Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ACA Snežné športy, teória, didaktika a zdravie / Lubomír Král ... [et al.]
  Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015
 2. ACB Bežecké lyžovanie : technika - metodika. / Peter Petrovič, Martin Belás
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 3. ACB Snežné športy, technika a didaktika / Lubomír Král, Martin Pach, Martin Belás
  Bratislava : ICM Agency, 2015
 4. ACB Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode / Jaroslav Kompán ... [et al.]
  Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2017
 5. ADF Vplyv najazdených kilometrov na ceste na rozvoj vytrvalostných schopností horského cyklistu / Martin Belás
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 12-16
 6. ADF Závislosť športovej výkonnosti rekreačných lezcov od úrovne ich všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti / Michal Murín, Martin Belás
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 19-22
 7. AED Vzťah učiteľov telesnej výchovy z jednotlivých regiónov Slovenska k turistike a pohybovým aktivitám v prírode / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Názory a predpoklady učiteľov TV z vybraných gymnázií v SR na vyučovanie turistiky a športov v prírode : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. - ISBN 978-80-89197-90-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2008. - S. 38-50
 8. AED Turistika a športy v prírode vo vyučovaní telesnej výchovy na gymnáziách v SR / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás
  In: Názory a predpoklady učiteľov TV z vybraných gymnázií v SR na vyučovanie turistiky a športov v prírode : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. - ISBN 978-80-89197-90-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2008. - S. 51-61
 9. AED Vplyv aeróbneho a koordinačného zaťaženia na kinesteticko-diferenciačné schopnosti dolných končatín snowboardistov v juniorskej a v žiackej kategórii / Martin Pach, Martin Belás
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 2 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-8113-010-6. - Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2009. - S. 6-12
 10. AED Porovnanie učiteľov telesnej výchovy vybraných gymnázií v SR v oblastiach turistiky, športov v prírode a organizácie kurzových foriem výuky / Martin Belás
  In: Názory a predpoklady učiteľov TV z vybraných gymnázií v SR na vyučovanie turistiky a športov v prírode : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. - ISBN 978-80-89197-90-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2008. - S. 70-78
 11. AED Úroveň techniky a športovej výkonnosti horských cyklistov v závislosti od ich rovnováhových ukazovateľov / Martin Belás, Martin Pach
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 2 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-8113-010-6. - Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2009. - S. 13-26
 12. AED Vplyv koordinačného a aeróbneho zaťaženia na disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti snowboardistov juniorskej a žiackej kategórie / Martin Pach, Martin Belás
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 2 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-8113-010-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2009. - S. 35-41
 13. AED Porovnanie úrovne rozvoja statickej a dynamickej rovnováhy horských cyklistov a lyžiarov zjazdárov / Martin Belás, Martin Pach
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 2 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-8113-010-6. - Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2009. - S. 42-48
 14. AED Hodnotenie postojov a záujmov poslucháčov FTVŠ UK a FŠ UNIPO k tráveniu voľného času a k outdoorovým aktivitám / Jaroslav Žídek, Peter Petrovič, Martin Belás
  In: Úroveň odborno-technickej zdatnosti a záujmu študujúcej mládeže z oblasti športov v prírode a turistiky : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. - ISBN 978-80-8113-015-1. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2009. - S. 5-12
 15. AED Nácvik a zdokonaľovanie lyžiarskej techniky na lyžiarskych kurzoch základných škôl a gymnázií / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás, Pavol Chovaňák
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 3. - ISBN 80-89197-58-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 26-30
 16. AED Úroveň lyžiarskej techniky poslucháčov slovenských vysokých škôl telovýchovného zamerania / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt, Jaroslav Žídek
