Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Historické aspekty vývoja plaveckého športu na Slovensku 1918 - 1945 / Ľubomír Kalečík
  Bratislava : ICM Agency, 2007
 2. ACB Plávanie : učebnica pre školenie trénerov. / Dušan Jursík ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1990
 3. ACB Didaktika plávania / Yvetta Macejková ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2005
 4. ADE Plavecká úroveň uchádzačov o štúdium telesnej výchovy a športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík, Dušan Chebeň, Matej Bence
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 9, č. 1 (2008), s. 97-101
 5. ADE Vplyv Čechov na rozvoj plaveckého športu na Slovensku v rokoch 1918-1938 / Ľubomír Kalečík
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 11, č. 2 (2007), s. 83-92
 6. ADE Swimming performance of applicants on the Faculty of physical education and sport, Comenius University, Bratislava / Ľubomír Kalečík, Branislav Antala, Helena Rychtáriková
  In: Asian journal of exercise and sports science. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 46-54
 7. ADF Kĺbová pohyblivosť mladých plavcov / Alica Scholzová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 3-4 (2004), s. 49-53
 8. ADF Plavecká pripravenosť uchádzačov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 23-26
 9. ADF Monitoring plaveckých výsledkov uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.3 (2010), s. 31-35
 10. ADF Porovnanie plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium telesnej výchovy na Slovensku / Matej Bence, Ľubomír Kalečík, Dušan Chebeň
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 14-19
 11. ADF Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 26-30
 12. AED The swimmming ability of succesfull applicants of Faculty of physical education and sport, Comenius university in Bratislava / Ľubomír Kalečík
  In: Acta Facultatis Pedagogicae Nitriensis Universitatis Konstantini Philosophii : physical education and sport, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8050-778-3. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - S. 15-23
 13. AED Monitorovanie Cooperovho testu plávania na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3118-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011. - S. 38-42 [online] [CD-ROM]
 14. AED Plavecké výsledky uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave - akademický rok 2011/2012 / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3118-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011. - S. 43-48 [online] [CD-ROM]
 15. AED Šikmý strih - asymetrický kop prsiarskych nôh / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3118-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011. - S. 49-52 [online] [CD-ROM]
 16. AED Hodnotenie výsledkov prijímacej skúšky uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v ak. roku 2015/16 - plávani / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015. - S. 14-21 [online] [CD-ROM]
 17. AED Kondičné plávanie vo výučbe poslucháčov FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015. - S. 22-27 [online] [CD-ROM]
 18. AED Monitoring 12 minútového plaveckého testu v kondičnom plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 2. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-984-9. - Ružomberok : VERBUM, 2013. - S. 74-78 [CD-ROM]
 19. AED Testovanie vytrvalosti v kondičnom plávaní Cooperovým testom / Peter Petrovič, Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016. - S. 147-153 [online]
 20. AED Analýza plávania na prijímacích skúškach v kreditovom systéme na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - ISBN 978-80-89197-94-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 150-159
 21. AED Účinnosť telovýchovného procesu so skolioticky oslabenými v oddieloch zdravotnej telesnej výchovy / Jela Labudová, Silvia Vajcziková, Ľubomír Kalečík
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 28. - ISBN 80-08-00038-4. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. - S. 49-58
 22. AED History of swimming sport in Slovakia between the years 1918 - 1945 / Ľubomír Kalečík
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae : publicatio 48. - ISBN 978-80-223-2622-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 5-13
 23. AED Vznik a rozvoj plávania na Slovensku v rokoch 1918 - 1938 / Ľubomír Kalečík
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument] : zborník. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [286-297], nestr. [CD ROM]
 24. AED Analysis of swimming performance of applicants for studies at the faculty of Physical education and sports Comenius University in Bratislava / Ľubomír Kalečík
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 47 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2256-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 19-27 [online]
 25. AED Plavecké výsledky uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 97-105 [CD-ROM]
 26. AED Kondičné plávanie hodnotené Cooperovým testom / Ľubomír Kalečík
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 91-96 [CD-ROM]
 27. AED Analysis of swimming and performance of applicants for bachelor degree study to the Faculty of physical education and sports, Comenius University in Bratislava / Ľubomír Kalečík
  In: Professionals and volunteers in physical education. - ISBN 978-80-89324-08-8. - Topoľčianky : END, 2012. - S. 60-67
 28. AED Sledovanie srdcovej frekvencie počas 12 minútového testu v plávaní / Marián Vanderka, Ľubomír Kalečík
