Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápis na štúdium

Termíny zápisov v akademickom roku 2020/2021 študentov 1. roka bakalárskeho štúdia

V DŇOCH 8. AŽ 10. SEPTEMBRA 2020 O 8:30 HOD. SA V AULE
FTVŠ UK USKUTOČNÍ ZÁPIS
ŠTUDENTOV 1. ROKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA.

08.09.2020 - ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • TRÉNERSTVO - 8:30 hod.
 • ŠPORT PRE ZDRAVIE - 8:30 hod.
 • KONDIČNÉ TRÉNERSTVO - 13:00 hod.
09.09.2020 – ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY - 8:30 hod.
 • KONDIČNÉ TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY - 13:00 hod.
10.09.2019 – ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • ŠPORT PRE ZDRAVIE A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY - 8:30 hod. 
 • ŠPORTOVÝ MANAŽMENT - 8:30 hod.
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A BIOLÓGIE - 13:00 hod.
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A GEOGRAFIE - 13:00 hod.
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - 13:00 hod.
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - 13:00 hod.
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - 13:00 hod.
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A HISTÓRIE - 13:00 hod.
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY - 13:00 hod.
K ZÁPISU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ:
 • OBČIANSKY PREUKAZ
 • OVERENÚ KÓPIU RODNÉHO LISTU

Na zápis si prinesiete /PERO/.

Termíny zápisov v akademickom roku 2020/2021

Potvrdenie z internet-banking /Originál ústrižok o zaplatení sumy na číslo účtu:
SK96 8180 0000 0070 0015 0211
,
Variabilný symbol: 1220202021
 • bakalársky stupeň štúdia (2. – 4. rok štúdia)
60 €
 • magisterský stupeň štúdia
50 €

Podľa Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave študent je povinný osobne sa zúčastniť zápisu, resp. môže sa nechať zastupovať ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom/ nemusí byť v prípade zastúpenia študentom FTVŠ UK. Na takomto splnomocnení je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby.

1. rok magisterského štúdia  - 14.09.2020  -   8.00 hod. osobne všetky študijné programy  AULA - Budú vyzvaní mailom, že môžu poslať platbu zápisné a v prípadne nemusia chodiť /avšak potrebujú validačnú známku na ISIC – preto musia prísť/

2. rok magisterského štúdia (aj 3.a 4.rok magisterského štúdia) – elektronicky na základe zaslaného dokladu o platbe zápisné, validačnú známku prevezmú na študijnom odd. pri účasti na výučbe na predmetoch didaktika prípadne pri nástupe do školy 21.09.2020 – prevezmú osobne na študijnom odd.

2.  –  5. rok bakalárskeho štúdia – elektronicky na základe zaslaného dokladu o platbe zápisné, validačnú známku prevezmú na študijnom odd. pri účasti na výučbe na predmetoch basketbal, futbal /týka sa to najmä  2Bc./ prípadne pri nástupe do školy 21.09.2020 – prevezmú osobne na študijnom odd.