Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Atletika - behy / Ivan Varga ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1976
 2. AAB Efektivita špecializovanej pohybovej aktivity na vybrané silové schopnosti, biochemické a klinické parametre v skupine onkologických pacientov / Aurel Zelko, Eugen Laczo
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 3. AAB Prekážkové šprinty / Eugen Laczo
  Bratislava : ICM Agency, 2006
 4. AAB Atletika - behy / Ivan Varga ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1986
 5. ACB Teória a didaktika športu / Roman Moravec ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2004
 6. ACB Ľadový hokej : vysokoškolská učebnica aplikovaných predmetov pre trénerov špecializácie v ľadovom hokeji. / Igor Tóth ... [et al.]
  Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency ; Slovenský zväz ľadového hokeja ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010
 7. ACB Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu / Roman Moravec ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2007
 8. ADC Clinical utility of miRNA-1, miRNA-29g and miRNA-133s plasma levels in prostate cancer patients with high-intensity training after androgen-deprivation therapy / Andrea Gažová, Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. S139-S147
 9. ADC Morphological, molecular and hormonal adaptations to early morning versus afternoon resistance training / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Chronobiology international. - Roč. 35, č. 4 (2018), s. 450-464
 10. ADC Effects of time of day on resistance exercise-induced anabolic signaling in skeletal muscle / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Biological rhythm research. - Roč. 44, č. 5 (2013), s. 756-770
 11. ADC Circulating microRNAs as potential biomarkers of exercise response / Mája Polakovičová ... [et al.]
  In: International journal of molecular sciences [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 10, č. čl. 1553, (2016), s. 1-20
 12. ADE The application of diagnostic procedures in the performance and top sport / Eugen Laczo, Aurel Zelko
  In: Przegląd naukowy kultury fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Roč. 12, č. 1 (2009), s. 20-25
 13. ADE Zmeny vybraných silových a biochemických parametrov po aplikácii špecializovaného silového programu u onkologických pacientov / Aurel Zelko, Eugen Laczo, Milan Kováč, Iveta Cihová
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 3 (2015), s. 103-118
 14. ADE Physical education lifelong education of primary school general teachers / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 87, č. Spec. edition-article 1 (2017), s. 245-247, art. no. 61
 15. ADE Kinematično-dinamični model maksimalne hitrosti mladih šprinterjev / Milan Čoh ... [et al.]
  In: Šport : Revija za teoretična in praktična vprašanja športa. - Roč. 42, č. 4 (1994), s. 41-47
 16. ADE Kinematic-dynamic characteristics of maximal velocity of young sprinters / Milan Čoh ... [et al.]
  In: Kinesiologia Slovenica. - Roč. 2, č. 1 (1995), s. 5-11
 17. ADF Changes in salivary hormones concentration during the preparation and competition period in olympic weightlifters / Milan Kováč ml. ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 1 (2017), s. 12-23 [online]
 18. ADF Vplyv silového tréningu na pohybovú výkonnosť onkologických pacientov počas androgénnej deprivačnej terapie / Aurel Zelko ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 6-12
 19. ADF Vplyv vybraných kinematických parametrov na rýchlosť korčuľovania v ľadovom hokeji / Marián Jurica, Eugen Laczo
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 32-36
 20. ADF Možnosti zvyšovania účinnosti tréningových a súťažných podnetov so zameraním na rozvoj anaeróbnej odolnosti v basketbale / Eugen Laczo, Peter Nedelický
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 9, č. 2 (2004), s. 13-22
 21. ADF Rozvoj špeciálnych schopností supramaximálnou rýchlosťou / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 1, č. 2 (1991), s. 4-7
 22. ADF Intraindividuálne hodnotenie vplyvu tréningového zaťaženia na zmeny kinematických parametrov v šprinte žien / Lucia Bundová, Eugen Laczo
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 30-33
 23. AEC Monitorovanie vybraných biochemických parametrov po zápasovom zaťažení v basketbale a v ľadovom hokeji / Eugen Laczo
  In: Zatížení hráče v utkání [elektronický dokument]. - ISBN (elektronické) 978-80-246-2508-9. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2011. - S. 74-82 [online]
 24. AEC Structural development special skills in short hurdle sprint / Eugen Laczo, Peter Šelinger, Štefan Čuvala
  In: Wspólczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o mlodziezy : praca zbiorowa. - ISBN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej, 2007. - S. 49-53
 25. AED Základy teórie pohybovej činnosti behu na 400 m cez prekážky / Eugen Laczo
  In: Zborník Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV, 3. - Bratislava : Šport, 1976. - S. 70-87
 26. AED Štruktúra a možnosti predikcie športového výkonu v behu na 100 m prekážok žien z hľadiska pohybových schopností / Eugen Laczo
  In: Kuchen, A. a kol.: Niektoré faktory podmieňujúce športový výkon. - Bratislava : Šport, 1980. - S. 126-149
 27. AED Vplyv špecifických tréningových podnetov na bioenergetické mechanizmy mladého organizmu / Eugen Laczo
  In: Zborník Národného inštitútu športu : rok 2002. - ISBN 80-7098-353-1. - Bratislava : Národný inštitút športu, 2003. - S. 82-86
 28. AED Regenerácia ako predpoklad účinného adaptačného systému organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie / Eugen Laczo, Peter Nedelický
  In: Zborník Národného inštitútu športu : rok 2002. - ISBN 80-7098-353-1. - Bratislava : Národný inštitút športu, 2003. - S. 39-43
 29. AED Vplyv plyometrických cvičení na zmeny úrovne rýchlostných a rýchlostno-silových schopností futbalistov / Tibor Balga, Eugen Laczo
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 1-6
 30. AED Hormonálna odozva na silové zaťaženie / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Výskum časovej koincidencie v športe a hormonálna odozva na silové zaťaženie. - ISBN 978-80-89257-58-4. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 34-63