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 43 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1798-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 153-162 [online]
 29. AED Plavecká výkonnosť v kondičnom plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 144-147 [CD-ROM]
 30. AED Úroveň plaveckej výkonnosti študentov FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 60-64
 31. AED Plavecké výsledky prijímacieho konania uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova a šport na školách [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-733-3. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011. - S. 30-38 [CD-ROM]
 32. AED Cooperov test a jeho uplatňovanie v kondičnom plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Výkon a príprava v športe [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-732-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011. - S. 28-35 [CD-ROM]
 33. AED Analýza výsledkov prijímacieho konania z plávania na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/16 / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 102-108 [CD-ROM]
 34. AED Vyhodnotenie fyziologického zaťaženia v plávaní pulzovou frekvenciou / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 21-27 [online] [CD-ROM]
 35. AED Myšlienky olympizmu pred zimnými olympijskými hrami v Soči 2014 / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 3. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0124-7. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - S. 74-78 [CD-ROM]
 36. AED Plavecká pripravenosť uchádzačov v prijímacom konaní na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 3. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0124-7. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - S. 79-87 [CD-ROM]
 37. AED Úroveň plaveckej spôsobilosti prijatých uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 44 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1914-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 145-155 [online]
 38. AED Cooperov test - indikátor telesnej zdatnosti / Ľubomír Kalečík
  In: Možnosti realizácie športov v prírode v školskej a mimoškolskej telesnej výchove : zborník vedeckých a odborných prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-033-5. - Bratislava : Katedra športov v prírode a plávania, 2010. - S. 51-57 [CD-ROM]
 39. AED Monitoring plaveckej vytrvalosti a pulzovej frekvencie so zameraním na rozvoj kondície / Ľubomír Kalečík
  In: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí : vedecký zborník výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA č. 1/0674/08. - ISBN 978-80-8113-039-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 176-185
 40. AED Porovnanie plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium telesnej výchovy v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Nitre / Matej Bence, Ľubomír Kalečík, Dušan Chebeň
  In: Optimalizácia plaveckých výkonových štandardov na slovenských univerzitách : zborník z výskumnej úlohy VEGA č. 1/4482/07 "Štandardizácia plaveckých výkonových štandardov na univerzitách v SR a vybraných krajinách EÚ". - ISBN 978-80-8094-631-9. - Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2010. - S. 19-30
 41. AED Analýza plaveckej vytrvalosti študentov FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 4. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác : Roč. 30. - ISBN 978-80-561-0209-1. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015. - S. 87-92 [CD-ROM]
 42. AED Plávanie - súčasť prijímacieho konania na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 34-43 [online]
 43. AED Plavecká vytrvalosť hodnotená Cooperovým testom / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 43-49 [online]
 44. AEF Plávanie / Ľubomír Kalečík
  In: Fornayová, M. a kol.: Základná a rekreačná telesná výchova. - Bratislava : Šport, 1975. - S. 233-252
 45. AFC Swimming performance of candidates for physical education studies in Slovakia / Ľubomír Kalečík, Matej Bence, Dušan Chebeň
  In: 5th International scientific conference on kinesiology "Kinesiology research trends and applications" : proceedings book. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Záhreb : Sveučilište u Zagrebu. Kineziološki fakultet, 2008. - S. 458-463
 46. AFC Monitorovanie pulzovej frekvencie Cooperovým testom v plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-7041-104-X. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2006. - S. 249-253
 47. AFC Hodnotenie plaveckej spôsobilosti 12 min. plaveckým testom / Ľubomír Kalečík
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2003. - ISBN 80-7041-989-X. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - S. 29-32
 48. AFC Plavecká úroveň poslucháčov FTVŠ UK v kreditovom systéme štúdia / Ľubomír Kalečík
  In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života [elektronický zdroj]. - ISBN 80-210-3261-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 1-4
 49. AFC Sledovanie pulzovej frekvencie v kondičnom plávaní / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů, 3. - ISBN 80-246-0637-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - S. 22-26
 50. AFC Historické aspekty športu a jeho hodnoty v súčasnosti / Ľubomír Kalečík
  In: Prožitek a kvalita života [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Praha : Asociace psychologů sportu České republiky, 2004. - S. 152-154
 51. AFD Zisťovanie stavu plaveckej pripravenosti mužov na FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3210-9. - Bratislava : STU, 2009. - S. 96-104 [CD-ROM]
