Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ACB Športový tréning hokejového brankára na ľade / Marcel Sakáč, Igor Tóth
  Bratislava : Fidat, 2009
 2. ACB Ľadový hokej : vysokoškolská učebnica aplikovaných predmetov pre trénerov špecializácie v ľadovom hokeji. / Igor Tóth ... [et al.]
  Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency ; Slovenský zväz ľadového hokeja ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010
 3. ACB Tréner ľadového hokeja. Vysokoškolská učebnica pre trénerov špecializácie v ľadovom hokeji : vybrané kapitoly pre bakalárske štúdium trénerstva zo špecializácie ľadový hokej. / Igor Tóth ... [et al.]
  Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency ; Slovenský zväz ľadového hokeja ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010
 4. ADF Aktuálne poznatky o korčuliarskom tréningu hokejistov / Igor Tóth, Zuzana Začková
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 4 (2005), s. 44-63
 5. ADF Herný výkon vybraných žiakov športových hokejových tried Slovenska na kanadskom hokejovom turnaji PEE-WEE / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 16-21
 6. ADF Možnosti objektivizácie herného výkonu v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. 32-37
 7. ADF Hokejista - produkt systémovej prípravy hráčov v ľadovom hokeji na Slovensku / Igor Tóth, Andrej Výboh
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 37-43
 8. ADM Impact of power plays' efficiency on ice hockey match result and team standings / Patrik Barilla ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 1053-1059, art. no. 152 [online]
 9. AED Súčasné možnosti hodnotenie herného výkonu v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 1. - ISBN 80-88901-97-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 41-54
 10. AED Vzťah medzi úspešnosťou streľby obrancov v hre s početnou prevahou a jej lokalizáciou v útočnom pásme v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Martin Ondrovič
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 43-48
 11. AED Vplyv pravidla o povinnom striedaní mladších žiakov na vybrané ukazovatele zápasu v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2007. - S. 73-80 [online]
 12. AED Kontrola puku vo vzťahu k streleckej úspešnosti družstva v presilovej hre a v hre v oslabení v ľadovom hokeji / Michal Blanár, Igor Tóth
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. - ISBN 978-80-971646-3-8. - Bratislava : KO&KA, 2014. - S. 30-38
 13. AED Účinnosť športovej prípravy v ľadovom hokeji zameranej na korčuliarsku rýchlosť / Igor Tóth, Denis Vaďovský
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 173-190
 14. AED Spôsoby realizácie a lokalizácia úspešnosti gólových finálnych prihrávok reprezentačného družstva Slovenska v ľadovom hokeji / Marek Michálek, Igor Tóth
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. čas. - ISBN 978-80-971646-8-3. - Bratislava : KO&KA, 2015. - S. 80-91 [online]
 15. AED Proporcionalita výberových kritérií v dlhodobom výberovom procese v útvaroch talentovanej mládeže v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry a FTVŠ UK ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 102-111 [online]
 16. AED Vzťah úrovne športovej výkonnosti a úspešnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v študijných programoch trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova v ľadovom hokeji v akademickom roku 2010/2011 / Igor Tóth
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 17 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 50. výročia FTVŠ UK. Veda a výskum v športových hrách v súčasnosti. - ISBN 978-80-8113-037-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 121-130
 17. AED Vnútorné zaťaženie hráčov vo vybraných prípravných hrách vo vlastnej hre v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Ľubomír Pokovič
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 18 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č.1/0459/11 Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách. - ISBN 978-80-89257-45-4. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 43-49 [online]
 18. AFA A tehetség kiválasztása, és gondozása jégkorongban / Gábor Géczi, József Bognár, Igor Tóth
  In: Magyar sporttudományi szemle. - Budapest : Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi, 2005. - S. nestr.
 19. AFA Progression of drills on Ice - diagonal pass / Igor Tóth
  In: 2005 IIHF International Coaching Symposium in Vienna. - Vienna : IIHF, 2005. - S. nestr.
