Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Osobitosti štruktúry športového výkonu veteránov v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011
 2. AAB Zjazdové lyžovanie : sociálno-psychologické aspekty športovej výkonnosti. / Anna Blahutová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 3. ACB Športová príprava v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  Bratislava : Peter Mačura, 2002
 4. ADE Vybrané pohybové, zdravotné, sociálne charakteristiky veteránov v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Studia sportiva. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 34-43
 5. ADF Retrospektívna analýza športovej výkonnosti zjazdárok / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 1 (1994), s. 19-21
 6. ADF Monitorovanie pohybového zaťaženia v lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 4 (2000), s. 21-23
 7. ADF Testové batérie MOBAK porovnanie / Peter Mačura ... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 17, č. 4/A (2017), s. 58-75
 8. ADF Závislosť športovej výkonnosti v zjazdovom lyžovaní od reakčnej rýchlosti dolných končatín / Anna Blahutová, Peter Krasula
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. 9-13
 9. AED Social and psychological aspects of sports training in downhill skiing / Anna Blahutová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 46 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2204-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 49-60 [online]
 10. AED Zjazdové lyžovanie / Anna Blahutová
  In: Čelikovský, S. a kol.: Kritéria a normy tělesné přípravy a výkonnosti. - Praha : Univerzita Karlova, 1986. - S. 304-306
 11. AED Možnosti rozvoja talentovanej mládeže v zjazdovom lyžovaní v súčasných socio-ekonomických podmienkach / Anna Blahutová
  In: Pohyb a zdravie : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov. - ISBN 978-80-8113-034-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 31-35
 12. AED Vybrané aspekty pohybových aktivít vo voľnom čase adolescentov / Anna Blahutová, Martin Pach, Juraj Zaťko
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 12-18
 13. AED Faktory športovej výkonnosti v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Výkon a príprava v športe [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-732-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011. - S. 4-14 [CD-ROM]
 14. AED Vplyv dlhodobých športových aktivít na úroveň reakčných a rovnováhových schopností lyžiarov - veteránov / Anna Blahutová
  In: Pohyb a zdravie [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8075-544-7. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva, 2012. - S. 255-267 [CD-ROM]
 15. AED Zastúpenie športovo - pohybových aktivít v prírode v tréningu masters lyžiarov zjazdárov / Anna Blahutová
  In: Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3118-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011. - S. 33-37 [online] [CD-ROM]
 16. AED Porovnanie telesného rozvoja, pohybovej výkonnosti, telesnej kondície a zdravia žiakov a žiačok bratislavských základných škôl / Anna Blahutová, Andrej Kolárik, Martin Pach
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 2. - ISBN 80-89197-38-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 5-12
 17. AED Hodnotenie zaťaženia pri zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová, Martin Rak, Ladislav Ramacsay
  In: Miesto a význam turistiky a športov v prírode pri rozvoji telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti mládeže a dospelých, 2. - ISBN 80-88901-41-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 2000. - S. 63-67
 18. AED Zaťaženie pri bežeckom lyžovaní / Anna Blahutová, Martin Rak, Ladislav Ramacsay
  In: Miesto a význam turistiky a športov v prírode pri rozvoji telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti mládeže a dospelých, 2. - ISBN 80-88901-41-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 2000. - S. 69-72
 19. AED Efektívnosť nácviku techniky lyžiarskych oblúkov na lyžiarskom kurze základných škôl / Martin Pach, Anna Blahutová, Andrej Kolárik
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 3. - ISBN 80-89197-58-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 5-12
 20. AED Úroveň zaťaženia žiakov základných škôl počas lyžiarskeho výcviku / Andrej Kolárik, Anna Blahutová, Martin Pach
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 3. - ISBN 80-89197-58-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 13-21
 21. AED The system of sport preparation as a social factor of sport performance in downhill skiing / Anna Blahutová
  In: Social dimensions of sport and recreation development in Central European countries. - ISBN 978-80-969702-0-9. - Bratislava : Artwell creative, 2007. - S. 162-166
 22. AED Typové charakteristiky vybraných lyžiarov - veteránov na základe sledovaných ukazovateľov / Anna Blahutová
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 19-26
 23. AFC Emócie a prežívanie vo vrcholovom športe - zjazdové lyžovanie / Anna Blahutová
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [6 s.]
