Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov

Odborná štruktúra katedry

Katedru gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov tvorí viacero logicky usporiadaných úsekov, ktoré zabezpečujú pedagogickú, vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť s vysokoškolsky kvalifikovanými odborníkmi s požadovanou špecializáciou.

 • Úsek gymnastiky zabezpečuje v trénerskom a učiteľskom (bakalári a magistri) smere štúdia výučbu predmetov: základná gymnastika, kondičná gymnastika,  aeróbna gymnastika, rytmická gymnastika, športová gymnastika. Zároveň poskytuje po ukončení magisterského štúdia najvyššiu trénerskú kvalifikáciu s vybranou špecializáciou v gymnastických športoch:  športová gymnastika, rytmická gymnastika, skoky na trampolíne, športový aerobik a teamgym. Povinno-voliteľné a voliteľné predmety, ktoré sú v ponuke katedry rozširujú poznatkovú sféru z techniky a didaktiky gymnastických športov, ako i vedomosti o rozvoji kondičných a koordinačných schopností rôznymi prostriedkami gymnastiky.
 • Úsek tancov v bakalárskom a magisterskom štúdiu vo všetkých  študijných programoch zabezpečuje výučbu predmetov:  tance pre školskú TV a štúdium špecializácie tance so zameraním na: športové tance, akrobatický rock and roll, IDO tance, moderný tanec a ľudové tance. Zároveň poskytuje možnosť rozšíriť si teoretickú i praktickú úroveň  absolvovaním povinných a voliteľných predmetov z tancov.
 • Úsek kulturistika a fitnes  pôsobí predovšetkým v trénerskom štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa pri výučbe špecializácie kulturistika, fitnes a silový trojboj. v študijnom programe šport a zdravie zabezpečuje výučbu špecializácie fitnes a aerobik, a k tomu adekvátnu trénerskú prax. Vo všetkým študijných programoch cez povinne voliteľné a voliteľné predmety rozširuje poznatky z aeróbneho a muskulárneho fitnesu.
 • Úsek úpolov v učiteľskom a trénerskom štúdiu magisterského stupňa zabezpečuje výučbu predmetu "Základy úpolov". Interní učitelia katedry a v spolupráci s príslušným športovými zväzmi aj externí učitelia realizujú výučbu špecializácie úpolových športov džudo, karate a zápasenie. Absolvovaním voliteľných predmetov si môžu záujemcovia o úpolové športy rozšíriť teoretické a praktické poznatky o takewonde a džude. 

Zameranie

 • Pedagogická činnosť: vo všetkých študijných programoch – v bakalárskom, magisterskom a doktoradskom štúdiu podľa akreditovaných študijných odboroch a programoch.
 • Vedecko-výskumná  činnosť: vo výskumných úlohách, ktoré rieši katedra samostatne, ako i v kooperácii s ostatnými pracoviskami fakulty.
 • Publikačná činnosť: prezentácia vedeckých, odborno-metodických príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách, v odbornej telovýchovnej literatúre, ako i tvorba študijnej literatúry pre vyučovanie gymnastiky, tancov, úpolov, aerobiku a fitnes a všetkých špecializácií katedry.
 • Športová činnosť: katedra sa podieľa na činnosti Vysokoškolského športového klubu FTVŠ UK organizačným, personálnym a priestorovým zabezpečením tréningového procesu v gymnastických športoch, v tanečnom športe, v akrobatickom rock and rolle a v  pohybovej príprave detí, mládeže a dospelých.
 • Školiaca činnosť: vedenie záverečných prác bakalárskeho, magisterského a doktoradského štúdia a rigoróznych prác.

Vybavenie

 • Dve seminárne miestnosti s audiovizuálnou technikou, dataprojektormi a PC.
 • Gymnastická telocvičňa s tradičným náradím, rozšírená o molitanovú jamu, trampolíny a zabudované ozvučenie priestoru.
 • Tanečné štúdio s klasickým vybavením – celoplošná zrkadlová stena a tyč na pohybovú prípravu, ozvučenie prenosným prijímačom (rádiomagnetofón s CD)
 • Fitgym, ktorý má dva cvičebné priestory:
  • posilňovňa s inovovanými posilňovacími zariadeniami a kardio-bicyklami
  • pohybové štúdio so zabudovaným ozvučením, vyvýšenou plochou pre cvičiteľku, zrkadlovou stenou a náčiním: fitlopty, overbally, step stupienky, dynabandy, švihadlá, tyče, bossu, atď.

Všetky cvičebné priestory majú šatne a sociálne zariadenia.

Aktivity:

 • Organizácia vedeckých, odborných a metodických konferencií, seminárov a workshopov so zameraním na vyučovací a tréningový proces v gymnastike, úpoloch, tancoch, kulturistike, fitnes a aerobiku.
 • Organizácia katedrálneho, fakultného a celoštátneho kola ŠVK v sekcii pohybových skladieb.
 • Organizácia súťaže Silák fakulty.
 • Organizácia vianočných posedení pre súčasných i bývalých členov katedry.
 • Medzinárodná spolupráca s Katedrou gymnastiky FTVS UK Praha.
 • Pôsobenie členov katedry v národnom i medzinárodnom športovom hnutí a spolupráca s príslušnými športovými zväzmi: Slovenská gymnastická federácia, Slovenský zväz tanečného športu, Slovenský zväz akrobatického rock and rollu, Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO, Slovenský zväz džudo, Slovenský zväz zapásenia, Slovenský zväz karate, Slovenský zväz kulturistiky, fitnes a silového trojboja, Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, Folklórna únia na Slovensku.
 • Školiaca činnosť- diaľkové štúdium trénerov I. triedy ako i nižších stupňov  v rámci Telovýchovnej školy FTVŠ UK a príslušných zväzov.
 • Spolupráca s Národným športovým centrom pri zabezpečovaní odborných seminárov a školení pre reprezentačných trénerov v rôznych druhoch športu (prednášková činnosť).
 • Odborná garancia a organizačné zabezpečenie prevádzky FITGYM-u v čase podnikateľskej činnosti fakulty.
 • Vznik na katedre gymnastiky a riadenie činnosti Vysokoškolského športového klubu FTVŠ UK - Lafranconi učiteľmi z KG.
 • Príprava študentov so špecializáciou športová gymnastika, športový aerobik, tanečný šport a akrobatický rock and roll pre športové súťaže europskych vysokých škôl a univerzit:  EUROMILANO 2010, EUROMILANO 2011 a EURORÍM 2012, kde Univerzita Komenského opakovane získala prvenstvo.