Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Záchrana topiaceho / Igor Baran
  Bratislava : Korekt, 2006
 2. AAB Kniha plavca záchrancu / Soňa Laurencová ... [et al.]
  Bratislava : Remedium, 1991
 3. AAB Škola prístrojového potápania / Robert Korim, Igor Baran
  Bratislava : PRO-DIVE, 1995
 4. ADE Plavecká výkonnosť ako podmieňujúci faktor pri záchrane topiaceho / Igor Baran
  In: Rescue report : Časopis pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové managery. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 40-42
 5. ADF Úroveň plaveckej výkonnosti a jej vzťah ku kvalite záchranárskych zručností plavcov - záchranárov / Igor Baran
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 45-47
 6. AEC Zawody w ratownictwie wodnym Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža (1981-2016) / Iwona Tabaczek-Bejster, Pavel Ružbarský, Igor Baran
  In: Z tradycji kultury fizycznej w 150-lecie sportu w Polsce. - ISBN 978-83-65293-58-9. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - S. 425-437
 7. AED Akreditácia potápačských výcvikových škôl vo väzbe na profil absolventa výcviku / Igor Baran
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 43 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1798-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 5-10 [online]
 8. AED Teplota vodného prostredia ako faktor ovplyvňujúci srdcovú frekvenciu v režime statickej apnoe / Igor Baran
  In: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí : vedecký zborník výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA č. 1/0674/08. - ISBN 978-80-8113-039-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 140-164
 9. AED Dynamika zmien srdcovej frekvencie v režime statickej apnoe po inspíriu a expíriu / Igor Baran
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 9-14 [CD-ROM]
 10. AED Objektívne a subjektívne hodnotenie intenzity zaťaženia pri záchrane topiaceho / Igor Baran
  In: Od výskumu k praxi v športe 2013 : zborník z medzinárodnej konferencie o športe : Roč. 18. - ISBN (elektronické) 978-80-227-4086-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. - S. 7-16 [CD-ROM]
 11. AED Swimming training as a conditioning factor of the reduction of the number of drowned in Slovakia / Igor Baran
  In: Healthy active life style and physical education : book of scientific and professional articles. - ISBN 978-80-89324-07-1. - Topoľčianky : END, 2011. - S. 182-188
 12. AED Plávanie a aktivity obyvateľstva vo vodnom prostredí na Slovensku v kontexte zaistenia ich bezpečnosti / Igor Baran
  In: Šport a zdravie 2011 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8094-962-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta UKF. Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. - S. 17-23 [CD-ROM]
 13. AED Tréning free divingu potápačov začiatočníkov zameraný na rozvoj vitálnej kapacity / Igor Baran
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 8-16 [CD-ROM]
 14. AED Znižovanie nebezpečenstiev pri realizácii pohybových aktivít vo vodnom prostredí / Igor Baran
  In: Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. - ISBN 978-80-8127-047-5. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 74-81
 15. AED The cause of death of people drowning in the Slovak Republic / Igor Baran
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/2. - ISBN 978-80-223-3681-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 55-60 [online]
 16. AED Zmeny senzomotoriky ako odozva na dlhodobé zaťaženie pri 24 hodinovom potápačskom maratóne so vzduchovým prístrojom / Igor Baran
  In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - ISBN 978-80-89197-94-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 102-112
 17. AED História, súčasnosť a perspektívy predmetu záchrana topiaceho na FTVŠ UK v Bratislave / Igor Baran
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 11-14
 18. AFC Faktory podmieňujúce vznik krízových situácií v rekareačných potápačských aktivitách / Igor Baran
  In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života [elektronický zdroj]. - ISBN 80-210-3261-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 1-5
 19. AFC Regionálne možnosti potápania na území Slovenska a jeho uplatnenie v zmysle rozvoja podnikateľských aktivít v oblasti rekreačnej telesnej výchovy a športu / Igor Baran
  In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu : soubor referátů z mezinárodní konference pořádané Katedrou tělesné kultury Pedagogické fakulty MU v Brně ve dnech 7. - 9. 11. 2001 = The role of physical education and sport in transition countries of Central Europe. - ISBN 80-210-2712-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 286-289
 20. AFC Zmeny v sledovaných ukazovateľoch u potápačov začiatočníkov pri ponoroch v morských podmienkach / Igor Baran
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů, 3. - ISBN 80-246-0637-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - S. 223-229
 21. AFC Športový výkon ako podmieňujúci faktor záchrany topiaceho / Igor Baran
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. -
 22. AFC Rizikovosť rekreačných pohybových aktivít vo vodnom prostredí v kontexte s výcvikovou činnosťou VZS a vstupom SR do EU / Igor Baran
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [5 s.]