 24. AFC Hodnotenie telesnej zdatnosti a zdravotného stavu bývalých vrcholových športovcov / Anna Blahutová, Ivan Heimschild
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [7 s.]
 25. AFC Posudzovanie rovnováhových schopností balančnou doskou MFT S3 - CHECK / Ľubomíra Benčuriková, Anna Blahutová
  In: Perspectives of physical training process at schools [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-557-0327-5. - Innsbruck : SAS School - Austria, 2011. - S. 68-76 [CD-ROM]
 26. AFC Vybrané aspekty výučby lyžovania detí / Anna Blahutová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Perspectives of physical training process at schools [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-557-0327-5. - Innsbruck : SAS School - Austria, 2011. - S. 86-93 [CD-ROM]
 27. AFC Športová príprava telesne postihnutých lyžiarov-zjazdárov na mono-lyži v ročnom tréningovom cykle / Anna Blahutová, Peter Matiaško, Pavol Chovaňák
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [14 s.]
 28. AFD Uplatnenie a osobitosti žien vo vrcholovom športe / Anna Blahutová
  In: Žena, pohybová aktivita, životný štýl, zdravie. - ISBN 80-223-1723-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 65-67
 29. AFD Možnosti dvojdimenzionálneho hodnotenia carvingovej techniky v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1972-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 29-34
 30. AFD Úroveň kĺbovej pohyblivosti a porovnanie zmien u lyžiarov - veteránov / Anna Blahutová
  In: Na podporu projektov VEGA [elektronický dokument] : vedecké práce. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 22-30
 31. AFD Záujem o pohybové aktivity a formovanie vlastností žiakov základných škôl / Anna Blahutová, Martin Pach, Andrej Kolárik
  In: Tvorba kurikula telesnej výchovy v rámci transformácie vzdelávania v Slovenskej republike. - ISBN 978-80-89257-04-1. - Bratislava : ICM Agency, 2007. - S. 118-125
 32. AFD Motivácia v práci trénera v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 18-24
 33. AFG Basic motor competencies and qualifications of children in 1st and 2nd grade elementary school in Slovakia / Peter Mačura ... [et al.]
  In: 12th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument] : book of abstracts : Roč. 12. - ISBN 978-80-210-9429-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 58-58 [online]
 34. AFL Imitation exercises and games in the ski training and ski teaching of children / Anna Blahutová, Pavol Chovaňák
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 510-516
 35. AGI Športová príprava talentovanej mládeže : čiastková výskumná úloha RŠ VIII-01/02. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1987
 36. AGI Retrospektívna analýza športovej výkonnosti a podmienok reprezentačného družstva žien v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová, Jaroslav Žídek
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 37. AGI Príspevok ku skúmaniu osobnosti trénera v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  Bratislava : [s.n.], 1997
 38. BAB Vrcholová športová príprava v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová, Eva Kurfürstová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 39. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 40. BCI Lyžovanie : učebné texty pre študentov telesnej výchovy. / Božena Paugschová ... [et al.]
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004
 41. BCI Lyžovanie / Jaroslav Žídek, Anna Blahutová, Peter Petrovič
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1994
 42. BCI Zjazdové lyžovanie : technika a didaktika. / Anna Blahutová
  Bratislava : Stimul, 2012
 43. BDF Využitie karvingu v pretekovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 38-39
 44. BDF Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti vrcholových zjazdárov / Anna Blahutová
  In: Tréner. - Roč. 31, č. 1 (1987), s. 9-12
 45. BDF Úroveň a dynamika zmien špeciálnej pohybovej výkonnosti zjazdárov / Anna Blahutová
  In: Tréner. - Roč. 31, č. 10 (1987), s. 478-481
 46. BDF Skúsenosti z psychologickej prípravy v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 3 (1993), s. 32-34
 47. BDF Osobnosť trénera v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 29-32
 48. BDF Rozvoj koordinačných schopností v športovej príprave detí vo veku 5 až 12 rokov v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová, Tomáš Kmeť
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.3 (2010), s. 35-39
 49. BDF Uplatňovanie nových tréningových prostriedkov v športovej príprave detí v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová, Judita Belanová, Vlasto Belan
