Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. AAB Psychológia športu / Tomáš Gregor
  Bratislava : Mauro Slovakia, 2013
 2. ACB Ľadový hokej : vysokoškolská učebnica aplikovaných predmetov pre trénerov špecializácie v ľadovom hokeji. / Igor Tóth ... [et al.]
  Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency ; Slovenský zväz ľadového hokeja ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010
 3. ADE Vliv pohybových aktivit na duševní zdraví u psychiatrických pacientů / Pavel Harsa, Karel Dobroslav Riegel, Michaela Vaškovicová, Jiří Michalec, Tomáš Gregor
  In: Postgraduální medicína. - Roč. 20, č. 6 (2018), s. 582-588
 4. ADE Analýza postojov študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave k tetovaniu / Nina Linderová, Tomáš Gregor, Jakub Sciranka
  In: Psychologie a její kontexty. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. 65-74
 5. ADE The effect of aerobic exercises on the ocular parameters and the psychic state of glaucoma patients / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior. - Roč. 50, č. 1-2 (2008), s. 15-18
 6. ADF Emočné vlastnosti osobnosti tenistov / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 52-57
 7. ADF Motívy zanechávania športovej aktivity detí a mládeže a postupy ako im predchádzať / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 7-10
 8. ADF Porovnanie osobnostných a motivačných charakteristík zjazdových lyžiarov a nešportovcov / Tomáš Gregor, Michal Murárik
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 35-39
 9. ADF Analýza postojov k fajčeniu u puslucháčov FTVŠ UK Bratislava / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 31-34
 10. ADF Závislosť hodnotenia herného výkonu futbalistov od ich úrovne motivácie výkonu / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 36-38
 11. ADF Anxiozita futbalistov a nešportovcov a jej vzťah k hernému výkonu / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 4 (1994), s. 25-27
 12. ADF Využitie hydrokinezioterapie pri regenerácii fyzických a psychických síl športovcov / Tomáš Gregor, Mária Sýkorová-Pritz
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 31-34
 13. ADF Kognitívny štýl, kognitívna impulzivita a kognitívna efektivita parašutistov / Tomáš Gregor, Anastázia Grofčíková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 5, č. 1-2 (1995), s. 14-18
 14. ADF Úzkostlivosť a hnevlivosť v osobnosti parašutistov / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 5, č. 4 (1995), s. 22-25
 15. ADF Porovnanie osobnostných determinánt odolnosti voči záťaži medzi futbalistami a nešportovcami / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 2 (1996), s. 33-37
 16. ADF Optimálna hladina stimulácie - ochota riskovať ako psychický predpoklad pre parašutistický šport / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 2-3 (1998), s. 61-64
 17. ADF Efektívnosť psychologických testov pozornosti pri predikcii športového výkonu v zjazdovom lyžovaní / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. 48-51
 18. ADF Porovnanie úrovne agresivity v osobnosti futbalistov a nešportovcov / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. 51-54
 19. ADF Sebahodnotenie tenistov a ich vzťah k citlivosti voči nespravodlivosti / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 10-14
 20. ADF Neurostabilita, extroverzia a typ temperamentu tenistov rôznej hernej výkonnosti / Jana Potočníková, Tomáš Gregor, Helena Medeková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 28-32
 21. ADF Súvislosti medzi dimenziami osobnosti a hernou produktivitou basketbalistiek / Veronika Korbačková ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 33-36
 22. ADF Analýza víťazstiev na Majstrovstvách Európy 2018 v zápasení / Jakub Sciranka, Nina Linderová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 42-45
 23. ADF Osobnostné vlastnosti a výkonová motivácia tenistov / Tomáš Gregor, Mariana Petrášová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 3-4 (2009), s. 14-17
 24. ADF Prečo deti a mládež zanechávajú pohybové aktivity? / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 17, č. 1 (2019), s. 43-45
 25. ADF Ako podporiť deti a mládež, aby zotrvali, pokračovali a napredovali v športovej aktivite / Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová, Oľga Filipa Ondrejková
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 17, č. 3 (2019), s. 45-48
 26. ADF Kontrola správania tenistov a ich vzťah k citlivosti voči nespravodlivosti / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. 30-33
 27. ADF Psychosocial intervention in prostate cancer patients / Jana Potočníková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 1 (2015), s. 1-10 [online]
