Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Pohybová aktivita žiaka v škole a jej ovplyvňovanie prostredníctvom nových technológií / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 2. AAB Systém minibasketbalových súťaží v názoroch basketbalových trénerov [elektronický dokument] : . / Ľubor Tománek, Peter Roman
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 3. ACB English for Slovak sports experts / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu v spolupráci s vysokoškolskými pracoviskami, 2013
 4. ACD Teória basketbalu / Ľubor Tománek
  In: Teória a didaktika športovej hry basketbal. - ISBN 978-80-557-1648-0. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - S. 11-44 [1,70 AH]
 5. ADE Survey on awareness of and attitudes towards injury prevention of the basketball coaches / Ľubor Tománek, Jaroslava Argajová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 81, č. 1 special (2011), s. 674-677
 6. ADE Efficiency shooting program for youth basketball players / Denisa Zambová, Ľubor Tománek
  In: SportLogia. - Roč. 8, č. 1 (2012), s. 142-151
 7. ADE Physical education lifelong education of primary school general teachers / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 87, č. Spec. edition-article 1 (2017), s. 245-247, art. no. 61
 8. ADE The significance of the injury prevention in relation to the knowledge level of basketball coaches in Slovakia / Jaroslava Argajová, Ľubor Tománek
  In: Hrvatski športskomedicinski vjesnik. - Roč. 26, č. 2 (2011), s. 63-70
 9. ADF Vytrvalostný člnkový beh a predikcia maximálnej spotreby kyslíka u mladých basketbalistov / Roman Moravec, Ľubor Tománek
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 3 (2006), s. 21-23
 10. ADF Závislosť herného výkonu od vybraných funkčných ukazovateľov v súvislosti s optimalizáciou tréningového zaťaženia 14-15 ročných basketbalistov / Roman Moravec ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 27-30
 11. ADF Závislosť výkonnosti vo vytrvalostnom člnkovom behu od podielu srdcovej frekvencie v rozličných bioenergetických pásmach / Roman Moravec, Ľubor Tománek
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 3-4 (2007), s. 21-24
 12. ADF Diagnostikovanie tréningového, zápasového zaťaženia a individuálnych zmien trénovanosti u 14-15 ročných basketbalistov / Roman Moravec, Ľubor Tománek, Miroslav Bobrík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 7-12
 13. ADF Porovnanie úspešnosti basketbalovej streľby vzhľadom na rôznu intenzitu tréningového zaťaženia / Tomáš Vencúrik, Ľubor Tománek
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 30-34
 14. ADF Úroveň herných zručností uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubor Tománek, Michal Slyško
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 38-43
 15. ADF Vrodené adaptačné predpoklady pulzovej frekvencie / Vojtech Štulrajter, Ľubor Tománek, Miroslav Rozložník
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 27-31
 16. ADF Súvislosti medzi dimenziami osobnosti a hernou produktivitou basketbalistiek / Veronika Korbačková ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 33-36
 17. ADF Individualizácia hodnotenia intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových hrách na základe merania srdcovej frekvencie / Roman Moravec, Ľubor Tománek
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 24-28
 18. ADM Effect of technology based programme "brain breaks" on the pupils' attitudes towards physical activity in secondary schools / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: Pertanika journal of social science & humanities : Special issue. - Roč. 27, č. S3 (2019), s. 47-60
 19. AEC Physical education teacher education in Slovakia : Slovakia / Branislav Antala, Ľubor Tománek, Gabriela Luptáková
  In: European physical education teacher education practices : initial, induction, and professional development. - ISBN 978-1-78255-177-5. - Maidenhead : Meyer & Meyer Sport, 2019. - S. 322-342
 20. AEC Basketball in Slovakia / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová, Ľubor Tománek
  In: Basketball in Europe. - ISBN 978-86-82329-63-3. - Leposavić : University of Priština, 2017. - S. 117-134
 21. AEC "Enhancing physical education teachers' qualification" as a best practice of primary school teachers' lifelong education in Slovakia / Branislav Antala, Gabriela Luptáková, Ľubor Tománek
  In: Physical education in primary school : researches - best practices - situation. - ISBN 978-88-6760-474-6. - Lecce : Pensa MultiMedia, 2017. - S. 185-198
 22. AED Herný výkon v basketbale - jeho hodnota a užitočnosť / Ľubor Tománek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 10 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-86-6. - Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra hier, 2008. - S. 30-34 [online]