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 3-4 (2004), s. 29-33
 50. BDF Testové batérie MOBAK / Peter Mačura ... [et al.]
  In: Športový edukátor [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 2 (2018), s. 12-58 [online]
 51. BDF Súťaženie veteránov v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 38-39
 52. BDF Metodika lyžiarskeho výcviku / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. I-VII - metodická príloha
 53. BDF Analýza a porovnanie športovej prípravy vrcholovej zjazdárky vo vybraných ročných cykloch / Anna Blahutová, Eva Kurfürstová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 35-38
 54. BDF Športová príprava detí v bratislavskom lyžiarskom klube Victory / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 4 (2014), s. 39-42
 55. BDF História Veľkej ceny Nízkych Tatier / Matúš Trajteľ, Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 4 (2014), s. 42-44
 56. BDF Financovanie prípravy českej reprezentantky v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová, Eva Kurfürstová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 41-44
 57. BDF Nové prístupy k súťaženiu v etape športovej predprípravy v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová, Tomáš Kmeť
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 3-4 (2007), s. 32-35
 58. BDF Kemp telesne postihnutých lyžiarov - zjazdárov / Anna Blahutová, Dušan Šimo
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 28-29
 59. BEC Význam lyžiarskych zručností pri prechode od znožných ku carvingovým oblúkom / Anna Blahutová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Metodicko - odborný seminár pre učiteľov zjazdového lyžovania a snowboardingu [elektronický dokument] : elektronický zborník pozvaných prednášok. - ISBN 978-80-223-3346-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2012. - S. 19-25 [CD-ROM]
 60. BED Podiel zimných pohybových aktivít v kurzovej forme výučby telesnej výchovy na vysokých školách / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova a šport na vysokých školách. - ISBN 80-89075-16-9. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 65-70
 61. BED Význam a uplatnenie koordinačných pohybových schopností v technike lyžiara - zjazdára / Anna Blahutová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 13-15
 62. BED Športy v prírode v postojoch a telovýchovných záujmoch žiakov základných škôl / Anna Blahutová, Martin Pach, Juraj Zaťko
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 1. - ISBN 80-89197-07-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 5-11
 63. BED Zimné netradičné športy na lyžiach / Anna Blahutová
  In: Turistika a športy v prírode : súčasný stav a najnovšie trendy [elektronický dokument]. - ISBN 80-8040-221-3. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2003. - S. 87-92
 64. BED Hodnotenie úrovne a obsahu zimných a letných kurzov na FTVŠ UK / Jaroslav Žídek, Peter Petrovič, Anna Blahutová
  In: Úroveň odborno-technickej zdatnosti a záujmu študujúcej mládeže z oblasti športov v prírode a turistiky : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4494/07 Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe Telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. - ISBN 978-80-8113-015-1. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2009. - S. 13-19
 65. BED Postavenie a práca trénera vo vrcholovom športe / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 12-15
 66. BED Telesná kondícia, zdravie a pohybové aktivity v prírode študentov bilingválneho a športového gymnázia / Anna Blahutová, Andrej Kolárik, Martin Pach
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 2. - ISBN 80-89197-38-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 13-21
 67. BED Úroveň zaťaženia v kurze ochrany človeka a prírody na vybranom 8 ročnom gymnáziu v Bratislave / Anna Blahutová, Andrej Kolárik
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 2. - ISBN 80-89197-38-8. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 22-27
 68. BED Vplyv nových trendov v konštrukcii lyžiarskeho výstroja na techniku v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Turistika a športy v prírode : Prostriedok rozvoja pohybových schopností. - ISBN 80-8040-151-9. - Liptovský Mikuláš : Fakulta pozemného vojska Vojenskej akadémie, 2001. - S. 6-9
 69. BED Športy v prírode ako prostriedok harmonického rozvoja žiakov základných škôl / Anna Blahutová, Martin Pach, Andrej Kolárik
  In: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, 3. - ISBN 80-89197-58-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 22-25
 70. BEF Porovnanie zaťaženia lyžiarskych kurzov vzhľadom na podmienky a veľkosť strediska / Anna Blahutová, Andrej Kolárik
  In: Turistika a športy v prírode. - ISBN 80-8040-304-X. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2006. - S. 39-46
 71. BEF Historický vývoj a súčasnosť lyžiarskych športov / Anna Blahutová
  In: Turistika a športy v prírode. - ISBN 80-8040-304-X. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2006. - S. 57-63
 72. BEF Využitie prírodných regionálnych lokalít Liptova pre výučbu športov v prírode na FTVŠ UK v Bratislave / Anna Blahutová ... [et al.]