 31. AED Diferencovaný obsah tréningového zaťaženia futbalistov na základe aktuálneho stavu ich regeneračnej schopnosti / Eugen Laczo
  In: Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách : zborník príspevkov ku grantovej úlohe VEGA 1/0459/11. - ISBN 978-80-89257-52-2. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 43-48
 32. AED Vzájomná podmienenosť kondičných schopností a technickej zručnosti v športe / Eugen Laczo
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 98-108
 33. AED Nové trendy v rozvoji kondičných schopností v jednoročnom tréningovom cykle v športových hrách / Eugen Laczo
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 187-195
 34. AED Uplatnenie metódy plyometrie na rozvoj výbušnej sily v jednoročnom tréningovom cykle / Eugen Laczo
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 136-139
 35. AED Východiská a diferencovaný rozvoj kondičných schopností z hľadiska kinematických odlišností jednotlivých herných činností jednotlivca vo volejbale / Miroslav Vavák, Eugen Laczo, Michal Lehnert
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 94-100
 36. AED Indices of new fibre formation in young, healthy women / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách [textový dokument (print)] : vedecký zborník realizovaných aktivít v rámci projektovej spolupráce Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave s Norwegian school of sport sciences v Osle = Human skeletal muscle and in vivo and in vitro muscle analysis techniques in sport sciences : textbook of research activities realized during educational cooperation between Norwegian school of sport sciences in Oslo and Faculty of physical education and sport, Comenius University in Bratislava. - ISBN 978-80-89257-32-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 70-74
 37. AED Acute responses in muscle hypertrophy signalling to a morning vs. afternoon resistance exercise protocol / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách : vedecký zborník realizovaných aktivít v rámci projektovej spolupráce Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave s Norwegian school of sport sciences v Osle = Human skeletal muscle and in vivo and in vitro muscle analysis techniques in sport sciences : textbook of research activities realized during educational cooperation between Norwegian school of sport sciences in Oslo and Faculty of physical education and sport, Comenius University in Bratislava. - ISBN 978-80-89257-32-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 75-76
 38. AED Time specific strength training induced hypertrophy and muscle strength increase of young untrained men / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách [textový dokument (print)] : vedecký zborník realizovaných aktivít v rámci projektovej spolupráce Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave s Norwegian school of sport sciences v Osle = Human skeletal muscle and in vivo and in vitro muscle analysis techniques in sport sciences : textbook of research activities realized during educational cooperation between Norwegian school of sport sciences in Oslo and Faculty of physical education and sport, Comenius University in Bratislava. - ISBN 978-80-89257-32-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 77-78
 39. AED Periodizácia tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj rýchlostno-silových schopností / Eugen Laczo
  In: Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície : uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave. - ISBN 978-80-89257-34-8. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 17-24
 40. AED Závislosť vybraných kinematických parametrov od štruktúry tréningového zaťaženia v šprinte žien / Lucia Bundová, Eugen Laczo
  In: Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. - ISBN 978-80-89257-37-9. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 6-13
 41. AED Možnosti zvyšovania efektivity riadenia tréningového a súťažného zaťaženia hokejistov / Eugen Laczo
  In: Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. - ISBN 978-80-89257-37-9. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 159-169
 42. AED Vplyv tréningového zaťaženia na intraindividuálne zmeny v oblasti svalovej dysbalancie hráčov ľadového hokeja / Michal Tokár, Eugen Laczo
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu : vedecký zborník výstupov z grantovej úlohy VEGA č. 1/4491/07. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 32-39
 43. AED Dynamika zmien vybraných biomechanických parametrov po modelovaných a zápasových zaťaženiach v športových hrách / Eugen Laczo
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu : vedecký zborník výstupov z grantovej úlohy VEGA č. 1/4491/07. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 52-59
 44. AED Intraindividuálna analýza vybraných kinematických parametrov v šprinte žien na Slovensku / Eugen Laczo, Lucia Bundová
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu : vedecký zborník výstupov z grantovej úlohy VEGA č. 1/4491/07. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 76-83
 45. AED Východiská na tvorbu periodizácie obsahovej štruktúry zaťaženia z hľadiska adaptácie organizmu / Eugen Laczo
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 6-40
 46. AED Možnosti zvyšovania efektivity riadiacich procesov tréningového a zápasového zaťaženia v ľadovom hokeji / Eugen Laczo
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 41-55
 47. AED Možnosti regulovania tréningového zaťaženia v období ladenia športovej formy vo vzpieraní / Milan Kováč ml., Eugen Laczo
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 56-66
 48. AED Diagnostika a rozvoj vybraných motorických a fyziologických schopností v prípravnom období vrcholových bežcov na lyžiach / Peter Žiška, Eugen Laczo
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 67-79
 49. AED Závislosť špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia v prípravnom období bežca na 400 m prekážok / Eugen Laczo, Peter Žiška, Milan Kováč ml.
