Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ACB Teória a didaktika tanečného športu / Matej Chren
  Bratislava : ICM Agency, 2015
 2. ACB English for Slovak sports experts / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu v spolupráci s vysokoškolskými pracoviskami, 2013
 3. ADE Balance ability level and sport performance in Latin-American dances / Elena Strešková, Matej Chren
  In: Facta Universitatis : series physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 91-99 [online]
 4. ADF Stabilita postoja po rotáciách u synchronizovaných plavkýň, tanečníkov latinskoamerických tancov a študentov FTVŠ UK / Erika Zemková, Jana Labudová, Matej Chren
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 18-20
 5. ADM Effects of Latin style professional dance on the spinal posture and pelvic tilt / José M. Muyor, Erika Zemková, Matej Chren
  In: Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. - Roč. 30, č. 4 (2017), s. 791-800
 6. AEC Influence of conditioning preparation on the technique and artistic impression in Latin-American dances / Matej Chren
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 46-54
 7. AED Rýchlosť pohybu ťažiska za rôznych podmienok u tanečníkov v latinskoamerických tancoch / Matej Chren
  In: Pohyb a zdravie (Pohybová aktivita a zdravý životný štýl), (Šport a športový tréning), (Fyzioterapia, rehabilitácia, regenerácia v súvislosti s pohybovou aktivitou a športom) [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8075-544-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta zdravotníctva, 2012. - S. 310-318 [CD-ROM]
 8. AED Úroveň rovnováhovej schopnosti a funkčného stavu vestibulárneho analyzátora u tanečníkov v latinskoamerických tancoch / Matej Chren
  In: Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. - ISBN 978-80-8113-012-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 32-36
 9. AED Úroveň flexibility hamstringov u tanečníkov najvyššej výkonnostnej triedy v latinskoamerických tancoch / Matej Chren
  In: Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-580-5. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - S. 85-90 [CD-ROM]
 10. AED Estetika tanca a tanečného športu / Matej Chren
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [224-231], nestr. [CD-ROM]
 11. AED Porovnanie kardiovaskulárnych charakteristík vrcholových tanečníkov akrobatického rokenrolu a tanečného športu / Katarína Péliová, Matej Chren, Peter Olej
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 39-49 [online]
 12. AED Úroveň rovnováhovej schopnosti a funkčného stavu vestibulárneho analyzátora u detí mladšieho školského veku v tanečnom športe / Matej Chren
  In: Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. - ISBN 978-8089257-29-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 13-20
 13. AED Blood lactate concentration of ballroom dancers according to the length of their routines / Matej Chren, Milan Špánik, Oľga Kyselovičová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 50/2. - ISBN 978-80-223-2920-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 43-50 [online]
 14. AED Statická rovnováha u tanečníkov v latinskoamerických tancoch / Matej Chren, Erika Zemková
  In: Vedecké práce 2011 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3481-3. - Bratislava : STU, 2011. - S. 61-66 [CD-ROM]
 15. AED Kinematická analýza techniky obratu okolo vertikálnej osi latinskoamerických tanečníkov / Matej Chren ... [et al.]
  In: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-77-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 5-20 [CD-ROM]
 16. AED Časovo priestorová kinematická analýza obratu okolo vertikálnej osi latinskoamerických tanečníčok / Matej Chren ... [et al.]
  In: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0954/16. - ISBN 978-80-89075-77-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 21-38 [CD-ROM]
 17. AED Funkčné a motorické ukazovatele reprezentantov rôzneho veku a výkonnosti v tanečnom športe / Matej Chren
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 18-28 [online]
 18. AED Úroveň vybraných somatických a motorických parametrov gymnastov a tanečníkov / Elena Strešková, Matej Chren
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 58-64 [online]
 19. AFC Príklady základných tanečných motívov akrobatického rock n rollu a latinskoamerických tancov pre stredné školy / Matej Chren, Peter Olej
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 20. AFC The efficiency of fitness preparation for sport performance in latin dances / Matej Chren, Elena Strešková
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian Academy of sciences and arts, 2008. - S. 434-436
 21. AFD Biomechanická analýza obratov okolo vertikálnej osi v latinskoamerických tancoch / Matej Chren, Radka Britaňáková, Irina Čierniková
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 33-48 [online]
 22. AFD Rozdiely kinematickej štruktúry tanečných figúr párov s rôznou úrovňou výkonnosti / Milan Špánik, Oľga Kyselovičová, Matej Chren
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 98-108 [online]
 23. AFD Uplatnenie vybraných latinskoamerických tancov v školskej telesnej výchove / Matej Chren
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 555-559
 24. AFD Vizuálna spätnoväzbová regulácia pohybu ťažiska tela u tanečníkov v latinskoamerických tancoch / Matej Chren
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 361-367
 25. AFD Stabilita postoja po špecifických zaťaženiach v športovom aerobiku, akrobatickom rock and rolle a latinskoamerických tancoch / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 201-206 [CD-ROM]
 26. AFD Spine curve of dancers in Latin American dancing / Matej Chren
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 81-87 [CD-ROM]
