Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Vybrané faktory ovplyvňujúce základné plavecké zručnosti detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Stimul, 2011
 2. AAB Hodnotenie vybraných aspektov životného štýlu vysokoškolákov / Tünde Juríková ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015
 3. AAB Hodnotenie konzumácie prírodných antibiotík u vysokoškolákov / Tünde Juríková ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016
 4. AAB Plavecká príprava detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : ICM Agency, 2008
 5. AAB Úroveň plaveckej spôsobilosti školskej populácie na Slovensku / Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : ICM Agency, 2006
 6. ABD Úroveň plaveckej spôsobilosti vo vybraných skupinách detí mladšieho školského veku / Ľubomíra Benčuriková, Eleonóra Kováčová
  In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - ISBN 978-80-89197-94-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 33-55 [1,10 AH]
 7. ACB Didaktika plávania / Yvetta Macejková ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2005
 8. ADE Dynamická rovnováha vo vode v súvislosti s plaveckými zručnosťami u detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Studia sportiva. - Roč. 3, č. 2 (2009), s. 21-31
 9. ADE Plavecká spôsobilosť žiakov základných škôl na Slovensku / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 66, č. 4 (2000), s. 39-42
 10. ADE Az óvodás korosztály vizi képzésének tapasztalatai / Ľubomíra Benčuriková, Helena Medeková
  In: Magiszter. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 101-109
 11. ADE Óvodás korú gyermekek vízhez szoktatása egy vizsgálat tükrében / Ľubomíra Benčuriková, Helena Medeková
  In: Képzés és gyakorlat. - Roč. 6, č. 2-3 (2008), s. 126-134
 12. ADE Óvodás korú gyermekek vízi fejlesztése az élménypedagógia módszerével / Ľubomíra Benčuriková
  In: Recreation. - Roč. 5, č. 4 (2015), s. 15-17
 13. ADE Óvodás korú gyermekek statikus egyensúlyérzékelésének színvonala egy vizsgálat tükrében / Ladislav Baráth, Ľubomíra Benčuriková, Ildikó Viszay
  In: Képzés és gyakorlat. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 104-110
 14. ADE Dynamic balance in water and its influence on children's swimming ability / Ľubomíra Benčuriková
  In: International quarterly of sport science. - Roč. 1, č. 3 (2009), s. 29-37
 15. ADE Účinnosť plávania u dospelej populácie / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Dana Masaryková
  In: Studia sportiva. - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 13-16
 16. ADF Plavecká výkonnosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 37-41
 17. ADF The swimming ability of children with asthma / Ľubomíra Benčuriková, Matúš Putala
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 1 (2017), s. 23-33 [online]
 18. ADF Tvorba štandardov z plávania pre 9-15 ročnú mládež / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 6-10
 19. ADF Negatívne zmeny úrovne plaveckej spôsobilosti školskej populácie / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 6-9
 20. ADF Plavecká pripravenosť uchádzačov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 23-26
 21. ADF Transfer v motorickom učení v základnom plávaní / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Henrich Krč
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 14-19
 22. ADF Intenzita pohybového zaťaženia na hodinách plávania / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 36-39
 23. ADM Impact of selected motion programs on swimming capacity and motoric performance of 7 - 8 year children in Slovakia / Ildikó Viczayová ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 1703-1707, art. no. 249 [online]
 24. ADM The influence of motor activity on the swimming ability of preschool aged children / Ľubomíra Benčuriková, Matúš Putala
  In: Journal of physical education and sport. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 1043-1047, art. no. 160
 25. ADM Results of a five-year test program to develop the swimming skills and physical abilities of freshman pedagogy students in Nitra / Ildikó Viczayová ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 1089-1094, art. no. 167 [online]
 26. AEC Súčasná úroveň plávania žiakov základných škôl na Slovensku / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Ladislav Ramacsay
  In: Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. - ISBN 80-210-2246-9. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 145-150
 27. AED Zmeny úrovne plaveckej spôsobilosti dospelej populácie / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 50-56 [online]
 28. AED Strelecká výkonnosť slovenských a zahraničných vrcholových biatlonistov / Peter Petrovič, Ľubomíra Benčuriková
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 134-143 [online]
 29. AED Vplyv vybraných faktorov sociálneho prostredia na športovú prípravu 10-11-ročných plavcov / Ľubomíra Benčuriková