 20. AFB Využitie iných foriem ľadového hokeja v ŠHT ako jeden z aktivačných a inovačných prvkov v športovej príprave mládeže / Igor Tóth
  In: Obsah športovej prípravy v športových hokejových triedach na Slovensku (Stav, aktuálne otázky a problematika prípravy). - Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 1995. - S. 18-27
 21. AFC Klasifikácia a systematika herných situácií v športových hrách / Pavol Peráček, Igor Tóth
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 251-265
 22. AFC Dynamika zmien rýchlostných schopností v závislosti od interindividuálnej stavby svalových vláken / Andrej Výboh, Igor Tóth
  In: Identifikace pohybových talentů [elektronický zdroj]. - ISBN 80-86317-30-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2004. - S. 64-68 [online]
 23. AFC Objektivizácia herného výkonu brankárov v ľadovom hokeji formou nulového skóre v zápase / Igor Tóth, Andrej Výboh
  In: Identifikace pohybových talentů [elektronický zdroj]. - ISBN 80-86317-30-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2004. - S. 54-58 [online]
 24. AFC Vodcovstvo - mikrozápasový spôsob hodnotenia herného výkonu hráčov vo finálnych herných situáciách v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Sportovní hry [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-244-2934-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 75-86 [CD-ROM]
 25. AFD Traumatické poškodenie mozgu u hráčov ľadového hokeja – identifikácia molekulových markerov a dráh / Igor Tóth ... [et al.]
  In: Biologická liečba v teórii a praxi : zborník recenzovaných príspevkov : Roč. 5. - ISBN 978-80-971357-9-9. - Dunajská Lužná : AHO5, 2019. - S. 60-68
 26. AFD Metodika diagnostiky všeobecnej pohybovej výkonnosti / Július Šupler ... [et al.]
  In: Výber talentov a testovanie nádejnej mládeže v ľadovom hokeji. - Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 1994. - S. 7-22
 27. AFD Dlhodobá diagnostika individuálneho herného výkonu u hráčov športových tried ľadového hokeja a hokejového kolektívu / Igor Tóth
  In: Medzinárodné trénerské sympózium MS v ľadovom hokeji. - Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 1995. - S. 43-62
 28. AFD Optimalizácia dráhy pohybu hokejistu vplyvom motorického učenia / Igor Tóth, Marian Kozák
  In: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. - ISBN 80-8050-051-7. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. - S. 225-230
 29. AFD Appearance and structure of individual´s gameplay skills and combinations in the gameplay team systems of seniors´ teams in ice hockey / Igor Tóth
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 262-267 [CD-ROM]
 30. AFD Príprava hráčov na maximálnu hernú výkonnosť v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. - ISBN 80-89075-10-X. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 43-48
 31. AFD Vplyv a optimalizácia zaťaženia v prípravných hrách na herný výkon v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : STU, 2002. - S. 109-114
 32. AFD Mikrozápasové hodnotenie herného výkonu brankárov v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove = Load optimation in physical and sports education. - ISBN 80-227-2042-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 154-157
 33. AFD Kto z hráčov ťahá mužstvo!? mikrozápasový pohľad na hodnotenie herného výkonu hráčov vo finálnych herných situáciách v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: IIHF International coaching symposium [elektronický dokument]. - Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2011. - S. [20 s.] [CD-ROM]
 34. AFD Porovnanie úrovní individuálnych hráčskych výkonov a dynamiky rozvoja všeobecných a špeciálnych pohybových schopností v ľadovom hokeji u žiakov ŠHT / Igor Tóth, Mária Majherová
  In: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. - ISBN 80-88885-02-7. - Prešov : Východoslovenská pobočka SVSTVŠ, 1997. - S. 473-476
 35. AGI Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových hrách a športových špecializáciách - futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 36. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 37. BAB Výberový proces žiakov z hokejovej prípravky do 5. ročníka športovej hokejovej triedy / Igor Tóth, Emil Mišura