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 80-87
 50. AED Vnútorná odozva organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v kata žien / Peter Barinec, Dušana Čierna, Eugen Laczo
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 88-95
 51. AED Lactate metabolism in dependence on the level of aerobic abilities of judokas / Miloš Štafanovský ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/2. - ISBN 978-80-223-3681-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 5-10 [online]
 52. AED Dynamika zmien špecifických tréningových ukazovateľov v prípravnom období dvojročného cyklu u vrcholových orientačných bežcov / Štefan Čuvala, Eugen Laczo, Viktor Bielik
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 46-52
 53. AED Wingate test na izokinetickom bicyklovom ergometri v diagnostike hokejistov / Oto Gažovič, Dušan Hamar, Eugen Laczo
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 79-83
 54. AED Formovanie šprintérsko-prekážkarských zručností a schopností v krátkom prekážkovom šprinte / Eugen Laczo, Miriam Bobková, Kristián Cupák
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 128-133
 55. AED Možnosti zvyšovania účinnosti tréningových a súťažných podnetov so zameraním na rozvoj anaeróbnej odolnosti vo vrcholovom športe / Eugen Laczo, Peter Nedelický
  In: Zborník Národného inštitútu športu : rok 2003. - ISBN 80-88901-95-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 63-70
 56. AED Modernizácia učebného procesu Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV v predmetoch všeobecnej teórie / Eugen Laczo
  In: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV. - Bratislava : Šport, 1985. - S. 19-22
 57. AED Štruktúra športového výkonu v prekážkovom šprinte a rozvoj špeciálnych schopností v etape základnej a špecializovanej prípravy / Eugen Laczo
  In: 30. výročie Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV Bratislava 1958-1988. - Bratislava : Šport, 1988. - S. 110-119
 58. AED Dynamika štruktúry tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj rýchlostno-silových schopností / Eugen Laczo
  In: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia vrcholových a talentovaných športovcov : vedecký zborník z grantovej úlohy VEGA číslo projektu 1/0847/10. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 45-12
 59. AED Adaptácia štvorhlavého svalu na špecializovaný hypertrofický silový program / Eugen Laczo, Aurel Zelko
  In: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia vrcholových a talentovaných športovcov : vedecký zborník z grantovej úlohy VEGA číslo projektu 1/0847/10. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 30-33
 60. AED Vplyv dynamiky tréningového zaťaženia na zmeny kinematických parametrov v prekážkovom behu / Eugen Laczo
  In: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia vrcholových a talentovaných športovcov : vedecký zborník z grantovej úlohy VEGA číslo projektu 1/0847/10. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 65-73
 61. AED Skvalitnenie dynamiky zaťaženia v jednoročnom tréningovom cykle v ľadovom hokeji / Eugen Laczo
  In: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia vrcholových a talentovaných športovcov : vedecký zborník z grantovej úlohy VEGA číslo projektu 1/0847/10. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 80-93
 62. AED Diagnostika dispozičných a realizačných predpokladov v šprintérskych disciplínach / Eugen Laczo, Lucia Bundová
  In: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia vrcholových a talentovaných športovcov : vedecký zborník z grantovej úlohy VEGA číslo projektu 1/0847/10. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 105-108
 63. AED Rozvoj pohybových schopností v atletických behoch na krátke vzdialenosti prostriedkami supramaximálnej rýchlosti / Ján Koštial ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 75-82
 64. AED Somatická charakteristika a kinematické ukazovatele bežeckého kroku šprintérov SR / Eugen Laczo, Marianna Šelingerová, Peter Šelinger
  In: Zborník vedeckých prác, 5. - ISBN 80-89075-06-1. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 12-16
 65. AED Porovnávacia analýza kinematických parametrov v atletickom šprinte / Eugen Laczo, Peter Šelinger
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 56-61
 66. AED Niektoré hľadiská výberu a športovej prípravy talentov v atletike / Eugen Laczo
  In: K metódam skúmania v športe. - Bratislava : Šport, 1983. - S. 45-57
 67. AED Edukológia výkonnostného a vrcholového športu / Eugen Laczo
  In: Základy športovej edukológie. - ISBN 80-88901-37-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 27-35
