Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADF Analýza vstupnej úrovne zápočtových požiadaviek pohyblivosti v Základnej gymnastike u študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Kristína Hižnayová, Jana Kalčoková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 12-15
 2. AEC Aerobics as an instrument for the development of selected coordination abilities in the condition practice of floorball players / Jana Kalčoková
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 93-104
 3. AED Step aerobik / Oľga Kyselovičová, Janka Kalčoková, Katarína Péliová
  In: Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-555-2101-5. - Prešov : Fakulta športu, 2019. - S. [56-73] [0,90 AH] [DVD]
 4. AED Funkčné a motorické ukazovatele telesnej zdatnosti tanečníkov disco dance v detskej vekovej kategórii / Kristína Hižnayová, Jana Kalčoková, Peter Musil
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 10-17 [online]
 5. AED Úroveň statickej rovnováhy tanečníkov IDO, tanečníkov klasického tanca a študentov FTVŠ UK / Kristína Hižnayová, Janka Kalčoková
  In: Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. - ISBN 978-80-8113-012-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 26-31
 6. AED Úroveň statickej rovnováhy a vestibulárneho analyzátora tanečníkov IDO, tanečného športu a rock and rollu / Janka Kalčoková, Kristína Hižnayová
  In: Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. - ISBN 978-8089257-29-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 21-33
 7. AED Aerobics as a way to develop floorball players' abilities to combine cyclic and acyclic motions / Jana Kalčoková, Elena Strešková
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 50/2. - ISBN 978-80-223-2920-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 23-32 [online]
 8. AED Diferenciácia fyziologického zaťaženia v jednotlivých disciplínach ženského gymnastického viacboja / Jana Kalčoková, Adriana Krnáčová
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 58-70 [online]
 9. AED Aerobik ako prostriedok rozvoja rytmických schopností v kondičnej príprave florbalistov / Jana Kalčoková
  In: Pohyb a zdravie (Pohybová aktivita a zdravý životný štýl), (Šport a športový tréning), (Fyzioterapia, rehabilitácia, regenerácia v súvislosti s pohybovou aktivitou a športom) [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8075-544-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta zdravotníctva, 2012. - S. 319-329 [CD-ROM]
 10. AED Spoľahlivosť špeciálneho florbalového testovacieho cvičenia / Janka Kalčoková
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 85-92 [CD-ROM]
 11. AFD Úroveň pohybových schopností detí staršieho školského veku s rôznou športovou špecializáciou / Adriana Krnáčová, Jana Kalčoková
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 375-387
 12. AFD Analýza pohyblivosti u študentov 1. ročníka FTVŠ UK v kontexte so zaradením strečingu do tréningových jednotiek a voľného času / Kristína Hižnayová, Jana Kalčoková
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 1-6
 13. AFD Aerobik ako prostriedok rozvoja priestorovo-orientačnej schopnosti v kondičnej príprave florbalistov / Jana Kalčoková, Elena Strešková
  In: Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-028-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 56-61
 14. BAB Katedra gymnastiky v kontexte 50-ročného vývoja FTVŠ UK 1960 - 2010 / Elena Strešková ... [et al.]
  Bratislava : Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK, 2011
 15. BEC Strengthening exercises using step and dyna-band / Jana Kalčoková
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 130-140
 16. DAI Efektívnosť aerobiku na rozvoj vybraných koordinačných schopností v kondičnej príprave florbalistov / Jana Kalčoková ; školiteľ Elena Strešková
  Bratislava : [s.n.], 2010