 23. AFC Odozvy pulzovej frekvencie na modelovú akciu záchrany topiaceho / Igor Baran
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-7041-487-1. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, 2005. - S. [4 s.]
 24. AFC Funkčná krivka srdcovej frekvencie plavca záchranára pri osobnom zásahu v prírodných podmienkach / Igor Baran
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [7 s.]
 25. AFC The organism's reaction to load in specialized scuba diving activities / Igor Baran
  In: 5th International scientific conference on kinesiology "Kinesiology research trends and applications" : proceedings book. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Záhreb : Sveučilište u Zagrebu. Kineziološki fakultet, 2008. - S. 430-433
 26. AFD Nástin vývoje výuky záchrany tonoucích na území České a Slovenské republiky / Igor Baran, Tomáš Miler
  In: Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-78-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2003. - S. 83-88
 27. AFD Právne aspekty bezpečnosti v rekreačných potápačských aktivitách / Igor Baran
  In: Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. - ISBN 80-8075-003-3. - Trenčín : Akademik, 2003. - S. 5-9
 28. AFD Sebaobrana pri záchrane topiaceho / Igor Baran
  In: Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi. - ISBN 978-80-8054-701-1. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016. - S. 21-33
 29. AFD Aktivity športového potápania a ich uplatnenie v sociálnych skupinách spoločnosti po roku 1989 / Igor Baran
  In: Občan a občianstvo 2002. - ISBN 80-89075-09-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 88-92
 30. AFD Spotreba vzduchu pri potápaní ako ukazovateľ špeciálnej výkonnosti potápačov / Igor Baran
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : STU, 2002. - S. 16-20
 31. AFD Charakteristika nebezpečenstiev vo vodnom prostredí a ich rozpoznanie pri rekreačných pohybových aktivitách / Igor Baran
  In: Pohyb a zdravie - 3. ročník. - ISBN 80-8075-138-2. - Trenčín : Akademik, 2006. - S. 12-20
 32. AFD Účinnosť využitia potápačského výstroja vo výučbe základného plávania z hľadiska preplávanej vzdialenosti (m) pri plaveckom spôsobe kraul / Igor Baran
  In: Aktuálne problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 104-106
 33. AFD Obsahová analýza vybratých vyučovacích programov základného plávania / Igor Baran
  In: Aktuálne problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 97-103
 34. AFD Reakcia srdcovej frekvencie na apnoické ponorenie v modelovaných podmienkach / Igor Baran
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 4 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0320-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. - S. 6-15
 35. AFD Úroveň plaveckej výkonnosti 18 ročných žiakov stredných škôl na Slovensku / Igor Baran, Jana Labudová, Dana Masaryková
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách V [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0509-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. - S. 6-9 [CD-ROM]
 36. AFD Úroveň plaveckej výkonnosti vybraného súboru probandov v rámci rekvalifikačných kurzov vodnej záchrannej služby / Igor Baran
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách V [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0509-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. - S. [5 s.]
 37. AFD Úzkosť a strach pri výučbe plávania / Igor Baran
  In: Nové pohľady na teóriu a didaktiku plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ, 1996. - S. 38-40
 38. AFD Optimalizácia rozsahu a frekvencie vyučovacích hodín základného plávania / Igor Baran
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 40-41
 39. AFD Problematika veku pri plávaní s plutvami / Igor Baran
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : KOREKT, 1997. - S. 53-56
 40. AFD The history and the present of the water rescue service in Slovakia / Igor Baran
  In: Workshop and Exercise Flood Emergencies. - Bratislava : Governmental Conference Centre Bôrik, 1997. - S. 15
 41. AFD Podmieňujúce a východiskové ukazovatele plaveckej spôsobilosti mládeže a dospelých na Slovensku / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Korekt, 1997. - S. 84-87
 42. AFD Potápanie v osnovách školení vodnej záchrannej služby (VZS) z hľadiska potrieb záchranárskej praxe / Igor Baran
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1998. - S. 66-68
 43. AFD Potápačské aktivity vo výcviku vodnej záchrannej služby a ich uplatnenie v praxi / Igor Baran
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-50-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 95-98
 44. AFD Využitie pretlakových komôr vo výcviku potápania / Igor Baran
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1541-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 14-17
 45. AFD Používanie plynných zmesí v rekreačnom potápaní / Igor Baran
