Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápis na štúdium

Termíny zápisov v akademickom roku 2020/2021 študentov 1. roka bakalárskeho štúdia

V DŇOCH 8. AŽ 10. SEPTEMBRA 2020 O 8:30 HOD. SA V AULE
FTVŠ UK USKUTOČNÍ ZÁPIS
ŠTUDENTOV 1. ROKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA.

08.09.2020 - ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • TRÉNERSTVO
 • KONDIČNÉ TRÉNERSTVO
 • ŠPORT PRE ZDRAVIE
09.09.2020 – ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY
 • KONDIČNÉ TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY
 • ŠPORT PRE ZDRAVIE A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY
10.09.2019 – ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • ŠPORTOVÝ MANAŽMENT
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A BIOLÓGIE
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A GEOGRAFIE
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A HISTÓRIE
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
K ZÁPISU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ:
 • OBČIANSKY PREUKAZ
 • OVERENÚ KÓPIU RODNÉHO LISTU

Na zápis si prinesiete /PERO/.

Termíny zápisov v akademickom roku 2020/2021

03.09.-04.09.2020Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení, všetci PVP a VP okrem prvého roku Bc. štúdia)
1. rok magisterského štúdia (po bakalárskom štúdiu)
14.09.20208.00 hod.Všetky študijné programy
(K zápisu prineste fotku do magisterského indexu)
AULA
2. rok magisterského štúdia (aj 3.a 4.rok magisterského štúdia)
07.09.20208.00 hod.Všetky študijné programyAULA
2. rok bakalárskeho štúdia
03.09.20208.00 hod.Všetky študijné programyAULA
3. rok bakalárskeho štúdia (aj 4. a 5. rok bakalárskeho štúdia)
04.09.20208.00 hod.Všetky študijné programyAULA
K zápisu si každý študent musí priniesť:
Potvrdenie z internet-banking /Originál ústrižok o zaplatení sumy na číslo účtu:
SK96 8180 0000 0070 0015 0211
,
Variabilný symbol: 1220192020
 • bakalársky stupeň štúdia (2. – 4. rok štúdia)
60 €
 • magisterský stupeň štúdia
50 €
 • Preukaz študenta ISIC

  na zápis si prinesiete PERO.

Podľa Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave študent je povinný osobne sa zúčastniť zápisu, resp. môže sa nechať zastupovať ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom/ nemusí byť v prípade zastúpenia študentom FTVŠ UK. Na takomto splnomocnení je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby.