Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADF Úroveň gymnastických zručností žiakov základných škôl / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 42-45
 2. ADF Trendy vývoja hodnotenia športového výkonu v športovej gymnastike / Elena Strešková, Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 3 (2006), s. 33-35
 3. ADF Analýza preskoku na ME 2011 v športovej gymnastike / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 11-13
 4. ADF Výkon gymnastov na hrazde v olympijskom cykle 2009 - 2012 / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 4 (2012), s. 8-9
 5. ADF Vplyv odrazových cvičení na zmeny úrovne výbušnej sily u športových gymnastov / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 34-36
 6. ADM Selective muscle microRNAs as novel biomarkers of aerobic or anaerobic exercise capacity / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 178, č. 5 (2019), s. 245-248
 7. AEC Kinematic characteristics of the techniques for vault forward / Ľuboš Rupčík
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 177-182
 8. AED Vnútorné zaťaženie športových gymnastov v súťažných podmienkach po špecifických zaťaženiach / Ľuboš Rupčík
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 50-57 [online]
 9. AED Úroveň vestibulárneho analyzátora detí v etape výberu pre športovú gymnastiku / Ľuboš Rupčík
  In: Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. - ISBN 978-80-8113-012-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 53-56
 10. AED Vplyv gymnastických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a statickej rovnováhy detí v etape výberu pre športovú gymnastiku / Ľuboš Rupčík
  In: Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. - ISBN 978-8089257-29-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 65-71
 11. AED Úroveň srdcovej frekvencie gymnastov rôzneho veku a výkonnosti počas zostáv gymnastického viacboja vzhľadom na dĺžku trvania a obťažnosť zostavy / Ľuboš Rupčík
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 51-57 [online]
 12. AED Úroveň srdcovej frekvencie pri športovom výkone v športovej gymnastike mužov a žien / Elena Strešková, Ľuboš Rupčík
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 71-77 [online]
 13. AED Analýza uhlových odchýlok vybraných cvičebných tvarov na hrazde / Ľuboš Rupčík
  In: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0954/16. - ISBN 978-80-89075-77-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 83-90 [CD-ROM]
 14. AED Kondičná príprava / Ľuboš Rupčík
  In: Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-555-2101-5. - Prešov : Fakulta športu, 2019. - S. [144-157] [0,70 AH] [DVD]
 15. AED Analýza športového výkonu na hrazde na ME 2012 v športovej gymnastike /
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 221-226 [CD-ROM]
 16. AED Úroveň srdcovej frekvencie športových gymnastov / Ľuboš Rupčík
  In: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. - ISBN 978-80-89257-73-7. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 48-55
 17. AED Úroveň maximálnej hladiny laktátu športových gymnastov v súťažných podmienkach / Ľuboš Rupčík
  In: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. - ISBN 978-80-89257-73-7. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 40-47
 18. AFC Varianty Jäger salta na bradlách o nerovnakej výške žrdí / Veronika Adamská, Ľuboš Rupčík
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [4 s.]
 19. AFC Objem a obťažnosť tréningového zaťaženia juniorov v športovej gymnastike v ročnom tréningovom cykle / Ľuboš Rupčík
  In: Sport a kvalita života 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4716-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. [6 s.]
