Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAA The level of basketball skills among pupils in Banská Bystrica primary schools / Andrea Izáková, Gustáv Argaj, Robert Rozim
  Hradec Králové : Gaudeamus, 2019
 2. AAB Nové prístupy k hodnoteniu hráčskeho výkonu vo vrcholovom basketbale / Gustáv Argaj
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009
 3. AAB Hodnotenie v školskej telesnej výchove : základy teórie a praxe. / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997
 4. ACD Didaktika basketbalu / Gustáv Argaj, Karel Hůlka, Andrea Izáková
  In: Teória a didaktika športovej hry basketbal. - ISBN 978-80-557-1648-0. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - S. 45-68 [1,20 AH]
 5. ACD Metodika nácviku a zdokonaľovania v basketbale / Gustáv Argaj, Andrea Izáková, Karel Hůlka
  In: Teória a didaktika športovej hry basketbal. - ISBN 978-80-557-1648-0. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - S. 69-118 [2,50 AH]
 6. ADE Komparácia herného a technického prístupu k výučbe basketbalu v edukačnom prostredí telesnej výchovy a športu / Andrea Izáková, Gustáv Argaj, Karel Hůlka
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 27-34
 7. ADE Porovnanie plus/mínus bodov a hernej efektivity pri hodnotení individuálneho herného výkonu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Studia sportiva. - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 85-94
 8. ADE Kategoriálne systémy hodnotenia herného výkonu podľa metódy GPAI so zameraním na basketbal / Gustáv Argaj
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 84-95
 9. ADE Effects of the integrated game practice approach to teaching basketball on skills development and game performance / Ludmila Zapletalová, Gustáv Argaj, Iva Poprociová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 88, č. 1 (2018), s. 22-25
 10. ADF Striedanie pätíc v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Tréner. - Roč. 34, č. 7 (1990), s. 401-402
 11. ADF Hodnotenie hráčskeho výkonu v basketbale / Gustáv Argaj, Tomáš Mihalievič
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 2 (1993), s. 21-27
 12. ADF Pohybové hry v príprave mladých basketbalistov / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 5, č. 3 (1995), s. 26-28
 13. ADF Rozdielny podiel motorickej zložky a parametre disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností u basketbalistov / Erika Zemková, Dušan Hamar, Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 10-12
 14. ADF Obsahová analýza testov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Športový edukátor [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 1 (2017), s. 17-33
 15. ADF Základné charakteristiky streľby a umiestnenie družstiev na Majstrovstvách Európy 2017 v basketbale žien / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 2-8
 16. ADF Program a efekty tréningu výbušnej sily rozohrávačky v basketbale pôsobením individuálneho kondičného programu / Gustáv Argaj, Nikola Turzáková
  In: Športový edukátor [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 2 (2017), s. 55-64
 17. ADF Nové možnosti využitia pohybových hier v telesnej a športovej výchove po kurikulárnej transformácii na Slovensku / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 12-14
 18. ADF Využitie metódy plusových a mínusových bodov pri hodnotení individuálneho herného výkonu v basketbale / Gustáv Argaj, Róbert Bečarik
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 14-17
 19. AEC Posudzovanie intenzity tréningového a zápasového zaťaženia v basketbale na základe hodnôt tréningového impulzu / Gustáv Argaj
  In: Zatížení hráče v utkání [elektronický dokument]. - ISBN (elektronické) 978-80-246-2508-9. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2011. - S. 95-99 [online]
 20. AEC Basketball in Slovakia / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová, Ľubor Tománek
  In: Basketball in Europe. - ISBN 978-86-82329-63-3. - Leposavić : University of Priština, 2017. - S. 117-134
 21. AED Test agility v diagnostike disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín basketbalistov / Erika Zemková, Dušan Hamar, Gustáv Argaj
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 152-156
 22. AED Objektivizácia metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 45-50
 23. AED Analýza tréningového a zápasového zaťaženia vo vybraných športových hrách na základe hodnôt tréningového impulzu / Gustáv Argaj
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 12 [elektronický dokument] : tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách VEGA 1/4495/07. - ISBN 978-80-8113-007-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009. - S. 5-14 [online]
 24. AED Tréning a hodnotenie streľby vo vrcholovom basketbale / Gustáv Argaj, Dušan Pandula