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1605-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 32-34
 46. AFD Ochrana života a zdravia pri plaveckých kurzoch organizovaných v rámci povinnej výučby a mimoškolských aktivít / Igor Baran
  In: Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 48-56
 47. AFD Rizikový aspekt plaveckých aktivít v kontexte ich ďalšieho rozvoja ako najpopulárnejšej rekreačnej aktivity obyvateľstva na Slovensku / Igor Baran
  In: Ošetrovateľstvo a zdravie lll. Pohyb a zdravie Vl [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-384-9. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2009. - S. 360-371
 48. AFD Význam riadenia ľudí a komunikácie na vysokých školách / Igor Baran
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 3 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0157-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. - S. [3 s.] [CD-ROM]
 49. AFD Diving reflex pri dynamickej apnoe / Igor Baran
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 7-14
 50. AFD Uplatnenie tréningových prostriedkov v zameraní na objemové zmeny vitálnej kapacity pľúc vo free divingu / Igor Baran
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4744-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 11-16 [CD-ROM]
 51. AFD Výcvik poslucháčov FTVŠ UK v povinne voliteľnom predmete "záchrana topiaceho" v zameraní na poranenie hlavy a chrbtice pri pohybových aktivitách vo vodnom prostredí / Igor Baran
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 7-9
 52. AFD Teória a prax riešenia krízových situácií pri pohybových aktivitách vo vodnom prostredí / Igor Baran
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 409-413
 53. AFD Zmeny vybraných kvalitatívnych kritérií ako odozva modelového výberového krátkodobého výcviku záchrany topiaceho na stredných školách / Igor Baran
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 978-80-227-2728-0. - Bratislava : STU, 2007. - S. 28-33
 54. AFD Zaťaženie a regenerácia v tréningu plávania s plutvami / Igor Baran
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 12-20
 55. AFD Úpolové zručnosti ako nevyhnutná súčasť profesnej prípravy plavcov záchranárov / Igor Baran
  In: Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka : zborník vedeckých a odborno-metodických príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie konanej dňa 21.05.2008. - ISBN 978-80-89197-92-7. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 115-128
 56. AFD Odozva dlhodobého zaťaženia pri špecifických potápačských aktivitách na psychomotorické funkcie / Igor Baran
  In: Pohyb a zdravie. - ISBN 978-80-8075-332-0. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2008. - S. 4-5
 57. AFD Analysis of the drowned people on the territory of the Slovak Republic in years 1991-2000 and 2001-2010 / Igor Baran
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, č. spec. edition-article III (2013), s. 22-25 [online]
 58. AFD Pôsobenie špecializovaného programu na adaptačné zmeny organizmu vo výučbe potápania študentov FTVŠ UK v Bratislave / Igor Baran
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 14-18
 59. AFD Analýza nehôd českých a slovenských potápačov za obdobie rokov 1999-2004 / Igor Baran
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 8-14
 60. AFD Perspektívy výučby záchrany topiaceho na vysokých školách v Slovenskej republike z hľadiska uplatnenia sa absolventov v praxi / Igor Baran
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : Stimul, 2014. - S.14-19
 61. AFD Analýza počtu utopených na území Slovenskej republiky v rokoch 1991-2000 a 2001-2010 / Igor Baran
  In: Plávanie 2012. - ISBN 978-80-89183-87-6. - Banská Bystrica : PARTNER - Čižmárová, 2012. - S. 63-74
 62. AFG Changes in heart rate diving beginners heart rate frequency as a response to the pattern of the load and size of the hydrostatic pressure / Igor Baran
  In: 6th International scientific conference on kinesiology "Integrative power of kinesiology" : proceeding book. - ISBN 978-953-317-013-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2011. - S. 701
 63. AFH Vybrané hľadiská problematiky postupov a riešení potápačských nehôd na území SR / Igor Baran, Robert Korim
  In: Aktuality urgentnej medicíny 2017. - [S.l. : s.n.] , 2017. - S. 35-36
 64. BAB National Association of Underwater Instructors : Manuál. / Igor Baran
  Bratislava : PRO-DIVE, 1995
 65. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 66. BCI Brannošportová a brannotechnická činnosť : športové potápanie. / Igor Baran
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1983
 67. BCI Branno-športová a branno-technická činnosť : technika a metodika športového potápania. / Igor Baran
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1988
 68. BCI Základy vedeckej práce v brannej výchove / Vladimír Rychlík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1983