  In: Šport a veda [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8122-215-3. - Komárno : Univerzita J. Seleyeho, 2017. - S. 32-45 [CD-ROM]
 30. AED Plavecká spôsobilosť a koordinačné schopnosti detí a mládeže / Ľubomíra Benčúriková, Yvetta Macejková, Ildikó Viczayová
  In: Šport a zdravie 2011 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8094-962-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta UKF. Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. - S. 29-36 [CD-ROM]
 31. AED Výkonové štandardy plaveckej spôsobilosti 8 až 19 ročnej populácie / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae : publicatio 42. - ISBN 80-223-1694-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001. - S. 87-98
 32. AED Úroveň plaveckej spôsobilosti prijatých uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 44 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1914-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 145-155 [online]
 33. AED Vplyv obsahu základného plávania na úroveň plaveckých zručností detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Vedecké práce KSSaP 2016 [elektronický dokument] : vedecký zborník (4). - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 31-39 [CD-ROM]
 34. AED Koordinačné schopnosti v súvislosti s vybranou plaveckou zručnosťou u detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - ISBN 978-80-89197-94-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 64-72
 35. AED Plavecká spôsobilosť z pohľadu konceptu kurzov základného plávania / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 160-166 [CD-ROM]
 36. AED Vzájomné vzťahy medzi úrovňou rovnováhových schopností vo vode, plaveckej spôsobilosti a telesnej hmotnosti detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 15-22 [CD-ROM]
 37. AED Plavecká spôsobilosť detí predškolského veku z hľadiska úrovne priestorovo-orientačnej schopnosti / Ľubomíra Benčuriková, Helena Medeková
  In: Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. - ISBN 978-80-8127-047-5. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 32-39
 38. AED Reliabilita a objektivita hodnotenia základných plaveckých zručností / Ľubomíra Benčuriková, Natália Zemková
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 41-51 [CD-ROM]
 39. AED Vplyv pohybových aktivít na životný štýl súčasnej mladej generácie / Ľubomíra Benčuriková
  In: Nové smery vo výžive a v životnom štýle ľudí. - ISBN 978-80-558-0629-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. - S. 337-357
 40. AED Rovnováhové schopnosti detí predškolského veku na suchu a vo vode v súvislosti s plaveckou spôsobilosťou / Ľubomíra Benčuriková
  In: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí : vedecký zborník výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA č. 1/0674/08. - ISBN 978-80-8113-039-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 20-44
 41. AED Zmeny v úrovni plaveckej spôsobilosti žiakov / Ľubomíra Benčuriková
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 37-44 [CD-ROM]
 42. AED Analýza výsledkov prijímacieho konania z plávania na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/16 / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 102-108 [CD-ROM]
 43. AED Úroveň plaveckej spôsobilosti 8-14 ročných žiakov / Ľubomíra Benčuriková
  In: Vybrané aspekty pohybovej aktivity : Zborník prác projektu VEGA č. 1/2512/05. - ISBN 80-89197-56-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 44-48
 44. AED Selected coordination skills and their influence on children's swimming capability / Ľubomíra Benčuriková
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae : publicatio 50/1. - ISBN 978-80-223-2659-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 5-14
 45. AED Rovnováhové schopnosti detí predškolského veku v súvislosti s plaveckou spôsobilosťou / Ľubomíra Benčuriková
  In: Pohyb a zdravie : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov. - ISBN 978-80-8113-034-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 20-24
 46. AED The level of swimming capabilities in children at primary of school age / Ľubomíra Benčuriková
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/1. - ISBN 978-80-223-3605-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 29-37 [online]
 47. AFC Činitele ovplyvňujúce úroveň plávania školskej populácie na Slovensku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu : soubor referátů z mezinárodní konference pořádané Katedrou tělesné kultury Pedagogické fakulty MU v Brně ve dnech 7. - 9. 11. 2001 = The role of physical education and sport in transition countries of Central Europe. - ISBN 80-210-2712-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 116-119
 48. AFC Plavecká úroveň současné vysokoškolské populace v České a Slovenské republice / Ľubomíra Benčuriková ... [et al.]