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 1994
 38. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 39. BAB Praktická hokejová angličtina pre hráčov, trénerov, rozhodcov, študentov i manažérov / Igor Tóth
  Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency, 2011
 40. BAB English-Slovak and Slovak-English Ice Hockey Dictionary. Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník ľadového hokeja / Igor Tóth, Peter Bednárik, Peter Maco
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 41. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 42. BCI Pohybové hry / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 43. BCI Pohybové hry / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001
 44. BCI Teória a didaktika ľadového hokeja II / Jaroslav Starší ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM pre Slovenský zväz ľadového hokeja, 2001
 45. BCI Ľadový hokej : učebné texty pre školenie trénerov licencie C. / Richard Turaz, Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2003
 46. BCI Teória a didaktika športových hier / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 47. BCI Teória a didaktika športových hier I / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 48. BDF Prípravné hry v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - ISBN 80-85742-22-5. - Bratislava : ŠPORT PRESS, 2001. - 8-17
 49. BDF Algoritmizácia mikrocyklov v predsúťažnom období v príprave mladých hokejistov z pohľadu komponentov zaťaženia / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - ISBN 80-85742-22-5. - Bratislava : ŠPORT PRESS, 2001. - 18-31
 50. BDF Príklady špecifického zaťaženia v tréningu ľadového hokeja - zásobník cvičení / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - ISBN 80-85742-22-5. - Bratislava : ŠPORT PRESS, 2001. - 32-64
 51. BDF Korčuľovanie - základ herných činností hokejistu / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 4 (2005), s. 5-8
 52. BDF Aktuálnosť testov v posudzovaní anaeróbnej funkčnej diagnostiky trénovanosti hokejistov / Igor Tóth, Oto Gažovič, Andrej Výboh
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 51-58
 53. BDF Využitie prípravných hier pri zdokonaľovaní presilovej hry v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 34-37
 54. BDF Korčule, rukavice a hokejka - najdôležitejšie v tréningu a v hre hokejistu / Igor Tóth, Marián Čábelka, Imrich Antal
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 1 (2007), s. 2-10
 55. BDF Obsahové zameranie tréningového a zápasového zaťaženia rôznych typov mikrocyklov v súťaži dorastencov, juniorov a seniorov počas hlavného obdobia v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Eugen Laczo
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 4-31
 56. BDF Hokejka a jej využitie v praxi / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 12, č. 2 (2007), s. 27-32
 57. BDF Využitie prípravných hier na hodinách telesnej výchovy a na tréningoch v športových hokejových triedach na základných školách Zdokonaľovanie hry v obrane 1 / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 24-25
 58. BDF Nový pohľad na systematiku herných činností brankára v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 13, č. 1 (2008), s. 24-31
 59. BDF Diagonálna prihrávka v ľadovom hokeji, jej nácvik a zdokonaľovanie / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. I-IV - metodická príloha
 60. BDF Stručný pohľad do diagnostiky rovnováhových schopností v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Erika Zemková
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 4 (2007), s. 13-15
 61. BDF Spôsoby riešenia vhadzovania puku (bully) v strednom pásme / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 22-30
 62. BDF Rozvoj agresivity v tréningu hráčov ľadového hokeja / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 3 (1998), s. 25-28
 63. BDF Nácvik zdokonaľovania vhadzovania puku (bully) v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 4 (1997), s. 29-31
