Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. ADF Školský systém na Slovensku a v Anglicku / Martina Luptáková, Karolína Smreková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 31-35
 2. ADF Zmeny proxemiky symetrickej komunikácie stredoškoláčok po aplikácii kooperatívneho učenia / Janka Peráčková, Martina Pánisová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 17-21
 3. AED Vplyv kooperatívneho učenia v telesnej a športovej výchove na sociopreferenčné vzťahy medzi žiakmi / Martina Luptáková, Janka Peráčková
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 159-164
 4. AFC Vyjadrenia žiakov týkajúce sa neverbálnej komunikácie u učiteľa telesnej výchovy prínos z aspektu školskej telesnej výchovy / Martina Luptáková
  In: Pedagogická kinantropologie. - ISBN 978-80-7399-116-6. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 58-62
 5. AFD Frekvencia prejavov neverbálnej komunikácie v jednotlivých častiach vyučovacej hodiny / Janka Peráčková, Martina Pánisová
  In: Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 151-158 [CD-ROM]
 6. AFD Effect of cooperative learning and teaching in physical and sports education to change behavior of students / Martina Pánisová
  In: Študentská vedecká konferencia na FTVŠ UK Bratislava 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89075-37-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2011. - S. 480-490 [online]
 7. AFH Ochorenia z DNJZ u šičiek vo firme Trim Leader, a. s. / Martina Luptáková ... [et al.]
  In: 11. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-003-3. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 24
 8. BDF Psychomotorické aktivity v predprimárnom vzdelávaní / Martina Luptáková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. I-VII
 9. BDF Kooperatívne hry a cvičenia / Martina Pánisová, Janka Peráčková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. V-VIII - metodická príloha
 10. DAI Vplyv kooperatívneho učenia v telesnej a športovej výchove na zmenu sociálnej klímy triedy / Martina Pánisová ; školiteľ Janka Peráčková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2012
 11. EDJ The impact of cooperative learning in physical education and sports for changing the climate of the class / Martina Pánisová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 52/ll [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3329-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 74 [online]
 12. GII Pohyb a hra = Pohybko / Martina Luptáková
  In: Materské centrá. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 10-10