 23. AED Obsah prípravy basketbalovej prípravky chlapcov a dievčat v basketbale / Denisa Zambová, Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 16 [elektronický dokument] : výskumné práce z basketbalu na Katedre hier FTVŠ UK v Bratislave. - ISBN 978-80-8113-025-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 25-49 [online]
 24. AED Teoretické východiská rozvoja agility v basketbale / František Padych, Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 16 [elektronický dokument] : výskumné práce z basketbalu na Katedre hier FTVŠ UK v Bratislave. - ISBN 978-80-8113-025-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 50-62 [online]
 25. AED Monitoring poznatkov a požiadaviek trénerov v oblasti prevencie zranení v basketbale / Ľubor Tománek, Jaroslava Argajová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 17 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 50. výročia FTVŠ UK. Veda a výskum v športových hrách v súčasnosti. - ISBN 978-80-8113-037-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 22-29
 26. AED Trend úrovne špecifickej pohybovej pripravenosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave zo športových hier / Ľubor Tománek, Michal Slyško
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 17 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 50. výročia FTVŠ UK. Veda a výskum v športových hrách v súčasnosti. - ISBN 978-80-8113-037-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 131-140
 27. AED Vybrané predpoklady úspešnosti streľby v basketbale / Peter Mačura, Ľubor Tománek, Tomáš Vencúrik
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 4-8
 28. AED Vplyv predchádzajúcich herných činností na úspešnosť trojbodovej streľby v basketbale / Ľubor Tománek, Richard Kucsa, Peter Lipták
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 9-14
 29. AED Vplyv intervenčných videoklipov HOPSports Brain Breaks v triedach na formovanie postojov žiakov k telesnej a športovej výchove / Ľubor Tománek, Iveta Cihová, Flóra Deák
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 63-75
 30. AED Zmeny postojov, vnímania a motivácie žiakov k pohybovým aktivitám vyvolané aplikovaním krátkych pohybových blokov v triedach s využívaním nových technológií / Ľubor Tománek, Iveta Cihová
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 77-88
 31. AED Hodnotenie herného výkonu v basketbale z hľadiska hernej efektivity súčinnosti pätíc hráčov / Ľubor Tománek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry a FTVŠ UK ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 95-101 [online]
 32. AED Hodnotenie úrovne kondičných schopností z hľadiska špecifickosti pohybového zaťaženia v športových hrách / Viktor Bielik, Ľubor Tománek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 12 [elektronický dokument] : tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách VEGA 1/4495/07. - ISBN 978-80-8113-007-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009. - S. 15-23 [online]
 33. AED Účinnosť tréningového programu v kategórii mladších minibasketbalistov U11 / Ľubor Tománek, Róbert Bečarik
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK, č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 191-221
 34. AED Úroveň rýchlostných schopností vo vzťahu k hernej výkonnosti u 14-15 ročných basketbalistov / Ľubor Tománek, Roman Moravec
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 157-161
 35. AED Pohybová výkonnosť a hodnotenie úrovne kondičných a koordinačných schopností mladých basketbalistov / Ľubor Tománek, Ladislava Doležajová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 1. - ISBN 80-88901-97-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 63-69
 36. AED Vplyv zmeny pravidla trojbodového územia na úspešnosť trojbodovej streľby v basketbale / Ľubor Tománek, Richard Kucsa
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 255-261 [CD-ROM]
 37. AED Vzťah hráčskych funkcií a lokalizácie trojbodovej streľby v basketbale / Ľubor Tománek, Peter Lipták
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. čas. - ISBN 978-80-971646-8-3. - Bratislava : KO&KA, 2015. - S. 18-28 [online]
 38. AED Vzťah hráčskych funkcií a predchádzajúcich herných činností v trojbodovej streľby v basketbale / Ľubor Tománek, Peter Lipták
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. čas. - ISBN 978-80-971646-8-3. - Bratislava : KO&KA, 2015. - S. 29-42 [online]
 39. AED Vplyv zmeny pravidla trojbodového územia na úspešnosť streľby vo vrcholovom basketbale / Richard Kucsa, Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 203-208 [CD-ROM]
 40. AED Relationship between achievement motivation and efficiency of female basketball players / Veronika Korbačková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/1. - ISBN 978-80-223-3605-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 39-46 [online]
