Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Synchronizované plávanie / Jana Labudová
  Bratislava : ICM Agency, 2011
 2. AAB Vplyv pohybových programov vo vodnom prostredí na biologické a motorické ukazovatele žien v strednom veku [elektronický dokument] : . / Eva Rýzková, Jana Labudová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019
 3. AAB Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11- až 18-ročnej školskej populácie na Slovensku : vedecká monografia z grantovej úlohy VEGA "Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7- 18- ročnej školskej populácie na Slovensku" číslo projektu 1/0048/08. / Ludmila Zapletalová ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011
 4. ACB Didaktika plávania / Yvetta Macejková ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2005
 5. ACB English for Slovak sports experts / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 6. ADE Evaluation of basic motor competencies in the Slovak primary schools / Dana Masaryková, Jana Labudová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 90, č. 1-2 (2019), s. 64-68, art. no. 8
 7. ADE Analýza úrovne silových schopností synchronizovaných plavkýň / Jana Labudová, Ivan Matúš
  In: Studia sportiva. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 43-52
 8. ADE The main motivational factors for doing aqua fitness of Slovak women / Monika Urbanová, Jana Labudová
  In: Sport science review. - Roč. 19, č. 3-4 (2010), s. 209-216
 9. ADE Opinions and attitudes of recreational swimmers from Košice to other sport activities / Ivan Matúš, Jana Labudová
  In: Kultura Fizyczna. - Roč. 15, č. 3 (2016), s. 111-121
 10. ADF Intenzita pohybového zaťaženia vysokoškoláčok počas aerobiku a aerobiku vo vode / Lucia Vedralová, Jana Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 30-32
 11. ADF Anthropometric and cardiovascular variables of elite athletes / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. - Roč. 56, č. 2 (2016), s. 143-158
 12. ADF Reakcia srdcovej frekvencie na zmeny polohy tela a na vodné prostredie / Jana Labudová, Jana Pavlovová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 20, č. 2 (2010), s. 2-7
 13. ADF Stabilita postoja po rotáciách u synchronizovaných plavkýň, tanečníkov latinskoamerických tancov a študentov FTVŠ UK / Erika Zemková, Jana Labudová, Matej Chren
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 18-20
 14. ADF Diferencovanosť motorických parametrov žiačok a junioriek v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 4 (2014), s. 25-29
 15. ADF The relationship between swimming performance and time parameters of the start and turn / Ľuboš Grznár, Daniel Jurák, Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 111-117 [online]
 16. ADF Vplyv aquafitnes na vybrané somatické a motorické ukazovatele vysokoškoláčok / Eva Rýzková, Jana Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 9-14
 17. ADF Komparácia pohybového zaťaženia u vysokoškoláčok počas aerobiku vo vode a na suchu / Jana Labudová, Roman Moravec, Lenka Nagyová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 13-15
 18. ADM Effects of aquafitness with high intensity interval training on physical fitness / Eva Rýzková, Jana Labudová, Ľuboš Grznár, Matej Šmída
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 373-381, art. no. 51 [online]
 19. ADM Effect of resistance training with parachutes on power and speed development in a group of competitive swimmers / Grznár Ľuboš ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 787-791, art. no. 116 [online]
 20. ADM Physical activity of university students with various study profile / Dana Masaryková, Jana Labudová, Ivan Matúš
  In: Physical activity review [elektronický dokument] : Roč. 4, č. 2016. - Czestochowa : PPHU Projack, 2016. - S. 107-114 [online]
 21. ADM Physical activity guidelines for Slovak children and youth (6-18 yr.) / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 6 (2017), s. 377-381
 22. ADM Selective muscle microRNAs as novel biomarkers of aerobic or anaerobic exercise capacity / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 178, č. 5 (2019), s. 245-248
 23. AED Modelové charakteristiky vybraných pohybových schopností mladých pretekárok synchronizovaného plávania / Jana Labudová
  In: Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. - ISBN 978-80-8127-047-5. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 115-121
 24. AED Kurikulum špecializácie akvafitnes ako predmet výskumu športovej edukológie / Jela Labudová, Jana Labudová
  In: 10 rokov vied o športe. - ISBN 80-969268-7-X. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 65-71
 25. AED Subjektívne vnímanie intenzity zaťaženia počas aeróbnych aktivít v rozdielnom prostredí / Lenka Nagyová, Jana Labudová
  In: Šport a rekreácia 2016 : zborník vedeckých prác : Roč. 6. - ISBN 978-80-558-1018-8. - Nitra : KTVŠ PF UKF, 2016. - S. 207-216
 26. AED Objektívne a subjektívne hodnotenie intenzity zaťaženia behu v plytkej vode / Jana Labudová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 71-76 [online]
 27. AED Intenzita zaťaženia počas šliapania na bicyklovom trenažéri v rozdielnom vonkajšom prostredí / Jana Labudová, Martin Belás
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 77-82 [online]
 28. AED Reakčný čas ako kritérium výberu cvičeniek pre párovú zostavu v synchronizovanom plávaní / Alexandra Streitová, Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 40 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1431-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 211-217 [online]
