Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC Morphological, molecular and hormonal adaptations to early morning versus afternoon resistance training / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Chronobiology international. - Roč. 35, č. 4 (2018), s. 450-464
 2. ADC Effects of time of day on resistance exercise-induced anabolic signaling in skeletal muscle / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Biological rhythm research. - Roč. 44, č. 5 (2013), s. 756-770
 3. ADE Fiatal súlyemelők mozgásrendezseri jellemzői a csontsűrűség és a testmagasság függvenyében / Gabriel Buzgó, Marianna Šelingerová, Peter Šelinger
  In: Magyar sporttudományi szemle. - Roč. 12, č. 48 (2011), s. 9- 15
 4. ADF Importance of performing experience in strength training periodization / Adrián Novosád ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 1 (2017), s. 1-11 [online]
 5. ADF Biologické faktory v športovom tréningu mladých vzpieračov / Marianna Šelingerová, Gabriel Buzgó, Peter Šelinger
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 13, č. 2 (2010), s. 58-61
 6. ADF Zmeny vybraných parametrov oporného systému mladých vzpieračov / Gabriel Buzgó, Marianna Šelingerová, Peter Šelinger
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.3 (2010), s. 2-8
 7. ADF Vplyv krátkodobého nácviku hlbokého drepu na parametre silových schopností / Peter Keszegh ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 21-28
 8. ADM The eeffect of perfection of motion paradigm on activation of selected muscles in an open and closed kinematic chain / Jakub Chudý ... [et al.]
  In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - Roč. 26, č. 3 (2019), s. 139-144
 9. ADM Cluster sets vs. traditional sets : levelling out the playing field using a power-based threshold / James Joseph Tufano ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 11 (2018), s. 1-13, Article number e0208035 [online]
 10. ADM Strength training as a supplemental therapy for androgen deficiency of the aging male (ADAM) : study protocol for a three-arm clinical trial / Michal Králik ... [et al.]
  In: BMJ open [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 9 (2019), s. 1-10, art. no. e025991 [online]
 11. ADM The effectiveness of two different multimodal training modes on physical performance in elderly / Ľudmila Oreská ... [et al.]
  In: European journal of translational myology. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 88-97
 12. AED Parameters of motor performance and resting level of testosterone and cortisol / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 53/1. - ISBN 978-80-223-3404-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 15-24 [online]
 13. AED Pohybová skúsenosť ako determinant modelovania silovej prípravy / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 96-113
 14. AED Acute responses in muscle hypertrophy signalling to a morning vs. afternoon resistance exercise protocol / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách : vedecký zborník realizovaných aktivít v rámci projektovej spolupráce Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave s Norwegian school of sport sciences v Osle = Human skeletal muscle and in vivo and in vitro muscle analysis techniques in sport sciences : textbook of research activities realized during educational cooperation between Norwegian school of sport sciences in Oslo and Faculty of physical education and sport, Comenius University in Bratislava. - ISBN 978-80-89257-32-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 75-76
 15. AED Time specific strength training induced hypertrophy and muscle strength increase of young untrained men / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách [textový dokument (print)] : vedecký zborník realizovaných aktivít v rámci projektovej spolupráce Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave s Norwegian school of sport sciences v Osle = Human skeletal muscle and in vivo and in vitro muscle analysis techniques in sport sciences : textbook of research activities realized during educational cooperation between Norwegian school of sport sciences in Oslo and Faculty of physical education and sport, Comenius University in Bratislava. - ISBN 978-80-89257-32-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 77-78
 16. AED Metodologické prístupy k riešeniu otázky zaradenia vzpierania do školskej telesnej výchovy / Gabriel Buzgó, Michal Leško
  In: Vedy o športe : telovýchovný proces na školách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8083-501-9. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - S. 65-76
 17. AED Hormonálna odozva na silové zaťaženie / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Výskum časovej koincidencie v športe a hormonálna odozva na silové zaťaženie. - ISBN 978-80-89257-58-4. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 34-63
 18. AEF K problematike výberu talentov vo vzpieraní / Gabriel Buzgó, Michal Leško, Milan Kováč
  In: Konferencia o športovo talentovanej mládeži. - ISBN 80-969522-2-6. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2006. - S. 27-35
 19. AFC Az ifjúsági súlyemelés egészégi aspektusai / Gabriel Buzgó
  In: Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért. - ISBN 978-963-87735-3-1. - Budapest : Tessedik Sámuel Föiskola Pedagógiai Föiskolai Kara, 2008. - S. 216-221