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 19 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-60-7. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 4-19 [online]
 25. AED Vplyv obsahu výučby basketbalu v rámci ISCED-2 na zmeny herných zručností žiakov základných škôl / Gustáv Argaj, Andrea Izáková
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VII [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-561-0540-5. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 18-24 [CD-ROM]
 26. AED Hodnotenie individuálneho herného výkonu v basketbale v edukačnom prostredí telesnej výchovy a športu / Gustáv Argaj
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 5. - ISBN 80-89197-51-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 5-12
 27. AED Variabilita predzápasového rozcvičenia junioriek na MS 2007 / Veronika Korbačková, Gustáv Argaj, Peter Mačura
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 16 [elektronický dokument] : výskumné práce z basketbalu na Katedre hier FTVŠ UK v Bratislave. - ISBN 978-80-8113-025-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 7-24 [online]
 28. AED Nové prístupy k vyučovaniu pohybových (netradičných) hier v súvislosti so zavádzaním novej koncepcie telesnej a športovej výchovy / Gustáv Argaj
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 17 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 50. výročia FTVŠ UK. Veda a výskum v športových hrách v súčasnosti. - ISBN 978-80-8113-037-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 5-8
 29. AED Efekty taktického prístupu pri vyučovaní športovej hry frisbee ultimate / Gustáv Argaj
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 1. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-822-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. - S. 14-20 [CD-ROM]
 30. AED Efekty taktického prístupu pri výučbe športových hier / Gustáv Argaj
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 2. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-984-9. - Ružomberok : VERBUM, 2013. - S. 12-22 [CD-ROM]
 31. AED Monitorovanie intenzity zaťaženia pri výučbe športovej hry frisbee ultimate / Gustáv Argaj, Zuzana Žuffová
  In: Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách : zborník príspevkov ku grantovej úlohe VEGA 1/0459/11. - ISBN 978-80-89257-52-2. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 113-120
 32. AED Nové prístupy k testovaniu herných zručností a pohybových schopností v mládežníckom basketbale Slovenskej basketbalovej asociácie / Gustáv Argaj
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 5-29
 33. AED Teoretické východiská hodnotenia individuálneho herného výkonu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 10 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-86-6. - Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra hier, 2008. - S. 5-29 [online]
 34. AFC Analýza tréningového a herného zaťaženia pri vybraných športových hrách / Gustáv Argaj
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [5 s.]
 35. AFC Využitie pohybových hier pri vyučovaní basketbalu na základnej škole / Gustáv Argaj
  In: Hra v životě člověka. - Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU a United Games of Nations, 1995. - S. 87-96
 36. AFC Validita a reliabilita metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. - ISBN 978-80-244-2131-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 13-23
 37. AFC Vzťahy základných pojmov hra, pohybová hra, športová hra / Gustáv Argaj
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 7-15
 38. AFC Výber talentov a program športovej prípravy v minibasketbale / Gustáv Argaj
  In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu : soubor referátů z mezinárodní konference pořádané Katedrou tělesné kultury Pedagogické fakulty MU v Brně ve dnech 7. - 9. 11. 2001 = The role of physical education and sport in transition countries of Central Europe. - ISBN 80-210-2712-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 159-160
 39. AFC Pohybové hry a rozvoj rýchlostných schopností / Gustáv Argaj
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. - ISBN 80-244-0224-6. - Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackéko, 2001. - S. 7-11
 40. AFC Efekty herného prístupu pri výučbe basketbalu na základnej škole / Gustáv Argaj
  In: Hry 2014. Hra od kolébky do hrobu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0426-1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. - S. 48-59 [CD-ROM]
 41. AFC Výber talentov v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Identifikace pohybových talentů [elektronický zdroj]. - ISBN 80-86317-30-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2004. - S. 5-7 [online]
 42. AFC Hodnotenie individuálneho herného výkonu žiakov v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Hry 2006 - výzkum a aplikace. - ISBN 80-7043-443-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. - S. 74-77
