Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADF Importance of performing experience in strength training periodization / Adrián Novosád ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 1 (2017), s. 1-11 [online]
 2. ADF Vplyv vybraných kondičných schopností na výkon v motokrose / Adrián Novosád, Michal Vybošťok
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 24-28
 3. ADF Vplyv krátkodobého nácviku hlbokého drepu na parametre silových schopností / Peter Keszegh ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 21-28
 4. ADM Cluster sets vs. traditional sets : levelling out the playing field using a power-based threshold / James Joseph Tufano ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 11 (2018), s. 1-13, Article number e0208035 [online]
 5. AED Pohybová skúsenosť ako determinant modelovania silovej prípravy / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 96-113
 6. AED Weighted squat training with and without counter movement for strength and power developmant / Marián Vanderka, Adrián Novosád
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/1. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 21-27 [online]
 7. AFB Vplyv protipohybu na adaptačné efekty výbušného posilňovania / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2011. - ISBN 978-80-89090-97-6. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - S. 8-17
 8. AFC Účinnosť rozvoja silovo-rýchlostných schopností bez a s protipohybom / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 172-177
 9. AFD Rozvoj silových schopností bez a s protipohybom / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. - 978-80-89257-26-3. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 136-145
 10. AFD Zmeny parametrov rozsahu pohybu v hlbokom drepe do výponu pri rôznych veľkostiach vonkajšieho odporu v závislosti od pohybovej skúsenosti / Viktor Oliva ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2017. - ISBN 978-80-8141-165-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2017. - S. 172-184
 11. AFD Zmeny parametrov silových schopností vplyvom krátkodobého pohybového programu nácviku hlbokého drepu / Gabriel Buzgó, Peter Keszegh, Adrián Novosád
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 384-400
 12. AFD Zóna výkonového maxima nad 90 % pri cvičení polodrep výskok / Adrián Novosád, Gabriel Buzgó, Gabriel Sillík
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 413-422
 13. AFD Variabilita zóny výkonového maxima nad 90% pri rôznych variáciách drepu / Gabriel Buzgó, Adrián Novosád, Mário Titurus
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 423-435
 14. AFD Vplyv rozložených sérií na ukazovatele intenzity zaťaženia v rýchlostno-silovom tréningu / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 154-161 [online]
 15. AFD Biomechanická analýza prekážkového behu u vybraných prekážkarov / Marián Vanderka, Adrián Novosád
  In: Atletika 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8083-889-8. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - S. 9-18 [online]
 16. AFD Optimizing the development of strength abilities in terms of maximum force, force gradient, maximum power performance with the use of spring musculoskeletal system / Adrián Novosád
  In: Študentská vedecká konferencia na FTVŠ UK Bratislava 2011 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-37-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2011. - S. 450-455 [online]
 17. AFD Využitie rozložených sérií pri intenzifikácii silového zaťaženia / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 320-329
 18. AFG Cluster vs. traditional sets : differences in training volume, velocity, and power using a powerloss threshold / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Linking sport science and application : book of abstracts : Roč. 6. - ISBN 978-84-09-05961-4. - Madrid : GB Creation & Advice Consulting 2000, 2018. - S. 178-179
 19. AFG Performing experience and stability of range of motion in bottom position of squat / Viktor Oliva ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 34-34 [online]
 20. AFG Power – mass curve parameters in deep squat : acceleration vs. concentric phase of motion / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 386-386 [online]
 21. AFH Adaptation effects of explosive weight training with vs. without counter-movement / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Strength training. - ISBN 978-80-89460-02-1. - Bratislava : Slovak olympic committee, 2010. - S. 207-208
 22. AFH Outcomes for squat implement ation into strength / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Strength training in weightlifting. - ISBN 978-80-89257-65-2. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 10-18
 23. AFK The effects of strengthening exercises on the hip abduction musculature in professional female basketball players / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: European journal of sport studies. - Roč. 2; Supplement (2014), s. 51-51
 24. BCK Kineziológia hlbokého drepu 1. / Tomáš Staško ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 6-26 [1,60 AH]
 25. BCK Vzťah maximálnej izometrickej a dynamickej sily v hlbokom drepe v závislosti od pohybovej skúsenosti / Peter Keszegh ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 38-61 [1,25 AH]
 26. BCK Škola drepu 2. - teoretické východiská uplatnenia drepu v pohybovej a v kondičnej príprave - / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Vzpieranie 3. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-66-9. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 48-81 [1,70 AH]
 27. BEF Rozdiely v silovom zaťažení nad 90% z aktuálneho výkonu z hľadiska veľkosti odporu / Radoslav Ivan ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 62-70
 28. BEF Vplyv rozložených sérií na vybrané tréningové ukazovatele pri rozvoji rýchlostno-silových schopností / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 71-88
 29. BEF Rozvoj rýchlostných schopností / Adrián Novosád
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 60-62
 30. DAI Optimalizácia rozvoja silových schopností z hľadiska využitia pružinových systémov pohybového aparátu / Adrián Novosád ; školiteľ Marián Vanderka
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2012
 31. FAI Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. / zost. Adrián Novosád
  Bratislava : ICM Agency, 2017