Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny k tvorbe rozvrhu

Pokyny pre študentov k tvorbe KORONA rozvrhu na ZS 2020/2021

 1. Študenti 1., 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia a 1. a 2.roka magisterského štúdia majú povinné predmety nasadené v rozvrhu. Zapisujú sa len na VP a niektoré PVP (okrem 1.Bc.)
 2. Pedagogické (odborné) praxe, do termínov kurzov (Lyžovanie a pod.) – pokyny sú uvedené v rozvrhoch jednotlivých ročníkov.
 3. Centrálna ponuka predmetov pre študijné programy a krúžky všetkých rokov štúdia bude zverejnená na webovej stránke fakulty a v AiS2 do 08.09.2020.
 4. Ponuka VP a niektorých PVP bude zverejnená na webe fakulty ako aj v rozvrhu AiS2 do 08.09.2020.
 5. Na základe toho sa v dňoch od 10.09.2020 do 18.09.2020 sa bude môcť študent prihlásiť na ponúkaný VP alebo PVP v AiS2.
 6. Študenti, ktorí plánujú absolvovať 2. krát zapísaný predmet sú povinní o tejto skutočnosti informovať vyučujúceho pred začiatkom semestra (najlepšie mailom konkrétnemu vyučujúcemu) a postupovať podľa zverejnených pokynov pre príslušný predmet (na nástenke katedry alebo v AiS2).
 7. Po vytvorení rozvrhu je každý študent POVINNÝ zapísať si všetky predmety (povinné, voliteľné, výberové) do AiS2 v termíne do 11.10.2020 – okrem 1. Bc. – tí neriešia nahrávanie predmetov do AiS2.
 8. Ak sa študent pri zápise PVP, VP a PP (restár) nevyškrtne zo zoznamu v danom termíne a nezapíše do AIS2, bude hodnotený z daného predmetu na konci semestra hodnotením Fx!!!.
 9. Úpravy študijného plánu (vyškrtnutie alebo doplnenie predmetov) je možné vykonať v odôvodnených prípadoch najneskôr do 11.10.2020 na základe žiadosti o vyškrtnutie predmetu !!!:

  AiS2 bude otvorený v danom termíne len pre prípady doplnenia študijného plánu,

  - AiS2 bude zatvorený v danom termíne pre potreby vyškrtnutia predmetu. V tomto termíne je povinnosťou študenta podať žiadosť o vyškrtnutie premetu z AiS2 v podateľni FTVŠ UK.

 10. Z predmetu, ktorý si študent neuvedie v študijnom pláne, bude v priebehu semestra vylúčený. Študent sa tak vystavuje riziku, že bude vylúčený zo štúdia pre nedostatočný počet získaných kreditov.
 11. Na základe platnosti nového študijného poriadku UK je od 01.09.2020 mailová komunikácia medzi: ŠTUDENT-VYUČUJÚCI, ŠTUDENT-ŠTUDIJNÉ ODDELENIE výhradne iba z fakultných mailových adries študentov.
 12. VŠETKY PREDNÁŠKY PREDMETOV, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V ROZVRHU ZS 2020/2021 BUDÚ PREBIEHAŤ ONLINE CEZ MS TEAMS.
 13. PREDNÁŠKOVÉ DNI SÚ ROZDELENÉ PODĽA ROČNÍKOV NASLEDOVNE:

  - 1.Bc                   Piatok
  - 2.Bc                   Pondelok
  - 3.Bc                   Utorok
  - 1.Mgr, 2.Mgr,    Streda

  V týchto dňoch študent nemá povinnosť prísť na fakultu!

 14. Presúvanie študentov z jednotlivých krúžkov do iných nie je MOŽNÝ kvôli hygienickým opatreniam. Výnimku udeľuje študijný prodekan a to len na základe schválenej žiadosti o IUKV.