Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-13

Konzultačné hodiny

Utorok13:45 - 14:45
Streda08:15 - 09:15

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 1996

Vyučujúci predmetov

Výučba predmetov v bakalárskom a magisterskom štúdiu (za ostatných 5 rokov)

 • Motorické učenie – prednáška
 • Funkčná diagnostika – prednáška a seminár • Športová kineziológia – prednáška a seminár
 • Seminár k bakalárskej práci – seminár
 • Seminár k diplomovej práci – seminár
 • Diagnostika trénovanosti (VP) – seminár
 • Športová kineziológia (VP) – seminár
 • Teória a didaktika športovej špecializácie III. Šport pre všetkých – prednáška a seminár (3-krát 2 hod.)
 • Didaktika športového tréningu – prednáška (1 hod.)
 • Teória a didaktika športu – prednáška (1. hod.)

Výučba predmetov v doktorandskom štúdiu (za ostatných 5 rokov)

 • Metodológia vied o športe / Methodology of sport sciences
 • Etika vedeckej práce / Ethics of scientific research
 • Anglická terminológia vied o športe / English terminology in sport sciences
 • Diagnostika rýchlostných a koordinačných schopností / Assessment of speed and coordination skills
 • Motorické učenie / Motor learning
 • Štandardizácia funkčných a motorických testov / Standardization of functional and fitness tests
 • Výskum a rozvoj koordinačných schopností / Coordination skills research and development

Výučba predmetov v rámci programu Erasmus (za ostatných 5 rokov)

 • Motor learning – prednáška
 • Sports kinesiology – prednáška a seminár
 • Human performance testing – prednáška a seminár

Členstvá

 • Predsedníčka Rady študijného programu pre viaceré študijné programy FTVŠ UK (od 6/2023)
 • Predsedníčka, resp. členka komisií na FTVŠ UK v Bratislave (odborovej komisie doktorandského štúdia, komisie pre rigorózne konania, skúšobnej komisie pre vykonanie štátnej skúšky v magisterskej forme štúdia, komisie pre prijímacie skúšky študentov doktorandského štúdia atď.)
 • Predsedníčka, resp. členka komisií pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác, habilitačné a vymenúvacie konania na zahraničných univerzitách
 • Predsedníčka, resp. členka komisie sekcie doktorandov na fakultných a celoštátnej konferencii ŠVOUČ
 • Členka vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (od 4/2023)
 • Členka vedeckej rady Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Prahe (3/2018 – 1/2026)
 • Členka vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (od r. 2008)
 • Členka komisie vedy o človeku Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied – vedný odbor športová kinantropológia (5/2005 – 4/2012)
 • Členka akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (11/2023 – 10/2027)
 • Zástupkyňa predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (od 11/2023)
 • Členka / tajomníčka akademického senátu Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (5/2007 – 4/2009)
 • Členka etickej rady Univerzity Komenského v Bratislave (od 3/2022)
 • Predsedníčka (od 10/2023) a členka (2013 – 2018) etickej komisie Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
 • International Advisory Board Member of the International Federation of Physical Education, Fitness and Sports Science Associations (2019 – 2022)
 • Scientific Advisor of the Foundation for Global Community Health (od r. 2017)
 • Členka rôznych vedeckých spoločností a profesionálnych organizácií (napr. National Association of Physical Education and Sports Science affiliated to International Council of Sport Science and Physical Education, European College of Sport Science, Slovenská lekárska spoločnosť)

Školský email

Zámer výskumov

 • Špecifikácia limitujúcich faktorov štruktúry športového výkonu
 • Vývoj nových metód a postupov diagnostiky výkonnosti športovcov v športovo-špecifických podmienkach
 • Porozumenie fyziologických mechanizmov únavy senzomotorického systému po rôznych formách telesného zaťaženia
 • Posudzovanie zmien nervovosvalových funkcií po tréningových a rehabilitačných programoch
 • Návrh a overenie dlhodobého modelu športovej diagnostiky jedincov rôzneho veku a telesnej zdatnosti