 43. AFC Hodnotenie individuálneho herného výkonu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. [5 s.]
 44. AFC Efekty taktického prístupu pri vyučovaní basketbalu / Gustáv Argaj
  In: Hry 2012. - ISBN 978-80-261-0160-4. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. - S. 34-48
 45. AFC Netradičné športové hry frisbee a korfbal v učebnom pláne FTVŠ UK Bratislava / Gustáv Argaj
  In: Hry v programech tělovýchovných procesů. - ISBN 80-7082-423-9. - Plzeň : Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, 1998. - S. 35-42
 46. AFC Využitie spätnoväzbových informácií pri hodnotení individuálneho herného výkonu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Současný sportovní trénink. - ISBN 978-80-7376-079-3. - Praha : Olympia, 2008. - S. 156-159
 47. AFD Využitie pohybových hier v príprave mladých basketbalistov / Gustáv Argaj
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 211-218
 48. AFD Nové prístupy k testovaniu zručností v basketbale / Gustáv Argaj
  In: 2. vedecká konferencia študentov PGŠ : zborník. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 83-88
 49. AFD Analýza tréningového a herného zaťaženia pri vybraných pohybových a športových hrách / Gustáv Argaj
  In: Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. - ISBN 80-89075-10-X. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 3-5
 50. AFD Aplikácia nových technológií pri výučbe basketbalu na základnej škole / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová, Andrea Izáková
  In: Sport science in motion [elektronický dokument] : proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019. - ISBN 978-80-8122-304-4. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 202-211 [CD-ROM]
 51. AFD The possibilities of evaluation of game skills and game performance in frisbee ultimate / Gustáv Argaj, Zuzana Žuffová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. Edition-Article III (2013), s. 16-18 [online]
 52. AFD Využitie hernej štatistiky v basketbale / Gustáv Argaj, Ľubor Tománek
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 119-125
 53. AFD Lietajúci disk (frisbee) a jeho uplatnenie v športových aktivitách občanov a v športovej edukácii v školách / Gustáv Argaj
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2004. - S. [3 s.] [CD-ROM]
 54. AFG Sport games, small games and non-traditional sport games in ISCED 1 – 3 in Slovakia – teaching concept and terminology / Jaroslava Argajová, Gustáv Argaj
  In: Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-84-9729-385-3. - Barcelona, 2019. - S. 249-250 [online]
 55. AFG The comparison of the opinions of the students of faculty of physical education and sport of Comenius University in Bratislava on the teaching of non-traditional sport games in terms of gender / Jaroslava Argajová, Gustáv Argaj
  In: Changes in childhood and adolescence : current challenges for physical education. - ISBN 978-3-8325-4538-3. - Berlín : Logos, 2017. - S. 125-126
 56. AFG Creating basketball textbooks and teaching aids for physical and sport education teachers in elementary and high schools in Slovakia / Jaroslava Argajová ... [et al.]
  In: Abstract book : 26-29 september 2018, Istanbul, Turkey. - ISBN 978-975-400-418-2. - Kadikoy - Istanbul : Marmara university press, 2018. - S. 76-76
 57. AFG The concept of teaching sport games, small games and nontraditional sport games in ISCED 1 – 3 in Slovakia / Jaroslava Argajová, Gustáv Argaj
  In: Abstract book : 26-29 september 2018, Istanbul, Turkey. - ISBN 978-975-400-418-2. - Kadikoy - Istanbul : Marmara university press, 2018. - S. 35-35
 58. AFG The influence on the experimental teaching programme on changes in the level of basketball skills of elementary school pupils / Andrea Izáková ... [et al.]
