Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny k tvorbe rozvrhu

Pokyny pre študentov k tvorbe rozvrhu na LS 2020/2021

  1. Študenti 1., 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia a 1. a 2.roka magisterského štúdia majú povinné predmety nasadené v rozvrhu. Zapisujú sa len na niektoré PVP a VP, Pedagogické (odborné) praxe, do termínov kurzov (Turistika a pod.).
  2. Výučba začne dištančnou formou. V prípade, že to situácia umožní tak sa plynulo prejde do prezenčnej výučby.
  3. Tvorba rozvrhu zo strany prodekana a následnej kontrole rozvrhovou komisiou bude prebiehať 27.01. – 05.02.2021.
  4. Po 05.02.2021 bude zverejnená ponuka PVP a VP predmetov na webovej stránke fakulty ako aj centrálny rozvrh pre všetky ročníky. Následne tento rozvrh bude nahrávaný do systému AIS2.
  5. 08.02.2021 – 12.02.2021 bude prebiehať zapisovanie PVP a VP v systéme AIS2.
  6. !!! V termíne 08.02.2021 – 12.02.2021 si študenti nahrajú predmety do AIS2. Táto činnosť zo strany študentov je veľmi dôležitá, pretože vyučujúci na tomto základe bude vytvárať skupiny do MSteams!!!.

ROZVRH PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY BUDE ZVEREJNENÝ V AIS2 DO 15.02.2021

  • Študenti, ktorí plánujú absolvovať 2. krát zapísaný predmet sú povinní o tejto skutočnosti mailom informovať vyučujúceho pred začiatkom semestra a postupovať podľa zverejnených pokynov pre príslušný predmet (na nástenke katedry alebo v AiS2).
  • Po vytvorení rozvrhu je každý študent POVINNÝ zapísať si všetky predmety (povinné, voliteľné, výberové) do AiS2 v termíne do 12.02.2021.
  • Úpravy študijného plánu (vyškrtnutie alebo doplnenie predmetov) je možné vykonať v odôvodnených prípadoch najneskôr do 19.02.2021 na základe žiadosti (stačí aj mail) o vyškrtnutie predmetu !!!