 20. AFC The analysis of the relationship of one repetition maximum (1 RM) and maximum power (Pmax) in selected complex training exercises in weightlifting / Eugen Laczo, Milan Kováč, Gabriel Buzgó
  In: 8th International Conference on Strength Training [elektronický zdroj]. - Oslo : Norwegian School of Sport Sciences, 2012. - S. [3 s.] [USB kľúč]
 21. AFC Adaptation to early morning vs. afternoon resistance training : skeletal muscle hypertrophy and cell signalling / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: 8th international conference on strength training [elektronický dokument]. - Oslo : Norwegian school of sport sciences, 2012. - [Nestr.] [3 s.] [USB kľúč]
 22. AFC Vzťah medzi kostným vekom a minerálnou denzitou kostí u vzpieračov mládežníckych vekových kategórií / Marianna Šelingerová, Peter Šelinger, Gabriel Buzgó
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7041-513-9. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 236-243
 23. AFC Ako rastú mladí vzpierači / Michal Leško, Gabriel Buzgó
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu [elektronický dokument]. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. [6 s.] [CD-ROM]
 24. AFC Ukazovatele intenzity zaťaženia pri komplexných tréningových prostriedkoch vo vzpieraní / Eugen Laczo, Babriel Buzgó, Milan Kováč
  In: Atletika 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6016-6. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. - S. 180-189 [CD-ROM]
 25. AFD Aplikácia antropologických metód v športovej príprave mladých vzpieračov / Marianna Šelingerová, Peter Šelinger, Gabriel Buzgó
  In: Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. - 978-80-89257-26-3. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 59-74
 26. AFD Minerálna hustota kostí mladých vzpieračov - zdravotné aspekty mládežníckeho vzpierania / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. - 978-80-89257-26-3. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 94-105
 27. AFD Metodologické aspekty optimalizácie silového zaťaženia v športovej príprave mladých vzpieračov / Gabriel Buzgó
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 39-46
 28. AFD Vplyv 3-týždňového pohybového programu nácviku hlbokého drepu na EMG aktivitu a parametre silových schopností / Jakub Chudý ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-196-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - S. 233-245
 29. AFD Adaptačné zmeny pri hypetrofickom a rýchlostno-silovom tréningu / Adam Ščibrány ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 241-253
 30. AFD Zdravotné aspekty vzpierania mládeže / Gabriel Buzgó
  In: 34. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-7159-167-2. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. - S. 107-110
 31. AFD Indices of new muscle fibres formation acute responses in muscle hypertrophy signalling to a resistance exercise protocol / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Performance-enhancing substances in sport and exercise. Medicine and science in the fight against doping in sport. - ISBN 978-80-89257-47-8. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 5-11
 32. AFD Analýza vzťahu jednorazového (1RM) a výkonového maxima (PMAX) pri vybraných komplexných tréningových prostriedkoch vo vzpieraní / Eugen Laczo, Milan Kováč, Gabriel Buzgó
  In: Kondičný tréning v roku 2012. - ISBN 978-80-88141-023-9. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 276-288
 33. AFD Zmeny parametrov rozsahu pohybu v hlbokom drepe do výponu pri rôznych veľkostiach vonkajšieho odporu v závislosti od pohybovej skúsenosti / Viktor Oliva ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2017. - ISBN 978-80-8141-165-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2017. - S. 172-184
 34. AFD Sú vzpieračky symetrickejšie? / Michal Leško ... [ et al]
  In: Seminár trénerov : Zborník prednášok. - Bratislava : Slovenský zväz vzpierania, 2003. - S. 23-42
 35. AFD Vplyv rozložených sérií na ukazovatele intenzity zaťaženia v rýchlostno-silovom tréningu / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 154-161 [online]
 36. AFD Využitie metodiky určovania minerálnej denzity kostí v oblasti výskumu v športe / Gabriel Buzgó
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 4-13
 37. AFD Zmeny parametrov silových schopností vplyvom krátkodobého pohybového programu nácviku hlbokého drepu / Gabriel Buzgó, Peter Keszegh, Adrián Novosád
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 384-400
 38. AFD Zóna výkonového maxima nad 90 % pri cvičení polodrep výskok / Adrián Novosád, Gabriel Buzgó, Gabriel Sillík
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 413-422
 39. AFD Variabilita zóny výkonového maxima nad 90% pri rôznych variáciách drepu / Gabriel Buzgó, Adrián Novosád, Mário Titurus
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 423-435
 40. AFD Využitie rozložených sérií pri intenzifikácii silového zaťaženia / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 320-329
 41. AFG The analysis of the relationship of one repetition maximum (1RM) and maximum power (PMAX ) in selected complex training exercises in weightlifting / Eugen Laczo, Gabriel Buzgó, Milan Kováč
  In: Athletics 2012. - ISBN 978-80-210-6015-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 11
 42. AFG Effects of strength training on body composition and physical fitness in hypogonadal males / Michal Králik ... [et al.]