 28. ADF Effect of single and short-term aerobics on selected mental state parametres in adult females / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 2 (2015), s. 74-85 [online]
 29. AED Osobnostné vlastnosti tenistov a ich vplyv na herný výkon / Tomáš Gregor
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 45 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2014-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 93-104 [online]
 30. AED Temperament tanečníkov IDO v rôznych tanečných štýloch / Adriana Kaplánová, Martina Orlická, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 114-122
 31. AED Integrácia žiakov so syndrómom ADHD/ADD a špecifickými poruchami učenia z pohľadu spolužiakov, učiteľov a školských psychológov / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 97-104
 32. AED Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich integrácia do bežných základných škôl / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 105-113
 33. AED Estetické formy v joge (v štýle novej jogovej vôle) a súvislosti s psychologickou prípravou športovcov / Oľga Filipa Ondrejková, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 201-221
 34. AED Flow v športovej aktivite / Veronika Škovranová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 278-288
 35. AED Performance motivation and personality traits of top volleyball players / Tomáš Gregor, Vladimír Přidal
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 49/2. - ISBN 978-80-223-2781-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 15-22
 36. AED Qualitative characteristics of attention of top volleyball players / Tomáš Gregor, Vladimír Přidal, Manuela Škuličová
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 70-76 [CD-ROM]
 37. AED Vplyv športovej aktivity na psychickú odolnosť / Michal Murárik, Tomáš Gregor
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 228-239 [CD-ROM]
 38. AED Špecifické aspekty závislosti na športovej činnosti u aktívnych športovcov / Manuela Škuličová, Tomáš Gregor
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 322-332 [CD-ROM]
 39. AED Možnosti diagnostiky a prevencie patologického hráčstva v športovom prostredí / Tomáš Gregor
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [171-179], nestr. [CD ROM]
 40. AED Ohrozenia medzinárodných vzťahov / Tomáš Gregor
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [180-185], nestr. [CD ROM]
 41. AED Terorizmus ako ohrozenie bezpečnosti a životov občanov / Tomáš Gregor
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [186-196], nestr. [CD ROM]
 42. AED Profily osobnosti telesne oslabených športovcov vozíčkárov v hre boccia / Mária Sapárová, Tomáš Gregor, Janka Lipková
  In: Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-3780-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 46-58 [CD-ROM]
 43. AED Agresivita v osobnosti futbalistov / Tomáš Gregor
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 39. - ISBN 80-223-1367-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 59-111
 44. AED Relationship between achievement motivation and efficiency of female basketball players / Veronika Korbačková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/1. - ISBN 978-80-223-3605-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 39-46 [online]
 45. AED Intervenčné činnosti zamerané na rozvoj sociálnych zručností detí s ADHD / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 105-113 [CD-ROM]
 46. AED Korupcia ako úkaz nespravodlivosti vo futbale / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 114-122 [CD-ROM]
 47. AED Depresia v športe / Nina Linderová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 132-143 [CD-ROM]
 48. AED Sebapoškodzovanie a jeho súvislosť so športom / Nina Linderová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 144-159 [CD-ROM]
 49. AED Nová jogová vôľa a vývinové výzvy v živote človeka / Oľga Filipa Ondrejková, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 247-258 [CD-ROM]
 50. AED Možnosti využitia fenoménu predstavy v psychoterapii detí a mládeže / Oľga Filipa Ondrejková, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 259-274 [CD-ROM]
 51. AED Evolúcia jogy a jej miesto medzi športovými diciplínami / Olga Filipa Ondrejková, Tomáš Gregor, Pavel Harsa
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 274-290 [CD-ROM]
 52. AED Možnosti využitia jogy v štýle novej jogovej vôle v športovej príprave / Olga Filipa Ondrejková, Tomáš Gregor, Pavel Harsa
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 291-307 [CD-ROM]
 53. AED Rodič ako subjekt motivácie k športovým aktivitám / Jakub Sciranka, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 309-315 [CD-ROM]