 20. AFC Parameters of postural sway after specific exercises and gymnastics performance / Ľubica Böhmerová ... [et al.]
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 697-702 [online]
 21. AFD Diagnostika rýchlostno-silových schopností športových gymnastov / Ľuboš Rupčík, Veronika Adamská
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S. 160-163
 22. AFD Tréningové zaťaženie juniorov v športovej gymnastike / Ľuboš Rupčík
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 136-140
 23. AFD Úroveň výbušnej sily športových gymnastov pre preskok / Ľuboš Rupčík
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 722-725
 24. AFD Úroveň rovnováhy v stoji na nohách a na rukách u športových gymnastov / Erika Zemková, Ľuboš Rupčík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 194-198 [CD-ROM]
 25. AFD Heart rate response to exercise performance in artistics gymnastics / Ľuboš Rupčík
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 230-234 [CD-ROM]
 26. AFD Závislosť gymnastických zručností od vybraných kondičných schopností žiakov na základných školách / Ľuboš Rupčík
  In: Gymnastika bezpečne a zaujímavo. - ISBN 978-80-557-1647-3. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - S. 23-34
 27. AFD Úroveň gymnastických zručností žiakov základných škôl v Bratislavskom kraji / Ľuboš Rupčík
  In: Gymnastika bezpečne a zaujímavo. - ISBN 978-80-557-1647-3. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - S. 14-22
 28. AFD Srdcová frekvencia počas športového výkonu v gymnastickom viacboji / Elena Strešková, Ľuboš Rupčík, Jana Luptáková
  In: Pohyb a zdravie Xl. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl - šport a športový tréning [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-643-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2014. - S. 208-214 [CD-ROM]
 29. AFD Stabilita postojov študentov FTVŠ UK rôznych špecializácií / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 228-230
 30. AFD Vstupná úroveň pohybovej výkonnosti v etape výberu detí pre športovú gymnastiku / Ľuboš Rupčík
  In: Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-028-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 81-83
 31. AFD Cvičenia výbušnej sily v úpolových športoch / Ľuboš Rupčík
  In: Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. - ISBN 978-80-89197-92-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 142-146
 32. AFD Športová gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností / Adriana Tonkovičová, Ľuboš Rupčík
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 48-51 [CD-ROM]
 33. AFD Analýza športového výkonu na kruhoch na Majstrovstvách Európy 2016 v športovej gymnastike / Ľuboš Rupčík
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 92-97 [online]
 34. AFG The elasticity index in vertical jump and power push-up exercise in young gymnasts / Erika Zemková, Ľuboš Rupčík
  In: Journal of strength and conditioning research. - Roč. 28, Supplement (2014), s. 151
 35. BCI Gymnastika, tance a úpoly v ISCED 1 - 3 / Matej Chren ... [et al.]
  Bratislava : X print, 2013
 36. BCI Základná gymnastika / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2011
 37. BDF Hodnotenie výkonu v športovej gymnastike / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 21-23
 38. BDF Systém hodnotenia športového výkonu v športovej gymnastike mužov / Ľuboš Rupčík
  In: NŠC revue - odborný časopis Národného športového centra. - Roč. 3, č. 2 (2007), s. 14-15
 39. BDF Rozvoj sily izometrickými cvičeniami / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. I-III - metodická príloha
 40. BDF Analýza športových výkonov gymnastov na koni s držadlami na prvých európskych hrách / Ľuboš Rupčík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 6-8
 41. BEC Isometric exercises in different gymnastic positions / Ľuboš Rupčík
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 168-176
 42. BED Športová gymnastika v telovýchovnom procese / Adriana Tonkovičová, Ľuboš Rupčík
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 47-50
 43. BED Premet vzad / Ľuboš Rupčík
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 53-55
 44. BED Rozvoj výbušnej sily dolných končatín v športovej gymnastike metódou plynometrie / Ľuboš Rupčík
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 36-40
 45. BEF Rozvoj výbušnej sily pre preskok v školskej telesnej výchove / Ľuboš Rupčík
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 134-139
 46. BEF Izometrické cvičenia na hodinách TV / Ľuboš Rupčík
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S.110-116
 47. BEF Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj koordinačných schopností Diagnostika koordinačných schopností / Ľuboš Rupčík
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 99-112 [online]
 48. BEF Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj ohybnostných schopností Diagnostika ohybnostných schopností / Ľuboš Rupčík
  In: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-0-3. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 113-121 [online]
 49. BEF Gymnastické prekážkové dráhy ako prostriedok rozvoja kondičných a koordinačných schopností / Ľuboš Rupčík
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 102-104
 50. DAI Vplyv rozvoja sily na úroveň techniky prevratových preskokov / Ľuboš Rupčík ; školiteľ Elena Strešková
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009