  In: Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. - ISBN 80-246-0558-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 66-72
 49. AFC Swimming skills of 8-19 years population in Slovakia / Ľubomíra Benčuriková
  In: Student, science and sport in the XXI century. - Kyjev : Olympijska literatura, 2002. - S. 78-79
 50. AFC Swimming lessons and their effectiveness / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Jela Labudová
  In: Educación física : Reflexión, acción y propuestas, 2005. - ISBN 84-689-3638-3. - Cáceres : Imprenta provincial, 2005. - S. 437-440
 51. AFC Swimming level of the Slovak school population / Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková, Branislav Antala
  In: Educación física : reflexión, acción y propuestas, 2005. - ISBN 84-689-3638-3. - Cáceres : Imprenta provincial, 2005. - S. 441-444
 52. AFC Pohybové aktivity detí vo vode na hodine základného plávania / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 53. AFC Aplikácia aquafitness v základnom plávaní / Jana Labudová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 54. AFC The structure of motion activities and their efficiency / Lucia Ondrušová, Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Scientific fundaments of human movement and sport practice. - ISBN 88-902030-0-5. - Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese, 2005. - S. 169-171
 55. AFC Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami detí a úrovňou plaveckých zručností / Ľubomíra Benčuriková, Helena Medeková
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [5 s.]
 56. AFC Posudzovanie rovnováhových schopností balančnou doskou MFT S3 - CHECK / Ľubomíra Benčuriková, Anna Blahutová
  In: Perspectives of physical training process at schools [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-557-0327-5. - Innsbruck : SAS School - Austria, 2011. - S. 68-76 [CD-ROM]
 57. AFC Vybrané aspekty výučby lyžovania detí / Anna Blahutová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Perspectives of physical training process at schools [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-557-0327-5. - Innsbruck : SAS School - Austria, 2011. - S. 86-93 [CD-ROM]
 58. AFC Swimming ability of population in Slovakia / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Sport Kinetics. Current issues and perspectives, part 2. - ISBN 83-914441-5-5. - Leszno : Wyzsza szkola zawodowa, 2003. - S. 173-177
 59. AFC Účinnosť prostriedkov základného plávania z hľadiska veku / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života [elektronický zdroj]. - ISBN 80-210-3261-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 42-48
 60. AFC Úroveň plávania na vysokých školách s telovýchovným zameraním / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů, 3. - ISBN 80-246-0637-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - S. 13-16
 61. AFC Sledovanie pulzovej frekvencie v kondičnom plávaní / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů, 3. - ISBN 80-246-0637-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - S. 22-26
 62. AFC Zmeny úrovne plaveckých zručností detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková, Helena Medeková
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 63. AFC Možnosti hodnotenia úrovne telesnej zdatnosti vo vodnom prostredí / Jana Labudová, Lucia Vedralová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 64. AFD Zmeny v úrovni plaveckej spôsobilosti žiakov základných škôl na Slovensku / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR : zborník. - ISBN 80-89075-01-0. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 99-102
 65. AFD Možnosti využitia netradičných prvkov v základnom plávaní / Jana Labudová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2002. - S. 67-69
 66. AFD Činitele ovplyvňujúce orientáciu detských alergikov k plávaniu v porovnaní s bežnou detskou populáciou / Eleonóra Kováčová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 131-137 [CD-ROM]
 67. AFD Intenzita hodín plávania s rôznym zameraním u študentov FTVŠ UK / Ľubomíra Benčuriková
  In: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. - ISBN 80-89197-35-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 19-23
 68. AFD Názory a vedomosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského na konzumáciu a účinky prírodných antibiotík / Ľubomíra Benčuriková
  In: Sport science in motion [elektronický dokument] : proceedings from the scientific conference, Komárno, May 17th – 19th, 2018. - ISBN 978-80-8122-245-0. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. - S. 57-70 [CD-ROM]
 69. AFD Vplyv rodinného prostredia na kvalitu zvládnutia plaveckých zručností / Ľubomíra Benčuriková
  In: Plávanie 2012. - ISBN 978-80-89183-87-6. - Banská Bystrica : PARTNER - Čižmárová, 2012. - S. 99-108
 70. AFD Potreba transformácie výučby plávania na vysokých školách / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Tomáš Kuchár
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : Stimul, 2014. - S. 20-27