 68. AED Indices of new muscle fibres formation in young trained women / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 50/2. - ISBN 978-80-223-2920-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 71-76 [online]
 69. AFB Využitie vybraných biochemických a fyziologických parametrov hokejistov v riadení tréningového a zápasového zaťaženia / Eugen Laczo
  In: IIHF International coaching symposium [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2011. - S. [14 s.] [CD-ROM]
 70. AFB Rozvoj a priebežná kontrola špeciálnych kondičných schopností vo vrcholovom športe / Eugen Laczo
  In: Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8068-198-8. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - S. 34-37 [online]
 71. AFB Adaptácia na špecifické tréningové podnety v atletických prekážkových šprintoch / Eugen Laczo
  In: Adaptácia v tréningovom procese [elektronický zdroj]. - ISBN 80-227-2243-X. - Trnava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 72. AFB Stratégia obsahovej periodizácie štruktúry tréningového zaťaženia v atletických disciplínach / Eugen Laczo
  In: Atletika 2013. - ISBN 978-80-8141-048-2. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2013. - S. 7-23
 73. AFB Východiská tvorby obsahovej periodizácie tréningového zaťaženia / Eugen Laczo
  In: Slovenská atletika. - Roč. 20, č. 4 (2014), s. 15-18
 74. AFC The analysis of the relationship of one repetition maximum (1 RM) and maximum power (Pmax) in selected complex training exercises in weightlifting / Eugen Laczo, Milan Kováč, Gabriel Buzgó
  In: 8th International Conference on Strength Training [elektronický dokument]. - Oslo : Norwegian School of Sport Sciences, 2012. - S. [3 s.] [USB kľúč]
 75. AFC Adaptation to early morning vs. afternoon resistance training : skeletal muscle hypertrophy and cell signalling / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: 8th international conference on strength training [elektronický dokument]. - Oslo : Norwegian school of sport sciences, 2012. - [Nestr.] [3 s.] [USB kľúč]
 76. AFC Vplyv tréningového zaťaženia na rozvoj rýchlostno-silových schopností, aeróbnej a anaeróbnej vytrvalosti v prípravnom období bežca na 400 M / Eugen Laczo, Peter Žiška
  In: Atletika 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-904237-3-2. - Praha : Univerzita Karlova, FTVS, 2015. - S. 45-51 [USB kľúč]
 77. AFC Optimalizácia štrukturálnej nadväznosti tréningových podnetov v mikrocykle na základe aktuálneho stavu regeneračnej schopnosti športovcov / Eugen Laczo
  In: Atletika 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6016-6. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. - S. 174-179 [CD-ROM]
 78. AFC Ukazovatele intenzity zaťaženia pri komplexných tréningových prostriedkoch vo vzpieraní / Eugen Laczo, Babriel Buzgó, Milan Kováč
  In: Atletika 2012 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6016-6. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. - S. 180-189 [CD-ROM]
 79. AFC Účinnosť špeciálnych podnetov na zlepšenie rýchlosti v rytmických jednotkách v krátkom prekážkovom šprinte / Eugen Laczo, Peter Šelinger
  In: Atletika 2005 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-86317-39-0. - Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2005. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 80. AFC Dynamics of specific kinematical indicators in individual rhythmical units (RJ) at the hurdle race - 60 meters, women / Eugen Laczo, Peter Šelinger, Miriam Bobková
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian Academy of sciences and arts, 2008. - S. 249-251
 81. AFC Dynamika vybraných kinematických ukazovateľov v jednotlivých rytmických jednotiek (RJ) pri behu na 60 metrov prekážok žien / Eugen Laczo, Peter Šelinger, Miriam Bobková
  In: Atletika 2007. - ISBN 978-80-210-4451-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 109-113
 82. AFC A sporttudomány szerepe és felhasználása az ifjúság nevelésében / Ivo Havlíček, Eugen Laczo
  In: Utánpótlás-nevelés. - Budapest : KSI, 1984. - S. 70-85
 83. AFC Supramaximális sebesség alkalmazása és módszertani problémája / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Sport és életmód. - ISBN 963-7084-33-9. - Budapest : Országos Testnevelési és Sporthivatal, 1994. - S. 113-116
 84. AFC Technique improvement by immediate information about moving activity kinematics parameters / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Some possibilities of objective methods used in sport training of young athletes. - Praha : ČAS, 1994. - S. 5-7
 85. AFC Measurement of kinematic parameters of running / Peter Šelinger ... [et al.]
  In: Biomechanics in Sports, 12. - ISBN 963-7166-48-3. - Budapest : MTF, 1994. - S. 340-342
 86. AFC Kinematical parameters changes of lower extremities laterality during supramaximal running speed / Roman Holček ... [et al.]