  In: 1st international conference of sport, health and physical education : book of abstracts : Roč. 1. - ISBN 978-80-7561-143-7. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. - S. 78-78
 59. AFK Effects of an integrated game practice approach to teaching basketball on skills development and game performance / Ludmila Zapletalová, Gustáv Argaj, Iva Poprociová
  In: Changes in childhood and adolescence : current challenges for physical education. - ISBN 978-3-8325-4538-3. - Berlín : Logos, 2017. - S. 254-255
 60. AGI Systém hodnotenia žiakov v telesnej výchove na stredných školách so zameraním na basketbal : Záverečná správa čiastkovej témy fakultnej VÚ č. 1 : Telesná a športová výchova na stredných školách Slovenskej republiky v nových spoločenských podmienkach. / Gustáv Argaj
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 61. AGI Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových hrách a športových špecializáciách - futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 62. AGI Obsahová a pojmoslovná báza študijného programu "Šport a zdravie" / Jela Labudová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 63. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 64. BAB Učebné osnovy športovej prípravy v basketbale pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Nové Zámky : Crocus, 2003
 65. BAB 100 pohybových hier pre mladých basketbalistov / Gustáv Argaj
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2018
 66. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 67. BCI Teória a didaktika športových hier / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 68. BCI Didaktika športových hier / Jozef Slovík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993
 69. BCI Pohybové hry / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 70. BCI Teória a didaktika zvoleného športu basketbal / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 71. BCI Teória a didaktika basketbalu / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 72. BCI Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu / Gustáv Argaj
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 73. BCI Teória a didaktika basketbalu 2. / Gustáv Argaj, Miroslav Rehák
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 74. BCI Dokumenty k pedagogickej a odbornej praxi / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000
 75. BCI Pohybové hry : teória a didaktika. / Gustáv Argaj
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 76. BCI Teória a didaktika športových hier I / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 77. BCI Teória a didaktika basketbalu / Miroslav Rehák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999
 78. BCI Pohybové hry / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001
 79. BDE Bilingválna výučba pohybových hier v rámci programu Erasmus+ na FTVŠ UK v Bratislave / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 82, č. 2 (2016), s. 2-7
 80. BDE Kooperačné pohybové hry / Gustáv Argaj
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 81, č. 1 (2015), s. 27-32
 81. BDE Tréning streľby v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 77, č. 2 (2011), s. 41-45
 82. BDE Integrovaná praxe ve sportovních hrách / Ľubomír Dobrý ... [et al.]
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 77, č. 2 (2011), s. 7-17
 83. BDE Zahrajte sa s lietajúcim diskom / Gustáv Argaj
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 79, č. 1 (2013), s. 13-17
 84. BDE Herný prístup k výučbe basketbalu na gymnáziu / Gustáv Argaj
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 83, č. 6 (2017), s. 9-17
 85. BDE Agility v športových hrách / Erika Zemková, Gustáv Argaj
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 73, č. 2 (2007), s. 26-28
 86. BDF Nácvik a zdokonaľovanie driblingu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 10-17
 87. BDF Indiaca v telesnej a športovej výchove / Gustáv Argaj
  In: Športový edukátor [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 2 (2012), s. 93-101
 88. BDF Niektoré prostriedky kondičnej prípravy mladých basketbalistov / Gustáv Argaj