 29. AED Kultúrno-spoločenské hodnoty synchronizovaného plávania v kontexte prvých európskych hier / Jana Labudová, Zuzana Sakáčová
  In: Kultúrna antropológia a šport [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-3952-0. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. - S. 109-116 [online] [CD-ROM]
 30. AED Vzťah medzi úrovňou telesného rozvoja, pohybovou výkonnosťou a športovým výkonom 15 až 18 ročných synchronizovaných plavkýň / Eva Bačkayová, Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 45 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2014-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 77-84 [online]
 31. AED Quality of life factors in women of different age, various educational level and participation in physical activity / Dagmar Nemček, Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae : publicatio 49/2. - ISBN 978-80-223-2781-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 67-76
 32. AED Motor factors of sport performance in synchronized swimming of younger competitors / Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/2. - ISBN 978-80-223-3681-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 21-32 [online]
 33. AED Komparácia objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 260-266 [CD-ROM]
 34. AED Úroveň vybraných biologických parametrov pretekárok synchronizovaného plávania / Jana Labudová
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 22-28 [online]
 35. AED Komparácia objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia intenzity zaťaženia počas aerobiku a spinningu / Lenka Nagyová, Jana Labudová
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 199-207 [CD-ROM]
 36. AED Vplyv aquafitness v plytkej vode na úroveň rovnováhových schopností / Eva Rýzková, Jana Labudová
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 263-270 [CD-ROM]
 37. AED Pojem akvafitnes a jeho objasnenie / Jana Labudová
  In: Terminologické problémy športu pre všetkých. - ISBN 80-89197-39-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 77-83
 38. AED V ktorých motorických testoch sú porovnateľné výkony športujúcich a nešportujúcich gymnazistov? / Jozef Novotný, Jana Labudová, Eva Ryzková
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 265-273 [CD-ROM]
 39. AED The relationship between motor and sports performance of 15-18 years old synchronized swimmers / Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 47 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2256-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 29-38 [online]
 40. AED Vnútorná reakcia športovca na zaťaženie v aquafitness / Jana Labudová, Irena Čechovská
  In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - ISBN 978-80-89197-94-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 73-86
 41. AED Diagnostika vybraných koordinačných schopností v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  In: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí : vedecký zborník výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA č. 1/0674/08. - ISBN 978-80-8113-039-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 89-101
 42. AED Aquawalking as a means of development of health and physical condition / Jana Labudová, Dana Masaryková
  In: Healthy active life style and physical education : book of scientific and professional articles. - ISBN 978-80-89324-07-1. - Topoľčianky : END, 2011. - S. 157-162
 43. AED Zmeny úrovne plaveckej spôsobilosti dospelej populácie / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-4643-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018. - S. 50-56 [online]
 44. AFC Prínos aquafitness v zlepšení vybraných faktorov kvality života žien / Jana Labudová
  In: Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. - ISBN 978-80-86317-89-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2011. - S. 100-105
 45. AFC Charakteristika pohybových aktivít aquafitness / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3261-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 46. AFC Rozbor technických zostáv najlepších svetových tímov v synchronizovanom plávaní / Jana Ďurechová-Labudová
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů, 3. - ISBN 80-246-0637-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - S. 156-160
 47. AFC Úroveň rovnováhových schopností a špeciálnych vytrvalostných schopností v synchronizovanom plávaní / Igor Duvač, Jana Labudová
  In: Současný sportovní trénink. - ISBN 978-80-7376-079-3. - Praha : Olympia, 2008. - S. 64-66
 48. AFC Pohybové aktivity ve vodě v regeneraci, kondičním a rekondičním tréninku / Irena Čechovská, Jana Labudová
  In: Současný sportovní trénink. - ISBN 978-80-7376-079-3. - Praha : Olympia, 2008. - S. 337-340
 49. AFC Možnosti hodnotenia úrovne telesnej zdatnosti vo vodnom prostredí / Jana Labudová, Lucia Vedralová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Sport a kvalita života 2006 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-4145-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 50. AFC Sledovanie intenzity zaťaženia v aquafitness u dospelej populácie / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 51. AFC Body composition changes in sedentary adult women after intervention of aerobic-dance and aqua-fitness programmes / Oľga Kyselovičová, Jana Labudová
  In: Contemporary kinesiology : proceedings book. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 387-393
 52. AFC Anthropometry, body composition and ace genotype of elite female competitive swimmers and synchronised swimmers / Ľuboš Grznár ... [et al.]
