Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny k tvorbe rozvrhu

Zapisovanie VP a niektorých PVP bude spustené v AiS2 12.09.2022 o 8:00 hod.

Pokyny pre študentov k tvorbe rozvrhu na ZS 2022/2023

 1. Študenti 1., 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia a 1. a 2.roka magisterského štúdia majú povinné predmety nasadené v rozvrhu. Zapisujú sa len na VP a niektoré PVP (okrem 1.Bc.)
 2. Pedagogické (odborné) praxe, do termínov kurzov (Lyžovanie a pod.) – pokyny sú uvedené v rozvrhoch jednotlivých ročníkov bližšie informácie sú na katedrách.
 3. Centrálna ponuka predmetov pre študijné programy a krúžky všetkých rokov štúdia bude zverejnená na webovej stránke fakulty a v AiS2 do 11.09.2022.
 4. Ponuka VP a niektorých PVP bude zverejnená na webe fakulty ako aj v rozvrhu AiS2 do 10.09.2022.
 5. Na základe toho sa v dňoch od 12.09.2022 do 13.09.2022 sa bude môcť študent prihlásiť na ponúkaný VP alebo PVP v AiS2.
 6. VP a niektoré PVP predmety majú obmedzenia pri počte študentov,

 7. Študenti, ktorí plánujú absolvovať 2. krát zapísaný predmet sú povinní o tejto skutočnosti informovať vyučujúceho pred začiatkom semestra (najlepšie mailom konkrétnemu vyučujúcemu) a postupovať podľa zverejnených pokynov pre príslušný predmet ( v AiS2).
 8. Po vytvorení rozvrhu je každý študent POVINNÝ zapísať si všetky predmety (povinné, voliteľné, výberové) do AiS2 v termíne do 08.10.2022 – okrem 1. Bc. – tí neriešia nahrávanie predmetov do AiS2.
 9. Ak sa študent pri zápise PVP, VP a PP (restár) nevyškrtne zo zoznamu v danom termíne a nezapíše do AIS2, bude hodnotený z daného predmetu na konci semestra hodnotením Fx!!!.
 10. Úpravy študijného plánu (vyškrtnutie alebo doplnenie predmetov) je možné vykonať v odôvodnených prípadoch najneskôr do 08.10.2022 na základe žiadosti o vyškrtnutie predmetu !!!:

  AiS2 bude otvorený v danom termíne len pre prípady doplnenia študijného plánu,

  - AiS2 bude zatvorený v danom termíne pre potreby vyškrtnutia predmetu. V tomto termíne je povinnosťou študenta podať žiadosť o vyškrtnutie premetu z AiS2 v podateľni FTVŠ UK.

 11. Z predmetu, ktorý si študent neuvedie v študijnom pláne, bude v priebehu semestra vylúčený. Študent sa tak vystavuje riziku, že bude vylúčený zo štúdia pre nedostatočný počet získaných kreditov.
 12. Podľa študijného poriadku UK je mailová komunikácia medzi: ŠTUDENT-VYUČUJÚCI, ŠTUDENT-ŠTUDIJNÉ ODDELENIE výhradne iba z fakultných mailových adries študentov

 13. Presúvanie študentov z jednotlivých krúžkov do iných nie je MOŽNÝ kvôli hygienickým opatreniam. Výnimku udeľuje študijný prodekan a to LEN na základe schválenej žiadosti o IUKV.