 69. BCI Teória a didaktika plaveckých športov / Ľubomír Kalečík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 70. BDE Kto si môže hovoriť "Plavec záchranár" / Igor Baran
  In: Rescue report : Časopis pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové managery. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 46-49
 71. BDF Kyslík ako rizikový faktor v potápačských aktivitách / Igor Baran
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.13, č. 4 (2003), s. 34-35
 72. BDF Biofyzikálne a psychologické aspekty limitujúce bezpečnosť pri potápaní / Igor Baran
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 27-29
 73. BDF História prenikania človeka pod vodnú hladinu / Igor Baran
  In: Pro-Dive News. - Č. 1, 2, 3 (1998), s. 3, 2, 8
 74. BDF História prenikania človeka pod vodnú hladinu na území Čiech, Moravy a Slovenska / Igor Baran
  In: Pro-Dive News. - Č. zima (1998), s. 8
 75. BDF História potápania / Igor Baran
  In: Pro-Dive News. - Roč. 3, č. 5-6 (1999), s. 2
 76. BDF História vodnej záchrannej služby / Igor Baran
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 3-4 (2004), s. 53-55
 77. BDF Záchrana topiaceho sa / Igor Baran
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. I-VII - metodická príloha
 78. BDF Psychologické aspekty záchrany vo vodnom prostredí / Igor Baran
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 21-23
 79. BED Psychológia náročných životných situácií pri výučbe záchrany topiaceho / Igor Baran
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách v ponímaní študentov ako objektu edukácie. - ISBN 80-8069-602-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - S. 12-17
 80. BED "Rid Factor" ako príčina topenia sa / Igor Baran
  In: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. - ISBN 80-89197-35-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 108-112
 81. BED Nauč sa zachrániť topiaceho / Igor Baran
  In: Predplavecká príprava. Hry vo vode a nácvik plaveckých zručností. - ISBN 978-80-7164-442-2. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2008. - S. 41-44
 82. BEE Analýza využitia sluchovej orientácie pri potápaní / Igor Baran
  In: Problematika plávání a plaveckých sportů, 2. - ISBN 80-246-0324-1. - Praha : Karolinum, 2001. - S. 153-155
 83. BEE Najčastejšie príčiny utopenia na území Slovenska v rokoch 1989-2004 / Igor Baran
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 5 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86317-58-8. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. [7 s.]
 84. BEE Sledovanie zmien srdcovej frekvencie ako prejavu intenzity zaťaženia pri praktickom výkone záchrany topiaceho v bazénových podmienkach / Igor Baran
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 4 [elektronický dokument]. - ISBN 80-903285-3-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2005. - S. 55-58
 85. BEF Coubertinov odkaz pred ZOH 2018 v Pjongčangu / Ľubomír Kalečík, Peter Petrovič, Igor Baran
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 116-120 [online]
 86. BEF Bezpečnosť vyučovania vo vodnom prostredí / Igor Baran
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 15-26
 87. BEF Poskytnutie predlekárskej prvej pomoci pri topení sa a špecifických úrazoch vo vodnom prostredí / Igor Baran
  In: Škola v pohybe : metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy zo 4. Európskeho kongresu FIEP. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 20-21
 88. BEF Zranenia pri skokoch do vody a ich minimalizácia špecializovaným tréningom / Igor Baran
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015. - S. 109-123 [online] [CD-ROM]
 89. BGH Profesná príprava plavca - záchrancu v rámci Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža (VZS SČK) v zmysle plnenia legislatívnych podmienok zameraných na ochranu zdravia a prevenciu utopenia pri rekreačných aktivitách obyvateľstva v bazénoch a na otvorených vodných plochách v Slovenskej republike / Igor Baran
  In: Plavárne, vodné plochy, termálne kúpaliská, sauny, posilovne : bezpečnosť a hygiena prevádzky. - Dunajská Lužná : PRESOX, 2002. - s.77-78
 90. DAI Overenie účinnosti netradičných prostriedkov vo výučbe základného plávania / Igor Baran ; školiteľ Dušan Jursík
  Bratislava : [s.n.], 1994
 91. EDJ Akademický senát Fakulty telesnej výchovy a športu UK / Igor Baran
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 41-43
 92. EDJ Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [3 s.] [CD-ROM]
 93. GII O základných podmienkach organizovania prevádzky vodných rekreačných zariadení a činnosti vodnej záchrannej služby SČK v Slovenskej republike : Zákon SNR - podklad. / Igor Baran ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 1992
 94. GII Výcvikový manuál Rekvalifikačného štúdia Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža / Igor Baran
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009
 95. GII Aronnax Apnea cup 2013 / Igor Baran
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 8 (2013), s. 13