  In: Tréner. - Roč. 28, č. 10 (1984), s. 454-456
 89. BDF Uplatnenie absolventov aprobačného štúdia brannej výchovy na stredných školách / Gustáv Argaj
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 55, č. 2 (1988), s. 81-84
 90. BDF Nácvik a zdokonaľovanie doskakovania mladých basketbalistov / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová
  In: Tréner. - Roč. 33, č. 8 (1989), s. 457-459
 91. BDF Pohybové hry s lietajúcim diskom / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 26-32
 92. BDF Technický záznam o stretnutí / Gustáv Argaj
  In: Basketbal. - Roč. 2, č. 15-16 (1991), s. 10-12
 93. BDF Vyrovnanosť hráčov na ME mužov / Gustáv Argaj
  In: Basketbal. - Roč. 4, č. 8, 9 (1993), s. 24-25
 94. BDF Majstrovstvá Európy mužov 1995 z pohľadu hernej štatistiky / Gustáv Argaj
  In: Basketbal. - Roč. 6, č. 10 (1995), s. 25-27
 95. BDF V čom sú Američania lepší / Gustáv Argaj
  In: Basketbal. - Roč. 6, č. 1 (1995), s. 14-16
 96. BDF Netradičné športové hry v nových učebných osnovách telesnej výchovy - ringo / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 34-38
 97. BDF Nové prístupy k testovaniu pohybových zručností v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 1, č. 4 (1996), s. 21-25
 98. BDF Využitie pohybových hier v basketbale (1) / Gustáv Argaj
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 15-17
 99. BDF Využitie pohybových hier pri nácviku a zdokonaľovaní herných činností v športových hrách / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. 16-19
 100. BDF Využitie pohybových hier v basketbale (2) : pohybové hry na nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca / Gustáv Argaj
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 1, č. 2 (1996), s. 20-22
 101. BDF Frisbee ultimate - hra budúcnosti / Gustáv Argaj, Darina Marčeková, Juraj Oravský
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 3 (1996), s. 32-33
 102. BDF Využitie pohybových hier v basketbale : pohybové hry na nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca / Gustáv Argaj
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 1, č. 4 (1996), s. 47-50
 103. BDF Nácvik a zdokonaľovanie útočného systému 1-4 v basketbale 1. časť / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 3 (2003), s. 21-26
 104. BDF Nie technický zápis, ale herná štatistika / Gustáv Argaj
  In: Šport. - Roč. 50, č. 225 (1996), s. 22
 105. BDF Športová príprava v minibasketbale / Ľubor Tománek, Gustáv Argaj, Róbert Schürmacher
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 6-19
 106. BDF Nácvik a zdokonaľovanie útočného systému 1-4 v basketbale (2. časť) / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 4 (2003), s. 7-11
 107. BDF Netradičné pohybové hry v novej koncepcii telesnej a športovej výchovy - indiaca / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 13, č. 4 (2008), s. 32-38
 108. BDF Nechajme deti na tréningu hrať : basketbal / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. I-III
 109. BDF Netradičné pohybové hry v učebných osnovách telesnej výchovy pre stredné školy - Frisbee ultimate / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 12, č. 4 (2007), s. 26-31
 110. BDF Zásobník cvičení pre basketbal l. časť / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 1 (2000), s. 37-40
 111. BDF Zásobník cvičení pre basketbal ll. časť / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 2 (2000), s. 25-28
 112. BDF Zásobník cvičení pre basketbal lll. časť / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 3 (2000), s. 39-40
 113. BDF Zásobník cvičení pre basketbal lV. časť / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 4 (2000), s. 26-35
 114. BDF Indiaca / Ivan Šturcel, Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 3 (2000), s. 18-24
 115. BDF Využitie pohybových hier v ľadovom hokeji / Gustáv Argaj, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 16-32
 116. BDF Program športovej prípravy žiakov v basketbale (2. časť) / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 15-25
 117. BDF Od pohybových hier k basketbalu / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 6-12