 52. AFD Zisťovanie úrovne kondičného plávania Cooperovým testom študentov FTVŠ UK a PDF UKF / Ľubomír Kalečík, Dušan Chebeň
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 46-48
 53. AFD Posudzovanie kondičného plávania poslucháčov FTVŠ UK v Bratislave Cooperovým testom / Ľubomír Kalečík
  In: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. - ISBN 80-89197-35-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 29-34
 54. AFD Výsledky trojročného sledovania plaveckej výkonnosti mužov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument] : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 29.4.2010 Bratislava – Slovenská republika. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. - S. 39-49 [CD-ROM]
 55. AFD Plavecký šport na Slovensku - (1918 - 1945) / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2009. - S. [77-83] [CD-ROM]
 56. AFD Plavecká príprava uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2009. - S. [70-76] [CD-ROM]
 57. AFD Hodnotenie plávania ako súčasti prijímacích skúšok na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku 3. tisícročia. - ISBN 80-8069-273-4. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. - S. 77-84
 58. AFD Plavecké výsledky uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčúriková
  In: Šport a zdravie 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-578-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. - S. 108-113 [online] [CD-ROM]
 59. AFD Cooperov plavecký test a jeho hodnotenie u poslucháčov FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2210-3. - Bratislava : STU, 2005. - S. 102-106
 60. AFD Zisťovanie silových dispozícií mládeže v plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. - ISBN 80-8050-051-7. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. - S. 186-190
 61. AFD Hustota tela detí a jej vzťah k plaveckej výkonnosti / Michal Leško, Ľubomír Kalečík
  In: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. - ISBN 80-8050-051-7. - Nitra : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. - S. 292-295
 62. AFD Sledovanie plaveckej výkonnosti žiakov gymnázia Tomášikova / Ľubomír Kalečík
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Korekt, 1997. - S. 36-39
 63. AFD Zisťovanie motorických predpokladov 11 ročných chlapcov a dievčat v plávaní / Ľubomír Kalečík, Mária Majherová, Peter Kravec
  In: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. - ISBN 80-88885-02-7. - Prešov : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1997. - S. 165-172
 64. AFD Podmieňujúce a východiskové ukazovatele plaveckej spôsobilosti mládeže a dospelých na Slovensku / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Korekt, 1997. - S. 84-87
 65. AFD Úroveň aeróbnej vytrvalosti študentov FTVŠ UK / Iveta Dremmelová, Ján Koštial, Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1605-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 72-75
 66. AFD Pulzová frekvencia ako indikátor fyziologického zaťaženia v kondičnom plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. - ISBN 978-80-555-0899-3. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 43-49
 67. AFD Hodnotenie kondičného plávania 12 min. plaveckým testom / Ľubomír Kalečík, Vladimír Psalman
  In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. - ISBN 80-88914-58-2. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2002. - S. 54-57
 68. AFD Kondičná príprava vo vodnom póle / Ľubomír Kalečík
  In: Kondičná príprava v športových hrách. - ISBN 80-227-1897-1. - Bratislava : STU, 2003. - S. 64-70
 69. AFD Zmeny úrovne plávania študentov FTVŠ UK / Yvetta Macejková, Ľubomír Kalečík, Katarína Hrubiznová
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 328-333 [CD-ROM]
 70. AFD Plavecká výkonnosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 49-55
 71. AFD Činnosť plaveckých klubov v období Slovenského štátu / Ľubomír Kalečík
  In: Športová humanistika v systéme štúdia športových pedagógov. - ISBN 80-89075-19-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2003. - S. 73-75
 72. AFD Sledovanie plaveckej spôsobilosti 12 minútovým plaveckým testom / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8068-198-8. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - S. 373-377 [online]
 73. AFD Činnosť židovského plaveckého klubu Bar Kochba Bratislava / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1972-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 88-91
 74. AFD Plávanie na prijímacích skúškach v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Nitre / Ľubomír Kalečík, Matej Bence, Dušan Chebeň
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2852-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 82-93
 75. AFD Vstupná plavecká úroveň mužov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2852-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 75-80
 76. AFD Aplikácia Cooperového testu v kondičnom plávaní na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 51-54
 77. AFD Úroveň plaveckej výkonnosti uchádzačov na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 2. diel Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 80-8050-918-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. - S. 412-418
 78. AFD Trojročné sledovanie plaveckej pripravenosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách V [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0509-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. - S. 49-57