 54. AED Záujmové zameranie detí staršieho školského veku na telesnú výchovu a šport / Jakub Sciranka, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 316-326 [CD-ROM]
 55. AED Prediktory osobnej pohody u športovcov / Veronika Škovanová, Eva Gajdošová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 345-359 [CD-ROM]
 56. AED Prežívanie šťastia a flow u mladých futbalistov / Veronika Škovanová, Eva Gajdošová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 360-373 [CD-ROM]
 57. AED Hodnotové preferencie stredoškolákov a ich vzťah k štúdiu na vysokej škole / Jozef Zanovit, Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 412-419 [CD-ROM]
 58. AED Prieskumná štúdia ďalšieho smerovania stredoškolákov z hľadiska atraktivity vedného odboru a voľby vzdelávania u nás alebo v zahraničí / Jozef Zanovit, Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 420-425 [CD-ROM]
 59. AFB Agresivita v profesionálnom a amatérskom športe / Tomáš Gregor
  In: Amaterizmus a profesionalizmus v športe. - ISBN 978-80-8113-017-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 6-12
 60. AFC Temperament ako významný faktor športovej úspešnosti / Jana Potočníková, Tomáš Gregor, Helena Medeková
  In: Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5976-4. - Brno : muniPRESS, 2012. - S. 148-158 [CD-ROM]
 61. AFC Osoby a skupiny osôb potenciálne rizikové pre športovcov / Tomáš Gregor
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [6 s.] [CD-ROM]
 62. AFC Únava pri športovej činnosti / Tomáš Gregor
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 63. AFC Využitie jogy v športovej príprave elektronický dokument / Tomáš Gregor, Juraj Gajdoš
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [11s.] [CD-ROM]
 64. AFD Význam vzťahových a interpersonálnych stanovísk medzi trénerom a jeho zverencom na podporu motivácie v individuálnom športe / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 298-307
 65. AFD Úspešnosť riešenia herných situácií jeden proti jednému v útočnej fáze hry v útočnom pásme vo vzťahu k výsledku zápasu v ľadovom hokeji / Ľubomír Macoun, Tomáš Gregor
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 388-397
 66. AFD Súvislosť vzťahových porúch a procesu socializácie so zaťažením jedinca v individuálnych športoch alebo ako podporiť zvládanie záťaže u športovcov so vzťahovou poruchou (?) / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 308-319
 67. AFD Závislosť hodnotenia herného výkonu mladých futbalistov od ich dimenzií osobnosti / Tomáš Gregor
  In: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže : Zborník nitrianskej pobočky Spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1994. - S. 237-241
 68. AFD The monitoring of dependence of valuation game performance at soccer players and their player types according to the level of aggressivity of personality / Tomáš Gregor
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 155-157
 69. AFD Exercise and psychosocial intervention in prostate cancer patients / Aurel Zelko ... [et al.]
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 268-272 [CD-ROM]
 70. AFD Osobnostné a motivačné charakteristiky trénerov basketbalu / Tomáš Gregor, Peter Mačura, Iveta Rosinová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 247-253
 71. AFD Komunikácia v športe / Tomáš Gregor
  In: Komunikácia v telesnej a športovej výchove. - Bratislava : STU, 1998. - S. 12-17
 72. AFD Príspevok k problematike tvorby pojmov a termínov vo vedách o športe / Tomáš Gregor
  In: Komunikácia v telesnej a športovej výchove. - Bratislava : STU, 1998. - S. 26-29
 73. AFD Základy komunikácie trénera so športovcami / Tomáš Gregor
  In: Komunikácia v telesnej a športovej výchove. - Bratislava : STU, 1998. - S. 34-37
 74. AFD Informačné procesy a spätná väzba v riadení senzomotorického učenia / Tomáš Gregor
  In: Motorické učenie v gymnastických športoch : zborník z 3. vedeckej konferencie KGTÚ 26.6.1998. - ISBN 80-223-1424-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999. - S. 136-144
 75. AFD Využitie ideomotorickej metódy v senzomotorickom učení / Tomáš Gregor
  In: Motorické učenie v gymnastických športoch : zborník z 3. vedeckej konferencie KGTÚ 26.6.1998. - ISBN 80-223-1424-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999. - S. 145-155
 76. AFD Súvislosti medzi vybranými dimenziami osobnosti a hernou výkonnosťou tenistov / Jana Potočníková, Tomáš Gregor, Helena Medeková
  In: Študentská vedecká konferencia 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3409-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2013. - S. 158-163 [online]
