Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Alternatívne metódy rozvoja a posudzovania nervovosvalových funkcií : stručný súhrn výsledkov projektu ITERREG IIIA "Pohyb bez hraníc". / Dušan Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 2. ADE The dynamic balance - reliability and methodological issues of novel computerized posturography system / Erika Zemková, Dušan Hamar, Ľubica Böhmerová
  In: Medicina Sportiva. - Roč. 9, č. 3 (2005), s. 76-82
 3. ADE Vplyv proprioceptívnej stimulácie na vybrané motorické schopnosti starších žien / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 14, č. 4 (2005), s. 166-174
 4. ADE Parametre statickej rovnováhy v stojke na rukách pri posudzovaní špeciálnej trénovanosti športových gymnastov / Ľubica Böhmerová, Dušan Hamar, Erika Zemková
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 14, č. 2 (2005), s. 74-79
 5. ADE Effect of three months of serial mechanical proprioceptive stimulation on parameters of balance in older women / Erika Zemková, Dušan Hamar, Ľubica Böhmerová
  In: Medicina Sportiva. - Roč. 11, č. 4 (2007), s. 97-101
 6. ADE Motor activities impact on stability parameters in patients with glaucoma / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Homeostasis in health and disease. - Roč. 44, č. 4 (2006), s. 154-156
 7. ADE Vplyv proprioceptívnej stimulácie na parametre testu agility u starších žien / Erika Zemková, Dušan Hamar, Ľubica Böhmerová
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 7-15
 8. ADF Zmeny motorických schopností športových gymnastiek rôznej vekovej kategórie / Ľubica Böhmerová, Jana Luptáková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 21-26
 9. ADF Acute response of bone metabolism to various resistance exercises in women / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 1 (2015), s. 11-19 [online]
 10. ADF Vek a dynamické rovnováhové schopnosti / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 5-8
 11. ADF Stabilita postoja po narušení vestibulárneho aparátu u gymnastov a študentov FTVŠ UK / Elena Strešková, Erika Zemková, Ľubica Böhmerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.13, č. 4 (2003), s. 24-27
 12. ADF Zachovanie rovnováhy po narušení vestibulárneho aparátu / Henrich Pelikán, Erika Zemková, Ľubica Böhmerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 22-24
 13. ADF Parametre stability postoja po proprioceptívnej stimulácii dolných končatín / Erika Zemková, Dušan Hamar, Ľubica Böhmerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. 25-27
 14. ADF Reliabilita rýchlosti pohybu ťažiska pri posudzovaní stability postoja v dynamických podmienkach / Erika Zemková, Dušan Hamar, Ľubica Böhmerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 3-4 (2004), s. 26-29
 15. ADF Stabilita postoja v pokoji a po špecifickom zaťažení gymnastiek a netrénovanej populácie / Ľubica Böhmerová
  In: Exercitatio corpolis-motus-salus. - Roč.1, č.1 (2009), s. 15-20
 16. ADM Acute hormonal and neuromuscular response to different resistance loading in young preand middle-aged postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 177, č. 9 (2018), s. 443-451
 17. AED Vplyv polohy trupu pri bicyklovaní na srdcovú frekvenciu / Ľubica Böhmerová, Dušan Hamar
  In: Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4485-0. - Bratislava : STU, 2015. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 18. AED Stabilita postoja po špecifických cvičeniach vo vzťahu ku gymnastickému výkonu / Ľubica Böhmerová
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 33-36
 19. AED Motorické schopnosti športových gymnastiek rôznych vekových kategórií / Ľubica Böhmerová, Jana Luptáková
  In: Šport a rekreácia 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-558-1018-8. - Nitra : KTVŠ PF UKF, 2016. - S. 46-52 [online]
 20. AED Stabilita postoja pacientov so sklerózou multiplex / Ľubica Böhmerová, Barbora Bartolčičová, Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 57-64 [online]
 21. AED Pridané závažie a rovnováhové schopnosti / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1415-5. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2019. - S. 14-19
 22. AED Intenzita aeróbneho zaťaženia na veslárskom trenažéri a hladina krvného cukru / Ľubica Böhmerová, Matej Šmída
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 32-40 [CD-ROM] [online]
 23. AED Vysoké podpätky ovplyvňujú stabilitu postoja v statických podmienkach / Ľubica Böhmerová, Dušan Hamar
  In: Fyzioterapia, regenerácia a šport [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-581-2. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - S. 17-23 [CD-ROM]
 24. AFC Motor capabilities of female artistic gymnasts of different age / Ľubica Böhmerová, Jana Luptáková
  In: International scientific congress Slovenian Gymnastics Federation [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6733-14-4. - Ljubljana : Slovenian Gymnastics Federation, 2017. - S. 364-375 [online]
 25. AFC Exposure to specific exercise increases the sensitivity of postural sway test in gymnasts / Ľubica Böhmerová, Dušan Hamar
  In: International scientific congress. - ISBN 978-961-6733-07-6. - Ljubljana : Slovenian Gymnastics Federation, 2014. - S. 93-97
