Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Laktát v športovom tréningu / Viktor Bielik
  Senec : Sportdiag, 2014
 2. AAB Neležme, bežme : všetko o tréningu pre pomalých aj rýchlych. / Viktor Bielik
  Senec : Sportdiag, 2010
 3. ACB Regenerácia v športe / Viktor Bielik
  Senec : Sportdiag, 2014
 4. ACB Ľadový hokej : vysokoškolská učebnica aplikovaných predmetov pre trénerov špecializácie v ľadovom hokeji. / Igor Tóth ... [et al.]
  Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency ; Slovenský zväz ľadového hokeja ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010
 5. ADC Road to the Olympics : physical fitness of medalists of the Canoe Sprint Junior European and World Championship events over the past 20 years / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Journal of sports medicine and physical fitness. - Roč. 58, č. 6 (2018), s. 768-777
 6. ADE Effect of different recovery modalities on anaerobic power in off-road cyclists / Viktor Bielik
  In: Medicina dello sport. - Roč. 65, č. 2 (2012), s. 155-165
 7. ADE Vzťah medzi koncentráciou laktátu v pote a v krvi počas saunovania a po maximálnom aeróbnom výkone / Viktor Bielik
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 15, č. 1 (2006), s. 2-6
 8. ADE Speed of movement in dependence of weight accoutrements in the group of military / Viktor Bielik, Ján Pápay
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 172, č. 3 (2013), s. 163-168
 9. ADE Ovplyvnenie hodnôt laktátu v krvi po zaťažení masážou / Viktor Bielik
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 14, č. 1 (2005), s. 10-15
 10. ADF Vplyv pohotovostnej dráždivej masáže na odrazovú výbušnosť u basketbalistov / Viktor Bielik, Vojtech Štulrajter, Ján Jánošdeák
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 31-35
 11. ADF Význam dynamiky laktátu pri posudzovaní trénovanosti športovcov / Viktor Bielik
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 13-16
 12. ADF Využitie laktátovej krivky v praxi / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 26-30
 13. ADF Kinematická analýza techniky v športe - tvorba videozáznamu / Katarína Liptáková ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 19-22
 14. ADF Exercise physiology and pathophysiology of lactate acidosis and clearance / Viktor Bielik
  In: Slovak journal of sport science. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 94-102
 15. ADF Určovanie anaeróbneho prahu zo slín u biatlonistov / Viktor Bielik ...[et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 12-15
 16. ADF Analýza laktátu v športovej praxi / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 3 (2006), s. 17-20
 17. ADF Úroveň pohybových schopností a študijný prospech žiakov športových a nešportových tried / Patrik Súlovský, Viktor Bielik
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 42-47
 18. ADM Is the aerobic power a delimitating factor for performance on canoe slalom? An analysis of Olympic Slovak canoe slalom medalists and non-Olympics since Beijing 2008 to Rio 2016 / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Journal of human sport and exercise [elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 4 (2019), s. 876-892 [online]
 19. ADM Running mechanics in recreational runners, soccer and tennis players / Viktor Bielik, Michal Clementis
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 176, č. 9 (2017), s. 461-466
 20. ADM Gender differences of running kinematics and economy in trained distance runners / Viktor Bielik
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 178, č. 6 (2019), s. 403-410
 21. ADM Physical activity guidelines for Slovak children and youth (6-18 yr.) / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 6 (2017), s. 377-381
 22. AED Laktátová krivka - teória a prax / Viktor Bielik ... [et al]
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 6-12
 23. AED Dynamika zmien špecifických tréningových ukazovateľov v prípravnom období dvojročného cyklu u vrcholových orientačných bežcov / Štefan Čuvala, Eugen Laczo, Viktor Bielik
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 46-52
 24. AED Vplyv miery dehydratácie na rýchlostné a vytrvalostné schopnosti vodných pólistov / Natália Oršulová, Viktor Bielik
  In: Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. - ISBN 978-80-8127-047-5. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 136-141
 25. AED Intenzita zaťaženia v dlhom triatlone / Viktor Bielik
