Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra biologických a lekárskych vied

Na Katedre biologických a lekárskych vied (KBLV) sa vyučujú predmety najmä biologicko-lekárskeho charakteru v slovenskom jazyku pre domácich študentov, ako aj v angličtine pre študentov  zahraničných fakúlt v rámci programu Erasmus. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa katedra orientuje na široké spektrum otázok spojených s pohybovou aktivitou, najmä vo vzťahu k zdraviu. Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení, ktorého gestormi sú pracovníci katedry, združuje projekty na fakulte  primárne zamerané na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti využitia pohybových aktivít v zmierňovaní príznakov starnutia a prevencie a liečby rôznych civilizačných ochorení a ochorení z nedostatku pohybu.
Členovia KBLV spolupracujú vo výskumnej činnosti  s viacerými domácimi pracoviskami (Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta UK - teoretické a klinické pracoviská), ako aj s ďalšími vysokoškolskými  a výskumnými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. Katedra tiež plní funkciu supervízie pri stážach zahraničných vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a postgraduálnych študentov na fakulte.
Zaoberá sa aj rozširovaním poznatkov o zdravom životnom štýle a o úlohe pohybovej aktivity v prevencii a liečbe ochorení organizovaním prednášok odborníkov z medicínskej praxe, ako aj propagáciou a organizovaním darcovstva krvi na fakulte.
Pracovníci katedry sú okrem toho členmi štátnicových komisií a komisií pre udeľovanie PhD., rigoróznych, habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov a  garantmi študijného programu Šport a zdravie.