Koštial, Iveta Cihová, Peter Šelinger
  In: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažmente. - ISBN 80-227-1314-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 90-96
 69. AFD Závislosť výkonu v skoku do diaľky a v trojskoku žien od rýchlosti rozbehu / Ján Koštial, Iveta Cihová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 76-83
 70. AFD Porovnanie kinematických ukazovateľov v trojskoku žien v skokoch z krátkeho a stredného rozbehu / Iveta Dremmelová, Ján Koštial
  In: Atletika 2001. - ISBN 80-967363-1-0. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2001. - S. 49-54
 71. AFG Physical development and motor performance 9-10 years old applicants for engagement to sport football classes / Iveta Cihová, Ján Koštial, Jaromír Sedláček
  In: 2nd FIEP European congress, 1st Serbian congress of P. E. Pedagogists. - Vrnjacka Banja : Faculty of Physical Education, 2004. - s. 225
 72. AFG Effect of technology based programme on the attitudes towards physical activity in secondary schools / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: ACPES 2018 : 3rd FIEP Asia conference : physical education and sports : Roč. 3. - ISBN 978-967-0115-03-0. - Kuala Lumpur : Tunku Abdul Rahman University college, 2018. - S. 25-25, Track 1
 73. AFG Changes of motor performance of pupils in athletic sport classes / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová, R. Snopko
  In: Physical education in change [elektronický dokument]. - ISBN 978-952-9899-89-0. - Vierumäki : FIEP, 2008. - S. 78
 74. AFG Model olympijskej prípravy Lucie Hrivnák-Klocovej na OH 2016 na základe vyhodnotenia OH 2004, 2008 a 2012 / Miroslav Vavák, Iveta Cihová, Pavel Slouka
  In: Atletika 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-904237-3-2. - Praha : Univerzita Karlova, FTVS, 2015. - S. 134 [USB kľúč]
 75. BCI Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe / Tomáš Kampmiller, Iveta Cihová, Ludmila Zapletalová
  Bratislava : ICM Agency, 2010
 76. BCK Škola drepu 2. - teoretické východiská uplatnenia drepu v pohybovej a v kondičnej príprave - / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Vzpieranie 3. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-66-9. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 48-81 [1,70 AH]
 77. BDF Trojskok žien vo svete / Ján Koštial, Iveta Dremmelová
  In: Slovenská atletika. - Roč. 4, č. 4 (1998), s. 1-4
 78. BDF Trojskok žien na Slovensku / Ján Koštial, Iveta Cihová
  In: Slovenská atletika. - Roč. 4, č. 5 (1998), s. 1-4
 79. BDF Názory starších ľudí na jogové cvičenia / Juraj Gajdoš, Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 23-26
 80. BDF Rozbeh v skoku do diaľky na Majstrovstvách Slovenska / Ivan Čillík, Peter Krška, Iveta Cihová
  In: Slovenská atletika. - Č. 3 (2000), s. 1-4 príloha
 81. BDF Biologické a motorické kritériá výberu uchádzačov do športových hokejových tried / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 4 (2000), s. 36-40
 82. BEC Efektívnosť prijímacieho pokračovania na FTVŠ UK v Bratislave / Iveta Cihová, Ján Koštial, Jaromír Sedláček
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. - ISBN 80-244-0224-6. - Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackéko, 2001. - S. 37-43
 83. BED Kondičné plávanie v učebných osnovách FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík, Iveta Cihová, Ján Koštial
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 42 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1694-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. - S. 57-65 [online]
 84. BEE Dlhodobé hodnotenie motorickej pripravenosti prijatých uchádzačov na FTVŠ UK Bratislava / Ján Koštial, Jaromír Sedláček, Iveta Cihová
  In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu : soubor referátů ze semináře Katedry tělesné kultury pořádaného 11.11.1999 na Pedagogické fakultě MU v Brně. - ISBN 80-210-2764-9. - Brno : Pedagogická fakulta MU, 2001. - S. 125-131
 85. BEF Základy matematicko-štatistického spracovania dát v telesnej a športovej výchove Základné štatistické charakteristiky : miery polohy, miery variability, testovanie významnosti rozdielov stredných hodnôt / Iveta Cihová
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 149-160 [online]
 86. BFA Effectiveness of customized strength training in oncologic patients on physical functions, muscle and bone tissue: design of randomized control trial / Aurel Zelko, Eugen Laczo, Iveta Cihová
  In: Sport and quality of life 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6439-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 129 [CD-ROM]
 87. BFA Physical education lifelong education and using of new technologies in Slovak primary schools / Ľubor Tománek, Branislav Antala, Iveta Cihová
  In: Anthroplogical aspects of sports, physical education and recreation. - Banja Luka : University of Banja Luka, 2016. - S. 17-17
 88. DAI Zmeny kinematických ukazovateľov v trojskoku žien v závislosti od dĺžky a rýchlosti rozbehu / Iveta Cihová ; školiteľ Ján Koštial
  Bratislava : [s.n.], 2005
 89. FAI Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže / zost. Iveta Cihová
  Bratislava : ICM Agency, 2016
 90. FAI Atletika 2006 : Vedecký zborník. / Zostavila Iveta Cihová
  Bratislava : ICM Agency, 2006
 91. FAI Zborník vedeckých prác V / Zostavili Ján Koštial, Iveta Cihová, Miroslav Ciho ; ilustroval Anton Lednický
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001
 92. GII Vyhodnotenie prijímacieho konania na Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave / Iveta Cihová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.4 (2010), s. 43-44
 93. GII 24. Valné zhromaždenie ICSSPE 2010 a Svetové fórum o telesnej výchove / Iveta Cihová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.3 (2010), s. 45