  In: Úroveň odborno-technickej zdatnosti a záujmu študujúcej mládeže z oblasti športov v prírode a turistiky : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. - ISBN 978-80-8113-015-1. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2009. - S. 35-42
 17. AED Pohybové zaťaženie stredoškolákov počas kurzu lyžovania / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 3. - ISBN 80-89197-58-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 31-37
 18. AED Návrhy a odporúčania pre vyučovanie tématických celkov - lyžovanie a kurz ochrany človeka a prírody na gymnáziách / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 3. - ISBN 80-89197-58-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 38-46
 19. AED Efektivita kurzu lyžovania vysokoškolákov z hľadiska pohybového zaťaženia a lyžiarskej techniky / Martin Belás, Jaroslav Žídek, Peter Petrovič
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 3. - ISBN 80-89197-58-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 47-52
 20. AED Lyžovanie v osnovách telesnej výchovy gymnázií a v učiteľských študijných programoch FTVŠ UK / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 182-187
 21. AED Vedeckovýskumné poznatky v oblasti využitia turistiky a športov v prírode pri všestrannom rozvoji bežnej populácie / Martin Belás
  In: Štruktúra poznatkovej bázy vied o športe. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 200-214
 22. AED Ukazovatele statickej a dynamickej rovnováhy horských cyklistov v závislosti od charakteru pohybového zaťaženia / Martin Belás
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 1 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-89197-79-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 8-17
 23. AED Podiel výberovej a rýchlostnej zložky v teste priestorovej orientácie u mladých lyžiarov / Pavol Chovaňák, Martin Belás, Martin Pach
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 1 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-89197-79-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 18-24
 24. AED Parametre statickej a dynamickej rovnováhy po rôznych druhoch zaťaženia u snowboardistov / Martin Pach, Martin Belás
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 1 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-89197-79-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 25-33
 25. AED Využitie spinningu, cyklistických trenažérov a valcov v tréningovom procese horských cyklistov / Martin Belás, Juraj Karas
  In: Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3118-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011. - S. 4-22 [online] [CD-ROM]
 26. AED Vzťah študentov bratislavských vysokých škôl a univerzít k turistickým aktivitám / Martin Belás, Natália Oršulová
  In: Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3118-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011. - S. 23-32 [online] [CD-ROM]
 27. AED Športový výkon cyklistov zjazdárov v závislosti od tipov pedálov / Martin Belás, Peter Marciňa
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 4-12 [online]
 28. AED Rozvoj kondičných schopností horských cyklistov plyometrickými posilňovacími cvičeniami / Martin Belás, Andrej Rychel
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 13-29 [online]
 29. AED Úroveň zaťaženia stredoškolákov počas kurzov ochrany človeka a prírody / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 2. - ISBN 80-89197-38-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 28-35
 30. AED Intenzita zaťaženia počas šliapania na bicyklovom trenažéri v rozdielnom vonkajšom prostredí / Jana Labudová, Martin Belás
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 77-82 [online]
 31. AED Úroveň zaťaženia vysokoškolákov pri pešej a vodnej turistike / Jaroslav Žídek ... [et al.]
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 2. - ISBN 80-89197-38-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 50-54
 32. AED Diferenciácia zaťaženia stredoškolákov a vysokoškolákov pri rôznych formách športovo-pohybových aktivít v prírode / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 2. - ISBN 80-89197-38-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 55-62
 33. AED Orientácia záujmov vysokoškolskej mládeže so zameraním na športy v prírode / Jaroslav Žídek, Peter Petrovič, Martin Belás
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 43-49
 34. AED Vplyv rekreačných pohybových aktivít v prírode na všestranný vývoj chlapcov - stredoškolákov / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás, Ladislav Ramacsay
