Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra športových hier

Štruktúra katedry

Katedra má oddelenia

 • basketbal
 • futbal
 • hádzaná
 • ľadový hokej
 • tenis
 • volejbal
 • pohybové hry
 • netradičné športové hry

Hlavné smery výskumu

Tvorba modelov tréningového zaťaženia pre zabezpečenie herného výkonu v športových hrách (VEGA), Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od úrovne ich biologickej zrelosti (VEGA), Výkonové štandardy na stredných školách (VEGA)

Vybavenie katedry

Výuka katedry sa zabezpecuje v športovej hale, na tenisových kurtoch, na vonkajšom basketbalovom ihrisku, v seminárnych miestnostiach a prednáškovej miestnosti. Športová hala je vybavená časomierou, rozhlasom, konštrukciami pre jednotlivé športové hry, odrazovými stenami. Súčasťou športovej haly je aj posilnovňa s adekvátnym vybavením. Katedra disponuje nasledovnými výskumnými zariadeniami: pevné počítače, notebook, športtestery, interface, videokamera, videoprehrávače, spätné projektory, diaprojektory. Výuka na Katedre hier sa realizuje prostredníctvom prednášok, cvičení, seminárov, odborných praxí a konzultáciami.

Spôsoby preverovania vedomostí a hodnotenia

Vedomosti študentov a úroveň zvládnutia pohybových zručností sa preverujú seminárnymi a semestrálnymi prácami, pomocou vedomostných a zručnostných testov, didaktickými výstupmi, hospitáciami na odborných praxiach, vedením tréningového procesu, písomnými a ústnymi skúškami.

Zborníky (2009)

 • Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 12 - Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových hrách (VEGA 1/4495/07
 • Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 - Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách (VEGA 1/4507/07)
 • Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 14 - Štrukturálne modely herného výkonu v kolektívnych športových hrách (VEGA 1/4493/07)