  In: European college sport science : sport science at the cutting edge : Roč. 23. - ISBN 978-3-9818414-1-1. - Dublin : European college of sport science, 2018. - S. 194-194
 43. AFG Cluster vs. traditional sets : differences in training volume, velocity, and power using a powerloss threshold / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Linking sport science and application : book of abstracts : Roč. 6. - ISBN 978-84-09-05961-4. - Madrid : GB Creation & Advice Consulting 2000, 2018. - S. 178-179
 44. AFG Muscle fibre hypertrophy after time-of day-specific resistance training / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: 16th annual congress of the Europan college of sport science. - ISBN 978-09568903-0-6. - Liverpool : Liverpool John Moores university, 2011. - S. 481
 45. AFG Performing experience and stability of range of motion in bottom position of squat / Viktor Oliva ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 34-34 [online]
 46. AFG The effect of two different frequencies and types of concurrent strength and aerobic training programs on physical performance in older adults / Ľudmila Oreská ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 301-302 [online]
 47. AFG Effects of strength training on body composition, biochemical parameters and physical performance in hypogonadal patients / Michal Králik ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 149-149 [online]
 48. AFG Power – mass curve parameters in deep squat : acceleration vs. concentric phase of motion / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 386-386 [online]
 49. AFG Changes in EMG activity of gluteus maximus and strength after squat mastering program – case study / Jakub Chudý ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 385-386 [online]
 50. AFG Changes in EMG activity of rectus femoris, isometric force of knee extension and laterality after squat mastering program – case study / Matúš Krčmár ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 653-654 [online]
 51. AFG Differential neuromuscular responses to explosive vs heavy resistance training in strength-trained men / Matej Vajda ... [et al.]
  In: European college sport science : sport science at the cutting edge : Roč. 23. - ISBN 978-3-9818414-1-1. - Dublin : European college of sport science, 2018. - S. 313-313
 52. AFH Bone mineral density of young weightlifters with relation to their natural development / Gabriel Buzgó, Marianna Šelingerová, Peter Šelinger
  In: Strength training. - ISBN 978-80-89460-02-1. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 217-218
 53. AFH Nervovo-svalová a hormonálna adaptácia na silový tréning v rôznych fázach dňa / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-8113-046-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011. - S. 28-29
 54. AFH Outcomes for squat implement ation into strength / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Strength training in weightlifting. - ISBN 978-80-89257-65-2. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 10-18
 55. AFK The effects of strengthening exercises on the hip abduction musculature in professional female basketball players / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: European journal of sport studies. - Roč. 2; Supplement (2014), s. 51-51
 56. BCK Kineziológia hlbokého drepu 1. / Tomáš Staško ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 6-26 [1,60 AH]
 57. BCK Vzťah maximálnej izometrickej a dynamickej sily v hlbokom drepe v závislosti od pohybovej skúsenosti / Peter Keszegh ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 38-61 [1,25 AH]
 58. BCK Škola drepu 2. - teoretické východiská uplatnenia drepu v pohybovej a v kondičnej príprave - / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: Vzpieranie 3. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-66-9. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 48-81 [1,70 AH]
 59. BED Terminológia a kategorizácia tréningových prostriedkov vo vzpieraní / Gabriel Buzgó, Štefan Korpa, Milan Kováč
  In: Vzpieranie 1. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-56-0. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 66-72 [0,30 AH]
 60. BEF Rozdiely v silovom zaťažení nad 90% z aktuálneho výkonu z hľadiska veľkosti odporu / Radoslav Ivan ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 62-70
 61. BEF Vplyv rozložených sérií na vybrané tréningové ukazovatele pri rozvoji rýchlostno-silových schopností / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Vzpieranie 4. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-71-3. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 71-88
 62. BEF Zásady prvej pomoci v školskom prostredí - postupy pri záchrane života / Gabriel Buzgó, František Žák
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 27-29
 63. BEF Diagnostika rýchlostných a rýchlostno-silových schopností / Ján Cvečka, Gabriel Buzgó
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 81-93 [online]
 64. BEF Diagnostika vytrvalostných schopností / Ján Cvečka, Gabriel Buzgó
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 95-98 [online]
 65. DAI Zmeny vybraných parametrov oporného systému mladých vzpieračov / Gabriel Buzgó ; školiteľ Mariana Šelingerová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009
 66. FAI Sports, physical activity and health [elektronický dokument] : . / zost. Peter Schickhofer, Gabriel Buzgó
  Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014
 67. GHG Pravidlá mládežníckeho štvorboja vo vzpieraní platné od 2007 [elektronický dokument] : . / Gabriel Buzgó
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 68. GII Akademické vzpieranie / Gabriel Buzgó, Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 2 (2011), s. 30