Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ACB Ľadový hokej : vysokoškolská učebnica aplikovaných predmetov pre trénerov špecializácie v ľadovom hokeji. / Igor Tóth ... [et al.]
  Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency ; Slovenský zväz ľadového hokeja ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010
 2. ADE Sport management : its dimensions and aspects / Libor Duchoslav, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 69, č. 1 (1999), s. 37-38
 3. ADF Zmeny v pohybovej štruktúre vybraných činností žiakov gymnázia 1. časť - Hod granátom a nízky štart / Michal Leško, Libor Duchoslav
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 38, č. 1 (1990), s. 18-25
 4. ADF Hodnotenie zmien v technike vzoprenia trhom / Michal Leško, Libor Duchoslav
  In: Tréner. - Roč. 32, č. 10 (1988), s. 465-467
 5. ADF Zmeny v štruktúre vybraných pohybových činností žiakov gymnázia 2. časť - Skok do diaľky a skok do výšky / Michal Leško, Libor Duchoslav
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 38, č. 8 (1990), s. 465-472
 6. ADF Zmeny v pohybovej štruktúre vrhu guľou žiakov gymnázia / Libor Duchoslav, Michal Leško
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 12-14
 7. ADF Vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu a výškou zásahu lopty pri smeči vo volejbale žien / Michal Matušov ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 29-33
 8. ADF Chyba spôsobená geometriou usporiadania snímanej scény pri 2D analýzach / Miloš Slamka, Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 30-32
 9. ADF Výpočtová technika a ľudský faktor v pedagogickom procese na FTVŠ UK v Bratislave / Michal Leško ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 26-30
 10. ADF Využitie počítača pri určovaní ťažiska tela / Michal Leško, Libor Duchoslav, Mária Majherová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 13-15
 11. AED Súčasný stav informačných technológií na FTVŠ UK / Libor Duchoslav
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 39. - ISBN 80-223-1367-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 143-146
 12. AED Vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu, smečiarskeho výskoku a zásahu lopty pri smeči v rôznych vekových kategóriách vo volejbale žien / Michal Matušov ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 49-58
 13. AED Voľne šíriteľný softvér pre základnú analýzu priestorových charakteristík v atletike / Libor Duchoslav
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 58-62
 14. AED Športový manažment a marketing / Libor Duchoslav
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [105-114], nestr. [CD ROM]
 15. AED Tendencie v ambush marketingu v športe na Slovensku / Libor Duchoslav
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 1. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-822-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. - S. 40-44 [CD-ROM]
 16. AED Relationship between the height of jump reach and the height of ball contact at spike in two different age categories of female volleyball players / Michal Matušov ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 53/2. - ISBN 978-80-223-3510-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 23-32 [online]
 17. AEF Analýza ambush marketingu v športe na Slovensku / Libor Duchoslav
  In: Humanistické podoby športu a telesnej výchovy. Zborník referátov z vedeckého seminára doktorandov s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-89075-30-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2006. - S. 24-30
 18. AFC Podmienenosť kinematickej subštruktúry chôdze somatickými faktormi a kĺbovou pohyblivosťou / Michal Leško, Libor Duchoslav, Dušan Kutlík
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [12 s.]
 19. AFC Problémy interakcie človeka s podložkou pri lokomočných pohyboch / Michal Leško, Libor Duchoslav, Dušan Kutlík
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [4 s.]
 20. AFC Diferenciácia prírastkov v testoch motorickej výkonnosti v troch semilongitudálne sledovaných vekových skupinách 7-18 ročnej mládeže / Roman Havlíček ... [et al.]
  In: Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. - ISBN 80-210-1480-6. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, 1996. - S. 181-185
 21. AFD Mistakes in Motor Learning / Libor Duchoslav
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, 22. - Olomouc : Universita Palackého, 1992. - S. 293-295
 22. AFD Expozícia sponzorov slovenských športových podujatí a subjektov / Libor Duchoslav
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : FTVŠ UK, 1999. - S. 268-272
 23. AFD Sport management and education / Libor Duchoslav
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 144-145
 24. AFD Marketingové stratégie orientované na šport detí a mládeže / Libor Duchoslav
  In: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. - ISBN 80-88885-02-7. - Prešov : Východoslovenská pobočka SVSTVŠ, 1997. - S. 109-112
 25. AFD Manažment elektronických informácií v športe v univerzitných sieťach / Libor Duchoslav
  In: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. - ISBN 80-88885-02-7. - Prešov : Východoslovenská pobočka SVSTVŠ, 1997. - S. 461-464
 26. AFD Reminiscencie a vízie v športovom manažmente a športovom marketingu / Libor Duchoslav
  In: Manažment v športe. - ISBN 80-88901-11-1. - Bratislava : SOV, 1997. - S. 5-11
 27. AFD Netradičné spôsoby zaťaženia pri chôdzi / Michal Leško, Libor Duchoslav
  In: 34. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-7159-167-2. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. - S. 69-71
 28. AFD SWOT analýza v športovom marketingu / Libor Duchoslav
  In: Športová humanistika v systéme štúdia športových pedagógov. - ISBN 80-89075-19-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2003. - S. 44-46
