Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ACD Akrobatická príprava / Adriana Krnáčová
  In: Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-555-2101-5. - Prešov : Fakulta športu, 2019. - S. [74-103] [1,50 AH] [DVD]
 2. ADF Biomechanická analýza Gienger salta / Adriana Tonkovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.13, č. 4 (2003), s. 18-21
 3. AEC Kinematic characteristics of a gliding technique exercise pattern for uneven parallel bars / Adriana Tonkovičová
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 203-211
 4. AED Vplyv gymnastickej prípravy na rozvoj rovnováhovej schopnosti u detí mladšieho školského veku / Adriana Tonkovičová
  In: Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. - ISBN 978-80-8113-012-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 77-83
 5. AED Úroveň rozvoja vestibulárneho analyzátora u detí mladšieho školského veku / Adriana Tonkovičová
  In: Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. - ISBN 978-8089257-29-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 100-104
 6. AED Úroveň dynamickej rovnováhy u detí mladšieho školského veku / Adriana Tonkovičová
  In: Vedecké práce 2011 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3481-3. - Bratislava : STU, 2011. - S. 144-149
 7. AED Diferenciácia fyziologického zaťaženia v jednotlivých disciplínach ženského gymnastického viacboja / Jana Kalčoková, Adriana Krnáčová
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 58-70 [online]
 8. AED Východiská na biomechanickú analýzu techniky v športovej gymnastike / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 101-103
 9. AED Športová gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností / Adriana Tonkovičová
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 227-230
 10. AED Kinematické faktory techniky jelenieho skoku so záklonom v modernej gymnastike / Adriana Krnáčová, Lucia Selecká
  In: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0954/16. - ISBN 978-80-89075-77-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 39-50 [CD-ROM]
 11. AFC Influence of different aerobic programs on stability parameters in women / Katarína Péliová, Adriana Krnáčová, Oľga Kyselovičová
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 860-872 [online]
 12. AFC Aplikácia algoritmického programu na efektívnosť transferu prevratových cvičebných tvarov / Adriana Tonkovičová, Elena Strešková
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [8 s.]
 13. AFC The efficiency of algorithm programme in forward salto / Adriana Tonkovičová
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian Academy of sciences and arts, 2008. - S. 267-269
 14. AFC Úroveň rovnováhovej schopnosti bez predchádzajúceho zaťaženia a po vykonaní 5 kotúľov vpred po sebe / Adriana Tonkovičová
  In: Sport a kvalita života 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4716-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 1-5
 15. AFC Kinematic characteristics of side somersault on thebeam / Adriana Krnáčová, Oľga Kyselovičová, Katarína Péliová
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 53-62 [online]
 16. AFD Transfer akrobatických cvičebných tvarov na iné náradie / Adriana Tonkovičová
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 270-273
 17. AFD Algoritmický program premetu bokom / Adriana Tonkovičová
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 761-766
 18. AFD Aplikovaná biomechanika v didaktike nácviku cvičebných tvarov v športovej gymnastike / Adriana Tonkovičová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 978-80-227-2728-0. - Bratislava : STU, 2007. - S. 146-148
 19. AFD Prejav techniky prevratových cvičebných tvarov v ich obťažnejších variantoch na prostných / Adriana Tonkovičová
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 181-187
 20. AFD Úroveň pohybových schopností detí staršieho školského veku s rôznou športovou špecializáciou / Adriana Krnáčová, Jana Kalčoková
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 375-387
 21. AFD Biomechanická analýza dvojitého salta vzad prehnute / Adriana Tonkovičová
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 157-162
 22. AFD Športová gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností / Adriana Tonkovičová, Ľuboš Rupčík
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 48-51 [CD-ROM]
 23. AFD Porovnanie techniky a časových charakteristík salta vpred / Adriana Tonkovičová
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 227-232
 24. AFD Vplyv gymnastickej prípravy na rozvoj pohyblivosti / Adriana Tonkovičová, Jana Luptáková
  In: Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-028-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 106-108 [CD-ROM]
 25. AFD Vzťah statickej rovnováhy a vestibulárneho analyzátora / Adriana Tonkovičová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3403-5. - Bratislava : STU, 2010. - S. 189-196
 26. AFD Kinematické charakteristiky fázy odrazu salta bokom na kladine / Adriana Krnáčová
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 59-67 [online]
 27. BCI Základná gymnastika / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2011
 28. BDF Didaktika stojky na rukách / Adriana Krnáčová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. I-IV - metodická príloha
 29. BEC Acrobatic line technique interdependence of driving exercise patterns-rondat, flick / Adriana Tonkovičová
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 192-202
 30. BED Technika a didaktika salta vzad skrčmo / Adriana Tonkovičová
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 41-48
 31. BED Športová gymnastika v telovýchovnom procese / Adriana Tonkovičová, Ľuboš Rupčík
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 47-50
 32. BED Premet vpred / Adriana Tonkovičová
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 50-53
 33. BEF Didaktika vybraných tvarov v športovej gymnastike / Adriana Tonkovičová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 163-166
 34. BEF Salto vpred skrčmo / Adriana Tonkovičová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S.149-154
 35. DAI Efektívnosť algoritmického programu prevratových cvičebných tvarov [elektronický dokument] : . / Adriana Tonkovičová ; školiteľ Elena Strešková
  Bratislava : [s.n.], 2006
 36. FAI Športový tréning [elektronický dokument] : vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitness. / zost. Kristína Hižnayová, Adriána Tonkovičová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010
 37. GII Gymnastika [elektronický dokument] : didaktika nácviku. / Adriana Krnáčová, Peter Olej
  [s.l.] : [s.n.], 2012