 64. BDF Obsahové zameranie špeciálnej prípravy hráčov hokejových prípraviek a športových tried ľadového hokeja / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 3 (1999), s. 4-11
 65. BDF Vytváranie predpokladov u žiakov športových hokejových tried pre perspektívne určenie ich herných postov / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 4 (1999), s. 23-30
 66. BDF Kolieskový ošiaľ / Igor Tóth
  In: Victoria. - Roč. 2, č. 1 (1996), s. 79
 67. BDF Optimalizácia dynamiky súťažných mikrocyklov v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Eugen Laczo
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 27-33
 68. BDF Uplatnenie absolventov FTVŠ UK učiteľstvo a športovej špecializácie trénerstvo ľadový hokej i diaľkového štúdia trénerov I. triedy (a licencie SZĽH) v trénerskej hokejovej praxi / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 4 (2007), s. 39-53
 69. BDF Nácvik a zdokonaľovanie - vývoj cvičení / Igor Tóth
  In: Hokej. - Č. 2 (1996), s. 38
 70. BDF Využitie prípravných hier na hodinách telesnej výchovy v športových hokejových triedach na základných školách zdokonaľovanie hry v útoku / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 3 (1997), s. 28-32
 71. BDF Kedy, čo a ako trénovať? Švédsky model / Igor Tóth
  In: Hokej. - Č. 1 (1996), s. 34
 72. BDF Tréningové a zápasové zaťaženie žiakov v ľadovom hokeji / Eugen Laczo, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 4 (2007), s. 2-11
 73. BDF Hokej na sánkach / Peter Hamaj, Samuel Roško, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 4 (2007), s. 25-29
 74. BDF Pitný režim v hokejových kluboch extraligy a 1. HLSR / Miroslav Pištek, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 4 (2007), s. 30-38
 75. BDF Zdokonaľovanie herných činností hokejistov v prípravných hrách / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 4 (2001), s. 5-10
 76. BDF Využitie pohybových hier v ľadovom hokeji / Gustáv Argaj, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 16-32
 77. BDF Rozvoj herných zručností formou prípravných hier v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 3 (2001), s. 35-40
 78. BDF Využitie písomného záznamu hernej štatistiky v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 18-23
 79. BDF Bejzbal na ľade / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 13-18
 80. BDF Minihokej na školách / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 3 (2002), s. 18-24
 81. BDF Vplyv prípravných hier na kultiváciu hernej výkonnosti v kruhovom tréningu v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 42-64
 82. BDF Ice hockey myths and proofs in key Diagrams mýty a fakty v grafickom značení v ľadovom hokeji - syntéza / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 29-41
 83. BDF Integrácia a interpretácia kvality herných činností v systematike ľadového hokeja / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 65-72
 84. BDF Využitie fitlopty v príprave hráčov ľadového hokeja / Andrej Výboh, Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 4 (2003), s. 2-6
 85. BDF Dominantnosť stabilných a odolných hráčov na ľade alebo využitie úpolových cvičení v hokejovom tréningu / Miroslav Ďurech, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 52-65
 86. BDF Kto veľa vie, veľa dosiahne 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 5-7
 87. BDF Pedagogicko-psychologické a sociálne problémy hokejového prostredia i kvality práce hokejového trénera / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 5-13
 88. BDF Autorský zákon alebo ako publikovať, citovať a spracovať záverečné a diplomové práce v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 14-26
 89. BDF Využitie plávania a hier vo vode v športovej príprave mládeže so zameraním na ľadový hokej / Igor Tóth, Ľubomír Kalečík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 63-72
 90. BDF Prípravné hry v ľadovom hokeji na rozvoj univerzálnosti hráčov / Andrej Výboh, Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 2 (2004), s. 28-32
 91. BDF Frekvencia výskytu herných kombinácií a systémov hry v sledovaných extraligových zápasoch / Igor Tóth ... [et al.]