 41. AED Analýza intenzity pohybového zaťaženia podľa hráčskych funkcií v basketbalovom zápase / Tomáš Vencúrik, Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách : zborník príspevkov ku grantovej úlohe VEGA 1/0459/11. - ISBN 978-80-89257-52-2. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 104-112
 42. AFA Physical education and new technologies in opinions of pupils and primary schools teachers / Ľubor Tománek, Branislav Antala, Iveta Cihová
  In: International scientific conference on kinesiology. - ISBN 978-953-317-049-7. - Záhreb : Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2017. - S. 787-790
 43. AFB Amaterizmus vo vysokoškolskom basketbale / Ľubor Tománek
  In: Amaterizmus a profesionalizmus v športe. - ISBN 978-80-8113-017-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 52-56
 44. AFC Program športovej prípravy minibasketbalistov so zameraním na streľbu / Denisa Zambová, Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Sciencia Movens. - ISBN 978-80-86317-84-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2011. - S. 127-131
 45. AFC Hodnotenie úrovne pohybových schopností 12-15 ročných basketbalistov / Ladislava Doležajová, Ľubor Tománek
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. - ISBN 80-7041-666-1. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2004. - S. 114-116
 46. AFC A study to determin the status, importance, and value of taking-a-charge in basketball by coaches in the united states and selected european countries / Kenneth Swalgin ... [et al.]
  In: Integrative power of kinesiology. - ISBN 978-953-317-013-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2011. - S. 753-754
 47. AFC Comparison between elementary school teacher and physical education teacher from Slovenia, Croatia and Slovakia in some of the health dimensions / Vesna Štemberger, Damir Knjaz, Ľubor Tománek
  In: Integrative power of kinesiology. - ISBN 978-953-317-013-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2011. - S. 314-317
 48. AFC Využitie srdcovej frekvencie pri určení podielu aeróbnych procesov počas pohybového zaťaženia vo vytrvalostnom člnkovom behu a v basketbalovom zápase / Roman Moravec, Ľubor Tománek
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [8 s. ]
 49. AFC Herná produktivita z hľadiska dynamiky zmien kritických prípadov herných činností v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. - ISBN 80-7067-934-4. - Olomouc : FTK UP, 1998. - S. 167-171
 50. AFC Injury prevention in Slovak basketball in the context of the knowledge of basketball coaches / Jaroslava Argajová, Ľubor Tománek
  In: Contemporary kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 167-173
 51. AFC Trends in the level of basketball skills in applicants to study at the Faculty of physical education and sports, Comenius University in Bratislava / Ľubor Tománek
  In: Contemporary kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 720-725
 52. AFC Intenzita zápasového zaťaženia v basketbale podľa charakteru striedania / Peter Mačura, Roman Moravec, Ľubor Tománek
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 188-196
 53. AFC Systematika herných kombinácií v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 294-306
 54. AFC Može li se test trčanja na 3 km upotrijebiti kao pokazatelj izdržljivosti i snage u vojsci? Specifična kondicijska priprema posebnih populacija / Viktor Bielik, Ľubor Tománek, Ján Pápay
  In: Kondicijska priprema sportaša 2012. - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. - S. 537-540
 55. AFC Porovnanie názorov a trendov v prevencii zranení v basketbale medzi slovenskými trénermi a odborníkmi z rôznych štátov / Jaroslava Argajová, Ľubor Tománek
  In: Scientia Movens. - ISBN 978-80-86317-92-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2012 [elektronický dokument]. - S. 96-102 [online]
 56. AFC Habitual physical activity of elementary school teachers / Damir Knjaz ... [et al.]
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, 2008. - S. 166-168
 57. AFC Energetic processes during physical activity in children / Damir Knjaz ... [et al.]
  In: Otrok v Gibanju. - ISBN 978-961-253-031-0. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2008. - S. 209-216
 58. AFC Hodnotenie individuálneho herného výkonu z hľadiska hernej produktivity v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. - ISBN 80-210-3099-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 205-207
 59. AFC Možnosti využitia srdcovej frekvencie pri hodnotení intenzity tréningového a zápasového zaťaženia u mladých basketbalistov / Roman Moravec, Ľubor Tománek
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. [7 s.]