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 162-171 [online]
 53. AFC Optimalizácia tvorby programov aquafitness / Jana Labudová
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-7041-487-1. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, 2005. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 54. AFC Pohybové aktivity detí vo vode na hodine základného plávania / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 55. AFC Aplikácia aquafitness v základnom plávaní / Jana Labudová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 56. AFC Pohybové zaťaženie vysokoškoláčok počas rozličných druhov aerobiku / Jana Labudová, Roman Moravec, Lenka Nagyová
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 57. AFC Tréning vo vodnom prostredí v športovej príprave mladých hokejistov / Jana Labudová, Dušan Rais
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7041-513-9. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 236-243 [CD-ROM]
 58. AFC Health and exercise as indicators of qol in working age category men / Jana Labudová, Dagmar Nemček
  In: Exercise and quality of life. - ISBN 978-86-80231-71-6. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2011. - S. 83-86
 59. AFC Importance of qol factors related to health and exercise in seniors / Dagmar Nemček, Jana Labudová
  In: Exercise and quality of life. - ISBN 978-86-80231-71-6. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2011. - S. 87-92
 60. AFD Overenie walk - testu vo vode so študentami FTVŠ UK v rámci predmetu aquafitness / Lucia Ondrušová, Jana Labudová
  In: Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-78-2. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2003. - S. 20-24
 61. AFD Sledovanie rastu športovej výkonnosti v základnej etape športovej prípravy v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová-Ďurechová, Lívia Allárová
  In: Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. - ISBN 80-8075-003-3. - Trenčín : Akademik, 2003. - S. 77-81
 62. AFD Možnosti využitia netradičných prvkov v základnom plávaní / Jana Labudová, Ľubomíra Benčuriková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2002. - S. 67-69
 63. AFD Hradenie energetického výdaja počas zaťaženia v ľadovom hokeji / Dušan Rais, Jana Labudová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2852-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 64. AFD Hodnotenie intenzity zaťaženia počas bicyklovania vo vode / Jana Labudová
  In: Plávanie 2012. - ISBN 978-80-89183-87-6. - Banská Bystrica : Partner - Čižmárová, 2012. - S. 82-90
 65. AFD Allgemeine und spezielle Leistungsfähigkeit von Synchronschwimmerinnen aus der Slowakei / Jana Ďurechová-Labudová
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, 22. - ISBN 80-7067-177-7. - Olomouc : Universita Palackého, 1992. - S. 373-376
 66. AFD Využitie prvkov synchronizovaného plávania vo vyučovaní plávania na školách / Jana Ďurechová-Labudová
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1992. - S. 16-23
 67. AFD Kvalifikácia faktorov športového výkonu v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  In: 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 120-128
 68. AFD Diagnostikovanie motorickej výkonnosti v synchronizovanom plávaní v žiackej kategórii / Jana labudová
  In: Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 124-132 [CD-ROM]
 69. AFD Motorické faktory športového výkonu v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  In: Nové pohľady na teóriu a didaktiku plávania a plaveckých športov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 65-68
 70. AFD Vývoj estetických hodnôt športového výkonu v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  In: Estetika tela, telesnosti a športového pohybu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-89075-38-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 102-108
 71. AFD Štruktúra športového výkonu v synchronizovanom plávaní kategórie staršie žiačky / Jana Labudová
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. - ISBN 978-80-555-0899-3. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 50-56
 72. AFD Význam aquafitnes v regenerácii psychofyzických síl žien stredného veku / Jana Labudová, František Žák
  In: Ošetrovateľstvo a zdravie 3. Pohyb a zdravie 4 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-384-9. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2009. - S. 406-411 [CD-ROM]
 73. AFD Úroveň rovnováhových schopností synchronizovaných plavkýň a možnosti jej rozvoja / Jana Labudová, Erika Zemková
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : STU, 2009. - S. 126-131 [CD-ROM]
 74. AFD Individuality of internal reaction of the organism on the change of outer environment and on loading in shallow water / Jana Labudová, Andrej Adamovič
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 162-165 [CD-ROM]