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 50-58
 92. BDF Vplyv kontroly puku v obrannom pásme súpera na obranné systémy herného rozostavenia juniorských hráčov, Turnaj Vlada Dzurillu 2003 / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 33-38
 93. BDF Transformácia systémov herného rozostavenia hráčov v ľadovom hokeji - Loto cup 2003 / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 13-24
 94. BDF Tréning kanadského reprezentačného družstva medzi dvoma zápasmi - Loto cup 2003 / Igor Tóth, Marián Jurica
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 25-32
 95. BDF Skladba metodicko-organizačných a sociálno-interakčných foriem v nácviku a v zdokonaľovaní v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 7-12
 96. BDF Medzinárodné sympózium trénerov v ľadovom hokeji na MS v Prahe 2004 / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 5-9
 97. BDF Víťazstvo v prípravných hrách - cieľ kanadských hráčov v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 4 (2004), s. 2-9
 98. BDF Slovenská reprezentácia mužov na MS 2011 v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 24-28
 99. BDF Dve tváre hokejových trénerov / Igor Tóth, Jakub Cvik, Martin Sojka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 56-66
 100. BDF Vývoj ľadového hokeja v Maďarsku / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 2 (2005), s. 25-30
 101. BDF Ice hockey myths and proofs in key diagrams (Mýty a fakty v grafickom značení v ľadovom hokeji - syntéza) / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 29-41
 102. BDF Najnovšie trendy rozvoja rýchlych a silných nôh v hokeji / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 8-18
 103. BDF Metódy rozvoja vytrvalostných schopností / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 4-7
 104. BDF Ako zabaviť hráčov v prípravnom a prechodnom období? / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 2 [2002), s. 43-51
 105. BDF Rozkorčuľovanie Calgary Flames - postrehy a zásobník cvičení / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 12-23
 106. BDF V rámci vyučovania prípravných hier hrajme malý hokej / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 41-57
 107. BDF Efektivita jednotlivých herných systémov na MS 2012 v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 3 (2012), s. 38-40
 108. BDF Hry hurley a shinny - predchodcovia dnešného ľadového hokeja / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 2-9
 109. BDF Úspešnosť hry v početnej prevahe o jedného hráča v hokejovom družstve HC 05 Banská Bystrica / Igor Tóth, Rastislav Paľov
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 34-38
 110. BDF Význam a rozvoj koordinačných schopností v ľadovom hokeji / Jaromír Šimonek, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 33-45
 111. BDF Mýty a fakty o nácviku a zdokonaľovaní v tréningu hokejistov / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 71-79
 112. BDF Vybrané ukazovatele hry na MSJ do 18 rokov v ľadovom hokeji v roku 2002 / Pavol Siroťák, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 67-71
 113. BDF Taktické konanie súčasných hráčov a ich vplyv na herné zóny (z DVD) / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 80-91
 114. BDF Tréning hokejového brankára - zásobník cvičení / Jaromír Šindel, Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 16-41
 115. BDF Detský rozmer hokeja - tréning alebo hra? / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 4-15
 116. BDF Artefakty a palicové hry vo vývoji ľadového hokeja / Igor Tóth
  In: Športové hry. - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 2-7
 117. BDF Univerzalizácia herných postojov hráčov v dlhodobej športovej príprave a ich využitie v herných systémoch v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 67-88
 118. BDF Gradácia náročnosti podmienok v cvičeniach v ľadovom hokeji / Igor Tóth, Dušan Benický
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 50-70
 119. BDF Metodicky - nie sme horší ..., ale...! / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 5-9
 120. BDF Slovensko súčasťou viacerých hokejových filozofií v maďarskom hokeji / Igor Tóth, Gábor Géczi
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 28-45
 121. BDF Komplex pohybových hier v celoročnom tréningovom cykle mladých hokejistov / Igor Tóth, Gustáv Argaj, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 55-66
 122. BED Súťaže v športových hrách / Igor Tóth
  In: Teória a didaktika športových hier I. - ISBN 80-88901-77-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003. - S. 130-138
 123. BEE Hokejová mágia - mládežnícky rozvojový program / Igor Tóth
  In: Kontinentálny pohár [elektronický dokument]. - Budapešť : Maďarský zväz ľadového hokeja, 2007. - S. 1-8
 124. BEE Progression of drills (On Ice) / Igor Tóth
  In: Game and Practice & Sports and Science [elektronický dokument]. - Vienna : IIHF, 2005. - S. nestr.
 125. BEE Particularly topical knowledgies and youths ice hockey in Hungary 2004-2005 / Igor Tóth
  In: Particularly topical knowledgies and youths ice hockey in Hungaria 2004-2005. - Budapest : IIHF, 2005. - S. nestr.