 79. AFH Mechanical attributes of human body and conditions for swimming / Michal Leško, Ľubomír Kalečík, Vanda Špačinská
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 150
 80. AFL Plávanie v učebných osnovách na FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [6 s.]
 81. BAB Plávanie v rekreačnej telesnej výchove / Ľubomír Kalečík, Jela Labudová, Želmíra Píschová
  Bratislava : Šport, 1984
 82. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 83. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 84. BCI Teória a didaktika plávania : state zo základného plávania a športového tréningu. / Dušan Jursík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1983
 85. BCI Teória a didaktika plávania : plavecké športy a úžitkové plávanie. / Dušan Jursík, Ľubomír Kalečík, Soňa Laurencová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1987
 86. BCI Teória a didaktika plávania : športový tréning. / Dušan Jursík, Ľubomír Kalečík, Yvetta Macejková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1991
 87. BCI Teória a didaktika plaveckých športov / Ľubomír Kalečík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 88. BCI Teória a didaktika vodného póla / Ladislav Vidumanský, Ľubomír Kalečík
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 89. BDF Edzzük egész testünket! / Ľubomír Kalečík
  In: Egészség. - Roč. 47, č. 8 (1991), s. 14-15
 90. BDF Plávaním k zdraviu / Ľubomír Kalečík
  In: Zdravie. - Roč. 47, č. 8 (1991), s. 18
 91. BDF Využitie plávania v príprave basketbalistov / Ľubomír Kalečík
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 1, č. 3 (1996), s. 28-30
 92. BDF 80 rokov plávania na Slovensku / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 3-4 (1999), s. 58-59
 93. BDF Využitie plávania a hier vo vode v športovej príprave mládeže so zameraním na ľadový hokej / Igor Tóth, Ľubomír Kalečík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 63-72
 94. BDF Spriateľte sa s vodou / Ľubomír Kalečík
  In: Štart. - Roč. 34, č. 27 (1989), s. 14-15
 95. BDF Kraul / Ľubomír Kalečík
  In: Štart. - Roč. 34, č. 28 (1989), s. 14-15
 96. BDF Plávanie a strečing / Ľubomír Kalečík
  In: Štart. - Roč. 34, č. 32 (1989), s. 14-15
 97. BDF Prsia / Ľubomír Kalečík
  In: Štart. - Roč. 34, č. 29 (1989), s. 14-15
 98. BEC Kondičné plávanie v programe voliteľných predmetov štúdia na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [5 s.]
 99. BEC Využitie kondičného plávania v príprave lyžiara / Ľubomír Kalečík
  In: Metodicko - odborný seminár pre učiteľov zjazdového lyžovania a snowboardingu [elektronický dokument] : elektronický zborník pozvaných prednášok. - ISBN 978-80-223-3346-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2012. - S. 37-39 [CD-ROM]
 100. BED Olympijské myšlienky a súčasnosť / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách po vstupe do EÚ [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-746-5. - Nitra : Univerzita Konštatntína Filozofa, 2004. - S. 72-75
 101. BED Vzťah kondičnej a technickej pripravenosti plavca / Ľubomír Kalečík
  In: Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3118-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športov v prírode a plávania, 2011. - S. 122-124 [online] [CD-ROM]
 102. BED Vzťah amaterizmus verzus profesionalizmus v športe / Ľubomír Kalečík
  In: Amaterizmus a profesionalizmus v športe. - ISBN 978-80-8113-017-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 95-99
 103. BED Vývoj plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík
  In: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. - ISBN 80-89197-35-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 123-128
 104. BED 50 rokov histórie FTVŠ UK a jej katedry plávania / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument] : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 29.4.2010 Bratislava – Slovenská republika. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. - S. 50-57 [CD-ROM]
 105. BED Olympijské myšlienky a ich odkaz pre dnešok / Ľubomír Kalečík
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument] : zborník. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [279-285], nestr. [CD-ROM]
 106. BED Porovnanie výberových kritérií talentovanej mládeže Slovinsko - Slovensko / Ľubomír Kalečík
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 48-51
 107. BED Analýza obsahu hodín plávania na gymnáziu Tomášikova Bratislava / Ľubomír Kalečík
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 15-16
 108. BED Hodnotenie pedagogickej praxe poslucháčov 3. ročníka FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1998. - S. 62-65
