Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra športov v prírode a plávania

Oddelenie športov v prírode

 • Popis
  Sekcia športov v prírode je zameraná na výučbu teorie a praxe turistiky a športov v prírode. Jednotlivé kurzy zahŕňajú prednášky, semináre a cvičenia. Pre časť z nich je charakteristická bloková výučba priamo v prírodnom prostredí v ktorom sa jednotlivé druhy turistiky a športy v prírode vykonávajú.
  Sekcia sa interne člení na dve oddelenia:
  ◊ oddelenie turistiky
  ◊ oddelenie lyžovania
  ktoré pokrývajú kurzy v letnom a zimnom období.
 • Zameranie výskumu
  Základný výskum je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblasti jednotlivých kurzov.
 • Špeciálne vybavenie
  Súčasťou katedry sú sklad a dielňa pre údržbu a opravy výstroja používaného v praxi jednotlivých kurzov. Ďalej lodenica FTVŠ UK, slúžiaca najmä pre výučbu kanoistiky a vodnej turistiky.
 • Študijné programy
  Študijné programy na katedre sú súčastou študijných programov naFTVŠ UK.
 • Preverovanie vedomostí
  Ústne skúšky, písomné vedomostné testy, motorické testy.

Oddelenie plávania

 • Popis
  Sekcia plávania zabezpečuje výučbu poslucháčov z oblasti: základného a športového plávania, synchronizovaného plávania, vodného póla, skokov do vody, záchrany topiacich, športového potápania, plutvového plávania. K výberovým predmetom ďalej patria: kondičné, rekreačné a rehabilitačné plávanie, aquafitness.
 • Zameranie výskumu
  Hlavné smery výskumu sa orientujú na problematiku didaktiky plávania na všetkých druhoch škôl (školská TV), monitoringu plaveckej spôsobilosti, hodnotenie faktorov štruktúry športového výkonu v plávaní, v synchronizovanom plávaní, sledovania intenzity pohybového zaťaženia aktivít vo vodnom prostredí.
 • Vyučovacie metódy
  Prednáška, cvicenie, seminár, konzultácia. Spôsob overovania: priebežné, semestrálne, praktické, teoretické, ročníkové práce, zápočty, skúšky.