 75. AFD New possibilities of diagnostics of physicalfitness in deep water / Jana Labudová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. edition-article III (2013), s. 185-187 [online]
 76. AFD Účinnosť zaťaženia aerobiku vo vode u dospelej populácie / Jana Labudová
  In: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. - ISBN 80-89197-35-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 24-28
 77. AFD Diferencovanosť úrovne plaveckej spôsobilosti dospelej populácie / Jana Labudová - Ľubomíra Benčuriková
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4859-9. - Bratislava : Spektrum STU , 2018. - S. 54-59 [CD-ROM]
 78. AFD Špeciálne pomôcky v aquafitness / Jana Labudová
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 427-431
 79. AFD Využitie regeneračných prostriedkov v príprave mladých hokejistov / Dušan Rais, Jana Labudová
  In: Curricular transformation of education in physical education and sport in Slovakia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-173-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. - S. 208-214 [CD-ROM]
 80. AFD Reakcia organizmu vysokoškoláčok na pohybové zaťaženie vo vodnom prostredí / Lenka Nagyová, Lucia Vedralová, Jana Labudová
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 130-135 [CD-ROM]
 81. AFD Úroveň motorickej výkonnosti 10-12 ročných synchronizovaných plavkýň / Jana Labudová, Barbora Zahradníková
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 22-27 [CD-ROM]
 82. AFD Zmeny úrovne motorickej výkonnosti junioriek v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 3 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0157-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. - S. 80-87 [CD-ROM]
 83. AFD Je spoľahlivá a objektívna batéria testov plaveckých zručností? / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Plávanie v kontexte edukácie a vedy [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.. - ISBN 978-80-89075-84-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2019. - S. 45-51 [online]
 84. AFD Úroveň plaveckej výkonnosti 18 ročných žiakov stredných škôl na Slovensku / Igor Baran, Jana Labudová, Dana Masaryková
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách V [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0509-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. - S. 6-9 [CD-ROM]
 85. AFD Stanovenie pásiem srdcovej frekvencie pre aeróbne pohybové zaťaženie v rozdielnom prostredí / Ivan Matúš, Jana Labudová
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : STIMUL, 2014. - S. 71-78
 86. AFD Priebeh fyziologickej krivky počas hodiny aquafitness študentiek FTVŠ UK / Jana Labudová, Ľubomíra Benčuriková, Eva Rýzková
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : Stimul, 2014. - S. 79-86
 87. AFD Líšia sa telesné parametre výkonnostných športovkýň v plávaní a synchronizovanom plávaní? / Jana Labudová ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4744-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 67-73 [CD-ROM]
 88. AFD Právne aspekty plaveckej výučby na školách / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová, Zuzana Sakáčová
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : Stimul, 2014. - S. 171-176
 89. AFD Účinnosť pohybového programu vo vode u dospelej populácie / Jana Labudová, Lucia Muchová
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 76-80
 90. AFD Posudzovanie výkonnosti vrcholových plavcov na základe vzťahu vybraných časových parametrov štartového skoku a obrátky k športovému výkonu / Ľuboš Grznár, Jana Labudová
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4910-7. - Bratislava : Spektrum STU , 2019. - S. 39-43 [CD-ROM]
 91. AFG Basic motor competencies of primary school children in Slovakia / Dana Masaryková, Jana Labudová
  In: Abstract book : 26-29 september 2018, Istanbul, Turkey. - ISBN 978-975-400-418-2. - Kadikoy - Istanbul : Marmara university press, 2018. - S. 51-51
 92. AFG Initial teacher education in primary physical education in Slovakia / Dana Masaryková, Jana Labudová
  In: Abstract book : 26-29 september 2018, Istanbul, Turkey. - ISBN 978-975-400-418-2. - Kadikoy - Istanbul : Marmara university press, 2018. - S. 58-58
 93. AFG Objective and subjective evaluation on load various environments / Jana Labudová, Yvetta Macejková
  In: AEA Aquatic excercise association : conference poster & research presentation sessions : č. May 2010. - Nokomis : World aquatic coalition, 2010. - S. 9-10
 94. AFG The intensity of exercises in the water / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: Factors determining the efficiency of swimming training and the learning-teaching process. - ISBN 83-920774-0-7. - Wroclaw : Akademia wychowania fizycznego, 2004. - S. 75
 95. AFG The effect of sport-specific training on power in concentric phase of take-off during maximal hopping / Erika Zemková ... [et al.]