 71. AFD Plavecká úroveň detí v mladšom školskom veku v Bratislave a v Prievidzi / Ľubomíra Benčuriková
  In: 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 18-24
 72. AFD Priebeh fyziologickej krivky počas hodiny aquafitness študentiek FTVŠ UK / Jana Labudová, Ľubomíra Benčuriková, Eva Rýzková
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : Stimul, 2014. - S. 79-86
 73. AFD Právne aspekty plaveckej výučby na školách / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová, Zuzana Sakáčová
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : Stimul, 2014. - S. 171-176
 74. AFD The current level of swimming capability of 8 to 10 years old children in Slovakia / Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 112-115
 75. AFD Vzájomná podmienenosť veku a plaveckej spôsobilosti / Ľubomíra Benčuriková
  In: 2. vedecká konferencia študentov PGŠ : zborník. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1995. - S. 57-61
 76. AFD Plavecká úroveň detí v mladšom školskom veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Nové pohľady na teóriu a didaktiku plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ, 1996. - S. 33-37
 77. AFD Niektoré nové aspekty pri hodnotení plaveckej spôsobilosti žiakov v mladšom školskom veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1996. - S. 42-47
 78. AFD Aktuálna úroveň plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK a faktory, ktoré ju ovplyvňujú / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Ladislav Ramacsay
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 5-10
 79. AFD Vzťahy medzi úrovňou telesného rozvoja, motorickej výkonnosti a plaveckej spôsobilosti 14-15 ročných žiačok Strednej pedagogickej školy v Bratislave / Ľubomíra Benčuriková
  In: Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-78-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2003. - S. 43-48
 80. AFD Intenzita hodín základného plávania dospelých neplavcov / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8068-198-8. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - S. 410-415 [online]
 81. AFD Monitorovanie plaveckej spôsobilosti a pohybovej výkonnosti 14-17 ročných dievčat stredných škôl / Ľubomíra Benčuriková
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Korekt, 1997. - S. 40-46
 82. AFD Vzťahy medzi plaveckou a motorickou výkonnosťou u stredoškoláčiek / Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková
  In: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. - ISBN 80-88885-02-7. - Prešov : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1997. - S. 415-418
 83. AFD Aproximácia plaveckej spôsobilosti - výkonové štandardy / Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. - ISBN 80-8075-003-3. - Trenčín : Akademik, 2003. - S. 10-14
 84. AFD Podmieňujúce a východiskové ukazovatele plaveckej spôsobilosti mládeže a dospelých na Slovensku / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Korekt, 1997. - S. 84-87
 85. AFD Monitorovanie plaveckej spôsobilosti mládeže na Slovensku / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova, šport, výskum, súčasnosť, perspektíva na univerzitách a vysokých školách. - Bratislava : STU, 1997. - S. 73-75
 86. AFD Vzájomná podmienenosť medzi plaveckou spôsobilosťou a motorickou výkonnosťou u stredoškolskej mládeže / Ľubomíra Benčuriková
  In: Zborník z celoštátnej vedeckej konferencie doktorandov. - ISBN 80-967487-8-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1998. - S. 33-38
 87. AFD Aktuálne poznatky o plaveckej spôsobilosti 8-65 ročnej populácie na Slovensku / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : FTVŠ UK, 1999. - S. 89-92
 88. AFD Štandardy z plávania pre 15-19 ročnú školskú populáciu / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-50-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 28-34
 89. AFD Diferencovanosť úrovne plaveckej spôsobilosti dospelej populácie / Jana Labudová - Ľubomíra Benčuriková
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4859-9. - Bratislava : Spektrum STU , 2018. - S. 54-59 [CD-ROM]
 90. AFD Je spoľahlivá a objektívna batéria testov plaveckých zručností? / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Plávanie v kontexte edukácie a vedy [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.. - ISBN 978-80-89075-84-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2019. - S. 45-51 [online]
 91. AFD Zmeny výkonnosti na prijímacích pohovoroch na FTVŠ UK / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Plávanie v kontexte edukácie a vedy [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.. - ISBN 978-80-89075-84-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2019. - S. 70-77 [online]
 92. AFD Plavecké výsledky uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčúriková
  In: Šport a zdravie 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-578-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. - S. 108-113 [online] [CD-ROM]
 93. AFD Participation of coordination skills on the level of swimming capability of preschool children / Ľubomíra Benčuriková