 77. AFD Význam osobnostních a motivačních faktorů trenérů juda / Pavel Harsa ... [et al.]
  In: Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89257-79-9. - Bratislava : ICM Agency, 2018. - S. 9-14
 78. AFD Vzťah duše a tela k psychológii športu / Tomáš Gregor
  In: Estetika tela, telesnosti a športového pohybu. - ISBN 978-80-89075-38-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 55-57
 79. AFH Effect of short-term aerobic activity on selected parameters of females´ mental state / Oľga Kyselovičová, Alžbeta Staňová, Tomáš Gregor
  In: Sports, physical activity and health. - ISBN 978-80-89075-43-0. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 53
 80. AGI Optimalizácia modelu vyučovania atletiky v 1. ročníku na FTVŠ UK : záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. / Ivan Varga, Tomáš Gregor
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 81. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 82. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 83. BCI Application of water exercises for health fitness professionals specializing in pain management [elektronický zdroj] : . / Mária Sýkorová-Pritz, Tomáš Gregor
  Harrison : Fitness Learning Systems, 2007
 84. BCI Základy všeobecnej a vývinovej psychológie / Tomáš Gregor
  Bratislava : Mauro Slovakia, 2014
 85. BDE Integrative fitness - personalized concept for group fitness / Mária Sýkorová Pritz, Tomáš Gregor
  In: AKWA Magazine. - Roč. 29, č. 3 (2015), s. 22-24
 86. BDE Water excercise as part of a fibromyalgia treatment regimen / Mária Sýkorová Pritz, Tomáš Gregor
  In: AKWA Magazine. - Roč. 24, č. 6 (2011), s. 22-26
 87. BDE Journey to overall wellness via aquatic fitness / Mária Sýkorová Pritz, Tomáš Gregor
  In: AKWA Magazine. - Roč. 30, č. 2 (2016), s. 31-33
 88. BDE Body symmetry - enhancing emotional well-being guidance for aquatic fitness professionals / Tomáš Gregor
  In: AKWA Magazine. - Roč. 22, č. 6 (2009), s. 42
 89. BDE Water excercise as a tool for chronic pain & chronic stress management / Mária Sýkorová Pritz, Tomáš Gregor
  In: AKWA Magazine. - Roč. 22, č. 2 (2009), s. 41-42
 90. BDE Spoločné znaky a vývojové tendencie v športových hrách / Tomáš Gregor
  In: Fotbal a trénink. - Roč. 16, č. 1 (2014), s. 33-34
 91. BDE The role of water excercise in psychological and physical regeneration of athletes / Tomáš Gregor, Mária Sýkorová Pritz
  In: AKWA Magazine. - Roč. 23, č. 4 december-januar (2010), s. 27-28
 92. BDE Cross training concept / Mária Sýkorová Pritz, Tomáš Gregor
  In: AKWA Magazine. - Roč. 27, č. 4 (2013), s. 13-15
 93. BDF Psychické dôsledky závislosti od pohybovej aktivity / Manuela Škuličová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 36-40
 94. BDF Záťaž, zaťaženie a ich zvládanie / Tomáš Gregor
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 13, č. 2 (2015), s. 45-46
 95. BDF Ako pomôcť deťom a mládeži udržať záujem o športovú aktivitu / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 5-8
 96. BDF Agresivita a jej etické súvislosti v športových hrách / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 3-4 (2007), s. 43-45
 97. BDF Využitie konštruktívnej hádky v činnosti tenisového trénera / Tomáš Gregor
  In: Tenisový tréner. - Č. november (2007), s. 29-34
 98. BDF Konštrukty psychickej odolnosti v športe 2. časť / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 33-37
 99. BDF Zvládanie bolesti a regenerácia telesných a psychických síl cvičením vo vodnom prostredí / Mária Sýkovová-Pritz, Tomáš Gregor
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 6, č. 1 (2007), s. 29-30, 38
 100. BDF Ideomotorický tréning v športovej príprave tenistov / Tomáš Gregor
  In: Tenisový tréner. - Č. Júl (2004), s. 14-17
 101. BDF Analýza psychologickej prípravy a predštartových stavov zjazdových lyžiarov / Tomáš Gregor, Barbora Petrová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.2 (2010), s. 38-40
 102. BDF Tetovanie ako forma sebapoškodzovania psychológia / Nina Linderová, Tomáš Gregor
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 40-42