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 19-25
 35. AED Názory stredoškolákov na vybrané okruhy športovania v prírode / Anna Pavlíková, Martin Belás
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 36-42
 36. AED Vplyv športových aktivít na harmonický rozvoj osobnosti / Dušan Leška... [et al.]
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 61-67
 37. AED Postoje stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže k športom v prírode / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 50-60
 38. AED Zdravie a športová aktivita stredoškolskej mládeže / Emília Thurzová, Vladimír Hellebrandt, Martin Belás
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 26-35
 39. AED Zdravie vysokoškolákov a športy v prírode / Emília Thurzová, Jaroslav Žídek, Martin Belás
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 68-75
 40. AED Časový posun vplyvu najazdených kilometrov na špeciálnu silu dolných končatín horského cyklistu / Martin Belás
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 14-20 [online] [CD-ROM]
 41. AED Vplyv špeciálneho tréningového programu na zmenu úrovne sily dolných končatín / Martin Belás, Michal Rohoň
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 4-19 [online]
 42. AED Rozvoj rovnováhových schopností horských cyklistov / Martin Belás, Martin Bodiš
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 20-33 [online]
 43. AED Vzťah študentov bratislavských vysokých škôl a univerzít k turistickým aktivitám / Natália Oršulová, Martin Belás
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 211-216
 44. AED Zastúpenie turistiky a športovo - pohybových aktivít v prírode v hierarchii záujmov zdravej a sluchovo postihnutej mládeže Slovenska a ich vplyv na komplexný osobnostný rozvoj danej populácie / Martin Belás
  In: Športové pohybové aktivity a životný štýl (vybrané problémy) : monografický zborník vedeckých štúdií. - ISBN 978-80-89075-41-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 5-25
 45. AED Časový posun vplyvu špeciálneho tréningového zaťaženia na nárast sily dolných končatín horských cyklistov / Martin Belás
  In: Možnosti realizácie športov v prírode v školskej a mimoškolskej telesnej výchove : zborník vedeckých a odborných prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-033-5. - Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2010. - S. 4-14 [CD-ROM]
 46. AED Horská cyklistika a jej využitie v školskej telesnej výchove a pri telesnom rozvoji mládeže / Martin Belás
  In: Možnosti realizácie športov v prírode v školskej a mimoškolskej telesnej výchove : zborník vedeckých a odborných prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-033-5. - Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2010. - S. 15-26 [CD-ROM]
 47. AED Skialpinizmus a jeho možnosti využitia pri telesnom rozvoji dospelých / Martin Belás
  In: Možnosti realizácie športov v prírode v školskej a mimoškolskej telesnej výchove : zborník vedeckých a odborných prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-033-5. - Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2010. - S. 27-50 [CD-ROM]
 48. AED Vplyv aerodynamiky na výkon v cyklistickej časovke / Martin Belás, Monika Kadlecová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016. - S. 4-27 [online]
 49. AED Závislosť rýchlosti jazdy na cestnom bicykli v závislosti od hmotnosti bicykla / Martin Belás, Monika Kadlecová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016. - S. 28-42 [online]
 50. AED Závislosť výkonu v cyklistickej časovke od tlaku nahustenia pneumatík / Martin Belás, Monika Kadlecová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016. - S. 43-59 [online]
 51. AED Diferenciácia úrovne vybraných kondičných schopností zjazdárov a cross-country cyklistov / Martin Belás, Andrej Rychtel
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016. - S. 60-80 [online]
 52. AED Vplyv dlhodobej športovej prípravy na motorické a funkčné parametre cestného cyklistu / Martin Belás, Eva Rýzková, Tomáš Stránský
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 19-33 [online]
 53. AED Vplyv vybraných ukazovateľov funkčnej zdatnosti na úroveň športovej výkonnosti horských cyklistov / Martin Belás, Eva Rýzková, Tomáš Stránský
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 4-18 [online]
 54. AED Rozvoj kondičných schopností dospelých prostredníctvom kondičnej cyklistiky a cykloturistiky / Martin Belás, Eva Rýzková
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 34-49 [online]
 55. AED Využitie membránových tkanín v turistike a športoch v prírode / Eva Rýzková, Martin Belás, Martin Hlinčan
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 164-173 [online]
 56. AED Využitie satelitnej navigácie vo vysokohorskej turistike / Eva Rýzková, Martin Belás, Martin Hlinčan
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 174-183 [online]
 57. AED Rozvoj cestovného ruchu a turizmu v regióne Vysoké Tatry prostredníctvom festivalu horských filmov / Eva Rýzková, Martin Belás, Martin Holeš
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 184-192 [online]
 58. AFC Úroveň technických zručností poslucháčov telesnej výchovy vo vybraných športoch v prírode a ich telesná zdatnosť / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Sport a kvalita života 2008 [elektronický dokument] : soubor referátů z mezinárodní konference konané 6. a 7. listopadu 2008, Brno. - ISBN 978-80-210-4716-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. [7 s.]
 59. AFC Sledovanie laterálnej stability dolných končatín u horských cyklistov / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt, Ján Záhorec
  In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. - ISBN 80-210-3099-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 15-19
 60. AFC Vplyv diferencovaného cyklického pohybového zaťaženia na aktiváciu energetických systémov / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života [elektronický zdroj]. - ISBN 80-210-3261-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 1-5
 61. AFC Intraindividuálne hodnotenie účinnosti tréningových prostriedkov v horskej cyklistike / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt, Ján Záhorec
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [7 s.]