  In: Nature & sports [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2013. - Nestr. [16 s.] [CD-ROM]
 73. BEF Zaťaženie v zjazdovom pretekovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Podiel turistiky a športov v prírode na telesnom a duševnom rozvoji. - ISBN 80-8040-107-1. - Liptovský Mikuláš : Fakulta pozemného vojska, 1999. - S. 25-30
 74. BEF Kondičná a koordinačná príprava žiakov zameraná na lyžiarske kurzy / Anna Blahutová
  In: Škola v pohybe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 116-118 [CD-ROM]
 75. BEF Vývoj súťaženia a systému športovej prípravy v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 121-125 [online] [CD-ROM]
 76. BEF Športová príprava detí v zjazdovom lyžovaní v zameraní na technickú prípravu / Anna Blahutová, Andrea Augustínová, Tomáš Kmeť
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 126-133 [online] [CD-ROM]
 77. BEF Podmienenosť športového výkonu v zjazdovom lyžovaní úrovňou techniky a koordinačných schopností / Anna Blahutová
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 134-138 [online] [CD-ROM]
 78. BEF Najvýznamnejšie lyžiarske podujatia vo Vysokých a Nízkych Tatrách / Anna Blahutová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 128-134 [online]
 79. BFA Lyžiarske odborné praxe študentov fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského / Anna Blahutová
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [21 s.]
 80. DAI Motorické faktory determinujúce športový výkon v zjazdovom lyžovaní / Anna Blahutová ; školiteľ Miloslav Zálešák
  Bratislava : [s.n.], 1987
 81. EDJ Súčasné problémy športovej prípravy trénerov lyžovania v alpských disciplínach / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. 57
 82. EDJ Lyžiarske školy na Slovensku / Anna Blahutová, Marián Ďurčo
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 3-4 (1999), s. 56-57
 83. EDJ Komercionalizmus v histórii a súčasnosti zjazdového lyžovania / Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 62-63
 84. GII Príprava zjazdárov / Anna Blahutová
  In: Lyžařství. - Roč. 58, č. 10 (1972), s. 14-15
 85. GII Technika a didaktika zjazdového lyžovania : metodická príručka. / Anna Blahutová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 86. GII Naše spoločné roky s trénerom, na ktorého sa nezabúda / Anna Blahutová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006
 87. GII 20 úspešných rokov paralympijského športu na Slovensku / Anna Blahutová
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 22
 88. GII Športy v prírode na Liptove / Anna Blahutová, Martin Belás
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 23
 89. GII Dolinky 2017 / Ľubomíra Benčuriková, Anna Blahutová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. III - metodická príloha
 90. GII Keď sa na telovýchovné osobnosti nezabúda...obohacuje to nás všetkých / Anna Blahutová, Zuzana Kiczková
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 4 (2011), s. 25
 91. GII Slovenská lyžiarska asociácia ocenila aj UK / Anna Blahutová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 10 (2013), s. 31
 92. GII "Čviro" bol motorom aj tmelom / Anna Blahutová
  In: Šport. - Roč. 61, č. 96 (2007), s. 28-29