  In: Sport of the young. - Ljubljana : Faculty of Sport University of Ljubljana, 1995. - S. 219-221
 87. AFC Long-term prediction of sport performance in short-distance runs / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Sport of the young. - Ljubljana : Faculty of Sport University of Ljubljana, 1995. - S. 228-233
 88. AFC Štruktúra vybraných kinematických parametrov akceleračnej a maximálnej rýchlosti najlepších slovenských šprintérok / Eugen Laczo, Lucia Bundová
  In: Pohyb člověka. Základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-777-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. [12 s.] [CD-ROM]
 89. AFC Vplyv štruktúry tréningového zaťaženia na zmeny vnútorných a vonkajších parametrov v šprinte žien na Slovensku / Lucia Bundová, Eugen Laczo
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 7-12
 90. AFC Závislosť kinematických parametrov od štruktúry tréningového zaťaženia v prekážkovom behu / Eugen Laczo
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 64-71
 91. AFC Účinnosť špecializovaného silového programu na zmeny hypertrofie a podkožného tuku štvorhlavého svalu dolných končatín / Eugen Laczo, Aurel Zelko
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 162-165
 92. AFC Efekt komplexného tréningového programu na znižovanie a odstraňovanie funkčných porúch pohybového systému mladých hokejistov / Michal Tokár, Eugen Laczo
  In: Pohyb člověka. Základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-777-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 182-188 [CD-ROM]
 93. AFD Indices of new muscle fibres formation acute responses in muscle hypertrophy signalling to a resistance exercise protocol / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Performance-enhancing substances in sport and exercise. Medicine and science in the fight against doping in sport. - ISBN 978-80-89257-47-8. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 5-11
 94. AFD Analýza vzťahu jednorazového (1RM) a výkonového maxima (PMAX) pri vybraných komplexných tréningových prostriedkoch vo vzpieraní / Eugen Laczo, Milan Kováč, Gabriel Buzgó
  In: Kondičný tréning v roku 2012. - ISBN 978-80-88141-023-9. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 276-288
 95. AFD Možnosti formovania kinematickej štruktúry prekážkového šprintu / Peter Nedelický, Eugen Laczo
  In: Atletika 2004 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8083-007-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 310-315 [CD-ROM]
 96. AFD Možnosti uplatnenia šprintérsko-prekážkarskych prostriedkov v telesnej výchove / Eugen Laczo, Bobková Miriam
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 590-594
 97. AFD Cancer exercise review / Eugen Laczo, Aurel Zelko
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 166-167 [CD-ROM]
 98. AFD Single - subject experimental designs for improving performance of an individual athlete / Mája Polakovičová, Eugen Laczo, Aurel Zelko
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 213-219 [CD-ROM]
 99. AFD Exercise and psychosocial intervention in prostate cancer patients / Aurel Zelko ... [et al.]
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 268-272 [CD-ROM]
 100. AFD Vplyv tréningového pôsobenia na intraindividuálne zmeny laktátových prahov a na športový výkon u bežca na dlhé vzdialenosti / Štefan Čuvala, Eugen Laczo, Jaromír Sedláček
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 34-39
 101. AFD Kryoterapia - liečenie a regenerácia chladom / Pavol Glesk, Eugen Laczo
  In: Racionalizácia procesu športového tréningu. - ISBN 80-227-1761-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2002. - S. 56-60
 102. AFD Formovanie špeciálnej rýchlosti v krátkom prekážkovom šprinte / Eugen Laczo, Peter Nedelický
  In: Problémy súčasnej atletiky. - ISBN 80-89075-12-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 74-78
 103. AFD Analýza priebehu prekážky M. Bobkovej v behu na 60 m cez prekážky / Peter Nedelický, Eugen Laczo
  In: Problémy súčasnej atletiky. - ISBN 80-89075-12-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 133-136
