Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Žiadosť o ubytovanie

Žiadosti o pridelenie ubytovania na akademický rok 2020/2021 podávajú žiadatelia na všetkých fakultách spoločne, len cez jednotný elektronický systém od 20. do 27.júla 2020.

Elektronický systém na podávanie žiadostí nájdete na adrese:  Ubytovanie v akad. roku 2020/2021

Pre jednoduchšiu orientáciu v tomto systéme sme pre vás pripravili Sprievodcu ubytovacím procesom

Na uvedenej adrese nájdete aj úplné znenie Smernice rektora UK č. 18/2018, na základe ktorej bude fakulta pri prideľovaní ubytovania postupovať, a tiež podrobné pokyny na vyplnenie žiadosti o ubytovanie.

Upozorňujeme študentov a zamestnancov UK, aby sa oboznámili so Smernicou rektora UK č. 18/2018 , ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave a Vnútorným predpisom č. 2/2018"Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave" (smernica dekana FTVŠ UK, účinná od 04.05.2018).

Študenti, ktorí už podávali žiadosť o ubytovanie v predchádzajúcom akademickom roku, použijú rovnaké používateľské meno a heslo aj v aktuálnom akademickom roku.

Ak súčasný študent zabudol svoje prihlasovacie údaje, môže si nechať poslať nové prihlasovacie údaje prostredníctvom SMS.

Novoprijatým študentom na bakalárske štúdium, budú univerzitný login a heslo doručené poštou, spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.