Publikácie

 • Zemková, E. (2010). Sensorimotor exercises in sports training and rehabilitation. In: Trends in Human Performance Research, pp. 79-117. New York: NOVA Science Publishers, ISBN 978-1-61668-591-1
 • Zemková, E., & Hamar, D. (2012). Sport-specific assessment of anaerobic performance. In: Anaerobic Performance: Assessment and Training, pp. 7-37. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-3167-3
 • Zemková, E. (2014). Significantly and practically meaningful differences in balance research: P values and/or effect sizes? Sports Medicine, 44(7), 879-886. doi: 10.1007/s40279-014-0185-7
 • Zemková, E. (2014). Sport-specific balance. Sports Medicine, 44(5), 579-590. doi: 10.1007/s40279-013-0130-1
 • Zemková, E., & Hamar, D. (2014). Physiological mechanisms of post-exercise balance impairment. Sports Medicine, 44(4), 437-448. doi: 10.1007/s40279-013-0129-7
 • Zemková, E., & Hamar, D. (2015). Toward an understanding of agility performance (2nd edition). Boskovice: Albert, 133 p. ISBN 978-80-7326-168-9
 • Zemková, E., & Oddsson, L. I. E. (2016). Effects of stable and unstable resistance training in an altered-G environment on muscle power. International Journal of Sports Medicine, 37(4), 288-294. doi: 10.1055/s-0035-1559787
 • Zemková, E., Štefániková, G., & Muyor, J. M. (2016). Load release balance test under unstable conditions effectively discriminates between physically active and sedentary young adults. Human Movement Science, 48, 142-52. doi: 10.1016/j.humov.2016.05.002
 • Zemková, E., Cepková, A., Uvaček, M., & Šooš, Ľ. (2017). A novel method for assessing muscle power during the standing cable wood chop exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(8), 2246-2254. doi: 10.1519/JSC.0000000000001692
 • Zemková, E., Jeleň, M., Kováčiková, Z., Miklovič, P., Svoboda, Z., & Janura, M. (2017). Balance performance during perturbed standing is not associated with muscle strength and power in young adults. Journal of Motor Behavior, 49(5), 514-523. doi: 10.1080/00222895.2016.1241751
 • Zemková, E., Kyselovičová, O., Jeleň, M., Kováčiková, Z., Ollé, G., Štefániková, G., Vilman, T., Baláž, M., Kurdiová, T., Ukropec, J., & Ukropcová, B. (2017). Upper and lower body muscle power increases after 3-month resistance training in overweight and obese men. American Journal of Men's Health, 11(6), 1728-1738. doi: 10.1177/1557988316662878
 • Zemková, E., & Hamar, D. (2018). Sport-specific assessment of the effectiveness of neuromuscular training in young athletes. Frontiers in Physiology, 9, 264. doi: 10.3389/fphys.2018.00264
 • Zemková, E., Muyor, M. J., & Jeleň, M. (2018). Association of trunk rotational velocity with spine mobility and curvatures in para table tennis players. International Journal of Sports Medicine, 39(14), 1055-1062. doi: 10.1055/a-0752-4224
 • Zemková, E. (2019). Funkčná diagnostika v rehabilitácii a prevencii zranení (1st edition). Boskovice: Albert, 73 p. ISBN 978-80-7326-298-3
 • Zemková, E. (2019). Postural sway response to exercise (2nd edition). Boskovice: Albert, 130 p. ISBN 978-80-7326-308-9
 • Zemková, E., Cepková, A., & Muyor, M. J. (2020). The association of reactive balance control and spinal curvature under lumbar muscle fatigue. PeerJ, 9, e11969. doi: 10.7717/peerj.11969
 • Zemková, E. (2021). Stable to unstable differences in force-velocity-power profiling during chest presses and squats. Journal of Biomechanics, 122, 110463. doi: 10.1016/j.jbiomech.2021.110463
 • Zemková, E., Ďurinová, E., Džubera, A., Chochol, J., Koišová, J., Šimonová, M., & Zapletalová, L. (2021). Simultaneous measurement of centre of pressure and centre of mass in assessing postural sway in healthcare workers with non-specific back pain: Protocol for a cross-sectional study. BMJ Open, 11(8), e050014. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050014
 • Zemková, E. (2022). Strength and power-related measures in assessing core muscle performance in sport and rehabilitation. Frontiers in Physiology, 13, 861582. doi: 10.3389/fphys.2022.861582
 • Zemková, E., & Kováčiková, Z. (2023). Sport-specific training induced adaptations in postural control and their relationship with athletic performance. Frontiers in Human Neuroscience, 16, 1007804. doi: 10.3389/fnhum.2022.1007804

O sebe

Publikačná činnosť - viď:
ORCID: 0000-0003-0938-5691
Web of Science: K-1773-2013
Scopus: 6506153934

Vedecko-výskumná činnosť:

 •  zodpovedná riešiteľka alebo spoluriešiteľka viac ako 35 projektov vrátane siedmich ukončených s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov

Vedecká škola:

 • 13 ukončených doktorandov
 • 3 doktorandi po dizertačnej skúške
 • 1 doktorand pred dizertačnou skúškou

Prednášková činnosť:

 • okolo 400 prezentácií vrátane viac ako 90 pozvaných prednášok, plus ocenení za práce prezentované na medzinárodných konferenciách a zahraničných inštitúciách, napr. the Best Research Paper Award at World Congress on Sports Science and Sports Medicine (Manama, Kingdom of Bahrain, 2019), Fulbright Occasional Lecturer Program Awards (University of Illinois at Chicago, College of Applied Health Sciences, 2006; California, University of La Verne, 2006)

Prednáškové pobyty:

 • 14 krátkodobých pobytov v rámci programu Erasmus a na základe bilaterálnych zmlúv UK s partnerskými univerzitami (2004 - 2013)

Vedecko-výskumné pobyty:

 • Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award. College of Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI (1/2009)
 • Fulbright Award. NeuroMuscular Research Center, Boston University, Massachusetts (10/2005 – 3/2006)
 • Aktion Österreich – Slowakei Stipendium. Faculty of Sports Science and University Sports, University of Vienna, Austria (8/2015)
 • NATO Expert Visit Award. College of Life Sciences and Medicine, University of Aberdeen, UK (3/2015)
 • Finnish Government Scholarship. Research Institute for Olympic Sports, Jyväskylä, Finland (9/2013 – 12/2013)

Ocenenia:

 • IFPEFSSA (International Federation of Physical Education, Fitness and Sports Science Associations) Award for contribution in the field of Physical Education and Sports Science at International Level (2019)
 • „Profesor roka“ na FTVŠ UK v Bratislave za výsledky dosiahnuté v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti (2019)
 • Ocenenie za vedeckú, publikačnú a pedagogickú činnosť v oblasti funkčnej diagnostiky výkonnosti športovcov pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva na Univerzite Komenského v Bratislave (2018)
 • International Visiting Professorship Award. Visiting Professor in Physical Education and Sport at the Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University awarded by Coventry University Research Committee (2012 – 2015)
 • „Docent roka“ na FTVŠ UK v Bratislave za výsledky dosiahnuté v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti (2012)
 • „Docent roka“ na FTVŠ UK v Bratislave za výsledky dosiahnuté v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti (2011)