Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC A prospective multilevel examination of the relationship between cohesion and team performance in elite youth sport / Alex J. Benson ... [et al.]
  In: Psychology of sport and exercise. - Roč. 27, č. november (2016), s. 39-46
 2. ADE Efektivita taktického a technického didaktického prístupu pri výučbe minihádzanej / Silvia Priklerová, Ivan Kucharik
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 77-83
 3. ADE Porovnanie tímovej kohézie v úspešných chlapčenských a dievčenských hádzanárskych družstvách / Pavol Šiška, Silvia Priklerová
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 13, č. 3 (2012), s. 315-319
 4. ADF Tímová kohézia a úspešnosť družstiev starších dorastencov a dorasteniek v hádzanej / Silvia Priklerová, Tomáš Kysel
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 18-22
 5. ADF Effects of conditioning programme on the changes of motor performance in youth categories in handball / Silvia Priklerová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 2 (2018), s. 134-141 [online]
 6. ADF Efficiency of technical and tactical approach to teaching minihandball game skills in different age categories / Silvia Priklerová, Ivan Kucharik
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 2 (2015), s. 132-140 [online]
 7. ADF Dynamika rozvoja somatických ukazovateľov a pohybovej výkonnosti v športovej príprave hádzanárok / Silvia Priklerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 3 (2012), s. 22-26
 8. ADM Analysis of relation between team placing in tournament and selected indicators of playing performance in top-level volleyball / Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 1501-1505, art. no. 221 [online]
 9. AED Úroveň pohybovej výkonnosti hráčov centier talentovanej mládeže v kategórii mladších dorastencov v hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č.1/0459/11 "Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách". - ISBN 978-80-89257-62-1. - Bratislava : ICM Agency, 2013. - S. 38-44
 10. AED Medzištátne súťaže v hádzanej / Martin Križan, Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK v Bratislave, č. 24. Medzištátne súťaže v športových hrách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80223-4206-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 59-79 [online]
 11. AED Vplyv telesnej výšky hráčok jednotlivých hráčskych funkcií na úspešnosť streľby v hádzanej junioriek / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 24-30
 12. AED Závislosť úspešnosti streľby od jej lokalizácie v rozličných mužských vekových kategóriách vo vrcholovej hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. - ISBN 978-80-971646-3-8. - Bratislava : KO&KA, 2014. - S. 39-50
 13. AED Motivácia hráčok hádzanej v družstvách rozdielných vekových kategórií / Silvia Priklerová
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [452-459], nestr. [CD ROM]
 14. AED Rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti v športovej príprave mládeže v hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry a FTVŠ UK ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 77-84 [online]
 15. AED Vplyv úspešnosti herných činností jednotlivca pri realizácii osobnej obrany na výsledok zápasu v hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 17 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 50. výročia FTVŠ UK. Veda a výskum v športových hrách v súčasnosti. - ISBN 978-80-8113-037-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 66-72
 16. AED Analýza vybraných ukazovateľov obsahu zaťaženia strednej spojky v hádzanej mládeže / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 19 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-60-7. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 44-51 [online]
 17. AED Úroveň pohybovej výkonnosti družstiev CTM v kategórii mladších dorasteniek v hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Od výskumu k praxi v športe 2013 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe : Roč. 18. - ISBN (elektronické) 978-80-227-4086-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. - S. 236-244 [CD-ROM]
 18. AED Analýza vzťahu vybraných ukazovateľov herného výkonu a umiestnenie družstva vo vrcholovej hádzanej žien / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 155-163
 19. AFD Korupcia a šport / Silvia Priklerová
  In: Zborník vedeckých prác ŠVOČ [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2007. - S. 142-149
 20. AFD Development of the Czech and Slovak versions of the youth sport environment quesionnaire / Pavol Siska ... [et al.]
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 242-250 [CD-ROM]
 21. AFD Vzťah tímovej atmosféry a herného výkonu hráčok v mládežníckych družstvách v hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 146-151
 22. AFD Vzťah ukazovateľov herného výkonu jednotlivca k úrovni rozvoja pohybových schopností dorasteniek v hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3619-0. - Bratislava : STU, 2011. - S. 109-113 [CD-ROM]
 23. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 24. BDF Turnaje vybíjanej, minihádzanej a hádzanej 4+1 pre základné školy / Silvia Priklerová
  In: Športové hry. - Roč. 13, č. 3 (2008), s. 15-21
 25. BDF Využitie pohybových hier v kolektívnych športoch hádzaná / Silvia Priklerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. IV-VI - metodická príloha
 26. BDF Vybíjaná - pohybová hra s využitím prvkov hádzanej / Silvia Priklerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 4 (2013), s. I-IV - metodická príloha
 27. BEF Malé formy hádzanej pre školskú telesnú a športovú výchovu / Silvia Priklerová
  In: Škola v pohybe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 60-67 [CD-ROM]
 28. DAI Sociálno-psychologické determinanty herného výkonu družstva v hádzanej žien v rozdielnych vekových kategóriách / Silvia Priklerová ; školiteľ Dušan Leška
  Bratislava : [s.n.], 2009
 29. FAI Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. / zost. Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  Bratislava : KO&KA, 2013
 30. FAI Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. / zost. Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  Bratislava : KO&KA, 2014
 31. FAI Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. časť. / zost. Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  Bratislava : KO&KA, 2015
 32. GII Toto všetko stratila hádzanárska rodina v osobe Jána Hianika / Silvia Priklerová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 15-15