Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. AAB Pohybová aktivita žiaka v škole a jej ovplyvňovanie prostredníctvom nových technológií / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 2. AAB Postoje a motivácia žiačok základných škôl k telesnej a športovej výchove a úroveň ich telesného rozvoja a motorickej výkonnosti / Tibor Balga, Branislav Antala
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 3. ADE Attitudes of elementary school students towards physical education in various terms / Tibor Balga, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 90, č. 1-2 (2019), s. 53-63, art. no. 7
 4. ADF K problematike necvičiacich stredoškolákov na hodinách telesnej a športovej výchovy / Tibor Balga, Miriama Kovalčíková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 10-15
 5. ADF Postoje žiačok základných škôl k telesnej a športovej výchove / Tibor Balga, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 13-16
 6. ADF Attitudes of schoolgirls towards physical and sport educatione / Tibor Balga, Branislav Antala, Lenka Sabová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 1 (2015), s. 29-38 [online]
 7. ADM Attitudes of elementary school pupils towards physical education and their differentiation from the point of view of age, sporting level and gender / Tibor Balga, Branislav Antala, Jaroslava Argajová
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 552-559, art. no. 81 [online]
 8. AED Rozvoj rýchlostných schopností stredoškolákov na hodinách telesnej a športovej výchovy pri koedukovanom vyučovaní / Tibor Balga
  In: Koedukované vyučovanie telesnej a športovej výchovy : vedecký zborník. - ISBN 978-80-89075-99-7. - Bratislava : ICM Agency, 2013. - S. 147-157
 9. AED Postoje žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove v Bratislave a okolí / Tibor Balga ... [et al.]
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 155-164
 10. AED Postoje žiačok k telesnej a športovej výchove vo vzťahu k úrovni indexu BMI / Tibor Balga
  In: Telesné sebaponímanie školskej športujúcej a nešportujúcej populácie. - ISBN 978-80-223-4244-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 187-194
 11. AED Úroveň telesného rozvoja žiačok základných škôl v meste a na vidieku / Tibor Balga
  In: Úroveň telesného rozvoja školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z hľadiska vybraných výskumných charakteristík : vedecký zborník. - ISBN 978-80-223-4243-8. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016. - S. 223-230
 12. AED Úroveň telesného rozvoja žiačok základných škôl z hľadiska športovej aktivity / Tibor Balga
  In: Úroveň telesného rozvoja školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z hľadiska vybraných výskumných charakteristík : vedecký zborník. - ISBN 978-80-223-4243-8. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016. - S. 231-239
 13. AED Vplyv plyometrických cvičení na zmeny úrovne rýchlostných a rýchlostno-silových schopností futbalistov / Tibor Balga, Eugen Laczo
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 1-6
 14. AFD Plyometric exercises as a way of developing speed-strenght abilities of secondary school students and possibilities of utilization in coeducational lessons / Tibor Balga, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, spec. edition-article III (2013), s. 19-21 [online]
 15. AFD Motivačné faktory, postoje, telesný rozvoj a motorická výkonnosť žiačok ISCED 2 v mestských a vidieckych školách / Tibor Balga
  In: Študentská vedecká konferencia 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3409-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2013. - S. 124-128 [online]
 16. AFD Úroveň kognitívnych schopností detí s telesným postihnutím strednej odbornej školy v Bratislave / Tibor Balga, Miloš Chromík
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 280-287 [CD-ROM]
 17. AFD Attitude of schoolgirls 5th and 9th class primary schools toward the physical and sport education / Tibor Balga
  In: Študentská vedecká konferencia 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3847-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 5-13 [online]
 18. AFD Sémantické aspekty estetiky pohybových aktivít detí a mládeže / Peter Melek, Tibor Balga, Pavel Šmela
  In: Estetika tela, telesnosti a športového pohybu. - ISBN 978-80-89075-38-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 120-123
 19. BEE Effect of plyometric training on changes in the level of speed skills and agility of football players / Tibor Balga, Eugen Laczo
  In: Exercise and quality of life. - ISBN 978-86-6353-000-3. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2013. - S. 135-139
 20. DAI Postoje a motivácia k telesnej a športovej výchove žiačok mestských a vidieckych základných škôl vo vzťahu k úrovni pohybovej výkonnosti / Tibor Balga ; školiteľ Branislav Antala
  Bratislava : [s.n.], 2015