  In: European journal of physical and rehabilitation medicine. - Roč. 48, č. 2, Suppl. 1 (2012), s. 82-83
 96. AFG Application of model trainings in water for young handballers / Jana Labudová, Dana Masaryková
  In: AEA Aquatic excercise association : conference poster & research presentation sessions : č. August 2011. - Nokomis : World aquatic coalition, 2011. - S. 28-29
 97. AFG The effect of a specialized program in water on the changes of soccer players' coordination skills / Yvetta Macejková, Jana Labudová, Dana Masaryková
  In: AEA Aquatic excercise association : conference poster & research presentation sessions : č. August 2011. - Nokomis : World aquatic coalition, 2011. - S. 26-27
 98. AFG Career options of aerobics and aqua fitness instructors in lifelong learning in Slovakia / Jana Labudová, Oľga Kyselovičová, Veronika Tirpáková
  In: 6th International scientific conference on kinesiology "Integrative power of kinesiology" : proceeding book. - ISBN 978-953-317-013-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2011. - S. 250-250
 99. AFH Strength skills of synchronized swimmers at different age / Jana Labudová, Ivan Matúš
  In: 7th International conference on strength training : abstracts. - ISBN 978-80-89460-02-1. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 186-187
 100. AFK Water walk test verification in students of Faculty of physical education and sport in Slovakia / Jana Labudová, Irena Čechovská, Monika Urbanová
  In: International aquatic fitness conference (IAFC) 2008. - Orlando : Aquatic exercise sssociation, 2008. - S. 10
 101. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 102. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 103. BAB Pravidlá a súťažný poriadok synchronizovaného plávania / Helena Allárová, Jana Labudová
  Bratislava : Slovenský zväz synchronizovaného plávania, 2008
 104. BAB List of sports terms [elektronický dokument] : . / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 105. BCI Teória a didaktika plaveckých športov / Ľubomír Kalečík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 106. BCI Aquafitness / Jana Labudová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 107. BCI Vybrané kapitoly zo školského managementu / Zuzana Sakáčová, Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  Bratislava : Stimul, 2014
 108. BDF Aquagymnastika / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 18-20
 109. BDF Cvičenia vo vodnom prostredí v kondičnej príprave basketbalistiek / Peter Mačura, Jana Labudová, Tatiana Gallová
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 3 (2003), s. 27-32
 110. BDF Aerobik vo vode - súčasť aquafitnessu / Lucia Ondrušová, Jana Labudová-Ďurechová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 31-32
 111. BDF Aquajogging, jedna z foriem aquafitnesu / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 14-17
 112. BDF Profylaktické cvičenia vo vode pre basketbalistov / Jana Labudová, Ľubor Tománek, Tatiana Gallová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. I-IV
 113. BDF Aquafitness / Jana Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 44-46
 114. BDF Posilňovanie vo vode - aquapower / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 30-32
 115. BDF Hodnotenie technických zostáv synchronizovaného plávania na 1. Európskych hrách / Jana Labudová, Eva Ryzková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 34-36
 116. BEC Aquafitness ako prostriedok harmonického rozvoja mládeže / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu : soubor referátů z mezinárodní konference pořádané Katedrou tělesné kultury Pedagogické fakulty MU v Brně ve dnech 7. - 9. 11. 2001 = The role of physical education and sport in transition countries of Central Europe. - ISBN 80-210-2712-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 87-89
 117. BEC Zavedení předmětu aquafitness do výuky tělesné výchovy a sportu na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy / Hana Milerová, Jana Labudová-Ďurechová
  In: Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. - ISBN 80-246-0558-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 177-181
 118. BEC Aqua-fitness, charakteristika a zameranie novej pohybovej aktivity mládeže a dospelých / Jana Ďurechová-Labudová
  In: Sport v České republice na začátku nového tisíciletí, sv. 1. - ISBN 80-86317-12-9. - Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, 2001. - S. 138-141
 119. BED Analýza plaveckej výkonnosti poslucháčov v nových učebných plánoch na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1999. - S. 132-136