  In: Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. - ISBN 978-80-8127-047-5. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 142-144
 26. AED Sledovanie odozvy organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v džude / Alexandra Péterová, Miloš Štefanovský, Viktor Bielik
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 45-50 [online] [CD-ROM]
 27. AED Hodnotenie úrovne kondičných schopností z hľadiska špecifickosti pohybového zaťaženia v športových hrách / Viktor Bielik, Ľubor Tománek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 12 [elektronický dokument] : tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách VEGA 1/4495/07. - ISBN 978-80-8113-007-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009. - S. 15-23 [online]
 28. AFB "Citius, altius, fortius" dnešnej slovenskej mládeže / Viktor Bielik
  In: Kondičný tréning v roku 2017. - ISBN 978-80-8141-165-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2017. - S. 7-12
 29. AFB Nízkosacharidová diéta v športovom tréningu : aké sú riziká a výhody? / Viktor Bielik
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 7-12
 30. AFC Utjecaj trenažnog i natjecateljskog opterecenja na organizam judaša Opce teme / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Kondicijska priprema sportaša 2014. - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. - S. 549-551
 31. AFC Why mathematical modeling of nutrition does not always work for athletes? / Viktor Bielik
  In: Olympism versus Olympic games? = Olympismus versus Olympijské hry?. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 629-638
 32. AFC Stanovenie rýchlosti presunu v závislosti od hmotnosti záťaže u profesionálnych vojakov OS SR / Ján Pápay, Viktor Bielik
  In: Zvládání extrémních situací [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-905084-0-8. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2011. - S. [6 s.] [CD-ROM]
 33. AFC Detecting outliers in marathon data by means of the Andrews Plot / Milan Stehlík ... [et al.]
  In: Numerical analysis and applied mathematics ICNAAM 2011. - ISBN 978-0-7354-0956-9. - Melvile : American institute of physics, 2011. - S. 423-425
 34. AFC Može li se test trčanja na 3 km upotrijebiti kao pokazatelj izdržljivosti i snage u vojsci? Specifična kondicijska priprema posebnih populacija / Viktor Bielik, Ľubor Tománek, Ján Pápay
  In: Kondicijska priprema sportaša 2012. - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. - S. 537-540
 35. AFC Recovery strategies during intermittent high intensity exercise in off-read cyclists / Viktor Bielik
  In: Contemporary kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 282-288
 36. AFD Laktátový spád a obnovenie anaeróbneho výkonu / Viktor Bielik
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014. - S. 250-258
 37. AFD Frekvencia kroku rekreačných bežcov / Viktor Bielik
  In: Atletika 2014. - ISBN 978-80-8141-076-5. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014. - S. 125-129
 38. AFD Možnosti diagnostiky zdravotného stavu a trénovanosti v silových športoch / Viktor Bielik
  In: Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. - 978-80-89257-26-3. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 56-58
 39. AFD Rozdiely medzi pohlaviami v kinematike a ekonomike behu rekreačných bežcov / Leonard Lendvorský, Viktor Bielik
  In: Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-196-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - S. 280-290
 40. AFD Porovnanie účinkov aktívneho odpočinku a športovej masáže na elimináciu laktátu v krvi / Viktor Bielik
  In: Bio-psycho-sociálne aspekty telesnej a športovej výchovy na univerzitách. - ISBN 80-227-2154-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 19-24
 41. AFD Analýza črevného mikrobiómu športovcov / Ivan Hric ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 215-220
 42. AFD Biomechanické parametre behu rekreačných bežcov, futbalistov a tenistov / Michal Clementis, Viktor Bielik
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 65-75
 43. AFD Vplyv 3-týždňového pohybového programu nácviku hlbokého drepu na EMG aktivitu a parametre silových schopností / Jakub Chudý ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-196-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - S. 233-245
 44. AFG Účinok vybraných prostriedkov regenerácie na elimináciu laktátu v krvi po anaeróbnom zaťažení / Viktor Bielik
  In: Sport ve vědě - věda ve sportu. - ISBN 80-210-3633-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 18-18
