Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2023/2024

Termín podania prihlášky: do 10. júla 2023

Prihlášku na magisterské štúdium treba poslať na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9
814 69 Bratislava.

Návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia.

Prihláška musí obsahovať všetky nasledovné prílohy:

 1. Výpis z účtu (potvrdenie) alebo doklad z internetbankingu o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie.
  Úhradu treba vykonať na číslo účtu IBAN: SK96 8180 0000 0070 0015 0211.
  Do „Správy pre prijímateľa“ treba uviesť "Prihláška Mgr." VS: 648003.

  Poplatok za prijímacie konanie: 60 €

 2. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od telovýchovného lekára. FTVŠ UK vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 60 dní) na vysokoškolské štúdium a na praktizovanie všetkých športov neobmedzene. Potvrdenie musí vystaviť výlučne telovýchovný lekár. Prihlášku bez lekárskeho potvrdenia od telovýchovného lekára FTVŠ UK nebude akceptovať! Toto potvrdenie nemusia predložiť tí uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku na magisterské štúdium bezprostredne po skončení bakalárskeho štúdia na FTVŠ UK.
 3. Životopis.
 4. Overené fotokópie dokladov o absolvovaní bakalárskeho štúdia:
  • a) vysvedčenie o štátnej skúške,
  • b) vysokoškolský diplom,
  • c) dodatok k diplomu,
  overené notárom, resp. matrikou (nie originál ani diplomy). Tieto doklady sa nevyžadujú od absolventov FTVŠ UK, ktorí podávajú prihlášku na II. stupeň štúdia po ukončení I. stupňa štúdia (v rokoch 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
 5. Výpis študijných výsledkov obsahujúci vážený študijný priemer za I. stupeň štúdia a hodnotenie predmetov štátnej skúšky potvrdený príslušnou fakultou. Tento doklad sa nevyžaduje od absolventov FTVŠ UK, ktorí podávajú prihlášku na II. stupeň štúdia ihneď po skončení I. stupňa štúdia.