 118. BDF Využitie pohybových hier pri nácviku a zdokonaľovaní herných činností v športových hrách / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 4 (2002), s. 34-37
 119. BDF Využitie pohybových hier pri nácviku a zdokonaľovaní herných činností v športových hrách (2. časť) / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 13-16
 120. BDF Frisbee ultimate v školskej telesnej a športovej výchove / Gustáv Argaj, Zuzana Žuffová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. I-Ill - metodická príloha
 121. BDF Frisbee ultimate - netradičná športová hra / Gustáv Argaj
  In: Športový edukátor [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2013), s. 56-65
 122. BDF Komplex pohybových hier v celoročnom tréningovom cykle mladých hokejistov / Igor Tóth, Gustáv Argaj, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 55-66
 123. BDF Nácvik a zdokonaľovanie osobnej obrany v basketbale (I. časť) / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 11, č. 3 (2006), s. 38-40
 124. BDF Frisbee ultimate v telesnej a športovej výchove / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.21, č.1 (2011), s. I-IV metodická príloha
 125. BDF Pohybové hry zamerané na rozvoj koordinačných schopností vo futbale / Tomáš Baranovič, Gustáv Argaj
  In: Športový edukátor [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 2 (2015), s. 92-99
 126. BDF Pohybové hry a rozvoj tvorivosti hráčov / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 4 (2004), s. 14-21
 127. BDF Využitie prípravných hier pri vyučovaní basketbalu / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 26-33
 128. BDF Používame ich správne? / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 32-34
 129. BDF Netradičné športové hry v nových učebných osnovách telesnej výchovy - frisbee / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 41-47
 130. BDF Nové trendy pri výučbe športových hier aplikácia na výučbu basketbalu / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 4 (2013), s. 17-21
 131. BDF Pohybové hry na rozvoj pohybových schopností / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 2-4
 132. BDF Pohybové hry na rozvoj silových schopností / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 3 (1997), s. 2-4
 133. BDF Pohybové hry na rozvoj obratnostných (koordinačných) schopností / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 4 (1997), s. 4-6
 134. BDF Netradičné športové hry v nových učebných osnovách telesnej výchovy - bedminton / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 4 (1997), s. 39-41
 135. BDF Pohybové hry s loptami / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 2-9
 136. BDF Zahrajte si florbal! / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 36-39
 137. BDF Netradičné športové hry v nových učebných osnovách telesnej výchovy - softbal / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 2 (1998), s. 30-34
 138. BDF Nácvik a zdokonaľovanie osobnej obrany v basketbale (II. časť) / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 11, č. 4 (2006), s. 2-6
 139. BDF Experimentálne overovanie vzdelávacích štandardov na stredných školách so zameraním na basketbal / Ľubor Tománek, Gustáv Argaj, Katarína Valková
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 2 (1998), s. 2-7
 140. BDF Nové prístupy k vyučovaniu pohybových hier / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 1 (1999), s. 24-33
 141. BDF Nácvik a zdokonaľovanie obranného odskakovania v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 12, č. 1 (2007), s. 2-11
 142. BDF Nácvik a zdokonaľovanie bránenia hráča s loptou v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 12, č. 2 (2007), s. 2-5
 143. BDF Pohybové hry v prípravnej časti vyučovacej hodiny / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 3 (1999), s. 11-15
 144. BDF Výživa v športovom tréningu basketbalistov / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 3 (1999), s. 39-40
 145. BDF Kruhový tréning v basketbale / Gustáv Argaj, Jaroslava Aragajová
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 4 (1999), s. 19-22
 146. BDF Footbag - loptička nielen pre futbalistov / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 2 (2001), s. 2-4