 126. BEF Florbal - prípravné hry na útočné prečíslenie / Igor Tóth
  In: Škola v pohybe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 73-77 [CD-ROM]
 127. BEF Taktické konanie súčasných hráčov a ich vplyv na herné zóny / Igor Tóth
  In: Hokej. - Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2005. - S. nestr.
 128. EDI Knižné recenzie v ľadovom hokeji 2005 a 2006 / Igor Tóth, Andrej Výboh
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 89-90
 129. EDI Knižné recenzie v ľadovom hokeji 2005 a 2006 / Igor Tóth, Andrej Výboh
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 91
 130. EDJ Otras mozgu - úloha trénera v prevencii / Jan Nohejl ; preložili Igor Tóth, Martin Pavlík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 36-39
 131. EDJ Ako trénerovi prospieva psychológia a veda v ľadovom hokeji / Vladimír Janák ; preložili Igor Tóth, Martin Pavlík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 40-55
 132. EDJ Ako dosiahnem gól ?! 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / G. Kingston ; preložili Igor Tóth, Matúš Meszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 8-14
 133. EDJ Útočné herné činnosti jednotlivca - cvičenia / Torgny Bendelin ; preložili Igor Tóth, Matúš Meszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 52-56
 134. EDJ Použitie dodatkových informácií poskytovaných modernou technológiou v hokeji - video / Ueli Schwarz ; preložili Igor Tóth, Martin Pavlík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 62-66
 135. EDJ Individuálna výkonnosť - zručnosti závislé od pozičnej hry hráčov / Jaroslav Horáček ; preložili Igor Tóth, Matúš Meszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 57-61
 136. EDJ Forechecking or backchecking (forčeking alebo bekčeking) - Napádanie súpera alebo dokorčuľovanie súpera / E. Westerlund ; preložil Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 6-11
 137. EDJ Všestranná telesná príprava mimo ľadu v ľadovom hokeji 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Harri Hakkarainen ; preložili Igor Tóth, Matúš Meszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 29-35
 138. EDJ Výkonnosť hráčov ľadového hokeja počas súťažného obdobia 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Jukka Tiikkaja ; preložili Igor Tóth, Matúš Meszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 36-39
 139. EDJ Útočná hra a nová NHL / Blair Mackasey ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 47-50
 140. EDJ Súčasný hokej / Jim Setters ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 26-35
 141. EDJ Cena za góly - postoje hráčov a zručnosti sú nevyhnutné / Ted Sator ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 36-38
 142. EDJ Analýza gólov / Mika Saarinen ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 39-48
 143. EDJ Štúdia IIHF o Európskych hráčoch pôsobiacich v NHL a v severoamerických ligách / Szymon Szemberg ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 7-37
 144. EDJ Spolupráca v útoku / Jukka Jalonen ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 38-46
 145. EDJ Ako hrať v obrane a byť schopný útočenia / Mike Johnston ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 8-17
 146. EDJ Sila, výbušná sila a silový tréning panvy v útočnom hokeji / Marián Jelínek ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 18-20
 147. EDJ Filozofia ofenzívneho hokeja / Mike Johnston ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 21-25
 148. EDJ Hokejový tréner a trénerská škola pri FTVŠ UK v Bratislave po novom / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 3, (2006), s. 5-7
 149. EDJ Nech nie je len Daro Darom / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 5-6
 150. EDJ Hra v číselnej prevahe / Jozef Čapla ; preložil Igor Tóth
  In: Medzinárodné trénerské sympózium MS v ľadovom hokeji. - Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 1995. - S. 63-83
 151. EDJ Útočná hra a nová NHL / Blair Mackasey ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 47-50
 152. EDJ Tréningový proces v ženskom hokeji a jeho retrospektívna analýza seminár Levice / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 5-12
 153. EDJ Astma / Beat Villinger ; preložili Igor Tóth, Martin Pavlík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 22-30
 154. EDJ Príprava a formovanie zručnosti hráča / Luděk Bukač ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 24-32
 155. EDJ Biomechanika korčuľovania - analýza / Preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 17-23
 156. EDJ prechody z útoku do obrany a naopak / Rafael Ishmatov ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 41-45
 157. EDJ Presilová hra a cvičenia na hru v početnej prevahe / George Kingston ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 33-40