 29. AFD Calibration of film records for the purpose of biomechanical analysis / Miloš Slamka ... [et al.]
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 378-379
 30. AFD Risks of mechanical overload of motor apparatus in sports games as a form of recreational activity / Michal Leško, Miloš Slamka, Libor Duchoslav
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 66-68
 31. AFD Využitie biomechaniky pri sledovaní vplyvu vyučovania atletiky na gymnáziách na utváranie zručností / Michal Leško, Libor Duchoslav
  In: Progresívne trendy výučby v telovýchovnom procese. - Prešov : UPJŠ, 1989. - S. 258-269
 32. AFD Perspektívy využitia mikropočítača ako článku spätnoväzebnej informácie pri motorickom učení / Libor Duchoslav, Michal Leško
  In: Progresívne trendy výučby v telovýchovnom procese. - Prešov : UPJŠ, 1989. - S. 270-276
 33. AFD Zdroje internetu vo vede a výskume v oblasti športu / Libor Duchoslav
  In: Zborník z celoštátnej vedeckej konferencie doktorandov. - ISBN 80-967487-8-5. - Bratislava : FTVŠ UK, 1998. - S. 126-130
 34. AFG Podmienenosť pohybovej štruktúry chôdze somatickými charakteristikami a kĺbovou pohyblivosťou / Michal Leško, Libor Duchoslav, Dušan Kutlík
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. 62-63
 35. AFG Links between Elite Sport and Sport for all from Sport Marketing point of view / Libor Duchoslav
  In: World Congress Physical Education and Sport '94 - Changes and Challenges : Volume of Abstracts. - Berlin : Association Internationale des Ecoles Supérieures d'Education Physique (AIESEP), 1994. - S. 154
 36. AFG Needs and Possibilities of Minimalization of Mechanical Exerting of Lower Extremities during Landing in Recreational Sports / Michal Leško, Miloš Slamka, Libor Duchoslav
  In: 12. International Symposium on Biomechanics in Sports. - Budapest : Hungarian university of physical education, 1994. - S. 98
 37. AGI Biomechanická charakteristika vybraných pohybových činností vo vzťahu ku klasifikačným požiadavkám v telesnej výchove na stredných školách Správa o riešení podúlohy čiastkovej úlohy RŠ-II-09-02 Overovanie a zdokonaľovanie systému povinnej telesnej výchovy na gymnáziách a SOŠ z hľadiska pôsobenia na rozvoj telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti / Michal Leško, Libor Duchoslav
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 38, č. 1 (1990), s. 18-25
 38. AGI Spresnenie metodiky výpočtu vybraných somatických a biomechanických parametrov, ich aplikácia v športe : Grantová úloha VEGA č. 1/1386/94. / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
 39. BAB Aktuálne trendy v príprave študentov telesnej výchovy a športu / Libor Duchoslav, Branislav Antala
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1996
 40. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 41. BCI Podnikanie v športe pre začínajúceho podnikateľa / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 42. BDF Joga na školách a v internete / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 1
 43. BDF Marketingové východiská podnikania v športe / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 5, č. 16. september (2009), s. 5-10
 44. BDF Ambush marketing v športe / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 5, č. 16. september (2009), s. 26-28
 45. BDF Inštitucionalizácia fenoménu sponzorstva / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 5, č. 16. september (2009), s. 32-33
 46. BDF Univerzitné vzdelávanie vo vedách o športe a projekt AEHESIS / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 5, č. 16. september (2009), s. 37-38
 47. BDF Recenzie zdrojov internetu Majstrovstvá sveta vo futbale / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 36
 48. BDF Administratívne a manažérske riadenie v športe / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 1, č. október (2010), s. 3-6
 49. BDF Hodnota expozície a konkurencia v sponzorstve / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 1, č. október (2010), s. 11-14
 50. BDF Biomechanická videoanalýza pohybu / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 15. december (2005), s. 5-13 [online]
 51. BDF Čo je športový manažment / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 1, č. 15. december (2005), s. 17-19
 52. BDF Podnikanie marketingového charakteru v športe / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 1, č. 15. december (2005), s. 20-21
 53. BDF Prečo SWOT analýza v športe? / Libor Duchoslav
  In: Sportanalyst. - Roč. 1, č. 15. december (2005), s. 22-24
 54. BDF Olympijské hry v Sydney na WWW / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 1
 55. BEE New Concept in the Training of Physical Education Teachers and Coaches at the Faculty of Physical Education and Sports in Bratislava / Jaromír Sedláček, Libor Duchoslav
  In: Physical Activity for Life - East and West, South and North. - Praha : FTVS UK, 1995. - S. 497-499
 56. BEF Športový manažment / Libor Duchoslav
  In: Športový manažment. - Bratislava : Únia futbalových trénerov Slovenska, 1994. - S. 3-6
 57. EDI Recenzie zdrojov Internetu / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 1 (1998), s. [1 s.]
 58. EDI Recenzie zdrojov Internetu - SPORTQuest - virtuálne centrum športových informácií / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 2-3 (1998), s. [1 s.]
 59. EDI Recenzie zdrojov Internetu European Network of Sport Sciences in Higher Education / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 2 (1999), s. nestr. [1 s.]
 60. EDI Recenzie zdrojov Internetu - Human Kinetics / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. nestr. [1 s.]
 61. EDI Majstrovstvá sveta v hokeji Recenzie zdrojov internetu / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. nestr. [1 s.]
 62. EDI Recenzie zdrojov Internetu - elektronické konferencie / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. 56
 63. EDI Recenzie zdrojov Internetu - Oficiálne stránky súťaže Davis Cup / Libor Duchoslav
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. nestr. [1 s.]
 64. FAI Manažment v športe / Zostavil Libor Duchoslav
  Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 1997
 65. GHG Športový manažment a marketing s aplikáciou na ľadový hokej [elektronický dokument] : . / Libor Duchoslav
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 66. GHG Aplikácia SWOT analýzy pre šport [elektronický dokument] : . / Libor Duchoslav
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 67. GHG Šport a ambush marketing [elektronický dokument] : . / Libor Duchoslav
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 68. GII Comenius University Faculty of physical education and sport / Libor Duchoslav, Anton Lednický, Jaromír Sedláček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1994
 69. GII Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode / ved. projektu Janka Lipková ; člen výsk. tímu Erika Zemková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2015