 60. AFD Individualizácia hodnotenia tréningového a zápasového zaťaženia v basketbale / Ľubor Tománek, Tomáš Vencúrik
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 151-156
 61. AFD Hodnotenie úspešnosti doskakovania v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 216-220 [CD-ROM]
 62. AFD Diagnostika individuálnych zmien zaťaženia počas špecifického testu streľby po dvojtakte v basketbale / Ľubor Tománek, Tomáš Vranský
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 221-226 [CD-ROM]
 63. AFD Využitie hernej štatistiky v basketbale / Gustáv Argaj, Ľubor Tománek
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 119-125
 64. AFD Nové trendy v štatistike basketbalovej streľby : trestné hody / Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 102-107
 65. AFD Herná produktivita z hľadiska kritických prípadov herných činností v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Zborník z celoštátnej vedeckej konferencie doktorandov. - ISBN 80-967487-8-5. - Bratislava : FTVŠ UK, 1998. - S. 59-62
 66. AFD Hodnotenie vzdelávacích štandardov z basketbalu žiakov stredných škôl / Ľubor Tománek
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : FTVŠ UK, 1999. - S. 246-248
 67. AFD Výskumné sledovanie intenzity herného zaťaženia počas súťažného stretnutia v basketbale / Peter Mačura, Roman Moravec, Ľubor Tománek
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 125-129 [CD-ROM]
 68. AFD Využitie hernej štatistiky v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Vedy o športe : 2. celoslovenská študentská vedecká konferencia (zborník). - ISBN 80-967456-3-8. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 53-57
 69. AFD Vonkajšie prejavy srdcovej činnosti ako ukazovatele adaptácie na telesné zaťaženie / Vojtech Štulrajter ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1972-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 187-191
 70. AFD Využitie pulzovej frekvencie na posúdenie trénovanosti, vrodenej a adaptačnej bradykardie / Miroslav Rozložník, Vojtech Štulrajter, Ľubor Tománek
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1972-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 167-170
 71. AFG Parents' view of childrens' physical activity in five European countries : an exploratory study / Yesim Bulca ... [et al.]
  In: Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-84-9729-385-3. - Barcelona, 2019. - S. 299-300 [online]
 72. AFG Effect of technology based programme on the attitudes towards physical activity in secondary schools / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: ACPES 2018 : 3rd FIEP Asia conference : physical education and sports : Roč. 3. - ISBN 978-967-0115-03-0. - Kuala Lumpur : Tunku Abdul Rahman University college, 2018. - S. 25-25, Track 1
 73. AFG Effects of three-point field goal rule changes on shooting frequency and victory in high level basketball / Richar Kucsa, Ľubor Tománek
  In: Performance Analysis of Sport [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-317-027-5. - Zagreb : University of Zagreb, 2014. - S. 137 [CD-ROM]
 74. AGI Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových hrách a športových špecializáciách - futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 75. BAB Hodnotenie vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy žiakov stredných škôl / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 76. BAB Učebné osnovy športovej prípravy v basketbale pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Nové Zámky : Crocus, 2003
 77. BAB List of sports terms [elektronický dokument] : . / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 78. BCI Teória a didaktika basketbalu : učebné texty predmetov Základy basketbalu a Basketbal. / Ľubor Tománek
  Bratislava : ICM Agency, 2010
 79. BCI Teória a didaktika basketbalu / Miroslav Rehák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999
 80. BCI Teória a didaktika športových hier I / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 81. BCI Basketbal : abeceda pivotmana. / Tomáš Pětivlas ... [et al.]