 104. AFD Kinematic - dynamic characteristics of maximal speed of young sprinters / Milan Čoh ... [et al.]
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 1995. - S. 317-322
 105. AFD Selection experience of sprinters and jumpers for top-level sport / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 348-354
 106. AFD Uplatnenie okamžitých informácií na riadenie dávkovania tréningového zaťaženia v prekážkovom šprinte / Eugen Laczo
  In: CO-MAT-TECH 1995. - Trnava : Slovenská technická univerzita, 1995. - S. 58-60
 107. AFD Rozvoj a diagnostika kondičných schopností vo volejbale / Eugen Laczo
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 67-75
 108. AFD Modelovanie techniky behu cez prekážky na základe kinematických ukazovateľov / Tomáš Kampmiller, Eugen Laczo, Peter Šelinger
  In: Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky. - Bratislava : Katedra atletiky FTVŠ UK a Slovenský atletický zväz, 1996. - S. 38-46
 109. AFD Biologické a pedagogické zásady adaptácie v tréningovom procese v behoch na dlhé a stredné vzdialenosti / Eugen Laczo
  In: Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky, 2. - ISBN 80-967487-2-6. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 13-28
 110. AFE How to use supra-maximal speed in sprinters' maximal running speed development / Jaromír Sedláček, Eugen Laczo, Branislav Antala
 111. AFG Monitorovanie vybraných silových, biochemických a klinických parametrov po aplikácii špecializovaného silového programu u onkologických pacientov / Aurel Zelko, Eugen Laczo, Milan Kováč
  In: Atletika 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-904237-3-2. - Praha : Univerzita Karlova, FTVS, 2015. - S. 136 [USB kľúč]
 112. AFG MicroRNA as biomarkers of cardiovascular disease / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 5-5 [online]
 113. AFG Muscle fibre hypertrophy after time-of day-specific resistance training / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: 16th annual congress of the Europan college of sport science. - ISBN 978-09568903-0-6. - Liverpool : Liverpool John Moores university, 2011. - S. 481
 114. AFG Optimalization of structural connectivity for training impulses in microcycle, based on sportsmen actual regenerative capabilities / Eugen Laczo
  In: Athletics 2012. - ISBN 978-80-210-6015-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 11
 115. AFG The analysis of the relationship of one repetition maximum (1RM) and maximum power (PMAX ) in selected complex training exercises in weightlifting / Eugen Laczo, Gabriel Buzgó, Milan Kováč
  In: Athletics 2012. - ISBN 978-80-210-6015-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 11
 116. AFG Hormonal response to specific speed endurance training session in Slovak elite young female sprinters / Eugen Laczo, Lucia Bundová
  In: Youth Sport 2010 [elektronický dokument]. - ISBN 978-961-6843-03-4. - Ljubljana : University of Ljubljana, 2010. - S. 136 [CD-ROM]
 117. AFH The dynamics of selected strength parameters in each periods of annual training cycle in olympic weightlifting / Milan Kováč ml., Eugen Laczo, Aurel Zelko
  In: Strength training in weightlifting. - ISBN 978-80-89257-65-2. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 29-30
 118. AFH Benefit of experimental exercise program on the changes of expression microRNAs levels in prostate cancer patients / A. Samáková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, Suppl. 2 (2017), s. 46
 119. AFH Nervovo-svalová a hormonálna adaptácia na silový tréning v rôznych fázach dňa / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-8113-046-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011. - S. 28-29
 120. AGI Vedecké základy športovej prípravy mládeže : záverečná správa úlohy štátneho výskumu č. VIII-5-12/5. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1980
 121. AGI Športová príprava talentovanej mládeže : čiastková výskumná úloha RŠ VIII-01/02. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1987
 122. AGI Vedecké základy športovej prípravy mládeže : záverečná správa úlohy štátneho plánu výskumu č. VIII-5-12/5. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1982
 123. BAB Štruktúra športového výkonu, výber mládeže a rozvoj špeciálnych schopností v prekážkových behoch / Ján Koštial ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1988
 124. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 125. BBB Beh na 110 m prekážok mužov / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Atletika - sprinty : Běh na 100 m překážek žen a běh na 110 m překážek mužů. - Praha : Sportpropag, 1984. - S. 95-129
 126. BCI Atletika : učebné texty pre školenie trénerov II. triedy. / Eugen Laczo ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1978
