Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Úprava telesnej hmotnosti a úroveň hydratácie úpolových športovcov [elektronický dokument] : . / Miloš Štefanovský
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019
 2. AAB Fyziologické, motorické a somatické charakteristiky džudistov z hľadiska veku a úrovne trénovanosti / Miloš Štefanovský
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 3. AAB Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2008
 4. ADC Epidemiology of competition injuries in elite European judo athletes : a prospective cohort study / Dušana Čierna ... [et al.]
  In: Clinical journal of sport medicine. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 336-340
 5. ADE Meranie laktátu v súťažnom stretnutí džudo / Miloš Štefanovský, Martin Janata
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 11, č. 2 (2010), s. 63-68
 6. ADF Diagnostika špeciálnej trénovanosti v džude / Miloš Štefanovský
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 19-21
 7. ADF Testovanie špecifických rýchlostných schopností a zručností mladých džudistov / Miloš Štefanovský
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 2 (2005), s. 30-31
 8. ADF Úroveň hydratácie mladých džudistov v ročnom tréningovom cykle / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 34-37
 9. ADF Correlation of cognitive abilities level, age and ranks in judo / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 56, č. 2 (2016), s. 107-114 [online]
 10. ADF Účinnosť strečingu na rýchlosť vykonania kopu v thajskom boxe / Miloš Štefanovský, Michal Vančo
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 29-33
 11. ADF Výskyt funkčných svalových porúch mladých džudistov z hľadiska športového veku / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 23-27
 12. ADF Vplyv redukcie telesnej hmotnosti na parametre silových schopností / Miloš Štefanovský, Dominik Hopják
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.3 (2010), s. 18-22
 13. ADM Differences in morphological parameters of judo athletes of different age groups and performance level / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 47, č. 4 (2017), s. 187-192 [online]
 14. ADM Hydration status of youth Judo athletes during an off-season training camp / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Ido movement for culture [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 56-62 [online]
 15. ADM The issue of early specialization in karate : the same pool of katas in all top-level WKF competition age categories / Dušana Augustovičová ... [et al.]
  In: Archives of budo [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. September (2019), s. 241-248, AoBID: 12984 [online]
 16. ADM Basic reliability parameters of a boxing punch / Ľuboslav Šiška ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 241-244, art. no. 38 [online]
 17. ADM Influence of selected phases of the menstrual cycle on performance in special judo fitness test and Wingate test / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 46, č. 3 (2016), s. 136-142 [online]
 18. ADN Non-specific pain in the lumbar spine and the mobility of the hip joint in judokas / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 18-23
 19. AEC Motorické faktory štruktúry športového výkonu v džude / Miloš Štefanovský
  In: Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví : sborník s mezinárodní prezentací vědeckých a odborných článků. - ISBN 978-80-7394-223-6. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010. - S. 101-108
 20. AED Závislosť úrovne vybraných kognitívnych schopností v rankingu v džude u detí od 10 do 15 rokov / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4485-0. - Bratislava : STU, 2015. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 21. AED Lactate metabolism in dependence on the level of aerobic abilities of judokas / Miloš Štafanovský ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/2. - ISBN 978-80-223-3681-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 5-10 [online]
 22. AED Rozvoj koordinačných schopností pre judo v ročnom tréningovom cykle / Miloš Štefanovský
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 230-235
 23. AED Vzťah rovnováhovej schopnosti a funkčného stavu vestibulárneho analyzátora detí trénujúcich džudo / Miloš Štefanovský, Ľubomír Zagorov
  In: Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. - ISBN 978-8089257-29-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 89-99
 24. AED Analýza efektivity chmatov v súťažnom stretnutí džudo / Miloš Štefanovský
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 64-73
 25. AED Sledovanie odozvy organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v džude / Alexandra Péterová, Miloš Štefanovský, Viktor Bielik
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 45-50 [online] [CD-ROM]
 26. AED Fyziologický, motorický a antropometrický profil mladých džudistov na Slovensku / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 78-88 [online]
 27. AED Zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a anaeróbnej kapacity vplyvom jednoročného tréningového cyklu v džude / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. - ISBN 978-80-89257-73-7. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 56-72
 28. AED Vplyv reakčných schopností na úspešný výkon v športovom judo / Ivan Plaštiak, Miloš Štefanovský