 62. AFC Rozvoj koordinačných schopností u mladých lyžiarov / Martin Belás
  In: Perspectives of physical training process at schools [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-557-0327-5. - Innsbruck : SAS School - Austria, 2011. - S. 40-55 [CD-ROM]
 63. AFC Rozvoj silových schopností u horských cyklistov / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [6 s.]
 64. AFC Úroveň pohybového zaťaženia študenta počas kurzu lyžovania na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave / Martin Belás
  In: Perspectives of physical training process at schools [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-557-0327-5. - Innsbruck : SAS School - Austria, 2011. - S. 56-67 [CD-ROM]
 65. AFC Športy v prírode na jednotlivých druhoch slovenských škôl / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [5 s.]
 66. AFC Porovnanie frekvencie šliapania nameranej v laboratórnych podmienkach s kadenciou pri pretekoch v horskej cyklistike / Martin Belás, Jaroslav Žídek
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 67. AFC Športy v prírode ako prostriedok harmonického rozvoja osobnosti stredoškolskej mládeže / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 68. AFC Rozvíjanie pohybovej výkonnosti u rekreačných športovcov prostredníctvom kondičnej cyklistiky / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt, Martin Pach
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [13 s.] [CD-ROM]
 69. AFD Rozvoj akceleračných schopností bikrosárov / Martin Belás, Eva Rýzková
  In: Plávanie v kontexte edukácie a vedy [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.. - ISBN 978-80-89075-84-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2019. - S. 134-141 [online]
 70. AFD Úroveň pohybového zaťaženia dospelých počas športovo-turistických aktivít v prírode / Martin Belás, Eva Rýzková
  In: Plávanie v kontexte edukácie a vedy [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.. - ISBN 978-80-89075-84-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2019. - S. 126-133 [online]
 71. AFD Nácvik a zdokonaľovanie lyžiarskej techniky na lyžiarskych kurzoch základných škôl, gymnázií a FTVŠ UK / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt, Peter Petrovič
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. [6 s.]
 72. AFD Pešia a vysokohorská turistika ako jedna z foriem rozvoja telesnej zdatnosti študujúcej mládeže / Martin Belás, Juraj Zaťko
  In: Telesná výchova a šport na vysokých školách. - ISBN 80-89075-16-9. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 15-25
 73. AFD Pohybové a mentálne zaťaženie gymnazistov počas kurzov ochrany človeka a prírody / Martin Belás, Vladimír Hellebrandt
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 10-13
 74. AFD Vplyv zjazdového a bežeckého lyžovania na upevnenie zdravia a zvyšovanie kondície dospelých / Martin Belás, Juraj Zaťko
  In: Súčasné trendy v turistike a športoch v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 80-8040-177-2. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - S. 45-52
 75. AFD Sledovanie a vyhodnotenie zaťaženia počas pretekov v horskej cyklistike v závislosti od profilu trate / Martin Belás, Ján Záhorec
  In: Súčasné trendy v turistike a športoch v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 80-8040-177-2. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - S. 80-85
 76. AFD Vplyv horskej cyklistiky a skialpinizmu na upevnenie zdravia a zvyšovanie kondície dospelých / Martin Belás, Juraj Zaťko
  In: Súčasné trendy v turistike a športoch v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 80-8040-177-2. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - S. 56-67
 77. AFD Vplyv cestnej cyklistiky na upevnenie zdravia a zvyšovanie kondície dospelých / Martin Belás, Juraj Zaťko
  In: Turistika a športy v prírode : súčasný stav a najnovšie trendy [elektronický dokument]. - ISBN 80-8040-221-3. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2003. - S. 41-48
 78. AFL Prieskum výchovného vplyvu športových aktivít v prírode na bratislavských gymnazistov / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [6 s.]
