Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Sympózium vodnej záchrany 2023

 

 

Sympózium vodnej záchrany
..... pre všetkých čo sa pohybujú
pri vode, na hladine alebo pod ňou .....

 

 

Pod záštitou garantov v osobe prezidenta Slovenského Červeného Kríža, Mgr. MUDr. Jozefa Kőppla, MPH a dekana Fakulty telenej výchovy a športu Univerzity Komenského Prof. RNDr. Viktora Bielika, PhD. sa dňa 22. apríla 2023 v aule Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského konalo multiodborové sympózium o vodnej záchrane zamerané na oboznámenie sa s reťazcom záchrany pri urgentných stavoch vo vodnom prostredí.
Okrem hlavných organizátorov Potápačskej certifikačnej agentúry TDI/SDI/ERDI/PFI, Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra športov v prírode a plávania, podujatie podporovali aj Asociácia potápačských škôl Slovenska, Záchranná zdravotná služba ZaMED, s.r.o., Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Hasičský a záchranný zbor MV SR a Slovenská resuscitačná rada.


Lektorský kolektív tvorili poprední slovenskí odborníci z lekárskych vied, vied o človeku, vied o športe, záchranárskych zložiek a Legislatívy, ktorí sa zaslúžili o vysoko špecifický obsah sympózia svojimi prednáškami:

Topenie a pritopenie - mechanizmus a fázy topenia a jeho súdnolekárske aspekty
MUDr. Veronika Rybárová, PhD. Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM Martin

Vodná záchranná služba Slovenského červeného kríža, záchrana topiaceho v rámci VZS SČK
Mgr. Michal Baran, Vodná záchranná služba SČK

Hasičský a záchranný zbor a zásahy na otvorenej vode SR
práp. Mgr. Tomáš Janíček, HaZZ SR

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR:

Ako sa na miesto udalosti dostane záchranka
MUDr. Július Pavčo, OS ZZS SR

Čo sa stane, keď príde záchranka.

MUDr. Martin Michalov
Záchranná zdravotná služba ZaMED, s.r.o.

Prednemocničná a nemocničná záchrana pri topení v intenciách súčasnej medicíny:
Čo sa deje v nemocnici

MUDr. Peter Mráz.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB nemocnici Ružinov.

Odbornej diskusie za okrúhlym stolom, ktorú moderoval PaedDr. Robert Korim sa zúčastnili:
Mgr. Jaroslav Figura. Nádychové potápanie (Freediving Academy)
Mgr. Miroslav Rozložník, PhD. Prístrojové potápanie (TDI/SDI/ERDI/PFI)
doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. Plávanie a plavecké športy (FTVŠ UK)
Mgr. Roman Buček. Divoká voda, vodná turistika, adrenalínové športy (SOŠV)

Ďakujeme všetkým organizátorom sa uskutočnenie takéhoto významného podujatia, ktoré sa týkalo záchrany všetkých, ktorí sa pohybujú pri vode, na hladine alebo pod ňou ako aj členom organizačného tímu:

TDI/SDI/ERDI Slovakia:
PaedDr. Robert Korim, Jana Gondová
VZS SČK: JUDr. Ing. Roman Rybak, PaedDr. Igor Baran, PhD.
FTVŠ UK: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., Mgr. Gabriel Buzgó, PhD., Adrián Šandala, Lukáš Korim

Podujatia sa zúčastnilo 147 účastníkov. Auditórium tvorili študenti FTVŠ UK a SZU, inštruktori rekreačného, technického aj služobného potápania, záchranári Vodnej záchrannej služby a dobrovoľní a profesionálni hasiči, tréneri plaveckých športov a športov na stojatej aj tečúcej vode, odborníci z oblasti outdoorových aktivít a laická verejnosť. Všetci zúčastnení sa jednohlasne dohodli, že v takomto type akcie budú pokračovať aj v budúcnosti.
Na záver vystúpil dlhoročný člen Katedry športov v prírode a plávania FTVŠ UK, bývalý prezident Vodnej záchrannej služby a vedúci školiaceho strediska Vodnej záchrannej služby PaedDr. Igor Baran, PhD. Jeho prejav sa týkal histórie Vodnej záchrannej služby od vzniku až po súčasnosť a legislatívnych problémov týkajúcich sa plavčíkov záchranárov. Tiež spomenul svoje praktické záchranárske akcie. Počas záchranárskej kariéry zachránil dva ľudské životy. Je to na prvý pohľad síce malý počet, ale podľa slov starovekého filozofa Platóna je záchrana jedného ľudského života viac ako dobytie mesta.