 26. AFC Parameters of postural sway after specific exercises and gymnastics performance / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 697-702 [online]
 27. AFD Vplyv balančného tréningu na stabilitu postojov v sebaobrane / Ľubica Böhmerová
  In: Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi. - ISBN 978-80-8054-701-1. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016. - S. 34-39
 28. AFD Účinky balančných cvičení na stabilitu postoja a vizuálnu spätnoväzobnú reguláciu polohy tela / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4910-7. - Bratislava : Spektrum STU , 2019. - S. 15-21 [CD-ROM]
 29. AFD Blood glucose after anaerobic loads of different duration / Ľubica Böhmerová, Matej Chalama, Dušan Hamar
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 60-64 [CD-ROM]
 30. AFD Silové schopnosti dolných končatín a ich zmeny vplyvom proprioceptívnych podnetov / Peter Schickhofer ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 122-123
 31. AFD Obezita a rovnováhové schopnosti / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník príspevkov. - ISBN 83-89884-07-0. - Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018. - S. 45-52
 32. AFD Stabilita postoja po silových cvičeniach vykonávaných pod vplyvom proprioceptívnej stimulácie a za normálnych podmienok / Erika Zemková, Dušan Hamar, Ľubica Böhmerová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2210-3. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 207-213
 33. AFD Balančné cvičenia zlepšujú stabilitu postoja rekreačných športovkýň / Ľubica Böhmerová
  In: Pohyb a zdravie 11. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl - šport a športový tréning [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-643-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2014. - S. 44-50 [CD-ROM]
 34. AFD Stabilita postoja po rozdielnych cvičeniach u gymnastov a študentov FTVŠ UK / Elena Strešková, Erika Zemková, Ľubica Böhmerová
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [6 s.] [CD-ROM]
 35. AFD Vplyv vybraných cvičení na parametre stability u pacientov s glaukómom / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 113-118 [CD-ROM]
 36. AFD Test po špecifickom zaťažení zvyšuje rozdiely v parametroch stability postoja medzi gymnastkami rôznej výkonnosti / Ľubica Böhmerová, Dušan Hamar
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 16-20
 37. AFG The effect of 2 month of proprioceptive stimulation on strength abilities in elderly women / Peter Schickhofer ... [et al.]
  In: Book of abstracts of the 11th annual congress the European college of sport science. - Lausanne : European college of sport science, 2006. - S. 310-310
 38. AFG The effect of 3-month of proprioceptive stimulation on agility skills in elderly women / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Book of abstracts : physical activity and successful aging. - Köln : Deutsche Sporthochschule, 2006. - S. 142
 39. AFG Comparison of the decrease in muscle power and ratio between hamstrings and quadriceps after two different aerobic dance programs / D. Radovanović, Ľubica Böhmerová, M. Marinković
  In: 14th annual Congress of the European College of Sport Science. - ISBN 978-82-502-0420-1. - Oslo : European College of Sport Science , 2009. - S.549-550
 40. AFH Stabilita postoja v pokoji a po špecifickom zaťažení u gymnastiek a netrénovanej populácie rôzneho veku / Ľubica Böhmerová
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 4-5
 41. AFH Parametre statickej rovnováhy v gymnastickom stoji na rukách / Ľubica Böhmerová, Dušan Hamar, Erika Zemková
  In: II. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2004. - S. [1]
 42. AFH Vplyv sériovej proprioceptívnej stimulácie na účinnosť svalového tréningu / Peter Schickhofer ... [et. al.]
  In: II. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2004. - S. [1s.]
 43. AFK Response of bone metabolism to various resistance exercises in women - preliminary results / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: European journal of sport studies. - Roč. 2, Supplement (2014), s. 95-95
 44. BDE Stabilita postoja u mladých gymnastov / Erika Zemková, Ľubica Böhmerová
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 73, č. 2 (2007), s. 25-26
 45. BDF Gymnastika hrou / Jana Luptáková, Ľubica Böhmerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. I-IV
 46. BED Gymnastická príprava, ako prostriedok rozvoja rovnováhových schopností v školskej telesnej výchove / Ľubica Böhmerová
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 64-67
 47. BEF Základy výživy a zdravého stravovania detí / Ľubica Böhmerová
  In: Škola v pohybe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : Stimul, 2016. - S. 100-107 [CD-ROM]
 48. BFA Effect of different acute resistance loading on hormonal, neuromuscular and sclerostin response in pre- and postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Journal of scientific coaching for training. - Special issue (2016), s. 57-58
 49. BFB Vysoké podpätky a stabilita postoja / Ľubica Böhmerová, Dušan Hamar
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89460-13-7. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2013. - S. 36-37
 50. DAI Rovnováhové schopnosti športových gymnastiek rôzneho veku a výkonnosti / Ľubica Böhmerová ; školiteľ Dušan Hamar
  Bratislava : [s.n.], 2007