 147. BDF Program športovej prípravy v minibasketbale / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 1 (2001), s. 36-40
 148. BDF Nácvik a zdokonaľovanie útočnej kombinácie hoď a bež v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 13, č. 2 (2008), s. 2-9
 149. BDF Využitie pohybových hier pri nácviku a zdokonaľovaní herných činností jednotlivca v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 13, č. 2 (2008), s. 29-33
 150. BDF Nácvik a zdokonaľovanie streľby jednou rukou sponad hlavy z miesta v basketbale (1. časť) / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 2 (2005), s. 33-40
 151. BDF Nácvik a zdokonaľovanie streľby jednou rukou sponad hlavy z miesta v basketbale (2. časť) / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 2-6
 152. BEC Nové prístupy k testovaniu disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností v basketbale / Erika Zemková, Gustáv Argaj
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 17-26
 153. BEC Hodnotenie pohybového prejavu žiaka a špeciálnej pohybovej výkonnosti v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Žák v současném pojetí tělesné výchovy. - ISBN 80-7067-968-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - S. 7-14
 154. BEC Netradičná športová hra Frisbee - Ultimate / Gustáv Argaj
  In: Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. - ISBN 80-210-2255-8. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 44-47
 155. BED Netradičné pohybové a športové hry v študijných programoch FTVŠ UK Bratislava / Gustáv Argaj
  In: Charakteristika pohybových činností športu pre všetkých. - ISBN 80-89197-34-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 31-33
 156. BED Teória športových hier / Gustáv Argaj
  In: Teória a didaktika športových hier I. - ISBN 80-88901-77-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003. - S. 6-21
 157. BED Využitie lietajúcich diskov pri vyučovaní telesnej výchovy / Gustáv Argaj
  In: Hry 2006. Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 2. - ISBN 80-89197-50-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 15-19
 158. BED Nácvik a zdokonaľovanie prihrávania a chytania lopty v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Hry 2006. Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 2. - ISBN 80-89197-50-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 20-26
 159. BED Materiálne prostriedky tréningového procesu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Vojčík, M. a kol.: Basketbal komplexne. - ISBN 80-85668-47-5. - Prešov : Manacon, 1997. - S. 57-62
 160. BED Hodnotenie herného výkonu v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Vojčík, M. a kol.: Basketbal komplexne. - ISBN 80-85668-47-5. - Prešov : Manacon, 1997. - S. 114-122
 161. BED Netradičné športové hry Frisbee a Korfbal a ich vplyv na organizmus / Gustáv Argaj
  In: Netradičné športové hry a pohybové aktivity v programoch telesnej a športovej výchovy. - Bratislava : STU, 1998. - S. 7-14
 162. BEE Analýza herného zaťaženia pri vybraných pohybových a športových hrách / Gustáv Argaj
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - S. 7-10
 163. BEE Nové prístupy k testovaniu herných zručností a pohybových schopností v basketbale vo vzťahu k veku a pohlaviu / Gustáv Argaj
  In: Hry 2018 : sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-261-0838-2. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. - S. 66-79 [CD-ROM]
 164. BEE Využitie pohybových hier pri vyučovaní basketbalu na 8 ročnom gymnáziu / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová
  In: Didaktický proces v současném pojetí tělesné výchovy. - ISBN 80-967692-3-5. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 13-17
 165. BEE Využitie prípravných hier v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Těloolomouc. Tělíčkoolomouc [elektronický dokument]. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. [7 s.]
 166. BEE Ultimate - pohybová hra pre všetkých / Gustáv Argaj
  In: Těloolomouc. Tělíčkoolomouc [elektronický dokument]. - Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 2005. - S. [6 s.]
