Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre študentov k ubytovaniu a cenník v AR 2021/2022

Cenník pre študentov za ubytovacie služby v ŠD Lafranconi na akademický rok 2021/2022

Typ izbyCena za lôžko na mesiac v €
3-lôžková izba60 €
2-lôžková izba65 €
1-lôžková izba

70 €

 Doplňujúca informácia k cenníku:

 • všetky izby na ŠD Lafranconi majú pripojenie na internet
 • poplatok za pripojenie na intenet je zahrnutý v cene ubytovania
 • cenník je platný od 01.03.2019

Platby

Každý študent, ktorý je ubytovaný v UZ je povinný uhradiť kauciu vo výške 100 €.
Predpísanú čiastku poukáže študent bankovým prevodom na účet UZ takto:
a) prvú splátku kaucie vo výške 50 € + bytné za september 2021 do 20. 8. 2021
b) druhú splátku kaucie vo výške 50 € + bytné za január 2022 v termíne do 1.1.2022

Poplatok za ubytovanie je splatný v nasledovných splátkach

Za obdobieLehota splatnosti

september 2021

najneskôr do 20.08.2021

október 2021

najneskôr do 01.10.2021

november 2021

najneskôr do 01.11.2021

december 2021

najneskôr do 01.12.2021

január 2022

najneskôr do 01.01.2022

február 2022

najneskôr do 01.02.2022

marec 2022

najneskôr do 01.03.2022

apríl 2022

najneskôr do 01.04.2022

máj 2022

najneskôr do 01.05.2022

jún 2022

najneskôr do 01.06.2022

Vyššie uvedené platby je ubytovaný povinný uhradiť výlučne bankovým prevodom

 • Bankové spojenie: Štátna pokladnica

  Číslo účtu: SK37 8180 0000 0070 0008 2597

  Swift kód: SPSRSKBAXXX

 • Ako variabilný symbol je potrebné uviesť univerzitné osobné číslo a do správy pre adresáta uviesť meno študenta.

Postup pre zistenie univerzitného osobného čísla (UOČ) nájdete kliknutím na tento odkaz.

Doklady potrebné pri ubytovaní

 • Fotky 2ks (3x3,5 cm.)
 • Preukázanie sa dokladom o zaplatení polovice kaucie 50€ a Internátu na mesiac september (prevodný príkaz).
 • Občiansky preukaz
 • Záloha na DEK kľúč 25,00.- EUR.

Bez predloženia všetkých dokladov sa nebude možné ubytovať!

Ubytovanie na Akademický rok 2021/2022 sa začína dňom 6.9.2021 od 9.00 hod. na Ubytovacom oddelení ŠD Lafranconi, budova FTVŠ UK, 3. poschodie, miestnosť č.341

Ubytovanie možné v pondelok až piatok
od 9.00 hod. do 15.00 hod.