 103. BDF Hnev a športová zlosť v tenise / Tomáš Gregor
  In: Slovenský tenis. - Č. 11 (1994), s. 7-10
 104. BDF Optimalizácia modelu vyučovania atletiky na FTVŠ UK v Bratislave / Ivan Varga, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 19-22
 105. BDF Utváranie efektívnych vzťahov a komunikácie medzi trénerom a rodičmi športujúcich detí / Tomáš Gregor
  In: Tenisový tréner. - Č. apríl (1998), s. 46-53
 106. BDF Obsah a program stretnutia trénera s rodičmi mladých tenistov / Tomáš Gregor, Lýdia Melišová
  In: Tenisový tréner. - Č. apríl (1998), s. 54-62
 107. BDF Aplikácia konštruktívnej hádky na reguláciu pozápasových stavov v športových hrách / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 30-32
 108. BDF Vplyv telesného pohybu na psychické zdravie / Tomáš Gregor
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 29-38
 109. BDF Posúťažné a aktuálne psychické stavy športovcov / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 2 (2005), s. 47-50
 110. BDF Vôľové procesy a športová činnosť / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 33-37
 111. BDF Čo podmieňuje tenisovú úspešnosť? / Jana Potočníková, Tomáš Gregor
  In: Tenis. - Roč. 19, č. 4 (2012), s. 12
 112. BDF Šport a jeho vplyv na osobnosť človeka / Tomáš Gregor
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 33-34 a 44
 113. BDF Využitie kognitívnej techniky reframing v psychologickej príprave športovcov / Adriana Kaplanová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 12-15
 114. BDF Lateralita v športe / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 4 (2012), s. 30-33
 115. BDF Osobnostné typy športovcov / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 39-42
 116. BDF Nočné mory a desivé sny športovcov / Petra Šaržíková, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 17-21
 117. BDF Regulácia pozápasových stavov v športových hrách / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 42-45
 118. BDF Modelovanie súťažných podmienok v tréningu tenistov / Tomáš Gregor
  In: Tenisový tréner. - Č. Júl (2004), s. 18-21
 119. BDF Konštrukty psychickej odolnosti v športe 1. časť / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 33-37
 120. BDF Pseudohalucinácie a lucidné sny športovcov / Petra Šaržíková, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 28-32
 121. BED Hnev, jeho účinky a ich zvládanie v psychologickej príprave tenistov / Tomáš Gregor
  In: Aktuálne problémy športového tréningu tenistov : Tenisový tréner. - ISBN 80-88901-17-0. - Bratislava : Peter Mačura, 1998. - S. 23-32
 122. BED Komunikácia tenisového trénera s problémovými rodičmi / Tomáš Gregor, Lýdia Melišová
  In: Aktuálne problémy športového tréningu tenistov : Tenisový tréner. - ISBN 80-88901-17-0. - Bratislava : Peter Mačura, 1998. - S. 33-39
 123. BED Záťaž, zaťaženie, namáhanie a úsilie v športovej činnosti / Tomáš Gregor
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - Bratislava : STU, 1998. - S. 45-50
 124. BEF Modelovaný tréning - modelovanie súťažných podmienok v tréningu / Tomáš Gregor, Peter Miklovič
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove = Load optimation in physical and sports education. - ISBN 80-227-2042-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 65-68
 125. BEF Ideomotorický tréning v športovej príprave / Tomáš Gregor, Peter Miklovič
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove = Load optimation in physical and sports education. - ISBN 80-227-2042-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 69-73
 126. BEF Úroveň agresivity v osobnosti futbalistov a nešportovcov, jej vzťah k hernému výkonu futbalistov a typu hráča / Tomáš Gregor
  In: 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 108-113
 127. BEF Niektoré interpretácie pojmu agresivita v športovej činnosti / Tomáš Gregor
  In: Aktuálne etické problémy učiteľa telesnej výchovy. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 20-24
 128. BEF Vzťah agresivity a športových pravidiel, etiky športu, športových noriem / Tomáš Gregor
  In: Aktuálne etické problémy učiteľa telesnej výchovy. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 13-19