  Brno : Masarykova univerzita, 2008
 82. BDE The Slovak basketbal coaches association / Ľubor Tománek
  In: FIBA Assist magazine. - č. 8 (2004), s. 37
 83. BDF Technika a nácvik streľby po dvojtakte v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 13, č. 1 (2008), s. 2-9
 84. BDF Testy basketbalových zručností / Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 65-71
 85. BDF Útok Dallas Maverics 2002 / Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 54-64
 86. BDF Nácvik rýchleho protiútoku s dvoma rozohrávačmi / Ivan Vojtko, Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 33-40
 87. BDF Nácvik osobnej obrany a zónová obrana 2-3 / Ivan Vojtko, Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 24-32
 88. BDF Výťah z pravidiel basketbalu / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 3 (2000), s. 31-38
 89. BDF Profylaktické cvičenia vo vode pre basketbalistov / Jana Labudová, Ľubor Tománek, Tatiana Gallová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. I-IV - metodická príloha
 90. BDF Zaznamenávanie hernej štatistiky v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 15-18
 91. BDF Experimentálne overovanie vzdelávacích štandardov na stredných školách so zameraním na basketbal / Ľubor Tománek, Gustáv Argaj, Katarína Valková
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 2 (1998), s. 2-7
 92. BDF Nácvik vybraných útočných herných činností v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 3 (1998), s. 2-8
 93. BDF Výťah z pravidiel basketbalu / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 18-23
 94. BDF Nácvik a zdokonaľovanie uvoľňovania sa hráča s loptou v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 2-8
 95. BDF Hodnotenie prijímacieho konania zo športových hier na katedre hier FTVŠ UK Bratislava / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 2-6
 96. BDF Východiská pre nácvik rýchleho protiútoku / Michal Ondruš, Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 12, č. 6 (2007), s. 23-35
 97. BDF Obrana hráča s loptou v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 13, č. 4 (2008), s. 2-7
 98. BDF Rozcvičenie v basketbale pred zápasom / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 4 (2002), s. 7-11
 99. BDF Športová príprava v minibasketbale / Ľubor Tománek, Gustáv Argaj, Róbert Schürmacher
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 6-19
 100. BDF Výťah z pravidiel basketbalu platných od 1.10.2005 / Ľubor Tománek
  In: Športové hry. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 2-10
 101. BED Odborná prax z basketbalu na FTVŠ UK / Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 53-57
 102. BEE Vzťah medzi ašpiračnou úrovňou a hernou výkonnosťou basketbalistiek / Veronika Korbačková, Ľubor Tománek
  In: Pedagogická kinantropologie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-263-0505-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2013. - S. 126-130 [CD-ROM]
 103. BEE Konkretizácia obsahu štúdia predmetu odborná prax z basketbalu na FTVŠ UK / Peter Mačura, Ľubor Tománek
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. [5 s.]
 104. BEF Príklad organizácie basketbalového turnaja pre chlapcov MINI 5 / Ľubor Tománek
  In: Seminár basketbalových trénerov Istrija - jún 1996 : Basketbalový tréner. - ISBN 80-88901-12-X. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 61-63
 105. BEF Základy basketbalu - od útočného postoja k "trom hrozbám" - dribling, prihrávka, streľba / Ľubor Tománek
  In: Škola v pohybe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : Stimul, 2016. - S. 108-115 [CD-ROM]
 106. BEF Babybasketbal / Ľubor Tománek
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 40-44 [online]
 107. BEF Nácvik ovládania lopty v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 45-50 [online]
 108. BEF Nácvik vedenia lopty v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 51-55 [online]
 109. BEF Prípravné a pohybové hry v basketbale / Ľubor Tománek
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 56-60 [online]
 110. BEF Základy minibasketbalu / Ľubor Tománek
  In: Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-3-4. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 61-66 [online]
 111. BFA Physical education lifelong education and using of new technologies in Slovak primary schools / Ľubor Tománek, Branislav Antala, Iveta Cihová
  In: Anthroplogical aspects of sports, physical education and recreation. - Banja Luka : University of Banja Luka, 2016. - S. 17-17
 112. DAI Hodnotenie individuálneho herného výkonu z hľadiska hernej produktivity v basketbale / Ľubor Tománek ; školiteľ Ivan Trnovský
  Bratislava : [s.n.], 2003
 113. EDJ Útok proti zónovej a kombinovanej obrane / Mario Blasone ; preložili Ľubor Tománek, Róbert Schnürmacher
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 9, č. 2 (2004), s. 4-6
 114. EDJ Letný basketbalový kemp Vučiči 1999 / Šime Kumanovič ; preložil Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Č. marec (2000), s. 31-35
 115. EDJ Filozofia hry v útoku / Phil Brown ; preložil Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 18-19