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. Edition-Article III (2013), s. 33-35 [online]
 94. AFG Strength skills in isokinetic mode / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: Sport Kinetics 2005. - Bologna : Faculty of Exercise and Sport Sciences University of Bologna, 2005. - S. 178
 95. AFG The intensity of exercises in the water / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: Factors determining the efficiency of swimming training and the learning-teaching process. - ISBN 83-920774-0-7. - Wroclaw : Akademia wychowania fizycznego, 2004. - S. 75
 96. AFG Basic swimming for adults / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Dana Masaryková
  In: Aging and physical activity 2006. - ISBN 978-83-923916-2-3. - Leszno : State School of Hinger Vocational Education, 2006. - S. 40
 97. AFG Swimming ability of university students in Slovakia / Lucia Vedralová, Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Aging and physical activity 2006. - ISBN 978-83-923916-2-3. - Leszno : State School of Hinger Vocational Education, 2006. - S. 77
 98. AFL Zmeny základných plaveckých zručností predškolákov po plaveckom pohybovom programe / Ľubomíra Benčuriková, Helena Medeková
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 498-503
 99. BBB Predplavecká príprava / Ľubomíra Benčuriková
  In: Predplavecká príprava. Hry vo vode a nácvik plaveckých zručností. - ISBN 978-80-7164-442-2. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2008. - S. 7-31 [1,20 AH]
 100. BCI Pohybové hry vo vode ako súčasť didaktiky plávania : audiovizuálny DVD film. / Ľubomíra Benčuriková ; réžia Ľubomíra Benčúriková
  Bratislava : Stimul, 2010
 101. BCI Vybrané kapitoly zo školského managementu / Zuzana Sakáčová, Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  Bratislava : Stimul, 2014
 102. BCI Plávanie : učebné texty pre trénerov. / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Stimul, 2014
 103. BCK Adaptácia detí na vodné prostredie (2.1) / Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum ; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 96-121 [1,25 AH]
 104. BDF Ako sa naučíš plávať? / Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 4 (2013), s. 35-39
 105. BDF Organizácia, plánovanie a riadenie lyžiarskeho výcviku Metodická príloha / Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. I-IV
 106. BDF Vodná turistika v povodí rieky Hron / Ľubomíra Benčuriková, Peter Petrovič
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 28-32
 107. BDF Nácvik techniky plávania hrou / Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 14-17
 108. BEC Význam lyžiarskych zručností pri prechode od znožných ku carvingovým oblúkom / Anna Blahutová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Metodicko - odborný seminár pre učiteľov zjazdového lyžovania a snowboardingu [elektronický dokument] : elektronický zborník pozvaných prednášok. - ISBN 978-80-223-3346-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2012. - S. 19-25 [CD-ROM]
 109. BEC Návrh hodnotiacich škál - štandard v plávaní pre školskú mládež na Slovensku / Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů. - ISBN 80-7184-784-4. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - S. 34-39
 110. BEC Ročný cyklus prípravy na paralympiádu v Atlante / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů. - ISBN 80-7184-784-4. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - S. 67-71
 111. BED Didaktická hodina plávania detí predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. - ISBN 80-89197-35-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 80-83
 112. BED Vzdelávanie učiteľov plávania pre deti predškolského veku / Ľubomíra Benčuriková
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 15-19
 113. BED 3 ročný retrospektívny pohľad na plaveckú výkonnosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Ladislav Ramacsay
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1998. - S. 33-38
 114. BED Analýza plaveckej výkonnosti poslucháčov v nových učebných plánoch na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1999. - S. 132-136
 115. BEE Stratégia predmetu plávanie a plavecké športy v kreditovom systéme výučby na FTVŠ UK v Bratislave / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Ľubomír Kalečík
  In: Problematika plávání a plaveckých sportů, 2. - ISBN 80-246-0324-1. - Praha : Karolinum, 2001. - S. 13-16
 116. BEE Plavecká spôsobilosť v produktívnom veku / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Karin Kerészová
  In: Problematika plávání a plaveckých sportů, 2. - ISBN 80-246-0324-1. - Praha : Karolinum, 2001. - S. 56-59
 117. BEE Rozdiely v didaktike plávania detí a dospelých neplavcov / Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 4 [elektronický dokument]. - ISBN 80-903285-3-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2005. - S. 17-18
 118. BEE Pedagogická prax v predmete plávanie v inovovaných učebných osnovách na FTVŠ UK / Ľubomíra Benčuriková
