Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Sklerosis Multiplex a pohybová aktivita / Barbora Bartolčičová, Iveta Lisá ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 2. AED Význam telesnej aktivity v prevencii chronických chorôb / Jana Jurkovičová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7159-221-1. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2015. - S. 106-115 [online] [CD-ROM]
 3. AED Stabilita postoja pacientov so sklerózou multiplex / Ľubica Böhmerová, Barbora Bartolčičová, Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 57-64 [online]
 4. AED Vplyv športového lezenia na mieru prežívaného stresu pacientiek s ochorením skleróza multiplex / Lukáš Chovanec, Stanislav Pálka
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 92-99 [online]
 5. AED Vybrané fyziologické parametre maratóncov v prípravnom období / Lukáš Chovanec, Eva Bolyósová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 2015. - S. 4-13 [online]
 6. AED Vplyv rýchlostno-silového bloku na zmeny vybraných silových ukazovateľov rýchlostných kanoistov / Dušan Kutlík, Lukáš Chovanec, Juraj Danko
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 2015. - S. 51-56 [online]
 7. AED Vplyv silového a aeróbneho tréningu na zvládnutie stresu / Lukáš Chovanec, Janka Lipková, Veronika Adamská
  In: Šport a rekreácia 2013 : zborník vedeckých prác [elektronický dokument] : Roč. 3. - ISBN 978-80-558-0385-2. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2013. - S. 61-69 [CD-ROM] [online]
 8. AED Vplyv telesnej aktivity na vybrané ukazovatele zdravia a výživové zvyklosti / Jana Jurkovičová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-7159-216-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. - S. 59-71 [online] [CD-ROM]
 9. AED Vzťah telesnej zdatnosti mužov a žien produktívneho veku k vybraným somatickým ukazovateľom a krvným lipidom / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 218-223 [CD-ROM]
 10. AED Výživové zvyklosti a pohybová aktivita vo vzťahu ku kardiometabolickým rizikovým faktorom / Jana Jurkovičová ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-3780-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 3-20 [CD-ROM]
 11. AED Telesná zdatnosť vo vzťahu k vybraným ukazovateľom pohybovej aktivity a parametrom sedavého spôsobu života / Janka Lipková, Helena Medeková, Lukáš Chovanec
  In: Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-3780-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 21-32 [CD-ROM]
 12. AED Telesná zdatnosť vo vzťahu k niektorým parametrom kardiovaskulárneho rizika / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-3780-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 33-45 [CD-ROM]
 13. AED Vplyv osem týždňového silového a vytrvalostného tréningu na zmenu psychologických a fyziologických ukazovateľov zvládania stresu / Lukáš Chovanec, Janka Lipková, Peter Groepel
  In: Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-3780-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 59-72 [CD-ROM]
 14. AED Zmena kardiovaskulárnej reaktivity na stresový podnet vplyvom pohybovej aktivity / Janka Lipková, Lukáš Chovanec
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 116-122 [CD-ROM]
 15. AED Vplyv aeróbneho tréningového programu na zmenu maximálneho aeróbneho výkonu u mladých pravidelne nešportujúcich žien / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 81-88 [online]
 16. AED Vplyv silového tréningu na zmeny copingových stratégií mladých pravidelne nešportujúcich žien / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 89-95 [online]
 17. AED Úroveň koordinačných schopností mladších žiakov z hľadiska laterality / Lukáš Chovanec, Janka Lipková
  In: Pohybová aktivita ako faktor podpory zdravia. - ISBN 978-80-89257-23-2. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 40-46
 18. AED Vplyv pohybovej aktivity na stres / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 96-105 [online]
 19. AED Úroveň vybraných kondičných a koordinačných schopností detí mladšieho školského veku vo florbale a futbale / Daniel Plášek, Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 163-171 [online]
 20. AFC Vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu / Lukáš Chovanec
  In: Scientia Movens. - ISBN 978-80-86317-92-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2012. - S. 383-388
 21. AFD Vplyv pohybovej aktivity na zmenu fyziologických a psychologických ukazovateľov zvládania stresu / Lukáš Chovanec, Janka Lipková
  In: Pohyb a zdravie Xl. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl - šport a športový tréning [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-643-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2014. - S. 56-64 [CD-ROM]
 22. AFD Pohybová aktivita a stres / Lukáš Chovanec, Janka Lipková
  In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-487-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2011. - S. 269-274 [CD-ROM]
 23. AFD Impact of strength and aerobic training on perceived stress and cardiovascular recovery after psychological stress insedentary young women / Lukáš Chovanec
  In: Študentská vedecká konferencia 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3409-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2013. - S. 21-29 [online]
 24. AFG Körperliche aktivität und stressbewältigung: kraft-sowie ausdauer-training verbessern stressbewältigungsfähigkeit / Lukáš Chovanec, Peter Gröpel, Janka Lipková