 109. BED Analýza plaveckej výkonnosti poslucháčov v nových učebných plánoch na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1999. - S. 132-136
 110. BED Talent a aspekty jeho rozvoja / Ľubomír Kalečík
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-50-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 44-46
 111. BED Optimalizácia tréningového zaťaženia žiakov v plávaní / Ľubomír Kalečík, Róbert Valovič
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1541-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 61-64
 112. BED Úroveň plaveckej spôsobilosti stredoškolskej mládeže / Ľubomír Kalečík
  In: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. - ISBN 80-227-1546-8. - Bratislava : STU, 2001. - S. 71-75
 113. BED Kreditový systém - nová forma štúdia na FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1605-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 109-113
 114. BED Šport a hranice možností / Ľubomír Kalečík
  In: Občan a občianstvo 2002. - ISBN 80-89075-09-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 108-109
 115. BED História plávania na území Slovenska do roku 1939 / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : STU, 2002. - S. 51-53
 116. BED História vývoja didaktiky plávania / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1874-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 72-75
 117. BED Hodnotenie plaveckej výkonnosti študentov FTVŠ UK v kreditovom systéme štúdia / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1874-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 68-71
 118. BED 88 rokov plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 70-75
 119. BED Stav úrovne plávania na Slovensku v rokoch 1939-1945 / Ľubomír Kalečík
  In: Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-78-2. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 2003. - S. 124-128
 120. BED K histórii plávania na Slovensku / Ľubomír Kalečík
  In: Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-78-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2003. - S. 114-118
 121. BED Plávanie ako súčasť prijímacej skúšky na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S. 113-120 [CD-ROM]
 122. BED Piešťany - mesto plaveckej histórie / Ľubomír Kalečík
  In: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku 3. tisícročia. - ISBN 80-8069-273-4. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. - S. 17-22
 123. BED Využitie plávania v športe pre všetkých / Ľubomír Kalečík
  In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR : zborník. - ISBN 80-89075-01-0. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 217-220
 124. BED Kondičné plávanie v učebných osnovách FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík, Iveta Cihová, Ján Koštial
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae : publicatio 42. - ISBN 80-223-1694-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001. - S. 57-65
 125. BED Zdravie a plávanie / Ľubomír Kalečík
  In: Zdravie, výživa a pitný režim v športe. - ISBN 80-227-1704-5. - Bratislava : STU, 2002. - S. 84-87
 126. BEE Stratégia predmetu plávanie a plavecké športy v kreditovom systéme výučby na FTVŠ UK v Bratislave / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková, Ľubomír Kalečík
  In: Problematika plávání a plaveckých sportů, 2. - ISBN 80-246-0324-1. - Praha : Karolinum, 2001. - S. 13-16
 127. BEE Faktory motorickej výkonnosti ako kritérium pre výber mládeže v plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Problematika plávání a plaveckých sportů, 2. - ISBN 80-246-0324-1. - Praha : Karolinum, 2001. - S. 67-70
 128. BEF Myšlienky olympizmu pred letnými olympijskými hrami v Rio de Janeiro 2016 / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015. - S. 141-144 [online] [CD-ROM]
 129. BEF Vývoj športového plávania na Slovensku do roku 1945 / Peter Petrovič, Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016. - S. 205-212 [online]
 130. BEF Šport ako spoločenský jav / Peter Petrovič, Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4249-0. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016. - S. 213-217 [online]
 131. BEF Coubertinov odkaz pred ZOH 2018 v Pjongčangu / Ľubomír Kalečík, Peter Petrovič, Igor Baran
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 116-120 [online]
 132. BEF Efektivita výberu talentovanej mládeže v športových triedach / Ľubomír Kalečík
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1992. - S. 28-36
 133. BEF Dynamika výkonnosti poslucháčov FTVŠ v plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: Nové pohľady na teóriu a didaktiku plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ, 1996. - S. 14-18