 129. BEF Porovnanie ašpiračnej úrovne ako aspektu motivácie výkonu medzi mladými futbalistami a nešportovcami / Tomáš Gregor
  In: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže : Zborník nitrianskej pobočky Spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1994. - S. 230-236
 130. BEF Vplyv kolektívneho športového výkonu na sociálno-psychologickú atmosféru hádzanárskeho družstva / Tomáš Gregor, Renáta Váňová
  In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. - ISBN 80-901166-7-1. - Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1995. - S. 16-20
 131. BEF Rozdiely v pozornosti medzi lyžiarmi zjazdármi a nešportovcami / Tomáš Gregor, Jana Miklošová
  In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. - ISBN 80-901166-7-1. - Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1995. - S. 20-23
 132. BEF Porovnanie hladiny agresivity v osobnosti 18 ročných futbalistov a nešportovcov pomocou hand testu / Tomáš Gregor
  In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach.. - ISBN 80-901166-7-1. - Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1995. - S. 24-29
 133. BEF Kompenzácia a redukcia agresivity športovou činnosťou / Tomáš Gregor
  In: Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže. - ISBN 80-223-1033-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 72-80
 134. BEF Psychologické a metodologické aspekty diagnostiky agresivity v športe / Tomáš Gregor
  In: Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže. - ISBN 80-223-1033-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 55-61
 135. BEF Psychologické a metodologické aspekty tvorby pojmov v telesnej kultúre teoretické a praktické otázky a problémy výchovy k občianstvu / Tomáš Gregor
  In: Vysokoškolská príprava učiteľov na výchovu k občianstvu (etika, história, psychológia, religionistika, výskum, prax). - Bratislava : FTVŠ UK. - (1996)
 136. BEF Používanie pojmov agresia a agresivita v športovej komunikácii / Tomáš Gregor
  In: Vysokoškolská príprava učiteľov na výchovu k občianstvu (etika, história, psychológia, religionistika, výskum, prax). - Bratislava : FTVŠ UK. - (1996)
 137. BEF Psychologické a etické súvislosti ľudskej agresivity a násilia / Tomáš Gregor
  In: Výchova k občianstvu '98. - ISBN 80-967487-5-0. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1998. - S. 128-132
 138. BEF Komunikácia trénera s problémovými rodičmi / Tomáš Gregor
  In: Komunikácia v telesnej a športovej výchove. - Bratislava : STU, 1998. - S. 53-56
 139. BEF Psychická odolnosť horolezcov / Martin Rak, Ľubica Hamarová, Tomáš Gregor
  In: Podiel turistiky a športov v prírode na telesnom a duševnom rozvoji. - ISBN 80-8040-107-1. - Liptovský Mikuláš : Fakulta pozemného vojska, 1999. - S. 48-55
 140. BEF Vedenie športovcov k športovému správaniu / Tomáš Gregor
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 58-63 [CD-ROM]
 141. DAI Porovnanie úrovne agresivity v osobnosti futbalistov a nešportovcov a sledovanie závislosti hodnotenia herného výkonu futbalistov od ich agresivity v osobnosti / Tomáš Gregor
  Bratislava : [s.n.], 1995
 142. DAI Agresivita a nehodovosť vodičov cestnej dopravy / Tomáš Gregor ; školiteľ Gejza Dobrotka
  Bratislava : [s.n.], 1980
 143. EDI Šport ako duševný zážitok. Nové trendy v športovej psychológii / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 2 (2005), s. 56
 144. FAI Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 : zborník abstraktov vedeckých a odborných prác. / zost. Tomáš Gregor
  Bratislava : ICM Agency, 2009
 145. GHG Význam pozornosti v hernom výkone vrcholových volejbalistov [elektronický zdroj] : . / Tomáš Gregor, Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 146. GII Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode / ved. projektu Janka Lipková ; člen výsk. tímu Erika Zemková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2015
 147. GII Nájdi si svoje hobby! olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku / Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. VIII - metodická príloha