 127. BCI Atletika : učebné texty pre školenie trénerov IV. triedy. / Eugen Laczo
  Bratislava : Šport, 1980
 128. BCI Pracovné listy pre trénerov II. a III. triedy / Eugen Laczo ... [et al.]
  Bratislava : Telovýchovná škola SZTK, 1998
 129. BCI Teória športového tréningu : učebné texty pre školenie trénerov II. a III. triedy. / Eugen Laczo ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1976
 130. BCI Všeobecná teória : učebné texty pre školenie trénerov III. triedy. / Eugen Laczo ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1984
 131. BCI Základy kondičnej prípravy v športe / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1995
 132. BCI Teória a didaktika atletiky I / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996
 133. BCI Teória a didaktika športu / František Korček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996
 134. BCI Atletika : učebné texty pre školenie trénerov III. triedy. / Eugen Laczo
  Bratislava : Šport, 1983
 135. BCI Teória a didaktika atletiky II / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000
 136. BCK Motorický vývoj detí a mládeže (ISCED 1 a ISCED 2) problematika motoriky detí v období 6 - 11 rokov; problematika motoricky detí v období 11 - 14 rokov; senzitívne obdobia v rozvoji motorických schopností; problematika testovania pohybových schopností, telesného rozvoja, funkčnej a telesnej zdatnosti / Eugen Laczo
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum ; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 51-73 [1,10 AH]
 137. BCK Odporúčané testy a ich normy na hodnotenie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí a mládeže / Eugen Laczo
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum ; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 122-148 [1,30 AH]
 138. BDF Optimálny rozvoj špeciálnej sily v prekážkových disciplínach / Eugen Laczo
  In: Tréner. - Roč. 17, č. 10 (1973), s. 445-447
 139. BDF Obsahové zameranie letnej kondičnej prípravy v ľadovom hokeji / Eugen Laczo
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 22-25
 140. BDF Obsahové zameranie tréningového zaťaženia v období ladenia športovej formy zameriavacie mikrocykly / Eugen Laczo
  In: NŠC revue - odborný časopis Národného športového centra. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 4 -6
 141. BDF Adaptačný efekt ako výsledok reakcie organizmu na alaktátový a laktátový obsah tréningového a súťažného zaťaženia / Eugen Laczo
  In: NŠC revue - odborný časopis Národného športového centra. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 13-17
 142. BDF Obsahové zameranie tréningového a zápasového zaťaženia rôznych typov mikrocyklov v súťaži dorastencov, juniorov a seniorov počas hlavného obdobia v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Eugen Laczo
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 4-31
 143. BDF Optimalizácia dynamiky súťažných mikrocyklov v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Eugen Laczo
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 27-33
 144. BDF Psychika a osobnosť trénera / Ivan Lukšík, Eugen Laczo
  In: Tréner. - Roč. 34, č. 10 (1990), s. 603-605
 145. BDF Tréningové a zápasové zaťaženie žiakov v ľadovom hokeji / Eugen Laczo, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 4 (2007), s. 2-11
 146. BDF Rozvoj a diagnostika kondičných schopností vo volejbale / Eugen Laczo
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 2, č. 1 (1996), s. 3-29
 147. BDF Možnosti využívania niektorých poznatkov z ME v atletike v Budapešti / Pavol Glesk, Eugen Laczo
  In: Slovenská atletika. - Roč. 4, č. 10 (1998), s. 2
 148. BDF Etapy dlhodobej športovej prípravy v atletickom tréningu / Eugen Laczo
  In: Slovenská atletika. - Roč. 5, č. 8 (1999), s. IV - VI metodická príloha
 149. BDF Skvalitnenie celoročnej prípravy = progresívny rast výkonnosti / Eugen Laczo
  In: Slovenská atletika. - Roč. 5, č. 8 (1999), s. 6
 150. BDF Aspekty didaktiky prekážkového šprintu / Eugen Laczo
  In: Tréner. - Roč. 27, č. 9 (1983), s. 388-391
 151. BEC Formovanie štruktúry limitujúcich schopností v dlhom prekážkovom šprinte / Eugen Laczo
  In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu : soubor referátů ze semináře Katedry tělesné kultury pořádaného 11.11.1999 na Pedagogické fakultě MU v Brně. - ISBN 80-210-2764-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 148-151
 152. BED K rozsahu a obsahu doškoľovania telovýchovných kádrov / Eugen Laczo
  In: K obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu trénerov. - Bratislava : Šport, 1980. - S. 33-41
 153. BED Rozvoj silových schopností v príprave mladých šprintérov a prekážkárov / Eugen Laczo
  In: Rozvoj silových schopností v športe. - Bratislava : Šport, 1984. - S. 101-106
 154. BED Súčasný stav a perspektívny ďalšej modernizácie učebného procesu v školeniach trénerov a rozhodcov v atletike / Eugen Laczo
  In: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV. - Bratislava : Šport, 1985. - S. 42-51
 155. BED Doškoľovanie vo vrcholovom športe / Eugen Laczo
  In: Štvrťstoročnica Telovýchovnej školy. - Bratislava : Šport, 1983. - S. 70-76
 156. BEE Effect of plyometric training on changes in the level of speed skills and agility of football players / Tibor Balga, Eugen Laczo
  In: Exercise and quality of life. - ISBN 978-86-6353-000-3. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2013. - S. 135-139
 157. BEF Rozbor vyučovacích spôsobov v predmetoch všeobecnej teórie pri školeniach a seminároch / Eugen Laczo
  In: Zborník Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV, 4. - Bratislava : Šport, 1977. - S. 42-46