  In: Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. - ISBN 80-88901-80-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003. - S. 40-42
 29. AED Psychologická príprava v džude - poznatky a skúsenosti z trénerskej praxe / Miloš Štefanovský
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [632-637], nestr. [CD ROM]
 30. AED Diagnostika úrovne rovnováhovej schopnosti u džudistov / Miloš Štefanovský
  In: Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. - ISBN 978-80-8113-012-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 68-76
 31. AFC Utjecaj trenažnog i natjecateljskog opterecenja na organizam judaša Opce teme / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Kondicijska priprema sportaša 2014. - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. - S. 549-551
 32. AFC Primjena core treninga u prevenciji bolova u donjem dijelu leda u borilačkim sportovima / Miloš Štefanovský, Tomáš Mihalík
  In: Kondicijska priprema sportaša 2012. - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. - S. 386-389
 33. AFC Sprint performance and recovery durations / Miloš Štefanovský, Alexandra Pečimonová
  In: Contemporary kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 316-323
 34. AFD Physiological, motoric and anthropometrical profile of young elite Slovak judokas / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 138-144 [CD-ROM]
 35. AFD Stabilita postoja po špecifickom zaťažení v džude / Erika Zemková, Miloš Štefanovský
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3403-5. - Bratislava : STU, 2010. - S. 66-71 [CD-ROM]
 36. AFD Osobnosť trénera v tréningovom procese / Miloš Štefanovský
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 264-269
 37. AFD The level of general motor performance of young judokas in Slovakia / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. edition-article III (2013), s. 361-363 [online]
 38. AFD Fyziologický profil slovenských zápasníkov a džudistov / Lenka Matejová, Agata Strelczyk, Miloš Štefanovský
  In: Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89257-79-9. - Bratislava : ICM Agency, 2018. - S. 39-53
 39. AFD Sila stisku ruky mladých úpolových športovcov / Miloš Štefanovský, Ján Durmis, Stanislav Kraček
  In: Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89257-79-9. - Bratislava : ICM Agency, 2018. - S. 87-96
 40. AFD Profil telesného zloženia juniorských reprezentantov v jude / Lucia Malá, Tomáš Malý, Miloš Štefanovský
  In: Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. - ISBN 978-80-89197-92-7. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 35-39
 41. AFD Pre and post workout exercises for combat sports / Iľja Číž, Miloš Štefanovský
  In: Kondičný tréning v roku 2012. - ISBN 978-80-88141-023-9. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 150-159
 42. AFD Funkčná pohybová diagnostika elitných džudistov / Iľja Číž ... [et al.]
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 13-19 [online]
 43. AFD Štruktúra športového výkonu v džude / Miloš Štefanovský
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 463-469
 44. AFD Motivačné a demotivačné faktory výkonnostných pretekárok v džude / Miloš Štefanovský, Zuzana Krišandová
  In: Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-028-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 95-100 [CD-ROM]
 45. AFG Mean power and velocity in acceleration phase of trunk rotation in athletes with different explosive force production capacity : MO-PM37 TT Overhead sports / Erika Zemková ... [et al.]
  In: European college of sport science. - ISBN 978-94-622-8477-7. - Amsterdam : University Amsterdam, 2014. - S. 268-268
 46. AFG Judo athletes' methods of weight reduction prior to a sport performance / Miloš Štefanovský, Karin Czibulová, Ladislav Kručanica
  In: Applicable research in judo. - ISBN 978-953-317-035-0. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of kinesiology, 2015. - S. 42-43
 47. AFG Functional balance control in subjects of different age and skills level : P154 / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Advances in multidisciplinary research for better spinal/pelvic care. - ISBN 978-90-816016-0-3. - Dubai : Merc, 2013. - S. 675-675
 48. AFG The hierarchy of motor factors of the sport's performance structure in youth judo / Miloš Štefanovský
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian Academy of sciences and arts, 2008. - S. 988-988
 49. AFH Pre and post workout exercises for combat sports / Iľja Číž, Miloš Štefanovský
  In: Fitness coach. - ISBN 978-80-8141-024-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela, 2012. - S.15
 50. AFH Methods of weight reduction used in judo / Miloš Štefanovský, Karin Czibulová
  In: Sports, physical activity and health. - ISBN 978-80-89075-43-0. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 90-90
 51. AFH Postural stability and visual feedback control of body position in physically active children and young individuals / Zuzana Kováčiková, Miloš Štefanovský, Erika Zemková
  In: 6th international posture symposium. - ISBN 978-80-969544-9-0. - Bratislava : Institute of normal and pathological physiology, Slovak Academy of Sciences, 2011. - S. 51-51
 52. BAB Katedra gymnastiky v kontexte 50-ročného vývoja FTVŠ UK 1960 - 2010 / Elena Strešková ... [et al.]
  Bratislava : Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK, 2011
 53. BCI Judo / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 54. BCI Gymnastika, tance a úpoly v ISCED 1 - 3 / Matej Chren ... [et al.]
