Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra edukačných a humanitných vied o športe

Zameranie katedry

  1. Pedagogická činnosť. Členovia katedry edukačných a humanitných vied o športe zabezpečujú výučbu predmetov pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, základu študijného odboru šport a predmetovej špecializácie telesná výchova a predmetovej špecializácie šport a zdravie. Počas akademického roka vyučujú viac ako 70 povinných predmetov a z ponuky 46 povinne voliteľných predmetov ročne vyučujú viac ako 30 predmetov.
  2. Členovia katedry vedú študentov pri ich záverečných prácach v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Katedra má za posledné akademické roky každoročne najvyšší počet takýchto študentov v porovnaní s ostatnými katedrami.