 79. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 80. BCI Lyžovanie / Jaroslav Žídek, Mária Veisová, Martin Belás
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 81. BCI Didaktika zjazdového lyžovania / Martin Belás, Lukáš Chovanec
  Bratislava : ICM Agency, 2015
 82. BCI Bežecké lyžovanie / Martin Belás, Mária Roučková
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012
 83. BCI Turistika a ochrana života a zdravia / Jaroslav Žídek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 84. BCI Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving [elektronický dokument] : . / Martin Belás, Jaroslav Krajčovič, Mária Roučková
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015
 85. BCK Využitie severskej chôdze v školskej telesnej a športovej výchove / Dagmar Nemček, Martin Belás
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 138-158 [online]
 86. BDE Rovnováhové ukazovatele v snowboardingu / Martin Pach, Martin Belás, Pavol Chovaňák
  In: Aktivity v přírodě. - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 36-45
 87. BDF Metodika používania teleskopických palíc v pešej a vo vysokohorskej turistike / Martin Belás
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. I-III - metodická príloha
 88. BDF Rozvoj dynamickej rovnováhy s využitím slackline / Martin Belás, Lukáš Chovanec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. I-Vlll - metodická príloha
 89. BDF Základné cvičenia v jazde na bicykli / Martin Belás, Lukáš Chovanec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. I-IV
 90. BEC Pohybová predpríprava v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu mimo snehu / Martin Belás
  In: Metodicko - odborný seminár pre učiteľov zjazdového lyžovania a snowboardingu [elektronický dokument] : elektronický zborník pozvaných prednášok. - ISBN 978-80-223-3346-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2012. - S. 4-18 [CD-ROM]
 91. BED Vzťah ľudí k outdoorovým športom / Katarína Žilinková, Martin Belás
  In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode 1 : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4514/07. - ISBN 978-80-89197-79-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 4-7
 92. BED Vplyv kurzov na ochranu človeka a prírody na rozvoj osobnosti gymnazistov / Vladimír Hellebrandt... [et al.]
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 2. - ISBN 80-89197-38-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 36-49
 93. BEE Carven - Schein und Sein / Vladimír Hellebrandt, Martin Belás
  In: Arno Klien : Spuren im Schnee. - St. Pölten : Pädagogischen Institutes des Bundes Niederösterreich, 2007. - S. 186-190
 94. BEF Základy jazdy na bicykli / Martin Belás
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 159-167 [online]
 95. BEF Rozvoj dynamickej rovnováhy s využitím slackline / Martin Belás
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 168-173 [online]
 96. BEF Aeróbne a posilňovacie cvičenia na slideboarde / Martin Belás
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 174-185 [online]
 97. BEF Základy lezenia na cvičných stenách a v telocvičných priestoroch / Lukáš Chovanec, Martin Belás
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 186-193 [online]
 98. BEF Možnosti využitia kolieskových korčúľ v tréningu cyklistov / Martin Belás, Adam Szabó
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 105-115 [online] [CD-ROM]
 99. BEF Technika a didaktika inline korčuľovania / Martin Belás
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 110-119 [online]
 100. BEF Využitie prírodných regionálnych lokalít Liptova pre výučbu športov v prírode na FTVŠ UK v Bratislave / Anna Blahutová ... [et al.]
  In: Nature & sports [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2013. - Nestr. [16 s.] [CD-ROM]
 101. BEF Horská cyklistika a jej využitie v školskej telesnej výchove / Martin Belás
  In: Škola v pohybe : metodická príručka zo seminára Škola v pohybe 2009. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 28-31
 102. DAI Intraindividuálne hodnotenie účinnosti tréningových prostriedkov v horskej cyklistike / Martin Belás ; školiteľ Vladimír Hellebrandt
  Bratislava : [s.n.], 2006
 103. EDJ Pojďme si zalyžovat na Slovensko do Osrblie / Martin Belás
  In: NORDICmag. - Roč. 1, č. 9 (2014), s. 54-56
 104. EDJ Európska špička Francúzsko / Martin Belás
  In: TRAVEL in. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 34-37
 105. FAI Názory a predpoklady učiteľov TV z vybraných gymnázií v SR na vyučovanie turistiky a športov v prírode : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. / zost. Martin Belás
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2008
 106. FAI Úroveň odborno-technickej zdatnosti a záujmu študujúcej mládeže z oblasti športov v prírode a turistiky : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. / zost. Martin Belás
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2009
 107. FAI Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác : Odborné príspevky. / zost. Martin Belás
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011
 108. FAI Telesná a športová výchova - základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument] : . / zost. Ľubor Tománek, Marián Vanderka, Martin Belás
  Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014
 109. FAI Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác : Odborné príspevky. / zost. Martin Belás
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 110. FAI Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác : Odborné príspevky. / zost. Martin Belás, Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014
 111. FAI Bežecké lyžovanie : technika - metodika. / zost. Martin Belás
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 112. FAI Možnosti realizácie športov v prírode v školskej a mimoškolskej telesnej výchove [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác : Odborné príspevky. / zost. Martin Belás, Jaroslav Žídek
  Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2010
 113. GII Športy v prírode na Liptove / Anna Blahutová, Martin Belás
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 23
 114. GII Letné športy v prírode [elektronický dokument] : . / Martin Belás, Mária Roučková
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015