 45. AFG Changes in EMG activity of rectus femoris, isometric force of knee extension and laterality after squat mastering program – case study / Matúš Krčmár ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 653-654 [online]
 46. AFG The advantages and limits by measuring heart rate during exercise / Viktor Bielik, Juraj Petrovič, Martin Somora
  In: 5th European sports medicine congress [elektronický dokument]. - Praha : Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2007. - S. 37-37 [CD-ROM]
 47. AFG Telesná aktivita detských onkologických pacientov počas liečby v Národnom ústave detských chorôb / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: 29. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky : sborník abstrakt : Roč. 29. - ISBN 978-80-907517-5-0. - Zlín : Produkce BPP, 2019. - S. 42-42, L 05
 48. AFG Saliva composition and exercise / Viktor Bielik, Juraj Petrovič, Alica Scholzová
  In: CIANS conference 07. brain, behavior and health & 42nd Interdisciplinary conference on experimental and clinical study of higher nervous functions. - Brno : Masarykova Univerzita, 2007. - S. 13-13
 49. AFH Znížená telesná kondícia ako rizikový faktor, chronických neinfekčných ochorení / Viktor Bielik, Adela Penesová, Jana Babjaková
  In: 39. výročná konferencia SSVPL 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-8-3. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, 2018. - S. 37-37
 50. AFH Zdravý životný štýl - účinný nástroj v prevencii chronických neinfekčných ochorení / Adela Penesová, Viktor Bielik, Jana Babjaková
  In: 39. výročná konferencia SSVPL 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-8-3. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, 2018. - S. 37-38
 51. AFH Závislosť obnovy anaeróbneho výkonu od biochemických parametrov v krvi / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita v zdraví a chorobe. - ISBN 80-89197-57-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2006. - S. 5-6
 52. AFH Vplyv celoživotného aktívneho pohybu na črevný mikrobióm a parametre metabolického zdravia / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: 40. výročná konferencia SSVPL 2019 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973245-4-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, 2019. - S. 43-43, abstrakt č. 39
 53. AFH Analýza mikrobiómu u športovo-aktívnych jednotlivcov / Katarína Šoltys ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. - ISBN 978-80-971422-9-2. - Bratislava : Československá společnost mikrobiologická, 2019. - S. 6-6
 54. AFH Practical experience from the diagnostics of trainability and health care in top sport / Viktor Bielik
  In: Acta Facultatis Exercitationis Corporis Universitatis Presoviensis. - Roč. 1, č. 1 Prešov : Prešovská univerzita, 2009, s. 17-17
 55. AFH Výživa a telesný pohyb, faktory ovplyvňujúce ľudský črevný mikrobióm / Viktor Bielik
  In: 1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973245-5-1. - Bratislava : Slovenská obezitologická asociácia, 2019. - S. 44-45, abstrakt č. 8
 56. BAB Umenie behať : získajte maximum z vášho minima. / Viktor Bielik
  Senec : Sportdiag, 2014
 57. BDF Bežec na inventúre / Viktor Bielik
  In: Run. - Roč. 5, č. 6 (2012), s. 36-39
 58. BDF Nápomocní unaveným a pretrénovaným športovcom / Viktor Bielik
  In: In Vitro. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 140-143
 59. BDF Laktát - významný medziprodukt látkovej premeny / Viktor Bielik
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 29-31
 60. BDF Zhoršovanie telesnej zdatnosti detí a mládeže nemá vplyv len na športový výkon / Viktor Bielik
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 18, č. 3 (2017), s. 96-98
 61. BEF Spirometrické ukazovatele vrcholových športovcov / Alica Scholzová, Viktor Bielik
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 141-145
 62. BEF Vzťah pulzovej frekvencie a funkčných ukazovateľov vrcholových športovcov / Alica Scholzová, Viktor Bielik
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 193-199 [CD-ROM]
 63. BEF Systém zdravotnej starostlivosti a diagnostiky trénovanosti vo vrcholovom športe / Viktor Bielik
  In: Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2008. - S. 41-44
 64. BEF Vzťah VC pľúc a spiroergometrických ukazovateľov mladých bežcov - vytrvalcov / Alica Scholzová, Viktor Bielik
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 97-101
 65. BFA Lifelong participation in sports and its effects on gut microbiota composition in seniors / Katarína Šoltys ... [et al.]