 116. EDJ Správa o štúdiu trénerov 1. triedy v basketbale na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 48
 117. EDJ Podmienky pre uchádzačov o školenie trénerov basketbalu 2. triedy / Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 49
 118. EDJ Oficiálna interpretácia kritických prípadov v hernej štatistike podľa FIBA / Preložil Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 25-26
 119. EDJ Plán seminárov basketbalových trénerov - jar, leto 2005 / Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 50
 120. EDJ Vhadzovanie spoza koncovej čiary / M. H. Gourely ; preložil Ľubor Tománek
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 9-11
 121. FAI Basketbalový tréner, 3 : júl 2004. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Peter Mačura, 2004
 122. FAI Basketbalový tréner, 2 : marec 2004. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Peter Mačura, 2004
 123. FAI Basketbalový tréner, 4 : marec 2005. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 124. FAI Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 12 [elektronický dokument] : tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách VEGA 1/4495/07. / zost. Zsolt Pakusza, Ľubor Tománek
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009
 125. FAI Zborník z celoštátnej vedeckej konferencie doktorandov / Zostavili Ľubor Tománek, Roman Moravec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 126. FAI Basketbalový tréner č. 5 / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Združenie trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie, 2006
 127. FAI Telesná a športová výchova - kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti [elektronický dokument] : . / zost. Ľubor Tománek, Gustáv Argaj, Kristína Hižnayová
  Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014
 128. FAI Telesná a športová výchova - základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument] : . / zost. Ľubor Tománek, Marián Vanderka, Martin Belás
  Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014
 129. FAI The J&J European Basketball Register : 2000-2001 Edition. / Zostavili Giampiero Hrubý, Ľubor Tománek
  Milano : Libreria dello sport, 2000
 130. FAI The J&J european basketball register : Fifth edition 2002-2003. / Giampiero Hrubý, Ľubor Tománek
  Milano : Libreria dello sport, 2002
 131. FAI Herná štatistika - dorastenecká liga - juniori : základná časť 2000/2001 - východ. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 132. FAI Herná štatistika - dorastenecká liga - juniori : základná časť 2000/2001 - západ. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 133. FAI Herná štatistika - 1. liga muži : 1. polovica základnej časti 2000/2001. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 134. FAI Herná štatistika - dorastenecká liga - juniorky : základná časť 2000/2001 - východ. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 135. FAI Herná štatistika - dorastenecká liga - juniorky : základná časť 2000/2001 - západ. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 136. FAI Herná štatistika - 1. liga muži : Play off 2000/2001. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 137. FAI Herná štatistika - 1. liga muži : základná časť 2000/2001 - 1. časť - poradia hráčov a družstiev. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 138. FAI Herná štatistika - 1. liga muži : základná časť 2000/2001 - 2. časť - zostavy a tabuľky družstiev. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 139. FAI Herná štatistika - 1. liga muži : nadstavba 2000/2001. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 140. FAI Herná štatistika - 1. liga ženy : Play off 2000/2001. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 141. FAI Herná štatistika - 1. liga ženy : základná časť 2000/2001 - skupina B. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 142. FAI Herná štatistika - 1. liga ženy : základná časť 2000/2001 - 2. časť - zostavy a tabuľky družstiev. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 143. FAI Herná štatistika - 1. liga ženy : základná časť 2000/2001 - 1. časť - poradia hráčok a družstiev. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 144. FAI Herná štatistika - 1. liga ženy : nadstavba 2000/2001. / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2001
 145. GAI Športová príprava v športových hrách : grantová úloha č. F/5. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 146. GHG Pravidlá basketbalu v skratke / Ľubor Tománek
 147. GHG Slovenky valcovali / Ľubor Tománek
 148. GII Komplexná akreditácia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK / Ľubor Tománek, Oľga Kyselovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 7 (2016), s. 22-22
 149. GII Hodnotiaca správa projektu VEGA 1/1397/04 - Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 4. - ISBN 80-89197-42-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 51-53
 150. GII Basketbalový tréner č. 6 / Zostavil Ľubor Tománek
  Bratislava : Združenie trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie, 2007
 151. GII Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre gymnáziá a stredné odborné školy : štvorročné štúdium. / Ján Slezák ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2000