 167. BEF Pohybové hry s ringom / Gustáv Argaj
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 111-117
 168. BEF Nácvik a zdokonaľovanie streľby po dvojtakte v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 13-17
 169. BEF Ultimate - pohybová hra s lietajúcim diskom / Gustáv Argaj
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 18-19
 170. BEF Nové prístupy k tréningu detí a mládeže v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Nové prístupy k tréningu detí a mládeže v basketbale [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972472-8-7. - Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2016. - S. 5-23 [online]
 171. BEF Príklady pohybových hier pre deti v prípravke stimulácia pohybových schopností / Gustáv Argaj
  In: Nové prístupy k tréningu detí a mládeže v basketbale [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972472-8-7. - Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2016. - S. 24-30 [online]
 172. BEF Základy didaktiky pohybových hier / Gustáv Argaj
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 7-10 [online]
 173. BEF Kooperačné pohybové hry zamerané na chôdzu, beh, lezenie / Gustáv Argaj
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 11-15 [online]
 174. BEF Manipulačné pohybové hry zamerané na nosenie, kotúľanie a hádzanie rôznych pomôcok / Gustáv Argaj
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 16-18 [online]
 175. BEF Pohybové hry naháňačky / Gustáv Argaj
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 19-20 [online]
 176. BEF Pohybové hry skákačky / Gustáv Argaj
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 21-22 [online]
 177. BEF Tvorba programov vyučovania a základy didaktiky pohybových, športových hier a netradičných hier pre stupne ISCED 1 a 2 / Gustáv Argaj
  In: Telesná a športová výchova a súčasná škola [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-1-0. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 174-187 [online]
 178. BEF Nácvik a zdokonaľovanie rýchleho protiútoku v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 5-15
 179. BEF Trampolino, Indiaca, Speed badminton, Schutlecock, Spikeball, Interkros, Shutteball, Tchoukball / Gustáv Argaj, Pavol Smutný
  In: Škola v pohybe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 23-32 [CD-ROM]
 180. BEF Herná lokomócia (agility) v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Škola v pohybe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 6-22 [CD-ROM]
 181. BEF Konspekt tréningovej jednotky - chlapci 5. a 6. ročník ZŠ / Gustáv Argaj
  In: Obrana v basketbale - Seminár trénerov na ME 1995 v Brne : Basketbalový tréner. - ISBN 80-88901-01-4. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 47
 182. BEF Základné faktory výberu talentov v basketbale / Gustáv Argaj
  In: Seminár basketbalových trénerov Istrija - jún 1996 : Basketbalový tréner. - ISBN 80-88901-12-X. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 55
 183. DAI Objektivizácia hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale v edukačnom prostredí telesnej výchovy a športu / Gustáv Argaj ; školiteľ Miroslav Holienka
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2008
 184. EDI Psychologie aktivního spůsobu života / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 37
 185. EDI W. Bucher: 1016 Spiel- und Ubungsformen fur Sportarten mit Zukunft / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 36
 186. EDI Naša recenzia / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 16-16
 187. EDI F. Mazal: Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku / Gustáv Argaj
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 4
 188. EDI Naša recenzia / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. 26-26
 189. EDI Naša recenzia / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 44-44
 190. EDI Naša recenzia / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. [1 s.]
 191. EDI Naša recenzia / Gustáv Argaj
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 7-7
 192. EDJ Zväzarmovské aktivity žiakov stredných škôl v Bratislave / Gustáv Argaj, Helena Medeková
  In: Zpravodaj vědecké komise ÚV Svazarmu. - Č. 3 (1987), s. 13-17
 193. FAI Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier : Zborník referátov z 2. medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava, 27.9.-28.9.2002. / Zostavil Gustáv Argaj
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2002
 194. FAI Nové prístupy k tréningu detí a mládeže v basketbale [elektronický dokument] : zborník referátov zo seminára trénerov SBA. / zost. Gustáv Argaj
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2016
 195. FAI Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument] : . / zost. Ľubor Tománek, Gustáv Argaj, Kristína Hižnayová
  Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014
 196. GAI Objektivizácia metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale : záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Gustáv Argaj
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 197. GAI Športová príprava v športových hrách : grantová úloha č. F/5. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 198. GII Reakcia na článok "Averzia k telesnej výchove" (reakcia na reedíciu "provokatívneho" článku ktorého cieľom bolo v roku 1992 vyvolať diskusiu) / Gustáv Argaj
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 85, č. 5 (2019), s. 2-5
 199. GII Na FTVŠ UK prednášala trénerka storočia / Gustáv Argaj
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 35
 200. GII Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU (štvorročné štúdium) : telesná výchova - povinný učebný predmet. / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 1997
 201. GII In memoriam doc. Ivan Trnovský / Gustáv Argaj
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 10 (2018), s. 53-53
 202. GII Pracovný seminár 27.-29.8.1997 / Gustáv Argaj, Peter Mačura
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 3 (1997), s. 38-40