 120. BED Športový výkon v synchronizovanom plávaní / Jana Ďurechová-Labudová
  In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. - ISBN 80-88901-50-2. - Bratislava : akulta telesnej výchovy a športu UK, 2001. - S. 69-72
 121. BED Optimalizácia výkonnosti v synchronizovanom plávaní v základnej etape športovej prípravy / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1541-7. - Bratislava : STU, 2001. - S. 86-89
 122. BED Obsah a možnosti využitia aquafitnessu v pohybových aktivitách mládeže / Jana Labudová-Ďurechová
  In: Zdravie, zdatnosť, výkonnosť a pohybový režim mládeže a dospelých, 2/2001. - ISBN 80-88914-40-X. - Trenčín : Akademik, 2001. - S. 35-37
 123. BED Synchronizované plávanie z pohľadu športovej humanistiky / Jana Labudová
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument] : zborník. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [406-411], nestr. [CD ROM]
 124. BED Možnosti rozvoja silových schopností prostriedkami posilňovania vo vode / Jana Labudová
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách v ponímaní študentov ako objektu edukácie. - ISBN 80-8069-602-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - S. 120-122
 125. BED Aplikácia netradičných prvkov vo vode / Jana Labudová
  In: Predplavecká príprava. Hry vo vode a nácvik plaveckých zručností. - ISBN 978-80-7164-442-2. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2008. - S. 32-40
 126. BED Súčasnosť a perspektívy vzdelávania trénerov synchronizovaného plávania / Jana Labudová
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 90-92
 127. BEE Klasifikácia záberov v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  In: Problematika plávání a plaveckých sportů, 2. - ISBN 80-246-0324-1. - Praha : Karolinum, 2001. - S. 109-114
 128. BEE Zmeny úrovne športovej a motorickej výkonnosti 15-18 ročných synchronizovaných plavkýň / Jana Labudová
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 5 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86317-58-8. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. 184-189 [CD-ROM]
 129. BEE Pohybové zaťaženie vysokoškoláčok počas hodiny aquafitness / Lucia Vedralová, Jana Labudová, Lenka Nagyová
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 5 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86317-58-8. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. 99-102 [CD-ROM]
 130. BEE Sledovanie intenzity zaťaženia v aquafitness u dospelej populácie / Jana Labudová
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 4 [elektronický dokument]. - ISBN 80-903285-3-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2005. - S. 125-129 [CD-ROM]
 131. BEF Organizácia a riadenie plaveckého výcviku v rámci sezónnych aktivít na školách / Ľubomíra Benčuriková, Jana Labudová
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] : zborník vedeckých a odborných prác. - ISBN 978-80-223-3986-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015. - S. 124-132 [online] [CD-ROM]
 132. BEF Uplatnenie prvkov aquafitness vo výuke plávania na školách / Jana Labudová
  In: Škola v pohybe : metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy zo 4. Európskeho kongresu FIEP. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 78-82
 133. DAI Významnosť faktorov športového výkonu v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová ; školiteľ Ivan Macák
  Bratislava : [s.n.], 1994
 134. DAI Motorické faktory športového výkonu v synchronizovanom plávaní / Jana Labudová
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 135. EDJ Čo je aquafitness / Jana Labudová
  In: NŠC revue - odborný časopis Národného športového centra. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 6-7
 136. EDJ Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť / Yvetta Macejková ... [et al.]
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [3 s.] [CD-ROM]
 137. EDJ Prezentácia FTVŠ UK na jubilejnej svetovej konferencii aquafitnes / Jana Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. IV - metodická príloha
 138. GII Poznatky zo športovej prípravy 11-15 ročných synchro-plavkýň / Jana Labudová, Alexandra Streitová
  Bratislava : Slovenská plavecká federácia, 1996
 139. GII FTVŠ UK prispela k medzinárodnej diskusii o športe / Jana Labudová
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 3 (2016), s. 10-11
 140. GII Na workshope sa prezentovali novinky z aquafitness / Jana Labudová
  In: Naša univerzita. - Roč. 53, č. 7 (2008), s. 4
 141. GII Quality of life factors importance in women / Jana Labudová, Dagmar Nemček
  In: CESS magazine. - Roč. 23, č. 19 (2010), s. 4-7