 134. BEF Golf - nový predmet vo výučbe na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3554-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 152-154 [online] [CD-ROM]
 135. BEF Motorické faktory a ich predikcia k športovému výkonu v plávaní / Ľubomír Kalečík
  In: 50 rokov katedier a ústavov telesnej výchovy a športu na vysokých školách a univerzitách. - ISBN 80-227-1689-8. - Bratislava : STU, 2002. - S. 66-68
 136. BEF Zdravotné aspekty plávania / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 145-147
 137. BEF Popis techniky plaveckého spôsobu - kraul, americkou plaveckou terminológiou / Ľubomír Kalečík
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3757-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 149-157 [online]
 138. DAI História plaveckého športu na Slovensku v rokoch 1918-1945 / Ľubomír Kalečík ; školiteľ Milan Kips
  Bratislava : [s.n.], 2006
 139. EDJ Názory poslucháčov FTVŠ UK na kreditný systém štúdia / Ľubomír Kalečík
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 4 [elektronický dokument]. - ISBN 80-903285-3-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2005. - S. 30-32 [CD-ROM]
 140. EDJ K 90. výročiu plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 25-28
 141. EDJ Katedra športov v prírode a plávania rozšírila svoje zameranie / Ľubomír Kalečík
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2010), s. 23
 142. EDJ Dlhoročná spolupráca Katedier plávania na FTVŠ UK Bratislava a UK FTVS Praha / Ľubomír Kalečík, Yvetta Macejková
  In: Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. - ISBN 80-246-0558-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 253-255
 143. EDJ Životné jubileum prof. PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc. / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 33
 144. EDJ Činnosť plaveckých klubov národnostných menšín na Slovensku v rokoch 1918-1945 / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 30-33
 145. EDJ 95. výročie plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 41-43
 146. EDJ 85. výročie plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 50-52
 147. EDJ Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [3 s.] [CD-ROM]
 148. EDJ Roľkov znakársky návrat / Ľubomír Kalečík
  In: Vodní sporty. - Roč. 42, č. 9 (1998), s. 2
 149. EDJ Katedra športov v prírode a plávania / Ľubomír Kalečík
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 80-96
 150. EDJ Katedra brannej výchovy / Ľubomír Kalečík, Peter Petrovič
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 129-131
 151. EDJ Profesori Fakulty telesnej výchovy a športu / František Seman ... [et al.]
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 133-149
 152. GII Významné životné jubileum - 90 rokov prof. PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc. / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 1
 153. GII Významný vyslanec športu a pedagóg oslavuje 90 narodeniny / Ľubomír Kalečík
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 3 (2011), s. 33
 154. GII Život a dielo profesora Vladimíra Černušáka / Ľubomír Kalečík
  In: Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. - ISBN 978-80-8127-047-5. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 7-9
 155. GII Golf sa u nás úspešne rozvíja / Ľubomír Kalečík
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 5 (2012), s. 25
 156. GII Životné jubileum prof. PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc. / Ľubomír Kalečík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. Nestr. [ 1 s.]
 157. GII Plávanie nielen pre radosť / Ľubomír Kalečík
  In: Harmónia. - Roč. 4, č. 8 (1996), s. 56-57
 158. GII Než začnete plávať / Ľubomír Kalečík
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. júl-august (2003), s. 3
 159. GII Prof. MUDr. Ľudovít Komadel, DrSc. / Ľubomír Kalečík
  In: Naša univerzita. - Roč. 54, č. 2 (2007), s. 9
 160. GII Náš študent - úspešný olympionik / Ľubomír Kalečík
  In: Naša univerzita. - Č. 9 (2006), s. 5
 161. GII Jubilant prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc. / Ľubomír Kalečík
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 3 (2016), s. 31
 162. GII Hovoríme o 25 rokoch FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík
  In: Vodní sporty. - Roč. 37, č. 12 (1985), s. 5
 163. GII Príklad z Piešťan / Ľubomír Kalečík
  In: Vodní sporty. - Roč. 39, č. 1 (1987), s. 7
 164. GII Tridsať rokov FTVŠ UK Bratislava / Ľubomír Kalečík
  In: Vodní sporty. - Roč. 42, č. 10 (1998), s. 1-2