  In: 7th ISM world congress on Targeting Microbiota : towards clinical revolution : Roč. 7. - Krakov : International Society of Microbiota, 2019. - S. 99-99
 66. BFB Tréning na aeróbnom prahu vo vrcholovom športe / Viktor Bielik, Branislav Delej
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89460-13-7. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2013. - S. 24-24
 67. BFB Určenie pokojového metabolizmu spiroergometrickým vyšetrením / Viktor Bielik, Branislav Delej
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89460-13-7. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2013. - S. 35-36
 68. BFB Redukcia telesnej hmotnosti - bežní ľudia vs. vrcholoví športovci / Viktor Bielik, Michal Páleník
  In: I-med [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 3 (2016), nestr. [5 s.] [online]
 69. BFB Nutričný softvér PLANEAT v dietetickej liečbe obezity a diabetu / M. Páleník ... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 16, č. 32 (2015), s. 131-131
 70. BFB Faktory detskej nadváhy a obezity a ich vplyv na ďalší vývin jedinca / Viktor Bielik
  In: Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov : Roč. 16. - ISBN 978-80-89797-37-0. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. 39-39
 71. DAI Účinok pasívneho odpočinku, športovej masáže a aktívnej pohybovej činnosti na obnovenie anaeróbneho výkonu u horských cyklistov / Viktor Bielik ; školiteľ Vojtech Štulrajter
  Bratislava : [s.n.], 2006
 72. EDJ Zabehajte si na kolieskach / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 1 jar (2016), s. 84-86
 73. EDJ Indoor je in / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. jeseň (2014), s. 71-74
 74. EDJ Viktor radí, ako na to ako pomáha kryoterapia? / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 1 jar (2016), s. 72-72
 75. EDJ Poradňa Viktora Bielika kŕče v bruchu na pretekoch? / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 3 jeseň (2016), s. 68-68
 76. EDJ Strečing vám pomôže! / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. jar (2012), s. 40-43
 77. EDJ Z vody do sedla bicykla a ešte po vlastných / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. jeseň (2012), s. 55-57
 78. EDJ Viktor radí, ako na to / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 4 zima (2015), s. 60-61
 79. EDJ Nečakajte na sneh, postačí klzák / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 4 zima (2015), s. 75-76
 80. EDJ Váľanie môže mať rôzne podoby / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. jar (2014), s. 48-53
 81. EDJ Dopad na chodidlo nemusí mať dopad na výsledok / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. jar (2015), s. 50-52
 82. EDJ Vyšvihaj si kondičku / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 3 jeseň (2015), s. 62-64
 83. EDJ Po schodoch, po schodoch ... / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 2 leto (2015), s. 34-36
 84. EDJ Viktor radí, ako na to / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. 2 leto (2015), s. 54-55
 85. EDJ Bežci nie sú kulturisti / Viktor Bielik
  In: Behame-sk. - Č. jeseň (2013), s. 31-35
 86. GHG Viktor radí : čo je lepšie? Bežať naraz alebo si treba beh rozložiť? [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 87. GHG Z bežiaceho pásu na polmaratón? : Viktor poradí [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 88. GHG Viktor radí : môžem si po chorobe trúfnuť na polmaratón? [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 89. GHG Viktor radí : behám a nechudnem, skôr naopak [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 90. GHG Viktor radí : ako na premiérový polmaratón [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 91. GHG Bielik radí : budovať veľké svaly nemá zmysel [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 92. GHG Bielik radí : ako správne dýchať [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 93. GHG Viktor radí : ako viem, kedy mám dosť [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 94. GHG Viktor radí : minúty či kilometre? [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2012
 95. GHG Nezabúdajte správne dýchať [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 96. GHG Statický strečing je po tréningu nevyhnutný [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 97. GHG Rozvoj špeciálnej sily [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 98. GHG Zamerajte sa na rozvoj sily [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 99. GHG Abeceda nie len v škole, ale aj v tréningu [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 100. GHG Rozcvička je alfou a omegou každého tréningu [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 101. GHG Začíname so sériou bežeckých videonávodov [elektronický dokument] : . / Viktor Bielik
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 102. GII Je naše pokolenie odsúdené k diétam? / Viktor Bielik
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 7 (2017), s. 15-15
 103. GII Poznáte svoje hranice? / Viktor Bielik, Michal Varga
  In: Zdravie. - Roč. 73, č. 7 (2017), s. 64-65