Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny k tvorbe rozvrhu

Pokyny pre študentov k tvorbe rozvrhu na LS 2019/2020

 1. Študenti 1., 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia a 1. a 2.roka magisterského štúdia majú povinné predmety nasadené v rozvrhu. Zapisujú sa len na PVP a VP (aj 1.Bc.), Pedagogické (odborné) praxe, do termínov kurzov (Lyžovanie a pod.).
 2. V niektorých skupinách povinných predmetov budú vymedzené miesta pre restárov. Študenti sa zapisujú na povinné predmety, ktoré opakujú a zapísali sa na nich v predzápise na katedrách.
 3. Centrálna ponuka predmetov pre študijné programy a krúžky všetkých rokov štúdia je zverejnená na informačných paneloch vo vstupnej vestibule fakulty (oproti schodom do jedálne) ako aj na internetovej stránke fakulty od 30.01.2020 do 14:00 hod..
 4. Na základe toho sa v dňoch 03.–04.02.2020 v čase: 10,00 – 12,30 hod. a 13,00 – 14,00 hod. záväzne zapíše do skupiny, ktorá mu vyhovuje (každý študent je osobne zodpovedný za svoj rozvrh, teda aj za to, že má kolíziu v rozvrhu, napr. s výučbou vo veľkých skupinách, s výučbou na iných fakultách a pod.).
 5. Každý študent sa zapisuje osobne na jednotlivých katedrách. V prípade splnomocnenia ho môže zastúpiť iná osoba! Jedna osoba môže zapísať max. 2 študentov.
 6. Pri zapisovaní 1.deň – 03.02.2020 (pondelok) je garantovaná možnosť si zapísať odporúčané predmety v príslušnom semestri (napr. trsové PVP).
 7. Otvorenie zapisovania pre dopĺňanie skupín – 2.deň – 04.02.2020 (utorok) – na PP predmety ponúkané v iných ako odporúčaných semestroch, dopĺňanie skupín PVP a VP.
 8. Študent zapísaný na PVP alebo VP predmet v inom ako v odporúčanom semestri bude zo skupiny vyškrtnutý.
 9. Každý študent si dňa 05.02.2020 (streda) po 10.30 hod. zistí, ktoré skupiny sa pre nízky počet záujemcov neotvárajú a zároveň sa 05.02.2020 (streda) v čase od 10,30 – 12,00 hod. prepíše zo zrušených skupín do iných skupín.
 10. Študenti, ktorí plánujú absolvovať 2. krát zapísaný predmet sú povinní o tejto skutočnosti informovať vyučujúceho pred začiatkom semestra a postupovať podľa zverejnených pokynov pre príslušný predmet (na nástenke katedry alebo v AiS2).
 11. Upozorňujeme študentov, ktorí majú výučbu atletiky v atletickej hale na Bajkalskej ulici, aby túto skutočnosť brali do úvahy pri prihlasovaní sa na iné predmety - rezervovali si 45 minút na cestovanie medzi FTVŠ UK a ŠH Elán (v 2.polovici semestra).
 12. Po vytvorení rozvrhu je každý študent POVINNÝ zapísať si všetky predmety (povinné, voliteľné, výberové) do AiS2 v termíne do 28.02.2020.
 13. Ak sa študent pri zápise PVP, VP a PP (restár) nevyškrtne zo zoznamu v danom termíne a nezapíše do AIS2, bude hodnotený z daného predmetu na konci semestra Fx!!!
 14. Úpravy študijného plánu (vyškrtnutie alebo doplnenie predmetov) je možné vykonať v odôvodnených prípadoch najneskôr do 09.03.2020 na základe žiadosti o vyškrtnutie predmetu !!!
  • AIS2 bude otvorený v danom termíne len pre prípady doplnenia študijného plánu,
  • AIS2 bude zatvorený v danom termíne pre potreby vyškrtnutia predmetu. V tomto termíne je povinnosťou študenta podať žiadosť o vyškrtnutie premetu z AIS2 v podateľni FTVŠ UK.
 15. Z predmetu, ktorý si študent neuvedie v študijnom pláne a to do 09.03.2020 bude 4 výučbového týždňa vylúčený. Študent sa tak vystavuje riziku, že bude vylúčený zo štúdia pre nedostatočný počet získaných kreditov.