 27. AFD Intenzita zaťaženia tanečníkov v latinskoamerických a štandardných tancoch / Matej Chren, Milan Špánik
  In: Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-028-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 47-51 [CD-ROM]
 28. AFD Monitorovanie pulzovej frekvencie u tanečníkov / Matej Chren, Elena Strešková
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 89-93
 29. AFD Posudzovanie rovnováhových schopností za rôznych podmienok u tanečníkov v latinskoamerických tancoch / Matej Chren, Erika Zemková
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3403-5. - Bratislava : STU, 2010. - S. 85-91 [CD-ROM]
 30. AFD Fyziologické zaťaženie latinskoamerických tanečníkov v súťaži / Matej Chren
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3403-5. - Bratislava : STU, 2010. - S. 77-84 [CD-ROM]
 31. AFD Zaťaženie v tanečnom športe / Matej Chren
  In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-487-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2011. - S. 282-290 [CD-ROM]
 32. AFD Rýchlosť frekvencie pohybov dolných končatín u jedincov rôzneho veku a výkonnosti / Erika Zemková, Matej Chren, Gabriela Štefániková
  In: Od výskumu k praxi v športe 2013 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe : Roč. 18. - ISBN (elektronické) 978-80-227-4086-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. - S. 362-368 [CD-ROM]
 33. AFD General motional performance of representatives in dance sport / Matej Chren
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Special edition - article 3 (2013), s. 130-133 [online]
 34. AFD Estetika pohybu a obliekania v tanečnom športe / Matej Chren
  In: Estetika tela, telesnosti a športového pohybu. - ISBN 978-80-89075-38-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 68-73
 35. AFG Mean power and velocity in acceleration phase of trunk rotation in athletes with different explosive force production capacity : MO-PM37 TT Overhead sports / Erika Zemková ... [et al.]
  In: European college of sport science. - ISBN 978-94-622-8477-7. - Amsterdam : University Amsterdam, 2014. - S. 268-268
 36. AFG Functional balance control in subjects of different age and skills level : P154 / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Advances in multidisciplinary research for better spinal/pelvic care. - ISBN 978-90-816016-0-3. - Dubai : Merc, 2013. - S. 675-675
 37. BAB Katedra gymnastiky v kontexte 50-ročného vývoja FTVŠ UK 1960 - 2010 / Elena Strešková ... [et al.]
  Bratislava : Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK, 2011
 38. BAB List of sports terms [elektronický dokument] : . / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 39. BCI Tanečný šport / Matej Chren
  Bratislava : ICM Agency, 2015
 40. BCI Gymnastika, tance a úpoly v ISCED 1 - 3 / Matej Chren ... [et al.]
  Bratislava : X print, 2013
 41. BDF Tanečný šport vo vzdelávaní učiteľov telesnej výchovy / Matej Chren
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 3-4 (2009), s. 29-30
 42. BEC Including the subject of Latin-American dances into the education of the teachers of physical exercises (training) / Matej Chren
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 55-62
 43. BED Štruktúra športového výkonu v tanečnom športe / Matej Chren
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 98-107
 44. BED Hodnoty pulzovej frekvencie tanečníkov v latinskoamerických a štandardných tancoch / Matej Chren
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 108-114
 45. BED Tanec, šport či umenie? / Matej Chren
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [232-240], nestr. [CD-ROM]
 46. BED Ponuka latinskoamerického tanca Ča Ča Ča pre športový tréning / Matej Chren
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 74-91
 47. BEF Tance ako emotívny prvok v školskej telesnej výchove (latinskoamerické tance) / Matej Chren
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 44-50
 48. BEF Tanečný šport v telesnej a športovej výchove / Matej Chren
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 92-96
 49. BEF Ľudové tance v školskej telesnej a športovej výchove / Matej Chren, Peter Olej
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 174-184 [online]
 50. BEF Latinskoamerické tance v školskej telesnej a športovej výchove / Matej Chren
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 185-195 [online]
 51. BEF Štandardné tance v školskej telesnej a športovej výchove / Matej Chren
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 196-210 [online]
 52. DAI Efektívnosť kondičnej prípravy na športový výkon v latinskoamerických tancoch / Matej Chren ; školiteľ Elena Strešková
  Bratislava : [s.n.], 2008
 53. EDJ Katedra gymnastiky / Elena Strešková, Matej Chren
  In: 50 rokov Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010. - S. 58-67
 54. FAI Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument] : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie. / zost. Matej Chren, Katarína Péliová, Elena Sulovská
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2017
 55. FAI Katedra gymnastiky v kontexte 50-ročného vývoja FTVŠ UK 1960-2010 / zost. Matej Chren, Peter Olej, Elena Sulovská
  Bratislava : Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi, 2011
 56. FAI Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. / zost. Matej Chren, Peter Olej
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009
 57. FAI Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. / zost. Matej Chren, Peter Olej
  Bratislava : ICM Agency, 2010
 58. GII Katedra gymnastiky sa zmenila na moderné pracovisko : 50. výročie Fakulty telesnej výchovy a športu UK / Matej Chren
  In: Naša univerzita. - Č. 10 (2010), s. 20-20