 158. EDJ Celosvetový hokej 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Leif Bork ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 7-16
 159. EDJ Rozvoj telesnej výkonnosti 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Niki Anderson, Jussi Kari, Risto Dufva ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 17-26
 160. EDJ Hokej dáva priestor / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 4
 161. EDJ Forčeking alebo bekčeking napádanie súpera alebo dokorčuľovanie súpera / E. Westerlund ; preložil Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 6-11
 162. EDJ Čo očakávajú športovci od svojich trénerov 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Kirsi Hämälainen ; preložili Igor Tóth, Matúš Mészároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 27-29
 163. EDJ Činnosti obrancu v rôznej hernej situácii na ľade 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Reijo Routsalainen, Ari Salo, Ari Häkkinen ; preložili Igor Tóth, Matúš Mészároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 30-32
 164. EDJ Riešenie finálnych gólových situácií na ľade 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Jouko Reinikainen ; preložili Igor Tóth, Matúš Mészároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 33-45
 165. EDJ Všeobecná príprava - kondičný tréning / Jan Pospíšil ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 7-12
 166. EDJ Zranenia a úspech / Jouko Molsä ; preložili Igor Tóth, Martin Pavlík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 59-60
 167. EDJ Ohlasy e-mailom na trénerské školenia A & B - licencie SZĽH / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 5-8
 168. EDJ Zmena v hre, spôsob v tréningu na ľade 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Vladimír Yurizmov, Juhani Wahsten ; preložili Igor Tóth, Matúš Meszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 24-28
 169. EDJ Špeciálne brankárske cvičenia pre brankárov v juniorskom veku / Jaromír Šindel ; preložili Igor Tóth, Matúš Meszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 13-21
 170. EDJ Zdokonaľovanie herných zručností na malom priestore - hry naprieč klziskom / Mike Johnston ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 44-49
 171. EDJ Riadenie mužstva a vodcovstvo v družstve - rozdielne spôsoby ako budovať vnútornú tímovú súdržnosť, úloha trénera vo vnútri tímu a proces jeho budovania / Michael Schrittwiesser ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 30-38
 172. EDJ Ako formovať skutočné a hodnotné vodcovstvo v ľadovom hokeji / Mike Johnston ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 39-43
 173. EDJ Prechod z obrannej fázy hry do útočnej fázy hry na ľade aj mimo ľadu - a naopak / Matti Alattalo ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 20-29
 174. EDJ Ako hrať v predĺžení zápasu v hernej situácii 4-4 v útoku a v obrane / Luděk Bukač ; preložili Igor Tóth, Igor Andrejkovič
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 10-19
 175. EDJ Celosvetový antidopingový kódex dôsledky, zneužívanie, obťažovanie a nesprávne konanie trénerov v športe / Rafael Ishmatov ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 46-51
 176. EDJ Súdržnosť skupiny zlepšuje výkon. Alebo nie? 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Esa Rovio : preložili Igor Tóth, Martin Pavlík
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 40-42
 177. EDJ Prostriedky rozvoja kondičných schopností v ľadovom hokeji 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Jukka Jalonen ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 43-46
 178. EDJ Šport ako medzinárodná živnosť 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / J. Tarominen ; preložili Igor Tóth, Marián Čábelka
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 15-23
 179. EDJ Zameranie sa na útočnú hru / Matti Alatalo ; preložili Igor Tóth, Matúš Maszároš
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 31-35
 180. FAI Hokejový tréner 3/2006 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2006
 181. FAI Hokejový tréner 4/2006 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2006
 182. FAI Hokejový tréner 2/2007 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2007
 183. FAI Hokejový tréner 1/2007 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2007
 184. FAI Hokejový tréner 2/2003 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2003
 185. FAI Hokejový tréner 3/2003 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2003
 186. FAI Hokejový tréner 4/2003 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2003
 187. FAI Hokejový tréner 1/2004 : odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2004
 188. FAI Hokejový tréner 2/2002 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2003
 189. FAI Hokejový tréner 2/2004 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2004