 158. BEF Biologické faktory športového výkonu / Eugen Laczo
  In: Antropomotorika - biomechanika. - Bratislava : Šport, 1979. - S. 42-51
 159. BEF Motorické faktory športového výkonu / Eugen Laczo
  In: Antropomotorika - biomechanika. - Bratislava : Šport, 1979. - S. 52-61
 160. BEF Využitie kreatinkinázy na regulovanie tréningového zaťaženia vo vzpieraní / Milan Kováč ml., Eugen Laczo
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 27-36
 161. BEF Telesný a biologický vývoj detí a mládeže od 6 do 14 rokov (ISCED 1 a ISCED 2) / Eugen Laczo
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum ; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 6-24
 162. BEF Východiská pri výbere pohybových aktivít so zameraním na rozvoj pohybových schopností / Eugen Laczo
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum ; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 74-76
 163. BEF Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj rýchlostných a rýchlostno-silových schopností / Eugen Laczo
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum ; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 77-80
 164. BEF Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj vytrvalostných schopností / Eugen Laczo
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum ; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 94-98
 165. BEF Dynamika vybraných silových parametrov v jednotlivých obdobiach ročného tréningového cyklu vo vzpieraní / Milan Kováč, Eugen Laczo, Aurel Zelko
  In: Vzpieranie 3. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-66-9. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 106-115
 166. BEF Hodnotenie činnosti servisno-metodickej a konzultačno-poradenskej skupiny SOV v oblasti skvalitnenia podmienok na realizáciu harmonogramu športovej prípravy športovcov Top tímu a kvalifikovaných na ZOH 2002 / Eugen Laczo
  In: Materiály z činnosti Slovenskej olympijskej akadémie z roku 2002, č. 6. - ISBN 80-968912-0-0. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2003. - S. 25-31
 167. BEF Kontrolní měření rozvoje pohybových schopností v běhu na 110 m překážek mužů v SVS / Jan Pospíšil, Eugen Laczo, Ján Koštial
  In: Pokyny k jednotné dokumentaci tréninkového procesu v atletice - sprinty. - Praha : Olympia, 1984. - S. 47-54
 168. BEF Rozvoj a diagnostika kondičných schopností vo volejbale / Eugen Laczo
  In: Seminár basketbalových trénerov Istrija - jún 1996 : Basketbalový tréner. - ISBN 80-88901-12-X. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 37-42
 169. BEF Retrospective analysis of dynamics of training load and sport performance with top walkers within an olympic cycle (1985 to 1988) / Juraj Benčík, Eugen Laczo
  In: Seminar for Race Walking Coaches. - ISBN 80-967487-6-9. - Bratislava : Perex K+K, 1998. - S. 3-29
 170. BEF Analysis of kinematic structure of athletic walking / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Seminar for Race Walking Coaches. - ISBN 80-967487-6-9. - Bratislava : Perex K+K, 1998. - S. 37-53
 171. BEF Obsahové zameranie tréningového zaťaženia na rozvoj špeciálnych schopností v prekážkovom behu na 400 m / Eugen Laczo
  In: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažmente. - ISBN 80-227-1314-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 97-101
 172. BEF Formovanie niektorých východísk pre hodnotenie úspešnosti slovenských športovcov na XXVII. olympijských hrách v Sydney / Eugen Laczo
  In: Retrospektíva na OH 2000 v Sydney. - ISBN 80-227-1442-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 68-71
 173. BEF Metodika nácviku prekážkového behu / Eugen Laczo
  In: Zborník Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV, 1. - Bratislava : Šport, 1973. - S. 23-32
 174. BFA Effectiveness of customized strength training in oncologic patients on physical functions, muscle and bone tissue: design of randomized control trial / Aurel Zelko, Eugen Laczo, Iveta Cihová
  In: Sport and quality of life 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6439-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 129 [CD-ROM]
 175. BFA Clinical utility of miRNAs plasma levels in prostate cancer patients with high-intensity training after pharmacotherapy / Andrea Gažová, Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 176. BFA Effectiveness of the movement program on cell regulation and construction of the muscular and skeletal tissue and functions prowess cancer patients / A. Samáková ... [et al.]
  In: Young researchers in life sciences. 8th Conference. - Paris : Institut Imagine, 2017. - S. 108
 177. DAI Zvyšovanie športového výkonu v závislosti od rozvoja pohybových schopností a tréningového zaťaženia v prekážkovom šprinte / Eugen Laczo ; školiteľ Ivo Havlíček
  Bratislava : [s.n.], 1987
 178. FAI Atletika - šprinty a štafetové behy / Zostavil Eugen Laczo
  Bratislava : Telovýchovná škola SÚV ČSZTV, 1990
 179. FAI Zborník národného inštitútu šport rok 2003 / Zostavili Eugen Laczo ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 180. FAI Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia vrcholových a talentovaných športovcov : vedecký zborník z grantovej úlohy VEGA číslo projektu 1/0847/10. / zost. Eugen Laczo
  Bratislava : ICM Agency, 2011
 181. GII Seminár k otázkam systému riadenia športovej prípravy / Eugen Laczo
  In: Tréner. - Roč. 21, č. 9 (1977), s. 423-424
 182. GII Metodická příručka k osnovám sportovních škol : atletika - sprinty, překážky. / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Praha : MŠ ČSR a VMO ÚV ČSTV, 1984