Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihláška na štúdium na Univerzite Komenského

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2022/2023 budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS2.
AIS  (Akademický informačný systém)  je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava umožňuje pre akademický rok 2022/2023 uchádzačom podať aj elektronickú prihlášku:

Základne kroky pri e-prihláške:

 • zaregistrovať sa na e-prihláške - VSTUP na E-PRIHLÁŠKU
 • vyplniť e-prihlášku
 • potvrdiť e-prihlášku
 • vytlačiť e-prihlášku
 • vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a dokladom o zaplatení poplatku zaslať na adresu fakulty:
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta telesnej výchovy a športu
  Študijné oddelenie
  Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9
  814 69 Bratislava

Návody na elektronické prihlásenie na vysokoškolské štúdium

Poplatky za prijímacie konanie:
Poplatky za prijímacie konanie na Bc. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023:

 • 70,- € za prvý študijný program uvedený v prihláške
 • 20,- € za každý ďalší študijný program uvedený v prihláške

Keď uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy, uhradí 90,- €, v prípade keď uvedie v prihláške tri študijné programy, uhradí 110,- €.

Číslo účtu:
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 000000 7000 150211
Variabilný symbol: 648003
Do "Správy pre prijímateľa uviesť priezvisko uchádzača."