  In: Angewandte Sportpsychologie. - ISBN 978-3-88020-597-0. - Hamburg : Feldhaus verlag GmbH& Co.KG, 2013. - S. 80
 25. BCI Didaktika zjazdového lyžovania / Martin Belás, Lukáš Chovanec
  Bratislava : ICM Agency, 2015
 26. BDF Skialpinizmus - lyžovanie vo voľnom teréne / Michal Clementic, Lukáš Chovanec, Matej Šmída
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. I-Vlll - metodická príloha
 27. BDF Metodika lezenia a istenia na cvičných a umelých stenách / Lukáš Chovanec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. I-Ill - metodická príloha
 28. BDF Základné cvičenia v jazde na bicykli / Martin Belás, Lukáš Chovanec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. I-IV
 29. BDF Lezenie ako pohybová aktivita pre zdravie / Lukáš Chovanec, Daniel Plášek
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 30-33
 30. BDF Škola základných uzlov / Lukáš Chovanec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. I-IV
 31. BDF Rozvoj dynamickej rovnováhy s využitím slackline / Martin Belás, Lukáš Chovanec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. I-Vlll - metodická príloha
 32. BEF Skialpinizmus - lyžovanie v horskom teréne / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 135-139 [online]
 33. BEF Technika lezenia po zaistených cestách (Via ferrata, Klettersteig) / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 140-144 [online]
 34. BEF Maratónsky beh z pohľadu vedy / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 2015. - S. 133-140 [online]
 35. BEF Teória vytrvalostného tréningu - Nórsky štýl / Dušan Kutlík, Lukáš Chovanec, Tomáš Stano
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 2015. - S. 160-166 [online]
 36. BEF Základy lezenia na cvičných stenách a v telocvičných priestoroch / Lukáš Chovanec, Martin Belás
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 186-193 [online]
 37. BEF Využitie prírodných regionálnych lokalít Liptova pre výučbu športov v prírode na FTVŠ UK v Bratislave / Anna Blahutová ... [et al.]
  In: Nature & sports [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2013. - Nestr. [16 s.] [CD-ROM]
 38. BEF Technika jednotlivých záberov na kajaku / Dušan Kutlík, Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 200-204 [online]
 39. BEF Rozdelenie horolezectva / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 177-183 [online]
 40. BEF Základné horolezecké vybavenie / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 184-188 [online]
 41. BEF Orientačný beh / Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 189-194 [online]
 42. BEF Technika jednotlivých záberov na kanoe / Dušan Kutlík, Lukáš Chovanec
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 195-199 [online]
 43. DAI Vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu / Lukáš Chovanec ; školiteľ Janka Lipková
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 44. EDJ Effect of physical activity on stress management / Lukáš Chovanec
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 53/lI [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3510-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 44 [online]
 45. FAI Študentská vedecká konferencia 2013 [[elektronický zdroj]] : . / Zostavil Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 46. FAI Student research conference 2017 [elektronický dokument] : . / zost. Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 47. FAI Študentská vedecká konferencia na FTVŠ UK Bratislava 2011 [elektronický dokument] : (zborník referátov zo ŠVOČ 2011). / zost. Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2011
 48. FAI Študentská vedecká konferencia 2014 [[elektronický dokument]] : . / zost. Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014
 49. FAI Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác : Odborné príspevky. / zost. Martin Belás, Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014
 50. FAI Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : . / Zostavil Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2017
 51. FAI Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. / Lukáš Chovanec
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018
 52. FAI Student research conference 2018 [elektronický dokument] : proccedings. / Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 53. FAI Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť celoštátna konferencia [elektronický dokument] : (vedecký zborník). / zost. Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2012
 54. FAI Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť [elektronický dokument] : fakultná konferencia 2012. / zost. Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2012
 55. FAI Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. / zost. Janka Lipková, Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014
 56. FAI Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : . / Zostavil Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2015
 57. FAI Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : . / zost. Lukáš Chovanec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016
 58. GII Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode / ved. projektu Janka Lipková ; člen výsk. tímu Erika Zemková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2015
 59. GII Športové prázdniny na FTVŠ UK 2019 / Lukáš Chovanec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 20-20
 60. GII Ako vnímajú darcovstvo krvi študenti FTVŠ UK / Janka Lipková, Lukáš Chovanec
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 4 (2013), s. 8-9