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 5 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86317-58-8. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. 8-11
 119. BEF Organizácia a riadenie plaveckého výcviku v rámci sezónnych aktivít na školách / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015. - S. 124-132 [online] [CD-ROM]
 120. BEF Výučba plávania predškolákov / Ľubomíra Benčuriková
  In: Škola v pohybe : metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy zo 4. Európskeho kongresu FIEP. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 23-29
 121. BEF Plávanie na školách - pohľad do minulosti a súčasnosti / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 432-437
 122. BEF Didaktika plaveckého spôsobu kraul / Ľubomíra Benčuriková
  In: Škola v pohybe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 119-124 [CD-ROM]
 123. BEF Projekt pre výsledné merania "normy plaveckej spôsobilosti pre bežnú 7-18 ročnú populáciu" / Ľubomíra Benčuriková
  In: Aktuálne problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 36-41
 124. BEF Model edukačného procesu plávania v športoch v prírode na školách / Ľubomíra Benčuriková
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 120-127 [online]
 125. BEF Aktuálne problémy výučby teórie a didaktiky plávania na FTVŠ UK v Bratislave / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  In: CO-MAT-TECH 1995. - Trnava : STU, 1995. - S. 64-67
 126. BEF Hry na nácvik vznášania a splývania / Ľubomíra Benčuriková
  In: Škola v pohybe : metodická príručka zo seminára Škola v pohybe 2009. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 32-39
 127. BEF Regeneračné prostriedky v tréningovom procese lyžiarov / Ľubomíra Benčuriková
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 116-120 [online] [CD-ROM]
 128. DAI Úroveň plaveckej spôsobilosti a jej podmieňujúce činitele / Ľubomíra Benčuriková ; školiteľ Dušan Jursík
  Bratislava : [s.n.], 2001
 129. EDJ Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [3 s.] [CD-ROM]
 130. FAI Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov : zborník referátov prednesených na 8. vedeckom seminári s medzinárodnou účasťou 16.1.2003. / Zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2003
 131. FAI O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí / zost. Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008
 132. FAI Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť : zborník referátov prednesených na 9. ročníku vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. / Zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 133. FAI Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea / zost. Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková
  Bratislava : Stimul, 2011
 134. FAI Plávanie - veda v praxi 2014 : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. / zost. Ľubomíra Benčuriková, Matúš Putala
  Bratislava : Stimul, 2014
 135. FAI Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí : vedecký zborník výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA č. 1/0674/08 : 2. samostatná časť - vedecké príspevky z oblasti plaveckých športov. / zost. Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010
 136. FAI Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov : 4. vedecký seminár. / Zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
 137. FAI Vybrané aspekty pohybovej aktivity : Zborník prác VEGA 1/2512/05. / Zostavili Helena Medeková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006
 138. FAI Plávanie v kontexte edukácie a vedy [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.. / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2019
 139. FAI Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov : zborník prác prednesených referátov na 5. vedeckom seminári s medzinárodnou účasťou. / Zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Korekt, 1997
 140. FAI Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov : 6. vedecko-odborný seminár s medzinárodnou účasťou. / Zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 141. FAI Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov : zborník referátov prednesených na 7. vedeckom seminári s medzinárodnou účasťou. / Zostavili Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2001
 142. FAI Škola v pohybe [elektronický dokument] : . / zost. Ľubomíra Benčuriková
  Bratislava : Stimul, 2016
 143. GII Naučme deti plávať 3. časť bezpečné šantenie vo vode / Ľubomíra Benčuriková
  In: Dieťa : váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a detstva. - Roč. 22, č. 4 (2016), s. 36-37
 144. GII Naučme deti plávať 1. časť strach z vody prekonáte hrou / Ľubomíra Benčuriková
  In: Dieťa : váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a detstva. - Roč. 22, č. 2 (2016), s. 32-33
 145. GII Naučme deti plávať 2. časť netrpezlivý rodič môže veľa pokaziť / Ľubomíra Benčuriková
  In: Dieťa : váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a detstva. - Roč. 22, č. 3 (2016), s. 70-71
 146. GII Dolinky 2017 / Ľubomíra Benčuriková, Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. III - metodická príloha