 190. FAI Hokejový tréner 2001 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2001
 191. FAI Hokejový tréner 1/2005 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2005
 192. FAI Hokejový tréner 1/2004 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2004
 193. FAI Hokejový tréner 1/2002 : odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2002
 194. FAI Hokejový tréner 1/2003 : odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2003
 195. FAI Hokejový tréner 4/2002 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2002
 196. FAI Hokejový tréner 3/2002 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Šport press, 2002
 197. FAI Hokejový tréner 3/2004 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2004
 198. FAI Hokejový tréner 2/2005 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2005
 199. FAI Hokejový tréner 4/2004 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2004
 200. FAI Hokejový tréner 3/2005 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2005
 201. FAI Zborník vedeckých prác katedry hier FTVŠ UK č. 3 / zost. Peter Mačura, Igor Tóth
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 202. FAI Hokejový tréner 4/2007 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2007
 203. FAI Hokejový tréner 3/2007 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2007
 204. FAI Hokejový tréner 2/2006 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2006
 205. FAI Hokejový tréner 1/2006 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2006
 206. FAI Hokejový tréner 4/2005 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2005
 207. GAI Športová príprava v športových hrách : grantová úloha č. F/5. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 208. GII Hokejový tím UK je strieborný / Igor Tóth
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 4 (2013), s. 11
 209. GII Samostatná rubrika vzdelávanie už na webe SZĽH / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 92
 210. GII Hokejoví reprezentanti FTVŠ UK obhájili zlato / Igor Tóth, Branislav Varga
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 9 (2014), s. 18
 211. GII Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU (štvorročné štúdium) : telesná výchova - povinný učebný predmet. / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 1997
 212. GII Hokejový tréner vo vašom hokejovom klube / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 2-3
 213. GII Hokejový tréner 3/2007 : Odborný metodický list SZĽH. / Zostavil Igor Tóth
  Bratislava : Slovenský zväz ľadového hokeja, 2007
 214. GII Hokejisti Univerzity Komenského zlatí aj do tretice / Igor Tóth
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 3 (2016), s. 10-11
 215. GII 5. výročie edície a Hokejový tréner / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 5-15
 216. GII Kontinuita v hokeji - pokračovanie vzdelávania / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 5-6
 217. GII Zoznam knižníc a inštitúcií pre hokejového trénera na Slovensku / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 88
 218. GII Štúdium trénerstva nás posúva / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 5-6
 219. GII Zoznam knižníc a hokejových publikácií, edícia v hokejovom trénerovi v roku 2002 / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 46-47
 220. GII Hodnotiaca správa projektu VEGA 1/1397/04 - Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 4. - ISBN 80-89197-42-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 51-53
 221. GII Zoznam knižníc a hokejových publikácií, edícia v hokejovom trénerovi v roku 2003 / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 59-61
 222. GII Diaľkové štúdium trénerov "A" licencie v ľadovom hokeji v rokoch 2001 - 2004 / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 61-64
 223. GII Ako jasoň a drsoň alebo niečo z hokejovej Prahy / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 5-6
 224. GII Základné informácie o školení trénerov aj na webe / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 48
 225. GII Prehľad odborných publikačných prác na Slovensku od roku 1993 v oblasti ľadového hokeja / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - ISBN 80-85742-22-5. - Bratislava : ŠPORT PRESS, 2001. - 65-70
 226. GII Úvodné slovo 2003 IIHF Medzinárodné trénerské sympózium, Fínsko / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 5-6
 227. GII Informácie a rady pre publikovanie v Hokejovom trénerovi / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 4-5
 228. GII Edícia v roku 2001 - autorský zozanm publikácií v ľadovom hokeji / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 58
 229. GII Úvod - ročná bilancia Hokejového trénera / Igor Tóth
  In: Hokejový tréner : odborný metodický list SZĽH. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 4-5