  Bratislava : X print, 2013
 55. BCI Učíme sa judo : deväť krokov k hnedému opasku. / Miloš Štefanovský
  Brno : Helbich, 2017
 56. BCI Džudo 1. : teória a didaktika. / Miloš Štefanovský
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009
 57. BDF Úprava telesnej hmotnosti pred súťažou / Miloš Štefanovský
  In: Srdcia bojovníkov. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 54-55
 58. BED Naša ponuka pre športovú prax / Elena Strešková, Miloš Štefanovský
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 4-12
 59. BED Uplatnenie osvojených techník v súťažnom stretnutí džudo / Miloš Štefanovský, Michal Obertáš
  In: Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov : zborník recenzovaných vedeckých a odborných prác z problematiky úpolov, vydaný z grantovej úlohy KEGA 3/6017/08. - ISBN 978-80-8083-831-7. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, 2009. - S. 59-65
 60. BED Úpoly v školskej telesnej výchove / Miloš Štefanovský
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 68-80
 61. BEF Pádová technika ako prevencia úrazov v úpoloch a na hodinách telesnej výchovy / Miloš Štefanovský, Stanislav Kraček
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 53-57 [online]
 62. BEF Základné úpoly - preťahy a pretlaky / Miloš Štefanovský, Stanislav Kraček
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 58-63 [online]
 63. BEF Odporové cvičenia a úpolové hry na rozvoj bojovej anticipácie, taktiky a kondično-koordinačných schopností / Miloš Štefanovský, Stanislav Kraček
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 64-72 [online]
 64. BEF Techniky zdvíhania, nosenia a skladania súpera / Miloš Štefanovský
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 73-77 [online]
 65. BEF Inovácia úpolov v školskej TV / Miloš Štefanovský
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 158-162
 66. BEF Úpolové cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy pre žiakov primárneho stupňa / Miloš Štefanovský
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 105-109
 67. BEF Úpolové hry a cvičenia pre školskú TV / Miloš Štefanovský, Ľubomír Zagorov
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 137-143
 68. BFB Úroveň motorickej výkonnosti rekreačných úpolových športovcov / Stanislav Kraček, Miloš Štefanovský, Ondrej Sedliačik
  In: Rekreačný šport, zdravie, kvalita života 2. - 978-80-8152-132-4. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 54-55
 69. DAI Hierarchia motorických faktorov štruktúry športového výkonu v džude dorastencov / Miloš Štefanovský ; školiteľ Tomáš Kampmiller
  Bratislava : [s.n.], 2008
 70. EDJ Gymnastika, aerobik, tance, fitnes a úpoly zdokonaľujú človeka / Miloš Štefanovský
  In: Naša univerzita. - Roč. 52, č. 9 (2006), s. 16-16
 71. FAI Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. / zost. Miloš Štefanovský, Elena Strešková
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006
 72. FAI Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0556/14. / zost. Miloš Štefanovský
  Bratislava : ICM Agency, 2016
 73. FAI Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka : zborník vedeckých a odborno-metodických príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie konanej dňa 21.05.2008. / zost. Miloš Štefanovský
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008
 74. FAI Ako používať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka : zborník z workshopu poriadaného Katedrou gymnastiky. / zost. Miloš Štefanovský
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006
 75. GHG Účinnosť strečingu na rýchlosť vykonania kopu [elektronický dokument] : . / Miloš Štefanovský, Michal Vančo
  [s.l.] : [s.n.], 2012
 76. GHG Vplyv úpolov na znižovanie agresivity mládeže [elektronický dokument] : . / Miloš Štefanovský
  [s.l.] : [s.n.], 2009
 77. GHG Psychologická príprava v džude [elektronický dokument] : . / Miloš Štefanovský
  [s.l.] : [s.n.], 2009
 78. GII Životné jubileum doc. Miroslava Ďurecha / František Seman, Miloš Štefanovský, Erika Zemková
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 10 (2018), s. 53-53